Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt IX U 1631/18

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 30 stycznia 2019r.

Sąd Okręgowy___________________ w Gliwicach Wydział IX

Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Ośrodek Zamiejscowy w Rybniku

w składzie:

Przewodniczący:

SSO Mariola Łącka

Protokolant:

Monika Holona

przy udziale

po rozpoznaniu w dniu 30 stycznia 2019r. w Rybniku

sprawy z odwołania K. J. (J.)

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w R.

o prawo do emerytury

na skutek odwołania K. J.

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w R.

z dnia 26 listopada 2018r. Znak (...)

- zmienia zaskarżoną decyzję w ten sposób, że przyznaje ubezpieczonemu prawo do emerytury poczynając od dnia (...)

Sędzia

Sygn. akt IX U 1631/18

UZASADNIENIE

Zaskarżoną decyzją z 26 listopada 2018r. organ rentowy Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w R. odmówił ubezpieczonemu K. J. (J.) prawa do emerytury na podstawie art. 184 ustawy z 17.12.1998r. o emeryturach i rentach z FUS w zw. z §4 rozporządzenia z dnia 07.02.1983r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach… wskazując, iż do 01.01.1999r. nie udokumentował 15 lat pracy wykonywanej stale i w pełnym wymiarze czasu pracy w szczególnych warunkach oraz nie udokumentował 25 lat ogólnego stażu pracy. Do stażu pracy organ rentowy nie zaliczył zatrudnienia na budowie eksportowej od 09.06.1987r. do 09.06.1988r., ponieważ ubezpieczony nie przedłożył żadnego dokumentu, np. świadectwa pracy, rozliczenia za czas pracy na eksporcie potwierdzającego wykonywanie takiej pracy.

Ubezpieczony wniósł odwołanie od decyzji domagając się przyznania prawa do emerytury po doliczeniu okresu zatrudnienia do 25 lat w oparciu o załączone pismo oraz przyjęciu zeznań świadków potwierdzających pracę w szczególnych warunkach.

Organ rentowy w odpowiedzi na odwołanie wniósł o jego oddalenie z przyczyn jak w zaskarżonej decyzji.

Rozpoznając sprawę Sąd ustalił, co następuje:

Ubezpieczony urodził się (...)

Wniosek o świadczenie w postaci emerytury złożył w organie rentowym (...)

Ubezpieczony nie jest członkiem OFE.

Ubezpieczony posiada na 01.01.1999r. łączny staż pracy okresów składkowych i nieskładkowych uznany przez organ rentowy w wymiarze 24 lat, 2 miesięcy i 5 dni, w tym żadnego okresu pracy w szczególnych warunkach.

(dowód: akta organu rentowego)

W okresie od 02.08.1973r. do 31.08.1992r. ubezpieczony zatrudniony był w Przedsiębiorstwie (...) w M. WM-3 w R. kolejno na stanowiskach: montera, montera-spawacza.

Następnie ubezpieczony zatrudniony był w (...) Sp. z o.o. w M. Wydział Montażowy nr 3 w R. od 01.09.1992r. do 16.08.1993r. na stanowisku montera –spawacza.

Natomiast od 15.09.1994r. do 30.06.1995r. zatrudniony był w (...) S.A. w M. Wydział Montażowy nr 3 w R. na stanowisku montera.

Ubezpieczony uzyskał uprawnienia do spawania gazowego 19.06.1974r., a egzamin kontrolny przeszedł w 1984r.

Ubezpieczony bezpośrednio po ukończeniu szkoły zawodowej podjął pracę w (...) w M., wydziale montażowy nr 3 w R.. Ubezpieczony ukończył szkołę budowlaną. Jego zawód wyuczony to monter instalacji wewnętrznych i zewnętrznych.

Pracę po szkole podjął w charakterze montera. Potem firma skierowała go na kurs spawalniczy i od tego czasu ubezpieczony wykonywał prace wyłącznie spawalnicze.

Ubezpieczony spawałrurociągi, gazociągi, różnego rodzaju instalacje. Pracował w wykopach, a także na wysokości. Praca był zorganizowana w brygadach, w których było po kilka osób - monterzy i spawacze. Był podział prac w brygadzie tj., że monterzy łączyli rurociągi a spawacze to spawali. Zwykle było dwóch monterów i jeden spawacz.

W trakcie zatrudnienia w Przedsiębiorstwie (...) w M. ubezpieczony odbywał zasadniczą służbę wojskową od 24.04.1975r. do 06.04.1977r. Po dobyciu zasadniczej służby wojskowej wrócił do firmy przed upływem 30 dni i nadal wykonywał prace spawalnicze. Charakter pracy ubezpieczonego nie uległ zmianie.

W 1993r. ubezpieczony uległ wypadkowi przy pracy - podczas spawania w wykopach spadł mu na nogę rurociąg. Ubezpieczony doznał zmiażdżenia kości. Ubezpieczony przebywał na świadczeniach rehabilitacyjnych. Po zakończeniu tych świadczeń , w 1994r. podjął ponowie pracę u dotychczasowego pracodawcy i nadal, do 1995r. wykonywał pracę spawacza.

W okresie od 09.06.1987r. do 09.06.1988r. ubezpieczony wykonywał prace na budowie eksportowej w Czechosłowacji. Do tej pracy wysłało ubezpieczonego macierzyste przedsiębiorstwo, tj. Przedsiębiorstwo (...) w M.. Ubezpieczony pracował tam przy budowie ciepłowni jako spawacz. Po zakończeniu pracy w Czechosłowacji ubezpieczony przebywał na urlopie dewizowym do 13 lipca 1988r.

.

Ubezpieczony za pracę spawacza w Przedsiębiorstwie (...) w M. otrzymywał mleko, czasem zupy regeneracyjne.

W okresie spornym razem z ubezpieczonym pracowali słuchani w sprawie świadkowie T. Z. oraz M. C..

(dowód: akta osobowe ubezpieczonego, dokumentacja znajdujących się w aktach osobowych ubezpieczonego z okresu zatrudnienia w firmie (...) S.A., książeczka spawalnicza ubezpieczonego okazana na rozprawie 30.01.2019r., zeznania świadków M. C. i T. Z. oraz zeznania ubezpieczonego złożone na rozprawie 30.01.2019r., protokół elektroniczny k. 22 a.s.)

Zgromadzony materiał dowodowy Sąd uznał za kompletny, przekonujący i logiczny, przez co mogący stanowić podstawę rozstrzygnięcia.

Mając na uwadze powyższe ustalenia Sąd zważył, co następuje:

Odwołanie ubezpieczonego zasługuje na uwzględnienie.

Jak wynika z treści art. 184 ust. 1 ustawy z dnia 17.12.1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (j.t. Dz.U. z 2018r., poz. 1270 ze zm.) ubezpieczonym urodzonym po dniu 31.12.1948 przysługuje emerytura po osiągnięciu wieku przewidzianego w art. 32,33,39 i 40, jeżeli w dniu wejścia w życie ustawy (tj. na dzień 31.12.1998r.) osiągnęli:

1)  okres zatrudnienia w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze wymaganym w przepisach dotychczasowych do nabycia prawa do emerytury w wieku niższym niż 60 lat – dla kobiet i 65 lat – dla mężczyzn oraz

2)  okres składkowy i nieskładkowy, o którym mowa w art. 27 (tj. 25 lat dla mężczyzn).

Ust. 2 „Emerytura, o której mowa w ust.1, przysługuje pod warunkiem nieprzystąpienia do otwartego funduszu emerytalnego.

Jak wynika z §4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 07.02.1983r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze (Dz.U. z 1983r. Nr 8, poz. 43 ze zm.) pracownik, który wykonywał prace w warunkach szczególnych, wymienione w wykazie A, nabywa prawo do emerytury, jeżeli spełnia łącznie następujące warunki:

1)  osiągnął wiek emerytalny: 55 lat dla kobiet i 60 lat dla mężczyzn,

2)  ma wymagany okres zatrudnienia, w tym co najmniej 15 lat pracy w szczególnych warunkach.

Jak wykazało postępowanie dowodowe, do łącznego stażu okresów składkowych i nieskładkowych ubezpieczonego uznanego przez organ rentowy, należy doliczyć okres pracy na eksporcie od 09.06.1987r. do 09.06.1988r., gdyż ubezpieczony niewątpliwie świadczył pracę u swojego pracodawcy Przedsiębiorstwa (...) w M., z tym, że został skierowany do pracy w Czechosłowacji przy budowie ciepłowni. Ubezpieczony nie korzystał z urlopu bezpłatnego w czasie tego zatrudnienia, gdyż nie było takiej potrzeby, skoro cały czas wykonywał prace na rzecz swojego pracodawcy. Dopiero po 10 czerwca 1988r. ubezpieczony przebywał na urlopie dewizowym do 13 lipca 1988r.

Nadto z przeprowadzonego postępowania dowodowego wynika jednoznacznie, że ubezpieczony legitymuje się 15 latami pracy w szczególnych warunkach na 01.01.1999r.

Do takiej pracy należy bowiem ubezpieczonemu zaliczyć okresy zatrudnienia w Przedsiębiorstwie (...) w M. co najmniej od 15.10.1974r. (tj. od daty ustalonego zakresu obowiązków ubezpieczonego) do 08.06.1987r. i od 13.07.1988r. do 16.08.1993r., gdyż w tych okresach ubezpieczony stale i w pełnym wymiarze czasu pracy wykonywał prace spawacza, tj. prace w szczególnych warunkach wymienione w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 07.02.1983r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze (Dz.U. z 1983r. Nr 8, poz. 43 ze zm.), w wykazie A, dziale XIV, poz.12.

Za takim przyjęciem przemawiają zeznania świadków, którzy pracowali razem z ubezpieczonym, byli bezpośrednimi świadkami wykonywanej przez niego pracy i w tej sytuacji zeznaniom tym Sąd dał wiarę, dodatkowo jako spójnym w swej treści, a ponadto jako niekwestionowanym przez organ rentowy. Sąd oparł się również na zeznaniach ubezpieczonego, które korelują z zeznaniami świadków oraz znajdują potwierdzenie w dokumentacji osobowej ubezpieczonego, przy bezsporności posiadania przez ubezpieczonego uprawnień do wykonywania pracy spawacza już od 19.06.1974r.

Wskazać należy, iż do okresu pracy w szczególnych warunkach należy także zaliczył okres odbywania zasadniczej służby wojskowej przez ubezpieczonego od 24.04.1975r. do 06.04.1977r., gdy bezpośrednio przed powołaniem do tej służby ubezpieczony wykonywał prace w szczególnych warunkach – prace spawacza w Przedsiębiorstwie (...) w M. i bezpośrednio po odbyciu służby wojskowej (przed upływem 30 dni) powrócił do pracy w tym samym Zakładzie, na to samo stanowisko i wykonywał taką samą pracę, jak przed powołaniem do służby wojskowej.

Odbywanie zasadniczej służby wojskowej regulowane było przez ustawę z 21.11.1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz.U. z 2015r., poz. 827). Zgodnie z treścią art. 108 ust. 1 tej ustawy obowiązującego w okresie od 29.11.1967r. do 31.12.1974r.(w brzmieniu pierwotnym) i po zmianie od 01.01.1975r.(w brzmieniu do 05.08.1979r.) – a zatem w okresie obywania zasadniczej służby wojskowej przez odwołującego – okres odbytej zasadniczej lub okresowej służby wojskowej zalicza się do okresu zatrudnienia, w zakresie wszelkich uprawnień związanych z zatrudnieniem, pracownikom, którzy po odbyciu tej służby podjęli zatrudnienie w tym samym zakładzie pracy, w którym byli zatrudnieni przed powołaniem do służby, albo w tej samej gałęzi pracy.

Zauważyć jednak należy, że ubezpieczony spełnia warunek posiadania 15 lat pracy w warunkach szczególnych nawet po odliczeniu okresu odbywania zasadniczej służby wojskowej.

W sytuacji uznania jw., w ocenie Sądu, ubezpieczony spełnia wszystkie warunki do uzyskania emerytury na podstawie powołanych przepisów. Posiada, na dzień 01.01.1999r., wymagany 25-letni okres składkowy i nieskładkowy, w tym posiada ponad 15 lat pracy w szczególnych warunkach przy uwzględnieniu spornych okresów zatrudnienia ubezpieczonego co najmniej co najmniej od 15.10.1974r. (tj. od daty ustalonego zakresu obowiązków ubezpieczonego) do 08.06.1987r. i od 13.07.1988r. do 16.08.1993r. w Przedsiębiorstwie (...) w M. jako pracy w szczególnych warunkach.

Zgodnie z treścią przepisu art. 129 ust. 1 ustawy z dnia 17.12.1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych świadczenia wypłaca się poczynając od dnia powstania prawa do tych świadczeń, nie wcześniej jednak niż od miesiąca, w którym zgłoszono wniosek lub wydano decyzję z urzędu.

Mając powyższe na uwadze Sąd, na podstawie powołanych przepisów, z mocy
art. 477 14 §2 kpc zmienił zaskarżoną decyzję w ten sposób, że przyznał ubezpieczonemu prawo do emerytury począwszy od daty złożenia wniosku o świadczenie, zgodnie z art. 129 ust. 1 jw.

SSO Mariola Łącka