Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VII AGa 1850/18

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 22 lutego 2019 r.

Sąd Apelacyjny w Warszawie VII Wydział Gospodarczy w składzie:

Przewodniczący: SSA Dorota Wybraniec

Sędziowie: SA Ewa Zalewska

SO del. Tomasz Szczurowski (spr.)

Protokolant: protokolant Agata Wawrzynkiewicz

po rozpoznaniu w dniu 22 lutego 2019 roku w Warszawie

na rozprawie

sprawy z powództwa „(...)” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W.

przeciwko (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w W.

o stwierdzenie nieistnienia uchwał

na skutek apelacji powoda

od wyroku zaocznego Sądu Okręgowego w Warszawie

z dnia 16 lutego 2018 r., sygn. akt XX GC 720/17

uchyla zaskarżony wyrok zaoczny, znosi postępowanie w całości poczynając od dnia 29 września 2017 roku i przekazuje sprawę Sądowi Okręgowemu w Warszawie do ponownego rozpoznania i rozstrzygnięcia o kosztach postępowania apelacyjnego.

Sygn. akt VII AGa 1850/18

UZASADNIENIE

Powód (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w W. wniósł przeciwko pozwanemu (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w W. pozew:

- o ustalenie nieistnienia uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników (...) spółki z o.o. z dnia 1 października 2011 r. w przedmiocie powołania na funkcję prezesa zarządu J. Ż.;

- o ustalenie nieistnienia uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników (...) spółki z o.o. z dnia 10 października 2011 r. w przedmiocie wyrażenia zgody na zbycie na rzecz (...) S.A. w W. prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w C. przy ul. (...), dla których Sąd Rejonowy w A. IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste: KW nr (...) i KW nr (...)

- o obciążenie pozwanego kosztami procesu.

Pozwany nie udzielił odpowiedzi na pozew.

Wyrokiem zaocznym z dnia 16 lutego 2018 r. Sąd Okręgowy w Warszawie oddalił powództwo oraz obciążył powoda kosztami procesu w zakresie w jakim je poniósł.

Sąd Okręgowy ustalił następujący stan faktyczny:

(...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. została wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego dnia 30.07.2008 r. Przedmiotem jej działalności gospodarczej jest m.in. wynajem i zarządzenia nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi. Prezesem jednoosobowego zarządu Spółki jest S. T..

(...) Spółka Akcyjna w W. została wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego dnia 5.10.2010 r. P. J. pełnił funkcję prezesa zarządu Spółki od dnia 5.10.2010 r. do dnia 25.06.2012 r., a od 25.06.2012 r. do dnia 13.12.2012 był wiceprezesem zarządu. Dnia 25.06.2012 r. funkcję prezesa zarządu Spółki objął P. M.. W okresie od 29.10.2010 r. funkcję członka zarządu pełnił M. A., który w okresie od dnia 17.05.2013 r. do 12.03.2014 r. był wiceprezesem zarządu.

Zgodnie ze statutem Spółki do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki upoważnieni zostali – w wypadku zarządu wieloosobowego – dwaj członkowie zarządu lub jeden członek zarządu łącznie z prokurentem.

Dnia 31.03.2011 r. (...) S.A. w W. – reprezentowana przez M. A. i J. S. oraz L. T. – działający w imieniu własnym oraz w imieniu spółki 17 (...) spółki z o.o. w (...) spółki z o.o. w W. zawarli umowę przedwstępną sprzedaży udziałów w spółce z o.o. oraz umowę przewłaszczenia na zabezpieczenie. Na podstawie niniejszej umowy (...) S.A. zobowiązała się sprzedać L. T. 6 000 udziałów w spółce 17 stycznia spółce z o.o. za cenę 6 975 000 zł, a L. T. zobowiązał się udziały te kupić za wymienioną cenę.

L. T. wymienioną cenę zobowiązał się zapłacić częściami tj.:

- po 162 500 zł do ostatniego dnia każdego miesiąca, przez 5 miesięcy poczynając od kwietnia 2011 r. do sierpnia 2011 r;

- część ostatnią w kwocie 6 162 500 zł, we wrześniu 2011 r.,

na wskazany w umowie rachunek bankowy Kancelarii Notarialnej.

Umawiające się strony ustaliły, że ww. zobowiązania L. T., jako zobowiązanego do zapłaty ceny przyrzeczonej sprzedaży oraz (...) spółki z o.o. i 17 (...) spółki z o.o. – jako poręczycieli tego zobowiązania zostaną zabezpieczone przez:

- wystawienie weksla;

- przewłaszczenie na zabezpieczenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych i własności budynków znajdujących się na tym gruncie;

- przewłaszczenie na zabezpieczenie (...) udziałów L. T. w spółce 17 stycznia spółce z o.o.;

- przewłaszczenie na zabezpieczenie 56 udziałów L. T. w spółce (...) spółce z o.o.

- przewłaszczenie na zabezpieczenie (...) udziałów spółki 17 (...) spółki z o.o. w (...) Spółce z o.o.

- wpłatę przez L. T. kaucji w kwocie 2 500 000 zł na rzecz (...) S.A.

W § 3 umowy L. T. imieniem spółki 17 (...) spółki z o.o. oświadczył, że przenosi na rzecz (...) S.A.:

- prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej przy ul. (...) w dzielnicy W. (...) W., o obszarze 5 997 m.kw, stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym (...) oraz własność znajdujących się na tym gruncie budynków stanowiących odrębną nieruchomość, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy M. prowadzi księgę wieczystą nr (...);

- prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej przy ul. 17 stycznia w dzielnicy W. (...) W., o obszarze 909 m.kw, stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym (...) oraz własność znajdujących się na tym gruncie budynków stanowiących odrębną nieruchomość, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy M. prowadzi księgę wieczystą nr (...).

(...) S.A. zobowiązali się do powrotnego przeniesienia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych i własności budynków znajdujących się na ww. gruncie, po dokonaniu całkowitej wpłaty na poczet ceny przyrzeczonej sprzedaży za udziały w określonym terminie, nie później niż 30.09.2011 r. Powrotne przeniesienie nastąpić miało do 14 dni od uiszczenia przez L. T. lub poręczycieli całej należności.

Ponadto, L. T. w niniejszej umowie przeniósł na rzecz (...) S.A. (...) udziałów w spółce 17 (...) spółce z o.o. oraz 56 udziałów w (...) Spółce z o.o., a także – jako wspólnik 17 (...) spółki z o.o. – przeniósł (...) udziałów w (...) spółce z o.o. tytułem zabezpieczenia.

(...) S.A. zobowiązali się do powrotnego przeniesienia powyższych udziałów po dokonaniu całkowitej wpłaty na poczet ceny przyrzeczonej sprzedaży udziałów w określonym terminie, nie później niż 30 września 2011 r. Powrotne przeniesienie nastąpić miało do 14 dni od uiszczenia przez L. T. lub Poręczycieli całości należności.

Na podstawie Umowy Nabycia Udziałów z dnia 31.03.2011 r. L. T. sprzedał na rzecz (...) S.A. 1 500 udziałów w spółce 17 (...) spółce z o.o. za cenę 1 500 000 zł . Strony postanowiły, że zapłaty ceny za udziały Kupujący dokona w sposób i terminie uzgodnionym odrębnie na piśmie w dniu zawarcia niniejszej umowy.

Rzeczoznawca mgr inż. S. P., na zlecenie (...) spółki z o.o., określił wartość szacunkową nieruchomości oznaczonych jako działki nr (...) na dzień 20.08.2008 r. – na kwotę 27 600 000 zł.

Rzeczoznawca majątkowy mgr inż. M. J., na zlecenie 17 (...) spółki z o.o., określił wartość szacunkową nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działki numer (...) (KW nr (...) i (...)) na dzień 27.08.2010 r., na kwotę 38 002 311 zł.

Dnia 2.06.2011 r. notariusz J. C. w kancelarii przy ul. (...) w W. sporządził protokół wydania osobie uprawnionej, czyli pełnomocnikowi Zarządu (...) S.A.J. S., łącznej kwoty 325 000 zł, wpłaconej – w związku z umową objętą aktem notarialnym z 31 marca 2011 r. Rep. A nr 947/2011 – przez L. T..

Dnia 1.07.2011 r. notariusz J. C. w kancelarii przy ul. (...) w W. sporządził protokół wydania osobie uprawnionej, czyli pełnomocnikowi Zarządu (...) S.A.J. S., łącznej kwoty 162 500 zł, wpłaconej – w związku z umową objętą aktem notarialnym z 31 marca 2011 r. Rep. A nr 947/2011 – przez L. T..

Dnia 1.08.2011 r. notariusz J. C. w kancelarii przy ul. (...) w W. sporządził protokół wydania osobie uprawnionej czyli członkowi Zarządu (...) S.A.M. A., łącznej kwoty 162 500 zł, wpłaconej – w związku z umową objętą aktem notarialnym z 31 marca 2011 r. Rep. A nr 947/2011 – przez L. T..

Dnia 24.08.2011 r. notariusz J. C. w kancelarii przy ul. (...) w W. sporządził protokół wydania osobie uprawnionej, czyli pełnomocnikowi Zarządu (...) S.A.J. S., łącznej kwoty 162 500 zł, wpłaconej – w związku z umową objętą aktem notarialnym z 31 marca 2011 r. Rep. A nr 947/2011 – przez L. T..

Dnia 29.09.2011 r. K. M. w imieniu i na rzecz (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Spółki komandytowej w W. – jako Pożyczkodawca zawarła z J. T. działającą w imieniu (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W. – jako Pożyczkobiorcą oraz M. K. działającą w imieniu i na rzecz (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością , S. T. działającym w imieniu i na rzecz 17 (...) spółki z o.o. Umowę pożyczki. Na mocy tej umowy K. M. udzieliła (...) Spółce z o.o. pożyczki w kwocie 8 895 295 zł, a J. T. oświadczyła w imieniu (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, że pożyczkę tę przyjmuje.

Dnia 1 października 2011 r. odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod nazwą (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, na którym reprezentowane było 100% kapitału zakładowego Spółki i które podjęło Uchwałę nr 1, mocą której odwołano z funkcji Prezesa zarządu – L. T., a Uchwałą nr 2 – powołano na funkcję Prezesa zarządu – J. Ż..

Protokół Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością podpisał J. S., który dysponował pełnomocnictwem zarządu jedynego wspólnika Spółki tj. Spółki pod nazwą (...) S.A. oraz J. Ż. – przewodniczący Zgromadzenia.

Pełnomocnictwo dla J. S. do brania udziału z prawem głosu na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki pod firmą (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w dniu 1 października 2011 r., a w szczególności do wyboru przewodniczącego Zgromadzenia, odwołania i powołania członków zarządu spółki (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, udzielili w dniu 30 września 2011 r. w imieniu (...) S.A. w W. P. J. – prezes zarządu oraz M. A. – członek zarządu.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki (...) spółki z o.o. w W. dnia 3 października 2011 r. podjęło uchwałę nr 1, mocą której cofnęło wszelkie zgody i upoważnienia, które były wydane kiedykolwiek przed dniem 3 października 2011 r. na zbycie lub obciążenie jakichkolwiek nieruchomości lub praw wieczystego użytkowania nieruchomości przysługujących Spółce, a w szczególności:

- prawa użytkowania wieczystego do dnia 5.12.2089 r. nieruchomości, stanowiącej działkę gruntu o numerze ewidencyjnym (...) położonej w C. przy ul. (...), województwie (...), dla której Sąd Rejonowy w A. IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr (...) oraz usytuowanych na tym gruncie budynków i urządzeń stanowiących odrębne nieruchomości;

- prawa użytkowania wieczystego do dnia 5.12.2089 r. nieruchomości, stanowiącej działki gruntu o numerze ewidencyjnym (...) położonej w C. przy ul. (...), województwie (...), dla której Sąd Rejonowy w A. IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr (...) oraz usytuowanych na tym gruncie budynków i urządzeń stanowiących odrębne nieruchomości.

Jednocześnie, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników cofnęło wszelkie zgody i upoważnienia, które były wydane kiedykolwiek przed dniem 3 października 2011 r. na nabycie przez Spółkę nieruchomości lub praw wieczystego użytkowania nieruchomości.

Wyrokiem zaocznym z dnia 15 marca 2017 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XX Wydział Gospodarczy – po rozpoznaniu pozwu wniesionego przez (...) Spółki z o.o. przeciwko (...) Spółce z o.o. w W. – stwierdził nieistnienie uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki (...) Spółki z o.o. w W. z dnia 3 października 2011 r. objętej protokołem sporządzonym w formie pisemnej, w przedmiocie cofnięcia zgody do zawierania przez spółkę umów zbywania i obciążenia prawa użytkowania wieczystego gruntów i własności budynków i urządzeń stanowiących odrębną własnością należących do spółki oraz zgody na nabywanie nieruchomości i udziału w nieruchomości przez spółkę.

Dnia 10.10.2011 r. (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, reprezentowana przez prezesa zarządu J. Ż. zawarła ze (...) S.A. w W., reprezentowaną przez prezesa zarządu Z. W. – w formie aktu notarialnego – umowę pożyczki oraz przewłaszczenia na zabezpieczenie, na mocy której (...) S.A. udzieliła (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością pożyczki w kwocie 3 000 000 zł, którą (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przyjęła na warunkach określonych w umowie. Strony ustaliły, że zobowiązanie Pożyczkobiorcy do zwrotu Kwoty Pożyczki wraz z odsetkami zostanie przez Pożyczkobiorcę zabezpieczone przeniesieniem na Pożyczkodawcę prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz własności stanowiących odrębną nieruchomość budynków, które objęte są księgą wieczystą (...) oraz przeniesieniem na Pożyczkodawcę prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz własności stanowiących odrębną nieruchomość budynków i urządzeń, które objęte są księgą wieczystą (...). W przypadku gdyby Pożyczkobiorca nie zwrócił całej Kwoty Pożyczki w terminie wynikającym z umowy, strony postanowiły, że Pożyczkodawca pozostanie właścicielem nieruchomości przedmiotowych praw objętych księgą wieczystą (...), a zobowiązanie Pożyczkobiorcy do zwrotu Kwoty Pożyczki wygaśnie.

W § 6 ww. umowy J. Ż. w imieniu i na rzecz (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oświadczył, że celem zabezpieczenia spłaty Pożyczki i innych kosztów, przenosi bezwarunkowo na rzecz (...) S.A. prawo użytkowania wieczystego działki gruntu o numerze ewidencyjnym (...) położonej w C. przy ul. (...), dla której Sąd Rejonowy w A. IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr (...) i własność usytuowanych na tym gruncie budynków stanowiących odrębne nieruchomości oraz prawo użytkowania wieczystego działki gruntu o numerze ewidencyjnym (...) położonej w C. przy ul. (...), dla której Sąd Rejonowy w A. IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr (...) i własność usytuowanych na tym gruncie budynków stanowiących odrębne nieruchomości, zaś Z. W. w imieniu i na rzecz (...) S.A. wymienione prawa nabył.

W akcie notarialnym obejmującym ww. umowę wskazano, że na dokonanie czynności objętych tym aktem, czyli na zbycie i na nabycie nieruchomości uprawnione organy obu Spółek wyraziły zgodę podejmując uchwały tj. (...) spółka z o.o. – uchwałę nr 1 z dnia 10 października 2011 r., a (...) S.A. - uchwałę nr 1 z dnia 10 października 2011 r.

Dnia 11.10.2011 r. J. T. w imieniu (...) Spółki z o.o. w W. oświadczyła, że dnia 30.09.2011 r. (...) Spółka z o.o. Spółka komandytowa w W. – w wykonaniu Umowy pożyczki zawartej pomiędzy (...) Spółką z o.o. sp.k. i (...) Spółka z o.o. dnia 29.09.2011 r. - przelała kwotę 6 126 500 zł na rachunek bankowy Kancelarii Notarialnej J. C., tytułem płatności zobowiązania objętego § 1 ust. 5 lit. B aktu notarialnego z dnia 31.03.2011 r. Rep. Nr (...) oraz wskazała, że ww. kwota powinna być przekazana osobie upoważnionej przez (...) S.A.

Dnia 13.10.2011 r. P. H. oświadczył, że wpłacona przez niego kwota 36 000 zł stanowi wykonanie pozostałej części zobowiązania L. T. określonego w § 1 ust. 5 lit. B Umowy Przedwstępnej Sprzedaży Udziałów i Umowy Przewłaszczenia na Zabezpieczenie z 31.03.2011 r. Rep. A nr 947/2011 r.

Dnia 20.10.2011 r. (...) S.A. w W. – jako Sprzedający zawarła z L. T. – jako Kupującym Umowę sprzedaży udziałów, na mocy której Sprzedający sprzedał Kupującemu, a Kupujący kupił od Sprzedającego 6.000 udziałów o wartości nominalnej 1.000 zł za każdy udział w spółce pod firmą 17 (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w W., za łączną cenę 6 975 000 zł. Kupujący oświadczył w Umowie, że cena za udziały została przez niego zapłacona na rzecz Sprzedającego w wysokościach i terminach określonych w Umowie przedwstępnej sprzedaży udziałów i umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie z 31.03.2011 r. Rep. A nr 947/2011 r., a Sprzedający potwierdził, że cena za udziały została zapłacona przez Kupującego w wysokościach i terminach określonych w Umowie przedwstępnej sprzedaży udziałów i umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie z 31.03.2011 r. Rep. A nr 947/2011 r. w dniu 30.09.2011 r. oraz, że co do kwot wpłat oraz terminów wpłat nie ma zastrzeżeń.

Pomimo wpłacenia przez L. T. całej ceny nabycia udziałów w 17 (...) spółce z o.o., (...) S.A. nie wydała L. T. nieruchomości będących przedmiotem zabezpieczenia powyższej spłaty. W połowie roku 2011 r. L. T. zwrócił się do syna S. T. o pomoc w odzyskaniu majątku. W 2012 r. L. T. zmarł, a jego spadkobiercy nie podjęli dotychczas żadnych działań zmierzających do odzyskania przedmiotowych nieruchomości.

Dnia 13.10.2011 r. S. T. działając w imieniu i na rzecz (...) spółki z o.o. w W. zawarł z J. T. działającą w imieniu i na rzecz (...) Spółki z o.o. w W. Umowę Sprzedaży, na mocy której (...) spółka z o.o. sprzedała na rzecz (...) Spółki z o.o. w W. prawo użytkowania wieczystego Gruntu I ( tj. działka gruntu o nr ewid. 731/28 przy ul. (...) oraz działka gruntu o nr ewid. 731/21 przy ul. (...)) wraz ze znajdującym się na nim Budynkiem I, objęte księgą wieczystą nr (...) oraz prawo użytkowania wieczystego Gruntu II (tj. działka gruntu o nr ewid. 731/16), wraz ze znajdującym się na nim Budynkiem II, stanowiącym odrębną nieruchomości, objęte księgą wieczystą nr (...), za łączną cenę 12 600 000 zł brutto.

Dnia 14.11.2011 r. J. Ż. działając za spółkę (...) spółkę z o.o. w W. złożył notarialne oświadczenie o odwołaniu wszelkich pełnomocnictw udzielonych S. T. do działania w imieniu Spółki oraz pełnomocnictwa substytucyjne udzielone na podstawie pełnomocnictw udzielonych S. T. do działania w imieniu Spółki przez S. T. lub inne osoby.

Uwzględniając wniosek (...) Spółki z o.o. w W., referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w A. w dniu 20 grudnia 2011 r. dokonał wpisu w księdze wieczystej (...) na rzecz wnioskodawcy prawa wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem geodezyjnym (...) o powierzchni 0,3544 ha położonej w C. przy ul. (...) oraz prawa własności znajdujących się na niej budynków w miejsce uczestnika postępowania (...) Spółki z o.o. w W..

Skarga uczestnika na powyższe orzeczenie została oddalona postanowieniem Sądu Rejonowego w A. z dnia 1 lipca 2014 r. Następnie postanowieniem z dnia 30 stycznia 2015 r. Sąd Okręgowy we Włocławku oddalił apelację uczestnika postępowania.

Postanowieniem z dnia 6 lipca 2016 r. Sąd Najwyższy w sprawie IV CSK 676/15 uchylił postanowienie Sądu Okręgowego we Włocławku z dnia 30 stycznia 2015 r. sygn. akt I Ca 177/14 wydane w sprawie z wniosku (...) Spółki z o.o. w W. z udziałem (...) spółki z o.o. w W. o wpis i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania i rozstrzygnięcia.

Po ponownym rozpoznaniu, postanowieniem z dnia 12 grudnia 2016 r. Sąd Okręgowy we Włocławku I Wydział Cywilny w sprawie o sygn. akt I Ca 206/16 z wniosku (...) Spółki z o.o. w W. z udziałem (...) spółki z o.o. w W. o wpis, na skutek apelacji uczestnika od postanowienia Sądu Rejonowego w A. z dnia 2 lipca 2014 r. sygn.. akt Dz.Kw 2045/14, zmienił zaskarżone postanowienie w puntach 2 i 3 w ten sposób, że uchylił dokonany przez referendarza sądowego w Sądzie Rejonowym w A. w dniu 20 grudnia 2011 r. wpis prawa własności budynków i użytkowania wieczystego i wniosek oddalił.

Od orzeczenia tego (...)Spółka z o.o. w W. złożyła ponownie skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego.

Uwzględniając wniosek (...) Spółki z o.o. w W., referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w A. w dniu 20 grudnia 2011 r. dokonał wpisu w księdze wieczystej (...) na rzecz wnioskodawcy prawa wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem geodezyjnym (...) oraz prawa własności znajdujących się na niej budynków w miejsce uczestnika postępowania (...) spółki z o.o. w W..

Skarga uczestnika na powyższe orzeczenie została oddalona postanowieniem Sądu Rejonowego w A. z dnia 1 lipca 2014 r. Następnie postanowieniem z dnia 30 stycznia 2015 r. Sąd Okręgowy we Włocławku oddalił apelację uczestnika postępowania.

Postanowieniem z dnia 6 lipca 2016 r. Sąd Najwyższy w sprawie IV CSK 675/15 uchylił postanowienie Sądu Okręgowego we Włocławku z dnia 30 stycznia 2015 r. sygn. akt I Ca 178/14 wydane w sprawie z wniosku (...) Spółki z o.o. w W. z udziałem (...) Spółki z o.o. w W. o wpis i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania i rozstrzygnięcia.

Po ponownym rozpoznaniu, postanowieniem z dnia 12 grudnia 2016 r. Sąd Okręgowy we Włocławku I Wydział Cywilny w sprawie o sygn. akt I Ca 205/16 z wniosku (...) Spółki z o.o. w W. z udziałem (...) spółki z o.o. w W. o wpis, na skutek apelacji uczestnika od postanowienia Sądu Rejonowego w A. z dnia 1 lipca 2014 r. sygn. akt Dz.Kw 2046/14, zmienił zaskarżone postanowienie w puntach 2 i 3 w ten sposób, że uchylił dokonany przez referendarza sądowego w Sądzie Rejonowym w A. w dniu 20 grudnia 2011 r. wpis prawa własności budynków i użytkowania wieczystego i wniosek oddalił.

Od orzeczenia tego (...) Spółka z o.o. wniosła ponownie skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego.

Wyrokiem z dnia 24 lipca 2006 r. Sąd Rejonowy (...) w G. Wydział II Karny w sprawie II K 398/06 uznał oskarżonego P. J. za winnego popełnienia czynu stanowiącego przestępstwo z art. 299 § 1 i § 5 k.k. w zw. z art. 12 k.k. oraz czynu stanowiącego przestępstwo z art. 286 § 1 k.k. w zb. z art. 294 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. oraz wymierzył mu karę łączną 4 lat pozbawienia wolności oraz karę łączną grzywny w wymiarze 250 stawek dziennych grzywny, a na podstawie art. 60 § 3 i § 5 k.k. wykonanie kary łącznej 4 lat pozbawienia wolności warunkowo zawiesił na okres 10 lat tytułem próby. Wyrok uprawomocnił się dnia 1.08.2006 r.

Wyrokiem z dnia 27 września 2005 r. Sąd Rejonowy Gdańsk – Południe w Gdańsku Wydział II Karny w sprawie II K 959/05 uznał oskarżonego J. Ż. za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu stanowiącego przestępstwo z art. 299 § 1 i § 5 k.k. oraz art. 33 § 1 , 2, 3 k.k. oraz skazał go na karę 3 lat pozbawienia wolności i grzywny w wysokości 300 stawek dziennych po 200 zł każda stawka, a wykonanie orzeczonej kary pozbawienia wolności – na podstawie art. 60 § 5 k.k. zawiesił na okres 7 lat tytułem próby. Wyrok uprawomocnił się dnia 14.10.2005 r.

W rozważaniach prawnych Sąd Okręgowy zaznaczył, że w sprawie zostały spełnione przesłanki do wydania wyroku zaocznego stypizowane w art. 339 k.p.c., albowiem pozwany nie udzielił odpowiedzi na pozew i nie stawił się na rozprawie.

Analizując natomiast sprawę merytorycznie Sąd Okręgowy zaznaczył, że nie ulega wątpliwości, że podstawę prawną żądań pozwu stanowił przepis art. 189 k.p.c., zgodnie z którym powód może żądać ustalenia przez sąd istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa, gdy ma w tym interes prawny. Wskazano, że w doktrynie przyjmuje się, że powództwo o uznanie uchwały walnego zgromadzenia wspólników spółki za nieistniejącą może być wytoczone tylko w wyjątkowych przypadkach.

Sąd Okręgowy wskazał, że stosownie do przepisu art. 18 § 2 k.s.h. nie może być członkiem zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej albo likwidatorem osoba, która została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 585, art. 587, art. 590 i w art. 591 ustawy. Zakaz, o którym mowa w § 2, ustaje z upływem piątego roku od dnia uprawomocnienia się wyroku skazującego, jednakże nie może zakończyć się wcześniej niż z upływem trzech lat od dnia zakończenia okresu odbywania kary (§ 3 art. 18). Następnie dodano, że skazanie takie nie jest także wskazane jako przesłanka wygaśnięcia mandatu członka zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej. Zgodnie bowiem z przepisem art. 202 § 4 k.s.h. mandat członka zarządu spółki z o.o. wygasa – oprócz przypadku upływu okresu kadencji – wskutek śmierci, rezygnacji lub odwołania ze składu zarządu.

W rozpoznawanej sprawie osoba prawomocnie skazana za przestępstwa gospodarcze, została następnie wpisana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego dnia 5.10.2010 r. jako prezes zarządu (...) S.A. Sąd Okręgowy kierując się jednak dyspozycją przepisu art. 17 ustawy z dnia z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym – uznał za niezasadne zarzuty powoda odnośnie nieważności ujawnienia w rejestrze przedsiębiorców P. J. jako prezesa zarządu (...) S.A. Zgodnie z przepisem art. 17 cyt. ustawy, domniemywa się, że dane wpisane do Rejestru są prawdziwe.

W ocenie Sądu Okręgowego brak jest dowodów z których wynikałoby, że podjęto jakiekolwiek czynności procesowe zmierzające do obalenia domniemania zgodności z prawdą wpisu P. J. jako członka zarządu upoważnionego do reprezentacji (...) S.A. Tym samym, brak jest podstaw – w niniejszej sprawie - do kwestionowania ważności udzielonego przez niego (łącznie z drugim członkiem zarządu) pełnomocnictwa dla J. S. do występowania w imieniu (...) S.A. na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników dnia 1 października 2011 r. Za całkowicie błędne Sąd Okręgowy uznał twierdzenie powoda, jakoby P. J. w dacie udzielania ww. pełnomocnictwa nie pełnił funkcji członka zarządu (...) S.A.

Następnie Sąd Okręgowy wskazał, że drugi zarzut powoda podniesiony w uzasadnieniu żądania ustalenia nieistnienia uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Zgromadzeniu Wspólników (...) spółki z o.o. z dnia 1 października 2011 r. sprowadzał się do twierdzenia, że (...) S.A. w dniu 1.10.2011 r. nie była wspólnikiem (...) spółki z o.o., albowiem bezwzględnie nieważna był umowa z dnia 31 marca 2011 r. (rep. A nr 947/2011), na mocy której (...) S.A. nabyła udziały w (...) spółce z o.o. Zarzut bezwzględnej nieważności umowy z dnia 31.03.2011 r. powód oparł z kolei na twierdzeniu, że (...) S.A. była podczas jej zawierania niewłaściwie reprezentowana oraz, że umowa ta została zawarta z naruszeniem regulacji art. 108 k.c. Powód zaznaczył również, że nawet gdyby uznać umowę z dnia 31.03. (...). za ważną, to i tak (...) S.A. nie była w dniu 1.10.2011 r. wspólnikiem (...) spółki z o.o., ponieważ na skutek spełnienia świadczenia (zabezpieczonego owym przeniesieniem udziałów) przez L. T. doszło do zwrotnego przeniesienia udziałów z (...) S.A. na (...) spółkę z o.o. Zdaniem jednak Sądu Okręgowego żaden z wymienionych zarzutów nie zasługiwał na aprobatę.

Z analizy zapisów umowy z dnia 31.03.2011 r. w ocenie Sądu Okręgowego wynika, że w imieniu (...) S.A. występowali M. A. (ówczesny członek zarządu) oraz J. S. (na podstawie stosowanego pełnomocnictwa przywołanego w akcie notarialnym rep. A nr (...)). Zdaniem Sądu Okręgowego dopóki powołanie P. J. na prezesa zarządu (...) S.A. oraz wpis P. J. jako prezesa zarządu do rejestru sądowego nie zostały unieważnione we właściwym trybie, w rozpoznawanej sprawie brak jest podstaw do kwestionowania pełnomocnictw udzielonych przez P. J.. Tym samym nie można podzielić stanowiska powoda o braku umocowania J. S. do działania w imieniu (...) S.A. podczas zawierania umowy z dnia 31.03.2011 r. Podobnie za niezasadny również Sąd Okręgowy uznał zarzut zawarcia umowy z dnia 31.03.2011 r. z naruszeniem regulacji zawartej w art. 108 k.c.

Wreszcie Sąd Okręgowy wskazał, że powód twierdził, że umowa z dnia 31.03.2011 r. jest nieważna, ponieważ narusza zasady współżycia społecznego i jest czynnością pozorną (art. 58 w zw. z art. 83 § 1 k.c.). Badanie tego zarzutu wykraczało jednak poza zakres kognicji Sądu w niniejszym postępowaniu.

Wobec powyższych ustaleń Sąd Okręgowy uznał w całości za nieudowodnione zaistnienie jakiejkolwiek przesłanki pozwalającej na ustalenie nieistnienia uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników (...) spółki z o.o. z dnia 1.10.2011 r.

Ponadto Sąd Okręgowy uznał w całości za nieudowodnione powództwo w części obejmującej żądanie ustalenia nieistnienia uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników (...) spółki z o.o. z dnia 10.10.2011 r. Po pierwsze sam powód oświadczył w uzasadnieniu pozwu, że nie wie, czy uchwała ta w rzeczywistości istnieje i została podjęta, a wiedzę o niej czerpie wyłącznie z treści aktu notarialnego rep. A nr (...) obejmującego umowę z dnia 10.10.2011 r. Po drugie, uchwała ta nie została dołączona do pozwu, a wezwanie do jej okazania skierowane przez Sąd do pozwanego nie przyniosło rezultatu.

Niezależnie od powyższych rozważań obejmujących merytoryczną ocenę powództwa, koniecznym jest zaznaczenie, że powództwo podlegałoby w opinii Sądu Okręgowego oddaleniu również z uwagi na brak interesu prawnego powoda do jego wytoczenia.

Orzeczenie o kosztach procesu uzasadnia art. 98 § 1 k.p.c. statuujący zasadę odpowiedzialności za wynik procesu.

Powyższy wyrok zaoczny został w całości zaskarżony przez powoda apelacją. Zaskarżonemu wyrokowi zarzucono naruszenie:

a)  art. 365 1 k.p.c. poprzez odmowę uznania mocy wiążącej prawomocnego wyroku zaocznego Sądu Okręgowego w Warszawie z 15.3.2017 r., sygn. akt. XX GC 756/16, zapadłego w procesie między tymi samymi stronami, stwierdzającego nieistnienie uchwały N. T. z 3 .10.2011 r., która to uchwała została podjęta w analogicznych okolicznościach faktycznych i prawnych jak uchwały N. T. z 1 i 10 .10.2011 r., kwestionowane w niniejszej sprawie

b)  art. 189 § 1 k.p.c. poprzez przyjęcie, że powód nie ma interesu prawnego w ustaleniu nieistnienia uchwały z 10.10.2011 r., wyrażającej zgodę na zbycie prawa użytkowania wieczystego, ponieważ może wytoczyć powództwo o ustalenie nieważności umowy sprzedaży tego prawa, podczas gdy jedynie wyrok ustalający nieistnienie uchwał, zgodnie z żądaniem pozwu, może zapewnić powodowi pełną ochronę jego praw i interesów;

c)  art. 18 § 2 k.s.h. poprzez przyjęcie, że osoba skazana za przestępstwo określone w tym przepisie może zostać skutecznie powołana do zarządu spółki kapitałowej i ją reprezentować, o ile uchwała o jej powołaniu nie zostanie zaskarżona do sądu w trybie art. 252 lub 425 k.s.h. i nie zostanie stwierdzona jej nieważność;

d)  art. 234 k.p.c. w zw. art. 17 ust. 2 ustawy o KRS poprzez przyjęcie, że osoba trzecia, która dokonuje czynności prawnej ze spółką, może obalić domniemanie prawdziwości wpisu do KRS skazanego członka zarządu wyłącznie w trybie art. 17 ust. 2 ww. ustawy, w szczególności poprzez złożenie apelacji od wadliwego postanowienia o wpisie — co doprowadziło do przyjęcia, że powód nie może w niniejszym postępowaniu obalić przedmiotowego domniemania, mimo że przedłożył prawomocny wyrok sądu karnego, z którego wynika, że P. J. został powołany do zarządu (...) w okresie, gdy obowiązywał względem niego zakaz pełnienia funkcji członka zarządu;

przy czym uwzględnienie zarzutów z pkt (c) i (d) powinno skutkować przyjęciem, że P. J. nie był członkiem zarządu (...) i mógł wykonywać w imieniu tej spółki prawa głosu na N. T. w dniach 1 i 10.10.2011 r., a w konsekwencji, że uchwały te nie zostały podjęte;

e)  art. 58 § 1 k.c. w zw. z art. 18 § 2 k.s.h. oraz art. 201 § 1 k.s.h. i art. 98 k.c., poprzez odmowę uznania nieważności umowy z 31.3.2011 r., na podstawie której (...) miał nabyć udziały w T., podczas gdy przy zawarciu przedmiotowej umowy (...) reprezentowany był przez pełnomocnika ustanowionego przez członka zarządu, który nie mógł pełnić tej funkcji z uwagi na zakaz wynikający z art. 18 § 2 k.s.h., który ponadto nie mógł samodzielnie udzielić takiego pełnomocnictwa.

f)  art. 58 § 2 k.c. poprzez odmowę uznania nieważności umowy z 31.3.2011 r. nieważną z uwagi na jej sprzeczność z zasadami współżycia społecznego

przy czym uwzględnienie zarzutów z pkt (e) i (f) powinno skutkować przyjęciem, że (...) nie był (...) spółki (...), nie mógł więc głosować na NZW tej T. w dniach 1 i 10.10.2011 r., a w konsekwencji uchwały podjęte glosami (...) nie istnieją;

g)  art. 5 k.c. poprzez uznanie, że powództwo o ustalenie nieistnienia uchwały z 1.10.2011 r., wytoczone w 2017 r., podlega oddaleniu z uwagi na sprzeczność z zasadami współżycia społecznego, w sytuacji gdy żądanie ustalenia nieistnienia czynności prawnej w ogóle nie podlega ocenie przez pryzmat naruszenia art. 5 k.c., a ponadto w okolicznościach niniejszej sprawy względy bezpieczeństwa obrotu nie sprzeciwiają się uwzględnieniu powództwa;

h)  art. 233 § 2 k.p.c. poprzez zaniechanie wszechstronnego rozważenia okoliczności sprawy i brak nadania odpowiedniego znaczenia odmowie przedstawienia przez pozwanego na wezwanie Sądu dokumentu uchwały z 10.10.2011 r., w sytuacji gdy w okolicznościach niniejszej sprawy należało dojść do wniosku, że zaniechanie pozwanego w tym zakresie świadczy o braku podjęcia i zaprotokołowania takiej uchwały, a więc o tym, że uchwała taka fizycznie nie istnieje.

Wobec powyższego powód wniósł o zmianę zaskarżonego wyroku poprzez uwzględnienie powództwa, jak również zasądzenie kosztów postępowania za pierwszą i drugą instancję.

Sąd Apelacyjny zważył, co następuje.

Apelacja była zasadna o tyle o ile musiała skutkować uchyleniem zaskarżonego wyroku, zniesieniem postępowania od dnia 29.9.2017 r. i przekazaniem sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi Okręgowemu.

W ocenie Sądu Apelacyjnego postępowanie przed Sądem Okręgowym było dotknięte nieważnością. Trzeba bowiem wskazać, że zgodnie z art. 379 pkt 2 k.p.c. nieważność postępowania zachodzi wtedy, gdy strona nie miała zdolności sądowej lub procesowej, organu powołanego do jej reprezentowania lub przedstawiciela ustawowego, albo gdy pełnomocnik strony nie był należycie umocowany. Zdaniem Sądu Apelacyjnego przyczyną nieważności postępowania w niniejszej sprawie był brak po stronie pozwanej organu powołanego do jej reprezentowania w toku całego postępowania przez Sądem I instancji.

Trzeba bowiem zaznaczyć, że w czasie postępowania przed Sądem Okręgowym jako członek organu pozwanego uprawniony do jego reprezentowania w Krajowym Rejestrze Sądowym ujawniony był J. Ż., który został powołany na tę funkcję zaskarżoną w niniejszym postępowaniu uchwał nr 2 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników (...) spółki z o.o. z dnia 1.10.2011 r. Niemniej już po wydaniu zaskarżonego wyroku w dniu 24.8.2018 r. J. Ż. został wykreślony z KRS i nie doszło jednocześnie do ujawnienia w rejestrze nowego zarządu. Wobec powyższego zarządzeniem z dnia 14.2.2019 r. zwrócono się do Sądu Rejonowego (...) wW. XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o przesłanie odpisu postanowienia zarządzającego powyższy wpis wraz z przedstawieniem odpisu dokumentu będącego podstawą wpisu w tej sprawie (k. 587). W odpowiedzi Sąd Rejonowy – Sąd Rejestrowy przedstawił odpis postanowienia z dnia 17 sierpnia 2018 r. zarządzający wykreślenie J. Ż. (k. 614). Z przedstawionych przez Sąd Rejestrowy dokumentów wynika, że podstawą wpisu (wykreślenia) był wyrok Sądu Rejonowego (...) w G. II Wydział Karny z dnia 27.9.2005 r. sygn.. akt II K 959/05 na mocy którego J. Ż. uznano za winnego zarzucanego mu czynu z art. 299 § 1 i 5 k.k. i skazano go za to przestępstwo na karę 3 lat pozbawienia wolności, przy czym jej wykonanie zawieszono na okres 7 lat próby. Powyższy wyrok uprawomocnił się w dniu 14.10.2005 r.

Sąd Okręgowy dopuścił dowód z odpisu powyższego wyroku (k. 302-305), na jego podstawie dokonał ustaleń faktycznych, niemniej nie wziął go pod uwagę przy ocenie dopuszczalności prowadzenia postępowania. Tymczasem w kontekście powyższych ustaleń Sąd Apelacyjny zważył, że zgodnie z art. 18 § 2 k.s.h. nie może być członkiem zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej , likwidatorem albo prokurentem osoba, która została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 585, art. 587, art. 590 i art. 591 ustawy. Według stanu prawnego obowiązującego w czasie powołania J. Ż. zakaz, o którym mowa w § 2, ustaje z upływem piątego roku od dnia uprawomocnienia się wyroku skazującego, jednakże nie może zakończyć się wcześniej niż z upływem trzech lat od dnia zakończenia okresu odbywania kary. Przekładając powyższe na okoliczności niniejszej sprawy należy wskazać, że przestępstwo za które został skazany J. Ż. jest określone w rozdziale XXXVI kodeksu karnego, a wobec tego jest objęte dyspozycją art. 18 § 2 k.s.h. W ocenie Sądu Apelacyjnego wobec zastosowanego warunkowego zawieszenia wymierzonej J. Ż. kary pozbawienia wolności okres o którym mowa w art. 18 § 3 k.s.h. należy liczyć od zakończenia okresu próby, który upłynął z dniem 14.10.2012 r. Ten właśnie dzień jest tożsamy z odbyciem kary w rozumieniu art. 18 § 3 k.s.h. w ówczesnym brzmieniu (tak: G. Suliński, w: J, Bieniak, M. Bieniak, G. Nita-Jagielski, K. Oplustil, R. Pabis, A. Rachwał, M. Spyra, G. Suliński, M. Tofel, R. Zawłocki, Kodeks spółek handlowych. Komentarz, Warszawa 2017, s. 114). Wynikający więc z art. 18 § 2 k.s.h. zakaz pełnienia przez J. Ż. funkcji członka zarządu ustał dopiero z dniem 14.10.2015 r. Powyższe zaś oznacza, że w dniu 1 października 2011r., kiedy została podjęta uchwała o powołaniu J. Ż. do zarządu (...) sp. z o.o. zachodziła okoliczność wyłączająca po jego stronie posiadanie biernego prawa wyborczego, a wobec tego J. Ż. nigdy nie uzyskał mandatu członka zarządu (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. W ocenie bowiem Sądu Apelacyjnego powołanie do zarządu spółki kapitałowej osoby, która nie spełnia warunków wynikających z art. 18 § 2 k.s.h. jest nieskuteczne (tak też: D. Kupryjańczyk, w: Z. Jara (red.). Kodeks spółek handlowych. Komentarz, Warszawa 2017, s. 98). Kwestia ta była już kilkukrotnie przedmiotem orzecznictwa sądów powszechnych i Sądu Najwyższego. Należy w tym kontekście zwrócić uwagę na wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z 17.1.2012 r., sygn. III AUa 915/11, OSAB 2012, Nr 1, s. 69–78, w którym trafnie uznano, iż prezes zarządu spółki, który został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne przeciwko mieniu – nie mógł skutecznie wykonywać czynności pracowniczych jako członek zarządu spółki w okresie 5 lat od uprawomocnienia się wyroku skazującego (art. 18 § 2 k.s.h.). Z kolei w wyroku Sądu Najwyższego z 10.1.2008 r., sygn. IV CSK 356/07, OSNC 2009, Nr 3, poz. 43, zaznaczono, iż ustanowienie pełnomocnika procesowego przez prezesa jednoosobowego zarządu spółki z o.o., w stosunku do którego orzeczono zakaz pełnienia tej funkcji (art. 18 § 2 k.s.h.), jest nieskuteczne. W uzasadnieniu zaś dodano, iż utrata zdolności do pełnienia funkcji określonych w art. 18 § 1 k.s.h., w tym do pełnienia funkcji członka zarządu w spółce z o.o., następuje z chwilą uprawomocnienia się wyroku skazującego za popełnione przestępstwo i skutek ten następuje ex lege, czyli bez orzekania o tym zakazie w wyroku skazującym sprawcę.

W świetle powyższej analizy prawnej trzeba stwierdzić, że w dniu 1.10.2011 r. nie doszło do skutecznego powołania prezesa zarządu pozwanej spółki, która od tego dnia do dnia dzisiejszego funkcjonuje bez zarządu. Powyższe zaś implikuje, że w toku całego postępowania prowadzonego w niniejszej sprawie przed Sądem Okręgowym zachodziła nieważność postępowania (art. 379 pkt 2 k.p.c.). Trzeba dodać, że do analogicznych wniosków doszedł Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 3.4.2018 r. IV CSK 320/17, niepubl., które zostało wydane na skutek skargi kasacyjnej wniesionej przez (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w sprawie przy uczestnictwie (...) spółka z o.o. Sąd Najwyższy również przyjął, że wobec uprzedniego prawomocnego skazania J. Ż. nie mógł on zostać skutecznie powołany na funkcję prezesa zarządu (...) spółki z o.o.

Dla powyższego wniosku nie ma jednocześnie jakiegokolwiek znaczenia fakt, że J. Ż. do dnia 24.8.2018 r. był ujawniony w KRS jako członek zarządu (...) spółka z o.o. Wpis bowiem członka zarządu do KRS ma jedynie charakter deklaratoryjny, a w żadnym wypadku nie ma charakteru sanującego. Brak jest też w ocenie Sądu Apelacyjnego podstaw do powołania się w tych okolicznościach na zasadę zupełności Krajowego Rejestru Sądowego, czy też zasadę prawdziwości wpisów do KRS. Analogiczna kwestia była już przedmiotem analizy Sądu Najwyższego w postanowieniu z 14.7.2016 r., II PZ 15/16, niepubl. w którym trafnie przyjęto, że z punktu widzenia nieważności z art. 379 pkt 2 k.p.c. istotny jest stan rzeczywisty, albowiem o pełnieniu funkcji członka zarządu nie przesądza sam wpis widniejący w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Zgodnie z art. 386 § 2 k.p.c. w razie stwierdzenia nieważności postępowania sąd drugiej instancji uchyla zaskarżony wyrok, znosi postępowanie w zakresie dotkniętym nieważnością i przekazuje sprawę sądowi pierwszej instancji do ponownego rozpoznania. Ponieważ w niniejszej sprawie całe postępowanie przed Sądem Okręgowym było objęte nieważnością, toteż uchylając zaskarżony wyrok należało jednocześnie znieść postępowanie w zakresie objętym nieważnością, tj. począwszy od dnia 29.09.2017 r. kiedy to zostało wydane zarządzenie o doręczeniu pozwu stronie pozwanej. Jednocześnie zaznaczono, że w zakresie czynności podejmowanych od dnia 29.9.2017 r. postępowanie zostało zniesione w całości.

Uwzględnienie apelacji z powodu nieważności postępowania i zniesienie postępowania od pierwszej dokonanej sprawie czynności procesowych, czyniło zbędnym rozważanie pozostałych zarzutów apelacji.

Ponownie rozpoznając sprawę Sąd Okręgowy powinien podjąć działania zmierzające do usunięcia przeszkód do jej merytorycznego rozpoznania, a po ich usunięciu powinien rozpoznać roszczenia objęte żądaniem pozwu.

O kosztach postępowania apelacyjnego orzeczono na podstawie art. 108 § 2 k.p.c.