Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VIII Ga 25/19,

VIII Gz 54/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 15 marca 2019 r.

Sąd Okręgowy w Szczecinie VIII Wydział Gospodarczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: SO Natalia Pawłowska-Grzelczak

Sędziowie: SO Anna Budzyńska

SR del. Aleksandra Wójcik-Wojnowska (spr.)

Protokolant: st. sekr. sąd. Agata Furga

po rozpoznaniu w dniu 15 marca 2019 r. w Szczecinie na rozprawie

sprawy z powództwa G. G.

przeciwko (...) spółce akcyjnej w S.

o zapłatę

na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie z dnia 29 czerwca 2018 r. sygn. akt X GC 1027/17 oraz zażalenia powoda na punkt II. tegoż wyroku

I.  zmienia zaskarżony wyrok w całości, nadając mu treść:

1.  zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 664,30 zł (sześćset sześćdziesiąt cztery złote trzydzieści groszy) z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 28 sierpnia 2016 roku;

2.  oddala powództwo w pozostałej części;

3.  zasądza od powoda na rzecz pozwanego kwotę 461,96 zł (czterysta sześćdziesiąt jeden złotych dziewięćdziesiąt sześć groszy) tytułem kosztów procesu;

4.  nakazuje ściągnąć od powoda G. G. na rzecz Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie kwotę 327,23 zł (trzysta dwadzieścia siedem złotych dwadzieścia trzy grosze) tytułem nieuiszczonych kosztów sądowych;

5.  nakazuje ściągnąć od pozwanego (...) spółki akcyjnej w S. na rzecz Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie kwotę 62,33 zł (sześćdziesiąt dwa złote trzydzieści trzy grosze) tytułem nieuiszczonych kosztów sądowych;

II.  oddala apelację pozwanego w pozostałej części,

III.  zasądza od powoda na rzecz pozwanego kwotę 482,40 zł (czterysta osiemdziesiąt dwa złote czterdzieści groszy) tytułem kosztów postępowania apelacyjnego;

IV.  oddala zażalenie powoda.

SSO Anna Budzyńska SSO Natalia Pawłowska-Grzelczak SSR del. Aleksandra Wójcik-Wojnowska