Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VIII Ga 666/18

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 29 marca 2019 r.

Sąd Okręgowy w Szczecinie Wydział VIII Gospodarczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSO Agnieszka Woźniak

Sędziowie: SO Anna Budzyńska

SO Piotr Sałamaj (sprawozdawca)

Protokolant: stażysta Sylwia Kołodziejczak

po rozpoznaniu w dniu 22 marca 2019 r. w Szczecinie

na rozprawie

sprawy z powództwa (...) Centrum Budownictwa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w S.

przeciwko P. K.

o zapłatę

na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum

w S. z 1 marca 2018 r., sygn. akt XI GC 1862/17

I.  zmienia zaskarżony wyrok w całości w ten sposób, że:

1.  zasądza od pozwanego P. K. na rzecz powoda (...) Centrum Budownictwa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w S. kwotę 6.399,96 zł (sześć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć złotych dziewięćdziesiąt sześć groszy) z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od 17 sierpnia 2017 r.,

2.  oddala powództwo w pozostałej części,

3.  zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 815,40 zł (osiemset piętnaście złotych czterdzieści groszy) tytułem kosztów procesu;

II.  oddala apelację w pozostałym zakresie;

III.  zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 239,94 zł (dwieście trzydzieści dziewięć złotych dziewięćdziesiąt cztery grosze) tytułem kosztów postępowania apelacyjnego;

IV.  nakazuje ściągnąć od powoda na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie kwotę 2.080 zł (dwa tysiące osiemdziesiąt złotych) tytułem kosztów sądowych, od których obowiązku uiszczenia pozwany był zwolniony.

SSO Piotr Sałamaj SSO Agnieszka Woźniak SSO Anna Budzyńska