Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VIII Pa 124/18

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 29 stycznia 2019 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący: Sędzia SO Magdalena Lisowska

Sędziowie: Sędzia SO Iwona Matyjas

Sędzia SO Agnieszka Gocek (spr.)

Protokolant starszy sekretarz sądowy Izabela Grudzińska

po rozpoznaniu w dniu 29 stycznia 2019 roku w Łodzi na rozprawie

sprawy z powództwa B. C. i J. W.

przeciwko (...) Centrum Medycznemu Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w S.

o odprawę pieniężną

na skutek apelacji strony pozwanej

od wyroku Sądu Rejonowego w Skierniewicach IV Wydziału Pracy

z dnia 8 lutego 2018 roku w sprawie sygn. akt IV P 202/17

1.  zmienia zaskarżony wyrok w punkcie I (pierwszym) podpunkt 1 (jeden) w ten sposób, że w miejsce zasądzonej kwoty 1152,00 złotych (jeden tysiąc sto pięćdziesiąt dwa złote) zasądza kwotę 864,00 złote (osiemset sześćdziesiąt cztery złote) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa prawnego,

2.  zmienia zaskarżony wyrok w punkcie I (pierwszym) podpunkt 2 (dwa) w ten sposób, że w miejsce zasądzonej kwoty 1224,00 złotych (jeden tysiąc dwieście dwadzieścia cztery złote) zasądza kwotę 918,00 złotych (dziewięćset osiemnaście złotych) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa prawnego,

3.  oddala apelację w pozostałym zakresie,

4.  zasądza od (...) Centrum Medycznego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w S. na rzecz B. C. i J. W. kwoty po 675,00 złotych (sześćset siedemdziesiąt pięć złotych) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego za II instancję.

SSO Agnieszka Gocek SSO Magdalena Lisowska SSO Iwona Matyjas