Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VIII U 1547/18

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 30 stycznia 2019 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w następującym składzie :

Przewodniczący: SSO Agnieszka Domańska Jakubowska

Protokolant : stażysta Małgorzata Pokorska

po rozpoznaniu w dniu 24 stycznia 2019 roku w Łodzi

na rozprawie

sprawy Z. D.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Ł.

na skutek odwołania Z. D.

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Ł.

z dnia 3 lipca 2018 roku znak (...)-2018

o wysokość kapitału początkowego

zmienia zaskarżoną decyzję i ustala wysokość kapitału początkowego wnioskodawcy Z. D. na dzień 1 stycznia 1999 roku na kwotę 129 331(sto dwadzieścia dziewięć tysięcy trzysta trzydzieści jeden) złotych 29(dwadzieścia dziewięć) groszy .