Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VIII U 2415/18

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 3 kwietnia 2019 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi, VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie: Przewodniczący SSO Barbara Kempa

Protokolant : st. sekretarz sądowy Marzena Kołacz

po rozpoznaniu w dniu 3 kwietnia 2019 roku w Łodzi

sprawy M. B. i W. B.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Ł.

na skutek odwołania M. B. i W. B.

od decyzji numer (...) Zakładu Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Ł.

z dnia 12 października 2018 roku znak (...)- (...)

o podleganie ubezpieczeniom społecznym

oddala odwołanie.