Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt X GC 1050 /16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 13 listopada 2018 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi, X Wydział Gospodarczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: Sędzia SO Dorota Sulińska – Kowalska

Protokolant: stażysta Adriana Kałuziak

po rozpoznaniu w dniu 30 października 2018 roku w Łodzi

na rozprawie

sprawy z powództwa T. D.

przeciwko: (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w K.

o zapłatę

1.  oddala powództwo;

2.  zasądza od T. D. na rzecz (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w K. kwotę 10.817 zł. (dziesięć tysięcy osiemset siedemnaście złotych) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w sprawie;

3.  nie obciąża powódki T. D. nieuiszczonymi kosztami sądowymi i przejmuje je w ciężar wydatków Skarbu Państwa.