Pełny tekst orzeczenia

Sygnatura akt: XI GC 53/18

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 24 kwietnia 2019 roku

Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie, Wydział XI Gospodarczy

w składzie:

Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego Mariusz Zawicki

Protokolant: Angelika Sykut

po rozpoznaniu w dniu 15 kwietnia 2019 roku w Szczecinie

na rozprawie

sprawy z powództwa (...), E. B., (...) spółka jawna w S.

przeciwko P. es N. K. w S. na W.

o zapłatę kwoty 3.366,61 euro

połączoną ze sprawą

z powództwa (...), E. B., (...) spółka jawna w S.

przeciwko P. es N. K. w S. na W.

o zapłatę kwoty 3.947,04 euro

połączoną ze sprawą

z powództwa (...), E. B., (...) spółka jawna w S.

przeciwko P. es N. K. w S. na W.

o zapłatę kwoty 3.391,31 euro

z powództwa (...), E. B., (...) spółka jawna w S.

przeciwko P. es N. K. w S. na W.

o zapłatę kwoty 3.062,07 euro

1.  Oddala powództwo;

2.  Zasądza od powoda na rzecz pozwanego kwotę 5.417 (pięć tysięcy czterysta siedemnaście) złotych tytułem zwrotu kosztów procesu;

3.  Nakazuje pobrać od powoda na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego Szczecin – Centrum w Szczecinie kwotę 3.029 (trzy tysiące dwadzieścia dziewięć) złotych i 7 (siedem) groszy tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Sygnatura akt: XI GC 53/18

Sprawa rozpoznana w postępowaniu zwykłym.

UZASADNIENIE

I

Pozwem z dnia 18 kwietnia 2017 r. o wydanie europejskiego nakazu zapłaty, (...), E. B., (...) spółka jawna w S. wniosła przeciwko (...) es N. K. w S. na W. o zapłatę kwoty 3062,07 euro oraz o zasądzenie kosztów procesu według norm przepisanych. (XI GC 53/18, pop. XI GNc 734/17).

W uzasadnieniu pozwu, powódka wskazała, iż wykonała na rzecz pozwanej usługę transportu międzynarodowego, za którą pozwana nie zapłaciła mimo skierowanych wezwań do zapłaty.

Europejskim nakazem zapłaty z dnia 9 maja 2017 r. Sąd orzekł zgodnie z żądaniem pozwu.

W przepisanym terminie pozwana wniosła sprzeciw od ww. nakazu zapłaty, podnosząc zarzut bezpodstawności roszczenia. W uzasadnieniu sprzeciwu, pozwana podniosła, iż powódka jako dostawca wykonała na rzecz pozwanej usługę transportu porowatego (...) do kombinatu chemicznego B. Z.. Jednakże po pobraniu próbek dostarczonego materiału okazało się, że towar został zanieczyszczony antracytem na skutek niewłaściwego oczyszczenia pojazdu powódki po wykonaniu wcześniejszych usług. Odbiorca B. Z.. zgłosił powódce reklamację z tego tytułu, i otrzymał od powódki odszkodowanie na kwotę 52 553,7 zł za niewłaściwe wykonanie usługi. Pozwana jako podwykonawca B. Z.. złożyła oświadczenie o potrąceniu swojej wierzytelności na kwotę 13 767,23 euro z faktury na kwotę 19 078,21 euro, zaś pozostałą sumę zapłaciła powódce, wobec czego na skutek potrącenia doszło do umorzenia wierzytelności.

W toku postępowania strony podtrzymały swoje dotychczasowe stanowiska.

Pismem z dnia 18 stycznia 2018 r. pełnomocnik powódki wniósł o przypozwanie (...) spółki komandytowej w T..

Pismem z dnia 24 maja 2018 r. powódka wniosła o rozszerzenie powództwa o odsetki ustawowe od kwot cząstkowych.

II

Pozwem z dnia 21 kwietnia 2017 r. o wydanie europejskiego nakazu zapłaty, (...), E. B., (...) spółka jawna w S. wniosła przeciwko (...) es N. K. w S. na W. o zapłatę kwoty 3366,61 euro oraz o zasądzenie kosztów procesu według norm przepisanych. (XI GC 352/18, pop XI GNc 774/17).

W uzasadnieniu pozwu, powódka wskazała, iż wykonała na rzecz pozwanej usługę transportu międzynarodowego, za którą pozwana nie zapłaciła mimo skierowanych wezwań do zapłaty.

Europejskim nakazem zapłaty z dnia 25 maja 2017 r. Sąd orzekł zgodnie z żądaniem pozwu.

W przepisanym terminie pozwana wniosła sprzeciw od ww. nakazu zapłaty, podnosząc zarzut bezpodstawności roszczenia. W uzasadnieniu sprzeciwu, pozwana podniosła, iż powódka jako dostawca wykonała na rzecz pozwanej usługę transportu porowatego (...) do kombinatu chemicznego B. Z.. Jednakże po pobraniu próbek dostarczonego materiału okazało się, że towar został zanieczyszczony antracytem na skutek niewłaściwego oczyszczenia pojazdu powódki po wykonaniu wcześniejszych usług. Odbiorca B. Z.. zgłosił powódce reklamację z tego tytułu, i otrzymał od powódki odszkodowanie na kwotę 52 553,7 zł za niewłaściwe wykonanie usługi. Pozwana jako podwykonawca B. Z.. złożyła oświadczenie o potrąceniu swojej wierzytelności na kwotę 13 767,23 euro z faktury na kwotę 19 078,21 euro, zaś pozostałą sumę zapłaciła powódce, wobec czego na skutek potrącenia doszło do umorzenia wierzytelności.

W toku postępowania strony podtrzymały swoje dotychczasowe stanowiska.

Postanowieniem z dnia 6 marca 2018 r. orzeczono o połączeniu niniejszej sprawy- XI GC 352/18 ze sprawą XI GC 53/18.

III

Pozwem z dnia 25 kwietnia 2017 r. o wydanie europejskiego nakazu zapłaty, (...), E. B., (...) spółka jawna w S. wniosła przeciwko (...) es N. K. w S. na W. o zapłatę kwoty 3947,04 euro oraz o zasądzenie kosztów procesu według norm przepisanych. (XI GC 1794/17, pop XI GNc 801/17).

W uzasadnieniu pozwu, powódka wskazała, iż wykonała na rzecz pozwanej usługę transportu międzynarodowego, za którą pozwana nie zapłaciła mimo skierowanych wezwań do zapłaty.

Europejskim nakazem zapłaty z dnia 26 kwietnia 2017 r. Sąd orzekł zgodnie z żądaniem pozwu.

W przepisanym terminie pozwana wniosła sprzeciw od ww. nakazu zapłaty, podnosząc zarzut bezpodstawności roszczenia. W uzasadnieniu sprzeciwu, pozwana podniosła, iż powódka jako dostawca wykonała na rzecz pozwanej usługę transportu porowatego (...) do kombinatu chemicznego B. Z.. Jednakże po pobraniu próbek dostarczonego materiału okazało się, że towar został zanieczyszczony antracytem na skutek niewłaściwego oczyszczenia pojazdu powódki po wykonaniu wcześniejszych usług. Odbiorca B. Z.. zgłosił powódce reklamację z tego tytułu, i otrzymał od powódki odszkodowanie na kwotę 52 553,7 zł za niewłaściwe wykonanie usługi. Pozwana jako podwykonawca B. Z.. złożyła oświadczenie o potrąceniu swojej wierzytelności na kwotę 13 767,23 euro z faktury na kwotę 19 078,21 euro, zaś pozostałą sumę zapłaciła powódce, wobec czego na skutek potrącenia doszło do umorzenia wierzytelności.

W toku postępowania strony podtrzymały swoje dotychczasowe stanowiska.

Pismem z dnia 18 stycznia 2018 r. pełnomocnik powódki wniósł o przypozwanie (...) spółki komandytowej w T..

Zarządzeniem z dnia 2 lutego 2018 r. orzeczono o połączeniu niniejszej sprawy- XI GC 1794/17 ze sprawą XI GC 53/18.

IV

Pozwem z dnia 20 kwietnia 2017 r. o wydanie europejskiego nakazu zapłaty, (...), E. B., (...) spółka jawna w S. wniosła przeciwko (...) es N. K. w S. na W. o zapłatę kwoty 3391,31 euro oraz o zasądzenie kosztów procesu według norm przepisanych. (XI GC 558/18, pop XI GNc 756/17).

W uzasadnieniu pozwu, powódka wskazała, iż wykonała na rzecz pozwanej usługę transportu międzynarodowego, za którą pozwana nie zapłaciła mimo skierowanych wezwań do zapłaty.

Europejskim nakazem zapłaty z dnia 9 maja 2017 r. Sąd orzekł zgodnie z żądaniem pozwu.

W przepisanym terminie pozwana wniosła sprzeciw od ww. nakazu zapłaty, podnosząc zarzut bezpodstawności roszczenia. W uzasadnieniu sprzeciwu, pozwana podniosła, iż powódka jako dostawca wykonała na rzecz pozwanej usługę transportu porowatego (...) do kombinatu chemicznego B. Z.. Jednakże po pobraniu próbek dostarczonego materiału okazało się, że towar został zanieczyszczony antracytem na skutek niewłaściwego oczyszczenia pojazdu powódki po wykonaniu wcześniejszych usług. Odbiorca B. Z.. zgłosił powódce reklamację z tego tytułu, i otrzymał od powódki odszkodowanie na kwotę 52 553,7 zł za niewłaściwe wykonanie usługi. Pozwana jako podwykonawca B. Z.. złożyła oświadczenie o potrąceniu swojej wierzytelności na kwotę 13 767,23 euro z faktury na kwotę 19 078,21 euro, zaś pozostałą sumę zapłaciła powódce, wobec czego na skutek potrącenia doszło do umorzenia wierzytelności.

W toku postępowania strony podtrzymały swoje dotychczasowe stanowiska.

Postanowieniem z dnia 9 kwietnia 2018 r. orzeczono o połączeniu niniejszej sprawy- XI GC 558/18 ze sprawą XI GC 53/18.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

W dniu 28 sierpnia 2016 r. pozwana (...) es N. K. w S. na W. wystawiła na rzecz powódki (...), E. B., (...) spółka jawna w S. zlecenie transportowe nr (...) obejmujące transport minimum 25 ton porowatego granulatu (...) z zakładów (...). w K. na W. do (...) w P.. Załadunek nastąpić miał dnia 6 września 2016 r., zaś rozładunek dnia 7 września 2016 r. Transport miał dobywać się oczyszczoną cysterną, na okoliczność czego powódka została zobowiązana do przedłożenia stosowanych certyfikatów na miejscu załadunku.

Strony ustaliły wysokość frachtu na kwotę 35 euro/tona lub 875 euro w zależności od całkowitej masy. Płatność z tytułu zlecenia nastąpić miała w terminie 45 dni od doręczenia listu CMR.

Dowód:

- zlecenie transportowe „freight order” z dnia 29 sierpnia 2016 r. k. 14-15 akt XI GC 558/17;

- zeznania świadka Z. P. k. 315v.-318;

Dnia 29 sierpnia 2016 r. pozwana (...) es N. K. w S. na W. wystawiła na rzecz powódki (...), E. B., (...) spółka jawna w S. zlecenie transportowe nr (...) obejmujące transport minimum 25 ton porowatego granulatu (...) z zakładów (...). w K. na W. do (...) w P. (Polska). Załadunek nastąpić miał dnia 30 sierpnia 2016 r., zaś rozładunek dnia 31 sierpnia 2016 r. Transport miał dobywać się oczyszczoną cysterną, na okoliczność czego powódka została zobowiązana do przedłożenia stosowanych certyfikatów na miejscu załadunku.

Strony ustaliły wysokość frachtu na kwotę 35 euro/tona lub 875 euro w zależności od całkowitej masy. Płatność z tytułu zlecenia nastąpić miała w terminie 45 dni od doręczenia listu CMR.

Dowód:

- zlecenie transportowe „freight order” z dnia 29 sierpnia 2016 r. k. 17-18 akt XI GC 53/18;

Dnia 31 sierpnia 2016 r. pozwana (...) es N. K. w S. na W. wystawiła na rzecz powódki (...), E. B., (...) spółka jawna w S. zlecenie transportowe nr (...) obejmujące transport minimum 25 ton porowatego granulatu (...) z zakładów (...). w K. na W. do (...) w P. (Polska). Załadunek nastąpić miał dnia 1 września 2016 r., zaś rozładunek dnia 2 września 2016 r. Transport miał dobywać się oczyszczoną cysterną, na okoliczność czego powódka została zobowiązana do przedłożenia stosowanych certyfikatów na miejscu załadunku.

Strony ustaliły wysokość frachtu na kwotę 35 euro/tona lub 875 euro w zależności od całkowitej masy. Płatność z tytułu zlecenia nastąpić miała w terminie 45 dni od doręczenia listu CMR.

Dowód:

- zlecenie transportowe „freight order” z dnia 31 sierpnia 2016 r. k. 11-12 akt XI GC 53/18;

Dnia 1 września 2016 r. dokonano załadunku 25080 kg granulatu (...).

Dowód:

- dokument ważenia k. 13 akt XI GC 53/18;

Dnia 5 września 2016 r. pozwana (...) es N. K. w S. na W. wystawiła na rzecz powódki (...), E. B., (...) spółka jawna w S. zlecenie transportowe nr (...) obejmujące transport minimum 25 ton porowatego granulatu (...) z zakładów (...). w K. na W. do (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w K.. Załadunek nastąpić miał dnia 6 września 2016 r., zaś rozładunek dnia 7 września 2016 r. Transport miał dobywać się oczyszczoną cysterną, na okoliczność czego powódka została zobowiązana do przedłożenia stosowanych certyfikatów na miejscu załadunku.

Strony ustaliły wysokość frachtu na kwotę 33,20 euro/tona lub 830 euro w zależności od całkowitej masy. Płatność z tytułu zlecenia nastąpić miała w terminie 45 dni od doręczenia listu CMR.

Dowód:

- zlecenie transportowe „freight order” z dnia 5 września 2016 r. k. 25-26 akt XI GC 53/18;

- zeznania świadka A. K. k. 305-306 akt XI GC 53/18;

Dnia 6 września 2016 r. pozwana (...) es N. K. w S. na W. wystawiła na rzecz powódki (...), E. B., (...) spółka jawna w S. zlecenie transportowe nr (...) obejmujące transport minimum 25 ton porowatego granulatu (...) z zakładów (...). w K. na W. do (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w K.. Załadunek nastąpić miał dnia 7 września 2016 r., zaś rozładunek dnia 8 września 2016 r. Transport miał dobywać się oczyszczoną cysterną, na okoliczność czego powódka została zobowiązana do przedłożenia stosowanych certyfikatów na miejscu załadunku.

Strony ustaliły wysokość frachtu na kwotę 33,20 euro/tona lub 830 euro w zależności od całkowitej masy. Płatność z tytułu zlecenia nastąpić miała w terminie 45 dni od doręczenia listu CMR.

Dowód:

- zlecenie transportowe „freight order” z dnia 6 września 2016 r. k. 21-22 akt XI GC 53/18;

- zeznania świadka A. K. k. 305-306 akt XI GC 53/18;

Dnia 6 września 2016 r. pozwana (...) es N. K. w S. na W. wystawiła na rzecz powódki (...), E. B., (...) spółka jawna w S. zlecenie transportowe nr (...) obejmujące transport minimum 25 ton porowatego granulatu (...) z zakładów (...). w K. na W. do (...) spółki jawnej Oddział w B.. Załadunek nastąpić miał dnia 16/17 września 2016 r., zaś rozładunek dnia 19 września 2016 r. Transport miał dobywać się oczyszczoną cysterną, na okoliczność czego powódka została zobowiązana do przedłożenia stosowanych certyfikatów na miejscu załadunku.

Strony ustaliły wysokość frachtu na kwotę 31,80 euro/tona lub 795 euro w zależności od całkowitej masy. Płatność z tytułu zlecenia nastąpić miała w terminie 45 dni od doręczenia listu CMR.

Dowód:

- zlecenie transportowe „freight order” z dnia 9 września 2016 r. k. 21-22 akt XI GC 1794/17, k. 90-91 akt XI GC 53/18;

- zeznania świadka Z. P. k. 315v.-318 akt XI GC 53/18;

Dnia 6 września 2016 r. pozwana (...) es N. K. w S. na W. wystawiła na rzecz powódki (...), E. B., (...) spółka jawna w S. zlecenie transportowe nr (...) obejmujące transport minimum 25 ton porowatego granulatu (...) z zakładów (...). w K. na W. do (...) spółki jawnej Oddział w B.. Załadunek nastąpić miał dnia 7 września 2016 r., zaś rozładunek dnia 8 września 2016 r. Transport miał dobywać się oczyszczoną cysterną, na okoliczność czego powódka została zobowiązana do przedłożenia stosowanych certyfikatów na miejscu załadunku.

Strony ustaliły wysokość frachtu na kwotę 31,80 euro/tona lub 795 euro w zależności od całkowitej masy. Płatność z tytułu zlecenia nastąpić miała w terminie 45 dni od doręczenia listu CMR.

Dowód:

- zlecenie transportowe „freight order” z dnia 6 września 2016 r. k. 24-25 akt XI GC 588/17;

Dnia 7 września 2016 r. pozwana (...) es N. K. w S. na W. wystawiła na rzecz powódki (...), E. B., (...) spółka jawna w S. zlecenie transportowe nr (...) obejmujące transport minimum 25 ton porowatego granulatu (...) z zakładów (...). w K. na W. do (...) w P. (Polska). Załadunek nastąpić miał dnia 8 września 2016 r., zaś rozładunek dnia 9 września 2016 r. Transport miał dobywać się oczyszczoną cysterną, na okoliczność czego powódka została zobowiązana do przedłożenia stosowanych certyfikatów na miejscu załadunku.

Strony ustaliły wysokość frachtu na kwotę 35 euro/tona lub 875 euro w zależności od całkowitej masy. Płatność z tytułu zlecenia nastąpić miała w terminie 45 dni od doręczenia listu CMR.

Dowód:

- zlecenie transportowe „freight order” z dnia 7 września 2016 r. k. 19-20 akt XI GC 558/18;

Dnia 9 września 2016 r. pozwana (...) es N. K. w S. na W. wystawiła na rzecz powódki (...), E. B., (...) spółka jawna w S. zlecenie transportowe nr (...) obejmujące transport minimum 25 ton porowatego granulatu (...) z zakładów (...). w K. na W. do (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w K.. Załadunek nastąpić miał dnia 9/10 września 2016 r., zaś rozładunek dnia 12 września 2016 r. Transport miał dobywać się oczyszczoną cysterną, na okoliczność czego powódka została zobowiązana do przedłożenia stosowanych certyfikatów na miejscu załadunku.

Strony ustaliły wysokość frachtu na kwotę 33,20 euro/tona lub 830 euro w zależności od całkowitej masy. Płatność z tytułu zlecenia nastąpić miała w terminie 45 dni od doręczenia listu CMR.

Dowód:

- zlecenie transportowe „freight order” z dnia 9 września 2016 r. k. 27-28 akt XI GC 352/18;

- zeznania świadka A. K. k. 305-306 akt XI GC 53/18;

Dnia 9 września 2016 r. pozwana (...) es N. K. w S. na W. wystawiła na rzecz powódki (...), E. B., (...) spółka jawna w S. zlecenie transportowe nr (...) obejmujące transport minimum 25 ton porowatego granulatu (...) z zakładów (...). w K. na W. do (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w K.. Załadunek nastąpić miał dnia 12 września 2016 r., zaś rozładunek dnia 13 września 2016 r. Transport miał dobywać się oczyszczoną cysterną, na okoliczność czego powódka została zobowiązana do przedłożenia stosowanych certyfikatów na miejscu załadunku.

Strony ustaliły wysokość frachtu na kwotę 33,20 euro/tona lub 830 euro w zależności od całkowitej masy. Płatność z tytułu zlecenia nastąpić miała w terminie 45 dni od doręczenia listu CMR.

Dowód:

- zlecenie transportowe „freight order” z dnia 9 września 2016 r. k. 28-29 akt XI GC 588/18;

- zeznania świadka A. K. k. 305-306 akt XI GC 53/18;

Dnia 12 września 2016 r. pozwana (...) es N. K. w S. na W. wystawiła na rzecz powódki (...), E. B., (...) spółka jawna w S. zlecenie transportowe nr (...) obejmujące transport minimum 25 ton porowatego granulatu (...) z zakładów (...). w K. na W. do (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w K.. Załadunek nastąpić miał dnia 13 września 2016 r., zaś rozładunek dnia 14 września 2016 r. Transport miał dobywać się oczyszczoną cysterną, na okoliczność czego powódka została zobowiązana do przedłożenia stosowanych certyfikatów na miejscu załadunku.

Strony ustaliły wysokość frachtu na kwotę 33,20 euro/tona lub 830 euro w zależności od całkowitej masy. Płatność z tytułu zlecenia nastąpić miała w terminie 45 dni od doręczenia listu CMR.

Dowód:

- zlecenie transportowe „freight order” z dnia 12 września 2016 r. k. 13-14 akt XI GC 352/18;

- zeznania świadka A. K. k. 305-306 akt XI GC 53/18;

Dnia 13 września 2016 r. pozwana (...) es N. K. w S. na W. wystawiła na rzecz powódki (...), E. B., (...) spółka jawna w S. zlecenie transportowe nr (...) obejmujące transport minimum 25 ton porowatego granulatu (...) z zakładów (...). w K. na W. do (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w K.. Załadunek nastąpić miał dnia 14 września 2016 r., zaś rozładunek dnia 15 września 2016 r. Transport miał dobywać się oczyszczoną cysterną, na okoliczność czego powódka została zobowiązana do przedłożenia stosowanych certyfikatów na miejscu załadunku.

Strony ustaliły wysokość frachtu na kwotę 33,20 euro/tona lub 830 euro w zależności od całkowitej masy. Płatność z tytułu zlecenia nastąpić miała w terminie 45 dni od doręczenia listu CMR.

Dowód:

- zlecenie transportowe „freight order” z dnia 13 września 2016 r. k. 21-22 akt XI GC 352/18;

- zeznania świadka A. K. k. 305-306 akt XI GC 53/18;

Dnia 13 września 2016 r. powódka wystawiła na rzecz pozwanej fakturę VAT nr (...) na kwotę 877,80 euro, tytułem usługi spedycji na trasie K.-P. z terminem płatności do dnia 2 listopada 2016 r. Faktura obejmowała przewóz 25,08 ton ładunku.

Dowód:

- faktura VAT nr (...) k. 10 akt XI GC 53/18;

- list CMR nr (...) k. 14 akt XI GC 53/18;

Dnia 14 września 2016 r. powódka wystawiła spółce (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (...) w T. zlecenie przewozowe nr 449 - (...)16 obejmując usługę przewozu minimum 25 ton granulatu (...) na trasie B. Z.. K. ((...)) - (...) spółka jawna Oddział B. (Polska). Załadunek nastąpić miał dnia 16 września 2016 r., zaś rozładunek dnia 19 września 2016 r. w zleceniu wskazano, iż transport odbywać ma się silosem x1 60m ( 3), nadto silos musi posiadać certyfikat mycia w języku angielskim lub niemieckim, zaś kierowca musi posiadać odpowiednie środki ochrony.

Dowód:

- zlecenie nr 449 - (...)16 k. 92-93 akt XI GC 53/18;

- zeznania świadka M. K. k. 337-338 akt XI GC 53/18;

- zeznania świadka L. B. k. 388-389 akt XI GC 53/18;

- zeznania świadka M. S. k. 414-415 akt XI GC 53/18;

- zeznania R. P. k. 415-417 akt XI GC 53/18;

Dnia 14 września 2016 r. pozwana (...) es N. K. w S. na W. wystawiła na rzecz powódki (...), E. B., (...) spółka jawna w S. zlecenie transportowe nr (...) obejmujące transport minimum 25 ton porowatego granulatu (...) z zakładów (...). w K. na W. do (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w K.. Załadunek nastąpić miał dnia 15 września 2016 r., zaś rozładunek dnia 16 września 2016 r. Transport miał dobywać się oczyszczoną cysterną, na okoliczność czego powódka została zobowiązana do przedłożenia stosowanych certyfikatów na miejscu załadunku.

Strony ustaliły wysokość frachtu na kwotę 33,20 euro/tona lub 830 euro w zależności od całkowitej masy. Płatność z tytułu zlecenia nastąpić miała w terminie 45 dni od doręczenia listu CMR.

Dowód:

- zlecenie transportowe „freight order” z dnia 14 września 2016 r. k. 17-18 akt XI GC 352/18;

- zeznania świadka A. K. k. 305-306 akt XI GC 53/18;

Dnia 14 września 2016 r. wydano świadectwo czystości cysterny nr (...) 70P3.

Dowód:

- świadectwo czystości k. 97 akt XI GC 53/18;

- zeznania świadka O. M. k. 394-396 akt XI GC 53/18;

Dnia 15 września 2016 r. pozwana (...) es N. K. w S. na W. wystawiła na rzecz powódki (...), E. B., (...) spółka jawna w S. zlecenie transportowe nr (...) obejmujące transport minimum 25 ton porowatego granulatu (...) z zakładów (...). w K. na W. do (...) w P.. Załadunek nastąpić miał dnia 16 września 2016 r., zaś rozładunek dnia 19 września 2016 r. Transport miał dobywać się oczyszczoną cysterną, na okoliczność czego powódka została zobowiązana do przedłożenia stosowanych certyfikatów na miejscu załadunku.

Strony ustaliły wysokość frachtu na kwotę 35 euro/tona lub 875 euro w zależności od całkowitej masy. Płatność z tytułu zlecenia nastąpić miała w terminie 45 dni od doręczenia listu CMR.

Dowód:

- zlecenie transportowe „freight order” z dnia 15 września 2016 r. k. 28-29 akt XI GC 1794/17;

Dnia 15 września 2016 r. powódka wystawiła na rzecz pozwanej fakturę VAT nr (...) na kwotę 851,90 euro, tytułem usługi spedycji na trasie K.-P. z terminem płatności do dnia 3 listopada 2016 r. Faktura obejmowała przewóz 24,34 ton ładunku.

Tego samego dnia powódka wystawiła na rzecz pozwanej fakturę VAT nr (...) na kwotę 808,42 euro, tytułem usługi spedycji na trasie K.-K. z terminem płatności do dnia 4 listopada 2016 r. Faktura obejmowała przewóz 24,35 ton ładunku.

Również dnia 15 września 2016 r. powódka wystawiła na rzecz pozwanej fakturę VAT nr (...) na kwotę 831 euro, tytułem usługi spedycji na trasie K.-K. z terminem płatności do dnia 4 listopada 2016 r. Faktura obejmowała przewóz 35,03 ton ładunku.

Również dnia 15 września 2016 r. powódka wystawiła na rzecz pozwanej fakturę VAT nr (...) na kwotę 881,65 euro, tytułem usługi spedycji na trasie K.-P. z terminem płatności do dnia 4 listopada 2016 r. Faktura obejmowała przewóz 25,19 ton ładunku.

Również dnia 15 września 2016 r. powódka wystawiła na rzecz pozwanej fakturę VAT nr (...) na kwotę 877,10 euro, tytułem usługi spedycji na trasie K.-P. z terminem płatności do dnia 4 listopada 2016 r. Faktura obejmowała przewóz 25,06 ton ładunku.

Dowód:

- faktura VAT nr (...) k. 15 akt XI GC 53/18;

- list CMR nr (...) k. 16 akt XI GC 53/18;

- faktura VAT nr (...) k. 19 akt XI GC 53/18;

- list CMR nr (...) k. 20 akt XI GC 53/18;

- faktura VAT nr (...) akt XI GC 53/18;

- list CMR (...) k. 24 akt XI GC 53/18;

- faktura VAT nr (...) k. 11 akt XI GC 558/18;

- list CMR nr (...) k. 12 akt XI GC 558/18;

- faktura VAT nr (...) k. 16 akt XI GC 558/18;

- list CMR nr (...) k. 18 akt XI GC 558/18;

- zeznania świadka A. K. k. 305-306 akt XI GC 53/18;

- zeznania świadka Z. P. k. 315v.-318 akt XI GC 53/18;

Dnia 16 września 2016 r. sporządzono certyfikat mycia pojazdu nr rej. (...) oraz silosu nr rej. (...), które wykonano po przewożeniu antracytu a przed załadunkiem.

Dowód:

- certyfikat z dnia 16 września 2016 r. k. 96 akt XI GC 53/18;

- zeznania świadka A. K. k. 305-306 akt XI GC 53/18;

- zeznania świadka Z. P. k. 315v.-318 akt XI GC 53/18;

- zeznania świadka L. B. k. 388-389 akt XI GC 53/18;

- zeznania świadka O. M. k. 394-396 akt XI GC 53/18;

- zeznania R. P. k. 415-417 akt XI GC 53/18;

Dnia 19 września 2016 r. powódka wystawiła na rzecz pozwanej fakturę VAT nr (...) na kwotę 796,91 euro, tytułem usługi spedycji na trasie K.-B. z terminem płatności do dnia 8 listopada 2016 r. Faktura obejmowała przewóz 25,06 ton ładunku.

Dowód:
- faktura VAT nr (...) k. 21 akt XI GC 588/18;

- list CMR nr (...) k. 22 akt XI GC 588/18;

Dnia 20 września 2016 r. pozwana (...) es N. K. w S. na W. wystawiła na rzecz powódki (...), E. B., (...) spółka jawna w S. zlecenie transportowe nr (...) obejmujące transport minimum 25 ton porowatego granulatu (...) z zakładów (...). w K. na W. do (...) Spółki akcyjnej w S.. Załadunek nastąpić miał dnia 21 września 2016 r., zaś rozładunek dnia 23 września 2016 r. Transport miał dobywać się oczyszczoną cysterną, na okoliczność czego powódka została zobowiązana do przedłożenia stosowanych certyfikatów na miejscu załadunku.

Strony ustaliły wysokość frachtu na kwotę 45 euro/tona lub 1125 euro w zależności od całkowitej masy. Płatność z tytułu zlecenia nastąpić miała w terminie 45 dni od doręczenia listu CMR.

Dowód:

- zlecenie transportowe „freight order” z dnia 20 września 2016 r. k. 13-14 akt XI GC 1794/17;

Dnia 21 września 2016 r. powódka wystawiła na rzecz pozwanej fakturę VAT nr (...) na kwotę 861,21 euro, tytułem usługi spedycji na trasie K.-K. z terminem płatności do dnia 10 listopada 2016 r. Faktura obejmowała przewóz 25,94 ton ładunku.

Tego samego dnia powódka wystawiła na rzecz pozwanej fakturę VAT nr (...) na kwotę 836,31 euro, tytułem usługi spedycji na trasie K.-K. z terminem płatności do dnia 10 listopada 2016 r. Faktura obejmowała przewóz 25,19 ton ładunku.

Również dnia 21 września 2016 r. powódka wystawiła na rzecz pozwanej fakturę VAT nr (...) na kwotę 839,95 euro, tytułem usługi spedycji na trasie K.-K. z terminem płatności do dnia 10 listopada 2016 r. Faktura obejmowała przewóz 25,3 ton ładunku.

Również dnia 21 września 2016 r. powódka wystawiła na rzecz pozwanej fakturę VAT nr (...) na kwotę 835,64 euro, tytułem usługi spedycji na trasie K.-K. z terminem płatności do dnia 10 listopada 2016 r. Faktura obejmowała przewóz 25,17 ton ładunku.

Dowód:

- faktura VAT nr (...) k. 10 akt XI GC 352/18;

- list CMR nr (...) k. 11 akt XI GC 352/18;

- faktura VAT nr (...) k. 15 akt XI GC 352/18;

- list (...) nr (...) k. 16 akt XI GC 352/18;

- Faktura VAT nr (...) k. 19 akt XI GC 352/18;

- list CMR nr (...) k. 20 akt XI GC 352/18;

- faktura VAT nr (...) k. 26 akt XI GC 588/18;

- list CMR nr (...) k. 27 akt XI GC 588/18;

- zeznania świadka A. K. k. 305-306 akt XI GC 53/18;

- zeznania świadka Z. P. k. 315v.-318 akt XI GC 53/18;

Dnia 23 września 2016 r. pozwana (...) es N. K. w S. na W. wystawiła na rzecz powódki (...), E. B., (...) spółka jawna w S. zlecenie transportowe nr (...) obejmujące transport minimum 25 ton porowatego granulatu (...) z zakładów (...). w K. na W. do (...) Spółki akcyjnej w S.. Załadunek nastąpić miał dnia 26/27 września 2016 r., zaś rozładunek dnia 28 września 2016 r. Transport miał dobywać się oczyszczoną cysterną, na okoliczność czego powódka została zobowiązana do przedłożenia stosowanych certyfikatów na miejscu załadunku.

Strony ustaliły wysokość frachtu na kwotę 45 euro/tona lub 1125 euro w zależności od całkowitej masy. Płatność z tytułu zlecenia nastąpić miała w terminie 45 dni od doręczenia listu CMR.

Dowód:

- zlecenie transportowe „freight order” z dnia 23 września 2016 r. k. 18-19 akt XI GC 1794/17;

Dnia 26 września 2016 r. powódka wystawiła na rzecz pozwanej fakturę VAT nr (...) na kwotę 829,34 euro, tytułem usługi spedycji na trasie K.-K. z terminem płatności do dnia 15 listopada 2016 r. Faktura obejmowała przewóz 24,98 ton ładunku.

Dowód:

- faktura VAT nr (...) k. 23 akt XI GC 352/18;

- list CMR nr (...) k. 24 akt XI GC 352/18;

Powódka wykonała usługi transportu:

- dnia 31 sierpnia 2016 r. odbiorca potwierdził przyjęcie 24,340 tony polichlorku winylu;

- dnia 2 września 2016 r. odbiorca potwierdził przyjęcie 25,080 tony polichlorku winylu;

- dnia 7 września 2016 r. odbiorca potwierdził przyjęcie 25,030 tony polichlorku winylu;

- dnia 7 września 2016 r. odbiorca potwierdził przyjęcie 25,190 tony polichlorku winylu;

- dnia 8 września 2016 r. odbiorca potwierdził przyjęcie 24,350 tony polichlorku winylu;

- dnia 8 września 2016 r. odbiorca potwierdził przyjęcie 25,060 tony polichlorku winylu;

- dnia 9 września 2016 r. odbiorca potwierdził przyjęcie 25,060 tony polichlorku winylu;

- dnia 12 września 2016 r. odbiorca potwierdził przyjęcie 24,980 tony polichlorku winylu;

- dnia 13 września 2016 r. odbiorca potwierdził przyjęcie 25,170 tony polichlorku winylu;

- dnia 14 września 2016 r. odbiorca potwierdził przyjęcie 25,940 tony polichlorku winylu;

- dnia 16 września 2016 r. odbiorca potwierdził przyjęcie 25,190 tony polichlorku winylu;

- dnia 16 września 2016 r. odbiorca potwierdził przyjęcie 25,300 tony polichlorku winylu;

- dnia 19 września 2016 r. odbiorca potwierdził przyjęcie 24,580 tony polichlorku winylu;

- dnia 19 września 2016 r. odbiorca potwierdził przyjęcie 25,100 tony polichlorku winylu;

- dnia 23 września 2016 r. odbiorca potwierdził przyjęcie 25,040 tony polichlorku winylu;

- dnia 28 września 2016 r. odbiorca potwierdził przyjęcie 25,780 tony polichlorku winylu;

Dowód:

- list CMR nr (...) k. 16 akt XI GC 53/18;

- list CMR nr (...) k. 14 akt XI GC 53/18;

- list CMR nr (...) k. 24 akt XI GC 53/18;

- list CMR nr (...) k. 12 akt XI GC 588/18;

- dokument ważenia k. 13 akt XI GC 588/18;

- list CMR nr (...) k. 20 akt XI GC 53/18;

- list CMR nr (...) k. 22 akt XI GC 588/18;

- dokument ważenia k. 23 akt XI GC 588/18;

- list CMR nr (...) k. 19 akt XI GC 558/18;

- dokument ważenia k. 17 akt XI GC 558/18;

- list CMR nr (...) k. 24 akt XI GC 352/18;

- karta realizacji dostaw k. 25 akt XI GC 352/18;

- dokument ważenia k. 26 akt XI GC 352/18;

- list CMR nr (...) k. 27 akt XI GC 588/18;

- list CMR nr (...) k. 11 akt XI GC 352/18;

- list CMR nr (...) k. 16 akt XI GC 352/18;

- list CMR nr (...) k. 23 akt XI GC 1794/17, k. 94 akt XI GC 53/18;

- karta realizacji dostaw k. 95 akt XI GC 53/18

- list CMR nr (...) k. 20 akt XI GC 352/18;

- list CMR nr (...) k. 25 akt XI GC 1794/17;

- dokument mycia cysterny k. 26 akt XI GC 1794/17;

- dokument ważenia k. 27 akt XI GC 1794/17;

- list CMR nr (...) k. 12 akt XI GC 1794/17;

- list CMR nr (...) k. 16 akt XI GC 1794/17;

- zeznania świadka Z. P. k. 315v.-318 akt XI GC 53/18;

Wiadomością e-mail z dnia 27 września 2016 r. klient pozwanej (BorsodChem) poinformował pozwaną, iż otrzymał od odbiorcy ładunku informacje o zanieczyszczeniu granulatu (...) dostarczonego dnia 19 września 2016 r., wobec czego zwrócono się do pozwanej o protokół oraz informację o przewożonych poprzednio w cysternie ładunkach, a także o certyfikat czyszczenia.

Wiadomością e-mail z dnia 28 września 2016 r. sprecyzowano, iż powyższa informacja winna dotyczyć 3 ładunków wstecz.

Dowód:
- wiadomość e-mail z dnia 27 września 2016 r. k. 174 akt XI GC 53/18;

- wiadomość e-mail z dnia 28 września 2016 r. k. 175 akt XI GC 53/18;

- zeznania świadka A. K. k. 305-306 akt XI GC 53/18;

- zeznania świadka Z. P. k. 315v.-318 akt XI GC 53/18;

Dnia 29 września 2016 r. powódka wystawiła na rzecz pozwanej fakturę VAT nr (...) na kwotę 1126,80 euro, tytułem usługi spedycji na trasie K.-S. z terminem płatności do dnia 18 listopada 2016 r. Faktura obejmowała przewóz 25,04 ton ładunku.

Dowód:

- faktura VAT nr (...) k. 11 akt XI GC 1794/17;

- list CMR nr (...) k. 12 akt XI GC 1794/17;

Dnia 6 października 2016 r. sporządzono raport, w którym wskazano, iż pojazd przewożący ładunek, został umyty dnia 16 września 2016 r. w P. M. na W., zaś ostatnim ładunkiem był antracyt. Przed załadowaniem antracytem pojazd również był myty. Kierowca dokonał załadunku gdzie sprawdzono dokumenty na okoliczność mycia pojazdu, po czym ładunek załadowano a pojazd zamknięto.

Dnia 19 września 2016 r. dokonano rozładunku (...) w B..

Dowód:
- protokół z dnia 6 października 2016 r. k. 176 akt XI GC 53/18;

- dokumentacja fotograficzna k. 177-179 akt XI GC 53/18;

- zeznania świadka A. K. k. 305-306 akt XI GC 53/18;

- zeznania świadka Z. P. k. 315v.-318 akt XI GC 53/18;

- zeznania świadka L. B. k. 388-389 akt XI GC 53/18;

- zeznania świadka O. M. k. 394-396 akt XI GC 53/18;

Dnia 7 października 2016 r. powódka wystawiła na rzecz pozwanej fakturę VAT nr (...) na kwotę 1160,10 euro, tytułem usługi spedycji na trasie K.-S. z terminem płatności do dnia 28 listopada 2016 r. Faktura obejmowała przewóz 25,78 ton ładunku.

Dowód:

- faktura VAT nr (...) k. 15 akt XI GC 1794/17;

- list CMR nr (...) k. 16 akt XI GC 1794/17;

Pismem z dnia 7 października 2016 r. pozwana poinformowała powódkę, iż w ramach zlecenia transportowego z dnia 15 września 2016 r. nr (...), zleconego przez powódkę spółce (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (...) w T., która dostarczyła ładunek dnia 19 września 2016 r. w B. na terenie (...) spółce jawnej, w dniu 27 września 2016 r. nadawca ładunku został poinformowany o jego skażeniu. Natomiast w dniu 6 października 2016 r. wskazano, iż do skażenia doszło z powodu zanieczyszczeń znajdujących się w pojeździe, wobec czego doszło do powstania szkody obejmującej 35 ton materiału. Nadto pozwana zwróciła się do powódki o poinformowanie o zaistniałej sytuacji ubezpieczyciela powódki.

Dowód:
- pismo z dnia 7 października 2016 r. k. 98-99 akt XI GC 53/18;

- potwierdzenie ubezpieczenia k. 323-324 akt XI GC 53/18;

- zeznania świadka A. K. k. 305-306 akt XI GC 53/18;

- zeznania świadka Z. P. k. 315v.-318 akt XI GC 53/18;

- zeznania świadka M. K. k. 337-338 akt XI GC 53/18;

- zeznania świadka L. B. k. 388-389 akt XI GC 53/18;

- zeznania R. P. k. 415-417 akt XI GC 53/18;

Dnia 10 października 2016 r. powódka wystawiła na rzecz pozwanej fakturę VAT nr (...) na kwotę 781,64 euro, tytułem usługi spedycji na trasie K.-B. z terminem płatności do dnia 29 listopada 2016 r. Faktura obejmowała przewóz 24,58 ton ładunku.

Dowód:

- faktura VAT nr (...) k. 20 akt XI GC 1794/17;

- list CMR nr (...) k. 23 akt XI GC 1794/17;

Dnia 14 października 2016 r. powódka wystawiła na rzecz pozwanej fakturę VAT nr (...) na kwotę 878,50 euro, tytułem usługi spedycji na trasie K.-P. z terminem płatności do dnia 6 grudnia 2016 r. Faktura obejmowała przewóz 25,1 ton ładunku.

Dowód:

- faktura VAT nr (...) k. 24 akt XI GC 1794/17;

- list CMR nr (...) k. 25 akt XI GC 1794/17;

Wiadomością e-mail z dnia 19 października 2016 r. powódka zakwestionowała stanowisko pozwanej, wskazując, iż transport podzlecony przez powódkę dotyczył 24 ton, zaś skażeniu uległo 35 ton. Nadto kierowca poinformował powódkę, iż w momencie rozładunku pobrano próbki i nikt nie zgłaszał żadnych zastrzeżeń co do jakości towaru. Nadto powódka uzyskała informacje, iż powódka nie jest jedynym przedsiębiorstwem świadczącym usługi na rzecz pozwanej, wobec czego mogło dojść do zanieczyszczenia towaru przez innego przewoźnika. Powódka zwróciła się o wykazanie, iż do zanieczyszczenia doszło wyłącznie z winy przewoźnika powódki.

Dowód:

- wiadomość e-mail z dnia 19 października 2016 r. k. 192 akt XI GC 53/18;

- zeznania świadka Z. P. k. 315v.-318 akt XI GC 53/18;

Pismem z dnia 31 października 2016 r. powódka złożyła spółce (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (...) w T. reklamację w związku z zawarta dnia 14 września 2016 r. umowa przewozu nr 448 - (...)16 co do wykonania ww. przewozu- zgłoszenia przez odbiorcę zanieczyszczenia przewożonego i rozładowanego ładunku w miejscowości B. w dniu 19 września 2016 r., wnosząc o poinformowanie ubezpieczyciela spółki.

Dowód:

- zgłoszenie reklamacyjne z dnia 31 października 2016 r. k. 100 akt XI GC 53/18;

- dowód nadania k. 101 akt XI GC 53/18;

- zeznania świadka Z. P. k. 315v.-318 akt XI GC 53/18;

- zeznania świadka M. K. k. 337-338 akt XI GC 53/18;

- zeznania R. P. k. 415-417 akt XI GC 53/18;

Dnia 3 listopada 2016 r. B. Z.. wystawiło na rzecz (...) spółki jawnej notę kredytową na kwotę 88 242,20 zł. z terminem płatności do dnia 2 stycznia 2017 r., tytułem 24,580 ton granulatu (...), przy czym wskazano iż łącznie 32,180 kg zostało zanieczyszczone podczas transportu.

Dowód:

- nota kredytowa k. 184-185 akt XI GC 53/18;

- zeznania świadka Z. P. k. 315v.-318 akt XI GC 53/18;

Pismem z dnia 7 listopada 2016 r. pozwana zwróciła się do myjni, o zapytanie, czy firma (...) myła w ww. myjni pojazd przed odebraniem towaru.

Dowód:

- pismo z dnia 7 listopada 2016 r. k. 195 akt XI GC 53/18;

- zeznania świadka Z. P. k. 315v.-318 akt XI GC 53/18;

- zeznania świadka M. K. k. 337-338 akt XI GC 53/18;

W odpowiedzi, myjnia wskazała, iż pojazd firmy (...) został umyty dnia 16 września 2016 r. po zanieczyszczeniu antracytem, umyto filtr, wnętrze oraz przewody.

Dowód:
- zaświadczenie k. 198 akt XI GC 53/18;

- zeznania świadka Z. P. k. 315v.-318 akt XI GC 53/18;

Pismem z dnia 8 listopada 2016 r. pełnomocnik spółki (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (...) w T. poinformował pełnomocnika powódki o braku podstaw do uwzględnienia zgłoszonej reklamacji, wskazując, iż transport został wykonany prawidłowo, nadto pojazd podstawił się na wskazaną przez powódkę myjnię, gdzie dokonano czyszczenia cysterny na okoliczność czego wydano stosowny certyfikat. Spółka zwróciła się do klienta powódki o udzielenie informacji w sprawie jednakże do dnia sporządzenia niniejszego pisma nie otrzymała odpowiedzi.

Dowód:

- pismo z dnia 8 listopada 2016 r. k. 102-103 akt XI GC 53/18;

- zeznania świadka M. K. k. 337-338 akt XI GC 53/18;

- zeznania świadka L. B. k. 388-389 akt XI GC 53/18;

Dnia 16 listopada 2016 r. (...) spółka jawna wystawiła na rzecz B. Z.. Notę obciążeniową na kwotę 14 100 zł tytułem niezgodności dostarczonego ładunku z umową.

Dowód:

- nota obciążeniowa z dnia 16 listopada 2016 r. k. 183 akt XI GC 53/18;

- zeznania świadka Z. P. k. 315v.-318 akt XI GC 53/18;

Wiadomością e-mail z dnia 17 listopada 2016 r. powódka zwróciła się do pozwanej z upomnieniem dotyczącym zapłaty wystawionych faktur VAT wskazując, iż należności wynosi ponad 14 000 euro. Nadto powódka wskazała, iż szkoda a należność wynikająca z faktur VAT to dwie odrębne sprawy.

Dowód:

- wiadomość e-mail z dnia 17 listopada 2016 r. k. 201;

Wiadomością z dnia 8 grudnia 2016 r. pozwana wskazała na wysokość szkody w łącznej kwocie wynoszącej 14 100 zł oraz koszcie palet wynoszącym 600 zł.

Dowód:

- wiadomość e-mail z dnia 8 grudnia 2016 r. k. 202-204 akt XI GC 53/18;

- zeznania świadka Z. P. k. 315v.-318 akt XI GC 53/18;

W odpowiedzi wiadomością e-mail z dnia 19 grudnia 2016 r. powódka zakwestionowała wyliczenia pozwanej, wskazując iż transport odbywał się przy użyciu cysterny wobec czego nie występowały żadne palety, zaś 22 grudnia 2016 r. upływa termin płatności.

Dowód:

- wiadomość e-mail z dnia 19 grudnia 2016 r. k. 205-206 akt XI GC 53/18;

Wiadomością e-mail z dnia 21 grudnia 2016 r. pozwana poinformowała powódkę, iż w związku z powstała szkodą, pozwana musiała odebrać zanieczyszczony ładunek, umieszczając go w workach i na paletach, ponosząc przy tym koszt transportu od odbiorcy do zlecającego transport. Nadto pozwana przesłała powódce 4 faktury tytułem poniesionych przez pozwaną kosztów naprawy szkody.

Dowód:

- wiadomość e-mail z dnia 21 grudnia 2016 r. k. 209 akt XI GC 53/18;

Dnia 21 grudnia 2016 r. pozwana wystawiła a rzecz powódki fakturę VAT nr (...) na kwotę 11 897,22 euro tytułem odszkodowania w kwocie 11747,81 euro oraz tytułem palet w kwocie 149,41 euro z terminem płatności do dnia 21 grudnia 2016 r.

Również dnia 21 grudnia 2016 r. pozwana wystawiła na rzecz powódki fakturę VAT nr (...) na kwotę 730 euro, tytułem opłaty za przewóz zagranicę nr zlecenia (...).60.24.22.0 z terminem płatności do dnia 21 grudnia 2016 r.

Tego samego dnia pozwana wystawiła na rzecz powódki fakturę VAT nr (...) na kwotę 730 euro, tytułem opłaty za przewóz zagranicę, nr zlecenia (...).60.24.22.0 z terminem płatności do dnia 21 grudnia 2016 r. Nadto, pozwana wystawiła na rzecz powódki fakturę VAT nr (...) na kwotę 410 euro tytułem opłaty za przewóz zagranicę nr zlecenia SZj.60.24.22.0 z terminem płatności do dnia 21 grudnia 2016 r.

Dowód:

- faktura VAT nr (...) k. 208 akt XI GC 53/18;

- faktura VAT nr (...) k. 208 akt XI GC 53/18;

- faktura VAT nr (...) k. 211 akt XI GC 53/18;

- faktura VAT nr (...) k. 213 akt XI GC 53/18;

- list przewozowy z dnia 17 października 2016 r. nr (...) k . 210 akt XI GC 53/18;

- list przewozowy z dnia 17 października 2016 r. nr (...) k. 212 akt XI GC 53/18;

- list przewozowy z dnia 13 października 2016 r.nr (...) k. 214 akt XI GC 53/18;

- zeznania świadka Z. P. k. 315v.-318 akt XI GC 53/18;

Pismem z dnia 21 grudnia 2016 r. pozwana oświadczyła o potrąceniu należności powódki w kwocie 19 078,21 euro z wierzytelnością pozwanej w kwocie 13 767,23 euro, wobec czego pozwana pokryje różnicę tj. kwotę 5310,98 zł do dnia 22 grudnia 2016 r.

Dowód:
- oświadczenie o potraceniu k. 188-189 akt XI GC 53/18;

- zeznania świadka Z. P. k. 315v.-318 akt XI GC 53/18;

Pismem z dnia 23 grudnia 2016 r. ubezpieczyciel powódki - (...) spółka akcyjna w S. poinformował powódkę o przyjęciu zgłoszenia szkody i wystąpił o nadesłanie dodatkowych dokumentów.

Dowód:

- pismo z dnia 23 grudnia 2016 r. k. 104-105 akt XI GC 53/18;

- zeznania świadka L. B. k. 388-389 akt XI GC 53/18;

Pismem z dnia 9 stycznia 2017 r. powódka wezwała pozwaną do zapłaty łącznej kwoty 13 767,23 euro.

Dowód:

- wezwanie do zapłaty z dnia 9 stycznia 2017 r. k. 28 akt XI GC 53/18, k. 30 akt XI GC 352/18, k. 31 akt XI GC 1794/17, k. 31 akt XI GC 588/18;

- potwierdzenie doręczenia k. 27 akt XI GC 53/18, k. 29 akt XI GC 352/18, k. 30 akt XI GC 1794/17, k. 30 akt XI GC 588/18;

Pismem z dnia 20 stycznia 2017 r. ubezpieczyciel powódki zwrócił się ponownie o nadesłanie dokumentów niezbędnych w procesie likwidacji szkody.

Dowód:
- pismo z dnia 20 stycznia 2017 r. k. 106-107 akt XI GC 53/18;

Pismem z dnia 6 marca 2017 r. pełnomocnik powódki zwrócił się do spółki (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (...) w T. o nadesłanie dokumentów o które zwracał się ubezpieczyciel tj. oświadczenia kierującego pojazdem i kopii dowodu rejestracyjnego oraz prawa jazdy kierowcy. Nieotrzymania ww. dokumentów przeszkodzi w zakończeniu procesu likwidacji szkody narażając powódkę na stratę- zarzut potrącenia.

Dowód:
- pismo z dnia 6 marca 2017 r. k. 108 akt XI GC 53/18;

- dowód nadania k. 109 akt XI GC 53/18;

- zeznania świadka M. K. k. 337-338 akt XI GC 53/18;

- zeznania świadka L. B. k. 388-389 akt XI GC 53/18;

- zeznania R. P. k. 415-417 akt XI GC 53/18;

Dnia 27 września 2017 r. pozwana zawarła z B. Z.. umowę na mocy której pozwana zobowiązała się do zwrotu zlecającemu (B. Z..) różnicy pomiędzy wartością zwróconego towaru a wartością 31 ton zanieczyszczonego proszku (...) tj. kwotę 36 421,95 zł a nadto zapłaci kwotę 14 100 zł stanowiącą różnicę pomiędzy wartością pełnowartościowego towaru a ceną uzyskaną ze zbycia zanieczyszczonego towaru- łącznie pozwana zobowiązała się do zapłaty kwoty 50 521,05 zł.

W umowie wskazano, iż dokonano zwrotu 32 180 zł towaru. Wartość zwróconego towaru wynosiła 115 526,20 zł. B. Z.. zbył innemu nabywcy 31 ton zwróconego towaru za kwotę 590 euro/tona, co daje kwotę 18 290 euro, natomiast w przeliczeniu kwota ta wynosi 79 104,25 zł. Nadto udało się zbyć 5800 kg granulatu- odpadu o wartości 25 700 zł za cenę 11 600 zł, różnica wartości wynosi 14 100 zł.

Rozliczenie stron nastąpić miało w 2 ratach, płatnych na rachunek bankowcy B. Z.., pierwsza rata w terminie 8 dni, zaś druga do dnia 30 października 2016 r.

Dowód:

- umowa z dnia 27 września 2017 r. k. 186-187 akt XI GC 53/18;

- informacja k. 191 akt XI GC 53/18;

- zeznania świadka Z. P. k. 315v.-318 akt XI GC 53/18;

Dnia 2 stycznia 2018 r. B. Z.. wystawił na rzecz pozwanej fakturę VAT nr (...) na kwotę 25 260,98 zł (5860,92 euro) tytułem odszkodowania z terminem płatności do dnia 17 stycznia 2018 r.

Dowód:
- faktura VAT Nr (...) k. 180-181 akt XI GC 53/18;

- potwierdzenie ilości materiału k. 182 akt XI GC 53/18;

- zeznania świadka Z. P. k. 315v.-318 akt XI GC 53/18;

Dnia 10 stycznia 2018 r. pozwana złożyła B. Z.. propozycję rekompensaty, wskazując, iż dług B. Z.. w stosunku do pozwanej wynosi 5884,73 euro, zaś dług pozwanej w stosunku do B. Z.. wynosi 5860,92 euro, zaś różnicę tj. kwotę 23,81 euro B. Z.. przeleje w dniu 15 stycznia 2018 r. na konto pozwanej.

Dowód:

- rozliczenie z dnia 10 stycznia 2018 r. k. 190 akt XI GC 53/18;

- zeznania świadka Z. P. k. 315v.-318 akt XI GC 53/18;

Przelewem z dnia 5 grudnia 2017 r. pozwana uiściła na rzecz B. Z.. kwotę 6006 euro.

Dowód:

- potwierdzenie przelewu z dnia 5 grudnia 2017 r. załącznik do akt XI GC 53/18.

Sąd zważył, co następuje:

Powództwo okazało się niezasadne.

Powódka domaga się od pozwanej zapłaty w związku z realizacją umowy przewozu międzynarodowego. Transport odbył się na drodze z miejscowości w W. do miejscowości w Polsce. Za podstawę prawną orzekania w niniejszej sprawie należało przyjąć konwencję o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR) z dnia 19 maja 1956 r. (Dz.U. 1962 Nr 49, poz. 238 - dalej konwencja CMR). Zgodnie z art. 1 konwencji CMR stosuje się ją do wszelkiej umowy o zarobkowy przewóz drogowy towarów pojazdami, niezależnie od miejsca zamieszkania i przynależności państwowej stron, jeżeli miejsce przyjęcia przesyłki do przewozu i miejsca przewidziane dla jej dostawy, stosownie do ich oznaczenia w umowie, znajdują się w dwóch różnych krajach, z których przynajmniej jeden jest krajem umawiającym się. W związku z tym przepisy konwencji CMR znajdują zastosowanie do łączącego strony stosunku prawnego i mają pierwszeństwo przed przepisami prawa krajowego.

Jednakże należy podkreślić, iż co do kwestii nieuregulowanych w konwencji stosuje się przepisy ustawy polskiej regulującej umowę przewozu, którymi są kodeks cywilny oraz ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz.U. z 2012 r. poz. 1173). Sama ustawa prawo przewozowe stanowi w art. 1 ust. 3, iż jej przepisy stosuje się do przewozów międzynarodowych, jeżeli umowa międzynarodowa nie stanowi inaczej. Wreszcie w zakresie nieuregulowanym w ww. aktach prawnych znajdą zastosowanie kodeksu cywilnego regulujące umowę przewozu (art. 775 k.c.). Zgodnie zaś z art. 774 k.c. Przez umowę przewozu przewoźnik zobowiązuje się w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa do przewiezienia za wynagrodzeniem osób lub rzeczy.

Sąd ustalając stan faktyczny, Sąd oparł się na dokumentach przedłożonych przez strony, zeznaniach świadków oraz przedstawiciela powódki..

Celem uporządkowania okoliczności spornych wskazać należy, że fakt wykonania przewozu, wysokość wynagrodzenia powoda nie były sporne. Formalna poprawność potrącenia przez pozwaną swojej należności była przez powoda kwestionowana wskazując, na jej bezpodstawność wobec nieuwzględnienia przez powódkę zgłoszonej przez pozwaną reklamacji, zwłaszcza wobec niedochowania w ocenie powódki terminu na jej złożenie.

Strony uzgodniły warunki przewozu w treści zlecenia transportowego „freight order”, które następnie powódka podzleciła (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (...) w T.. Spółka (...) wykonała umowę przewozu, dostarczając odbiorcy ładunek, który uległ zanieczyszczeniu antracytem, przewożonym uprzednio przez spółkę. Powódka kwestionując złożoną przez pozwaną reklamację dochodziła zapłaty tytułem wykonanych umów przewozu, kwestionując przy tym skuteczność złożonej przez pozwana reklamacji, zaś pozwana zakwestionowała powództwo, podnosząc zarzut potrącenia wierzytelności, wobec naprawienia powstałej szkody, poprzez wypłatę odszkodowania.

Zgodnie z art. 3 konwencji przewoźnik odpowiada, jak za swoje własne czynności i zaniedbania, za czynności i zaniedbania swoich pracowników i wszystkich innych osób, do których usług odwołuje się w celu wykonania przewozu, kiedy ci pracownicy lub te osoby działają w wykonaniu swych funkcji.

Wbrew twierdzeniom strony powodowej, Sąd ustalił, iż złożona przez nadawcę (B. Z..) pozwanej reklamacja była skuteczna wbrew twierdzeniom powódki. Podkreślić należy, iż zgodnie z art. 30 ust. 1 i 2 konwencji, jeżeli odbiorca przyjął towar, nie sprawdziwszy wraz z przewoźnikiem jego stanu albo nie zgłosiwszy przewoźnikowi zastrzeżeń wskazujących ogólnie rodzaj braku lub uszkodzenia najpóźniej w chwili dostawy, jeśli idzie o widoczne braki lub uszkodzenia albo w siedem dni od daty dostawy, nie wliczając niedziel i dni świątecznych, jeśli idzie o braki lub uszkodzenia niewidoczne - domniemywa się, jeżeli nie ma dowodu przeciwnego, że otrzymał towar w stanie opisanym w liście przewozowym. Zastrzeżenia przewidziane wyżej powinny być dokonane na piśmie, jeśli idzie o braki lub uszkodzenia niewidoczne. Jeżeli stan towaru został sprawdzony wspólnie przez odbiorcę i przewoźnika, dowód przeciwny wynikowi tego sprawdzenia nie może być przeprowadzony, chyba że chodzi o braki lub uszkodzenia niewidoczne i jeżeli odbiorca zgłosił przewoźnikowi pisemne zastrzeżenia w ciągu siedmiu dni od daty tego sprawdzenia, nie licząc niedziel i dni świątecznych.

Ładunek którego dotyczy spór został doręczony odbiorcy dnia 19 września 2016 r., co znalazło odzwierciedlenie w liście CMR, natomiast wiadomością e-mail z dnia 27 września 2016 r. dokonano zgłoszenia nieprawidłowości, w postaci zanieczyszczenia dostarczonego granulatu. Zgodnie z przywołaną powyżej normą, do biegu 7 dniowego terminu na zgłoszenie reklamacji nie wlicza się niedziel i dni świątecznych, podkreślić należy, iż dzień 25 września 2016 r. była to niedziela, wobec czego 7 dniowy termin na złożenie reklamacji (która została nadania dnia 27 września 2016 r.) został zachowany.

Wbrew twierdzeniom strony powodowej, co do niewłaściwej formy złożonej reklamacji, Sąd nie podzielił tego stanowiska. Zauważyć należy, iż konwencja została uchwalona w 1952 roku, zaś spór powstał w 2016 roku, rozwój sposobów komunikowania się na odległość, spowodował wprowadzenie pewnych odstępstw od formy pisemnej, jak chociażby wiadomości e-mail z którymi odbiorca może zapoznać się od momentu umieszczenia ich w sieci Internet- w skrzynce e-mail. Nadto komunikowanie się przez przedsiębiorców przy użyciu sieci Internet na odległość jest powszechnie przyjętą praktyką- komunikator (...), korespondencja e-mail jak również rozmowy przez Internet np. S.. Nadto jak wynika z przedłożonych dokumentów, pozwana zareagowała na złożoną reklamację, zwracając się do powódki o udzielenie informacji i wyjaśnień. Wobec czego Sąd uznał, złożoną przez nadawcę towaru reklamację za skuteczną.

Na marginesie wskazać również, należy, iż wbrew twierdzeniom powódki w rozpoznawanej sprawie, nie znajdują zastosowania regulacje dotyczące umowy spedycji. Pozwana przyjęła od kombinatu chemicznego B. Z.. dokument zatytułowany (...), tj. zlecenie transportowe, a nie jak wskazała w wystawionych faktura VAT powódka „zlecenie spedycyjne”, które jak wskazała pozwana nosiłoby tytuł (...). Jednakże bez względu na tytuł dokumentu łączącego strony, istotna dla Sądu jest treść stosunku prawnego łączącego strony i wynikające z niego prawa i uprawnienia stron. Biorąc pod uwagę, iż usługa dotyczyła transportu towarów (granulatu PCV) na trasie międzynarodowej, przy ustalonej stawce, zaś pozwana nie nadawała towarów we własnym imieniu, nie sposób uznać którejkolwiek ze stron za spedytora w rozumieniu art. 794 k.c. Zauważyć również należy, iż przyjęcie oferty przewozu rzeczy w sytuacji w której żadne czynności konkludentne nie wskazują na istnienie dodatkowych postanowień umownych obejmujących usługi związane z przewozem, to tak zawarta umowa jest umową przewozu a nie spedycji. W rozpoznawanej sprawie treść umowy transportu została odzwierciedlona w zleceniu łączącym strony.

Rozpoznając niniejszą sprawę wbrew twierdzeniom strony powodowej, Sąd uznał, iż na skutek niewłaściwego umycia pojazdu powódki doszło do zanieczyszczenia przewożonego ładunku- granulatu PCV antracytem. Jak wynika z zebranego materiału dowodowego, przewóz ładunku odbywał się przy użyciu cystern (silosów) w których poprzednio spółka (...) przewoziła antracyt. Ładunek jak i rozładunek odbywał się przy użyciu rur podających i odbierających ładunek z pojazdu. Nie znalazł uzasadnienia zarzut powódki o wykonaniu próbek pobranego w trakcie rozładunku materiału. Mimo zeznań świadków nie przedstawiono żadnego dowodu na okoliczność wykonania przez odbiorcę towaru badań na okoliczność prawidłowości dostarczonego przez wykonawcę powódki towaru. Ładunek został odebrany, co znalazło potwierdzenie w liście CMR, jednakże odpierając zarzut potrącenia pozwanej na skutek rekompensaty szkody, powódka nie przedłożyła żadnych dowodów, ograniczając się jedynie do zeznań świadków na okoliczność przebiegu procesu rozładunku, w trakcie którego zwyczajowo pobierane są próbki przed rozładunkiem i dopiero po ich weryfikacji następuje zgoda na rozładunek, czego w niniejszej sprawie nie wykazano. Nadto podkreślić należy, iż mimo pobrania próbek, cysterna w której znajdował się ładunek, mogła posiadać zanieczyszczenia, których kierowca w momencie odbioru pojazdu z myjni nie zauważył, zaś mimo działań i zaleceń pozwanej powódka zignorowała jak np. zgłoszenie roszczenia w stosunku do myjni.

Pozwana w sposób należyty wykazała wysokość roszczenia podlegającego potrąceniu a także podniosła zarzut spełnienia roszczenie nie objętego potrąceniem, czemu powódka nie zaprzeczyła. Pozwana dążąc do minimalizacji rozmiaru szkody odebrała zanieczyszczony towar o łącznej masie 32180 kg, o wartości 115 526,20 zł a następnie wspólnie z nadawcą towaru podjęła działania zmierzające do zbycia niepełnowartościowego towaru, co pozwoliło na uzyskanie łącznej kwoty 18 290 euro. Nadto udało się spieniężyć odpad wyprodukowany przez odbiorcę z zanieczyszczonego towaru o masie 5800 kg, za kwotę 11 600 zł, wobec czego pozostała do pokrycia różnica w wartości pełnowartościowego materiału w kwocie 14 100 zł. Pozwana naprawiła szkodę poprzez zapłatę łącznej kwoty 50 521,95 zł na okoliczność czego pozwana przedłożyła szczegółowe wyliczenia a także umowę zawartą z odbiorcą, na podstawie której pozwana zobowiązała się do pokrycia roszczeń wynikających ze szkody. Mimo propozycji złożonych przez pozwaną powódce dotyczących spotkania i negocjacji stron oraz obciążenia odpowiedzialnością myjni, w której pojazd spółki (...) był myty, powódka pozostała bierna, kwestionując stanowisko pozwanej co do zasady, domagając się zapłaty za wykonaną usługę transportu, podtrzymując stanowisko o nieskuteczności złożonej reklamacji, co nie znalazło uzasadnienia w ocenie Sądu.

Zastanawiające dla sądu było zbywanie milczeniem wniosków o wspólną wizytę na myjni, w której dokonywano spornego czyszczenia cysterny, brak odpowiedzi na wezwania do polubownego rozwiązania sporu. Sąd zwraca uwagę i podkreśla niezwykle przyzwoite działanie strony pozwanej zmierzające tak do polubownego załatwienia sporu jak i zmierzające do minimalizacji szkody wywołanej przewozem wykonanym wadliwie umytym pojazdem. W zestawieniu z tak działającym pozwanym występował powód, który mimo wyraźnego oznaczenia „freight order” i znajomości tego terminu twierdził, że zawierał umowę spedycji, nie reagował na prośby o kontakt i ugodowe rozwiązanie sporu, kwestionował skuteczność potrącenia wskazując, że oświadczenie było dla niego nie do końca jednoznaczne, wskazywał na uchybienia związane ze złożeniem reklamacji. Takie postępowanie nie może być akceptowane.

Mając powyższe na uwadze, sąd przyjął, że pozwana wykazała wysokość kwoty objętej oświadczeniem o potrąceniu.

Zgodnie z treścią art. 498 § 1 k.c. gdy dwie osoby są jednocześnie względem siebie dłużnikami i wierzycielami, każda z nich może potrącić swoją wierzytelność z wierzytelności drugiej strony, jeżeli przedmiotem obu wierzytelności są pieniądze lub rzeczy tej samej jakości oznaczone tylko co do gatunku, a obie wierzytelności są wymagalne i mogą być dochodzone przed sądem lub przed innym organem państwowym. W myśl § 2 przywołanej normy - wskutek potrącenia obie wierzytelności umarzają się nawzajem do wysokości wierzytelności niższej. Norma art. 499 k.c. stanowi, że potrącenia dokonywa się przez oświadczenie złożone drugiej stronie. Oświadczenie ma moc wsteczną od chwili, kiedy potrącenie stało się możliwe. Rzeczą sądu było zatem ustalenia skuteczności potrącenia.

Do potrącenia doszło, pozwana złożyła oświadczenie o potraceniu (karta 188-189 akt XI GC 53/18).

Po przeprowadzeniu postępowania dowodowego sąd wskazuje, że okoliczności uzasadniające potrącenie zostały wykazane przez pozwaną. Nie ma znaczenia dla rozstrzygnięcia fakt, czy kwotę objętą oświadczeniem o potrąceniu uznać należy jako odszkodowanie czy też wynagrodzenie pozwanej za dodatkowo wykonane czynności konieczne do naprawienia szkody, nieobjęte umową.

Kwotę objętą oświadczeniem traktować należy jako wynagrodzenie za czynności, który wykonanie przez pozwaną nie było wiadome w chwili zawierania przedmiotowej umowy transportu, a których to wysokość pozwana wykazała przedłożonymi załącznikami oraz w treści pism procesowych.

O ile zatem koszt usługi dotyczył konkretnych czynności, pozwana wykonać musiała szerszy wachlarz czynności aniżeli objęty umową. Pozwana powiadomiła powódkę podjętych działaniach mających na celu naprawę szkody, zmuszona była odebrać zanieczyszczony towar na własny koszt oraz podjąć negocjacje z nadawca w celu spieniężenia zanieczyszczonego towaru jak również odpadu powstałego na skutek rozpoczęcia produkcji przy użyciu zanieczyszczonego surowca.

Mając na uwadze powyższe powództwo podlegało oddaleniu.

O kosztach orzeczono na podstawie art. 98 k.p.c. Strona pozwana wygrała sprawę w całości a na poczet kosztów procesu zaliczono wynagrodzenie pełnomocnika zawodowego w kwocie 5400 złotych i opłatę od pełnomocnictwa w kwocie 17 złotych.

W pkt 3 wyroku Sąd obciążył powódkę kosztami tłumaczeń tj. łączną kwotą 3029,07 zł, mając na uwadze, iż w niniejszej sprawie koszt ten wynosił odpowiednio 79,95 złotych + 2044,37 złotych +505 złotych, zaś w połączonej do wspólnego rozpoznania sprawie XI GC 1794/17, 399,75 złotych.

ZARZĄDZENIE

1. (...)

2.(...);
3. (...)

4. (...)

5. (...)