Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt XIII Ga 1082/18

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 29 marca 2019 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi XIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący Sędzia SO Jarosław Pawlak

Sędziowie: SSO Iwona Godlewska (spraw.)

SSO Mariola Szczepańska

Protokolant: staż. Jakub Choiński

po rozpoznaniu w dniu 29 marca 2019 roku w Łodzi

na rozprawie

sprawy z powództwa (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ś.

przeciwko (...) spółce akcyjnej
z siedzibą w W.

o zapłatę

na skutek apelacji pozwanego

od wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi z dnia 16 kwietnia 2018 roku,

sygn. akt XIII GC 1632/17

oddala apelację.

Jarosław Pawlak Iwona Godlewska Mariola Szczepańska