Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt XIII Ga 1083/18

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 11 kwietnia 2019 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi XIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący Sędzia SO Jarosław Pawlak

Sędziowie: SSO Iwona Godlewska (spraw.)

SSO Mariola Szczepańska

Protokolant stażysta Jakub Choiński

po rozpoznaniu w dniu 29 marca 2019 roku w Łodzi

na rozprawie

sprawy z powództwa P. H.

przeciwko A. M.

o zapłatę

na skutek apelacji powoda

od wyroku Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalski z dnia 24 maja 2018 roku,

sygn. akt V GC 1135/15

I.  zmienia zaskarżony wyrok na następujący:

1.  zasądza od A. M. na rzecz P. H. kwotę 9 381,05 zł (dziewięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt jeden złoty pięć groszy) z odsetkami ustawowymi od kwot:

- 1 051,25 zł (tysiąc pięćdziesiąt jeden złoty dwadzieścia pięć groszy) od dnia 25 maja 2014 roku do dnia zapłaty;

- 2 893,30 zł (dwa tysiące osiemset dziewięćdziesiąt trzy złote trzydzieści groszy) od dnia

27 maja 2014 roku do dnia zapłaty;

- 5 436,50 zł (pięć tysięcy czterysta trzydzieści sześć złotych pięćdziesiąt groszy) od dnia 29 maja 2014 roku

oraz oddala powództwo w pozostałym zakresie;

2.  zasądza od P. H. na rzecz A. M. kwotę 109,26 zł (sto dziewięć złotych dwadzieścia sześć groszy) tytułem zwrotu kosztów procesu.

II.  oddala apelację w pozostałym zakresie;

III.  zasądza od A. M. na rzecz P. H. kwotę 1370 zł (tysiąc trzysta siedemdziesiąt złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego.

Jarosław Pawlak Iwona Godlewska Mariola Szczepańska