Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt XIII Ga 1101/18

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 16 kwietnia 2019 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi XIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący Sędzia SO Marzena Eichstaedt

Sędziowie: SSO Iwona Godlewska (spraw.)

SSO Beata Matysik

Protokolant: staż. Jakub Choiński

po rozpoznaniu w dniu 11 kwietnia 2019 roku w Łodzi

na rozprawie

sprawy z powództwa Miasta Ł.

przeciwko M. W.

o zapłatę 57.067,86 zł

na skutek apelacji pozwanego

od wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

z dnia 28 marca 2018 roku, sygn. akt XIII GC 561/14

oddala apelację.

Marzena Eichstaedt Iwona Godlewska Beata Matysik