Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt XIII Ga 1132/18

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 4 kwietnia 2019 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi XIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący Sędzia SO Iwona Godlewska (spraw.)

Sędziowie: SSO Jarosław Pawlak

SSO Beata Matysik

Protokolant: st. sekr. sąd. Sławomira Janikowska

po rozpoznaniu w dniu 4 kwietnia 2019 roku w Łodzi

na rozprawie

sprawy z powództwa W. D.

przeciwko (...) spółce akcyjnej w W.

o zapłatę

na skutek apelacji pozwanego

od wyroku Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 22 czerwca 2018 roku,

sygn. akt V GC 1144/15

1.  oddala apelację;

2.  zasądza od(...)spółki akcyjnej
w W. na rzecz W. D. kwotę 900 zł (dziewięćset złotych) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym.

Iwona Godlewska Jarosław Pawlak Beata Matysik