Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt XIII Ga 1212/18

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 5 kwietnia 2019 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi XIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy
w składzie następującym:

Przewodniczący: SSO Bartosz Kaźmierak

Sędziowie: SO Jolanta Jachowicz (spr.)

SR (del.) Magdalena Rychter-Raj

Protokolant: staż. Jakub Choiński

po rozpoznaniu w dniu 5 kwietnia 2019 roku w Łodzi

na rozprawie

sprawy z powództwa P. W.

przeciwko R. W.

o zapłatę

na skutek apelacji pozwanego

od wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

z dnia 8 maja 2018 roku, sygn. akt XIII GC 471/16

I.  zmienia zaskarżony wyrok w punkcie 1. w ten tylko sposób, że datę początkową naliczania odsetek ustawowych od zasądzonego świadczenia ustala na dzień 11 kwietnia 2015 roku i oddala powództwo w zakresie żądania odsetek ustawowych od kwoty 13.500 zł za okres od 13 czerwca 2014 roku do 10 kwietnia 2015 roku;

II.  oddala apelację w pozostałej części;

III.  zasądza od R. W. na rzecz P. W. kwotę 1.800,00 zł (jeden tysiąc osiemset) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego za postępowanie apelacyjne.

Jolanta Jachowicz Bartosz Kaźmierak Magdalena Rychter-Raj