Pełny tekst orzeczenia

Sygnatura akt XIII Ga 1309/18

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 22 marca 2019 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi, XIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy w składzie następującym:

Przewodniczący: Sędzia S.O. Jarosław Pawlak

Sędziowie: S.O. Mariola Szczepańska,

S.R. (del.) Paweł Hajdys (spr.)

Protokolant: st. sekr. sąd. Sławomira Janikowska

po rozpoznaniu w dniu 22 marca 2019 roku na rozprawie w Łodzi

sprawy z powództwa J. S.

przeciwko (...) spółce akcyjnej z siedzibą w W.

o zapłatę

na skutek apelacji pozwanej od wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi z dnia 18 lipca 2018 roku wydanego w sprawie o sygnaturze akt XIII GC 2465/17

I. zmienia punkty 1., 3. i 4. zaskarżonego wyroku w ten tylko sposób, że:

a) zasądzoną w punkcie 1. kwotę 4.191,91 zł (cztery tysiące sto dziewięćdziesiąt jeden złotych dziewięćdziesiąt jeden groszy) obniża do kwoty 4.145,91 zł (cztery tysiące sto czterdzieści pięć złotych dziewięćdziesiąt jeden groszy), a w literze b) kwotę 3.115,65 zł obniża do kwoty 3.069,65 zł (trzy tysiące sześćdziesiąt dziewięć złotych
sześćdziesiąt pięć groszy) i oddala powództwo, co do kwoty 46 (czterdzieści sześć) zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od tej kwoty;

2) zasądzone w punkcie 3. na rzecz powoda od pozwanej koszty procesu obniża z kwoty 1.933,63 zł (jeden tysiąc dziewięćset trzy dzieci trzy złote sześćdziesiąt trzy grosze) do kwoty 1.804,84 zł (tysiąc osiemset cztery złote i osiemdziesiąt cztery grosze);

3) pobraną w punkcie 4. od pozwanej na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi tytułem zwrotu części wydatków poniesionych tymczasowo przez Skarb Państwa kwotę 1.219,23 zł (jeden tysiąc dwieście dziewiętnaście złotych dwadzieścia trzy grosze) obniża do kwoty 913,60 zł (dziewięćset trzynaście złotych sześćdziesiąt groszy);

II. oddala apelację w pozostałym zakresie;

II. zasądza od pozwanej (...) spółki akcyjnej z siedzibą w W. na rzecz powoda J. S. kwotę 69,51 zł (sześćdziesiąt dziewięć złotych pięćdziesiąt jeden groszy) tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego.

Mariola Szczepańska Jarosław Pawlak Paweł Hajdys