Pełny tekst orzeczenia

Sygnatura akt XIII Ga 1312/18

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 22 marca 2019 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi, XIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy w składzie następującym:

Przewodniczący: Sędzia S.O. Jarosław Pawlak

Sędziowie: S.O. Mariola Szczepańska,

S.R. (del.) Paweł Hajdys (spr.)

Protokolant: st. sekr. sąd. Sławomira Janikowska

po rozpoznaniu w dniu 22 marca 2019 roku na rozprawie w Łodzi

sprawy z powództwa M. J.

przeciwko T. R.

o zapłatę

na skutek apelacji powoda od wyroku zaocznego Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi z dnia 14 czerwca 2018 roku wydanego w sprawie o sygnaturze akt XII GC 166/17

I. zmienia punkt 3. zaskarżonego wyroku w ten tylko sposób, że zasądzone na rzecz powoda od pozwanego koszty procesu podwyższa z kwoty 215 zł (dwieście piętnaście złotych) do kwoty 549,32 zł (pięćset czterdzieści dziewięć złotych i trzydzieści dwa grosze);

II. oddala apelację w pozostałym zakresie.

Mariola Szczepańska Jarosław Pawlak Paweł Hajdys