Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt XIII Ga 842/18

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 27 marca 2019 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi XIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy
w składzie następującym:

Przewodniczący: SSO Marzena Eichstaedt

Sędziowie: SO Jolanta Jachowicz (spr.)

SO Jarosław Pawlak

Protokolant: st. sekr. sąd. Agnieszka Milczarek

po rozpoznaniu w dniu 13 marca 2019 roku w Łodzi

na rozprawie

sprawy z powództwa (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w A.

przeciwko L. O.

o zapłatę

na skutek apelacji powódki

od wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

z dnia 19 marca 2018 roku, sygn. akt XIII GC 1883/14

I.  umarza postępowanie apelacyjne w zakresie dotyczącym zaskarżenia punktu 3. wyroku;

II.  zmienia zaskarżony wyrok w punkcie 1, 2 i 4 w ten sposób, że:

a.  w punkcie 1. zasądza od L. O. na rzecz (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w A. kwotę 47.049,42 zł (czterdzieści siedem tysięcy czterdzieści dziewięć złotych 42/100 wraz z ustawowymi odsetkami liczonymi w następujący sposób:

- od kwoty 2.274,52 zł od dnia 13 marca 2013 roku do dnia zapłaty,

- od kwoty 762,60 zł od dnia 15 marca 2013 roku do dnia zapłaty,

- od kwoty 1.102,08 zł od dnia 23 marca 2013 roku do dnia zapłaty,

- od kwoty 1.357,92 zł od dnia 23 marca 2013 roku do dnia zapłaty,

- od kwoty 984,00 zł od dnia 28 marca 2013 roku do dnia zapłaty,

- od kwoty 472,32 zł od dnia 28 marca 2013 roku do dnia zapłaty,

- od kwoty 805,53 zł od dnia 29 maja 2013 roku do dnia zapłaty,

- od kwoty 2.181,28 zł od dnia 6 czerwca 2013 roku do dnia zapłaty,

- od kwoty 687,45 zł od dnia 12 czerwca 2013 roku do dnia zapłaty,

- od kwoty 560,88 zł od dnia 13 czerwca 2013 roku do dnia zapłaty,

- od kwoty 793,35 zł od dnia 20 czerwca 2013 roku do dnia zapłaty,

- od kwoty 1.254,60 zł od dnia 21 czerwca 2013 roku do dnia zapłaty,

- od kwoty 307,50 zł od dnia 22 czerwca 2013 roku do dnia zapłaty,

- od kwoty 1.745,99 zł od dnia 22 czerwca 2013 roku do dnia zapłaty,

- od kwoty 1.670,09 zł od dnia 10 sierpnia 2013 roku do dnia zapłaty,

- od kwoty 1.866,03 zł od dnia 11 sierpnia 2013 roku do dnia zapłaty,

- od kwoty 3.207,59 zł od dnia 12 sierpnia 2013 roku do dnia zapłaty,

- od kwoty 635,42 zł od dnia 13 sierpnia 2013 roku do dnia zapłaty,

- od kwoty 2.490,26 zł od dnia 20 sierpnia 2013 roku do dnia zapłaty,

- od kwoty 587,33 zł od dnia 27 sierpnia 2013 roku do dnia zapłaty,

- od kwoty 4.095,16 zł od dnia 9 września 2013 roku do dnia zapłaty,

- od kwoty 2.700,34 zł od dnia 21 września 2013 roku do dnia zapłaty,

- od kwoty 1.057,80 zł od dnia 24 września 2013 roku do dnia zapłaty,

- od kwoty 3.311,78 zł od dnia 6 listopada 2013 roku do dnia zapłaty,

- od kwoty 1.451,40 zł od dnia 10 listopada 2013 roku do dnia zapłaty,

- od kwoty 4.222,96 zł od dnia 16 listopada 2013 roku do dnia zapłaty,

- od kwoty 2.362,34 zł od dnia 18 listopada 2013 roku do dnia zapłaty,

- od kwoty 1.250,42 zł od dnia 20 listopada 2013 roku do dnia zapłaty,

- od kwoty 378,16 zł od dnia 22 maja 2013 roku do dnia zapłaty,

- od kwoty 472,32 zł od dnia 24 sierpnia 2013 roku do dnia zapłaty;

b.  w punkcie 2. zasądza od L. O. na rzecz (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w A. kwotę 2.417,00 zł (dwa tysiące czterysta siedemnaście) tytułem zwrotu kosztów procesu;

c.  w punkcie 4. nakazuje pobrać od L. O. na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi kwotę 78,79 zł (siedemdziesiąt osiem złotych 79/100) tytułem zwrotu kosztów opinii biegłego;

III.  zasądza od L. O. na rzecz (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w A. kwotę 4.153,00 zł (cztery tysiące sto pięćdziesiąt trzy) tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego.

Jolanta Jachowicz Marzena Eichstaedt Jarosław Pawlak