Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt V K 137/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 9 października 2017r.

Sąd Okręgowy Warszawa - Praga w Warszawie, V Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący SSO Barbara Piwnik

Ławnicy Wiesław Gańko, Martyna Skibniewska

Protokolant Agnieszka Świeczka, Joanna Matusiak, Olga Pawłowska,

w obecności Prokuratora Michała Chałubińskiego, Radosława Masłosza,

po rozpoznaniu dnia: 15.11.2016r., 31.01.,13.02.,3.04.,30.05.2017r. i 26.09.2017r., sprawy:

1/ M. M. urodz. (...) w W., córki K. i I. z d. T.

oskarżonej o to, że: w dniu 29 sierpnia 2015roku w W. dokonała rozboju na pracowniku ochrony E. U. w ten sposób, iż używając noża i grożąc natychmiastowym użyciem przemocy zażądała od pokrzywdzonej wydania pieniędzy będących w jej dyspozycji, a następnie zabrała w celu przywłaszczenia mienie w postaci telefonu komórkowego marki N. o wartości 50zł na szkodę właściciela salonu spółki (...) z siedzibą w W. i telefonu komórkowego S. o wartości 50zł na szkodę E. U.,

tj. o czyn z art. 280§2 kk

2/ W. B. urodz.(...) w Ł., syna K. i B.z d. G.

oskarżonego o to, że: w nieustalonym okresie od 24 sierpnia 2015r. do 29 sierpnia 2015r. w W., chcąc by inna osoba dokonała czynu zabronionego, nakłaniał M. M. do dokonania w salonie (...) przy ul. (...) w W., rozboju z użyciem noża na osobie E. U. oraz ułatwił jej jego popełnienie dostarczając nóż i komin do maskowania twarzy oraz udzielając informacji gdzie pokrzywdzona trzyma pieniądze oraz w jaki sposób uniknąć nagrania na kamery monitoringu

tj. o czyn z art. 18§2 i 3 kk w zw. z art. 280§2kk

orzeka:

I.  W ramach czynu zarzucanego oskarżonej M. M. uznaje ją za

winną tego, że w dniu 29.08.2015r. w W., działając w celu kradzieży, grożąc natychmiastowym użyciem przemocy, i używając przemocy wobec E. U., posługując się nożem, zabrała w celu przywłaszczenia telefon komórkowy marki N. wartości około 50zł. na szkodę (...) Sp. z o.o. z siedzibą w W. i telefon komórkowy S. wartości około 50zł na szkodę w/w pokrzywdzonej, tj. czynu z art. 280§2kk i za to, z mocy art. 280§2kk wymierza jej karę 4/czterech/ lat 6/sześciu/ miesięcy pozbawienia wolności.

II.  Oskarżonego W. B. od popełnienia zarzucanego mu czynu uniewinnia,

kosztami postępowania, w tej części, obciążając Skarb Państwa.

III.  Zasądza od Skarbu Państwa na rzecz: adw. G. M. kwotę 2952zł /dwa

tysiące dziewięćset pięćdziesiąt dwa złote/brutto tytułem kosztów obrony z urzędu W. B., oraz na rzecz adw. M. Z. (1) kwotę 295,20zł /dwieście dziewięćdziesiąt pięć złotych dwadzieścia groszy/brutto i M. Z. (2) kwotę 2656,80zł /dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt sześć złotych osiemdziesiąt groszy/brutto tytułem kosztów obrony z urzędu oskarżonej M. M.

IV.  Zwalnia oskarżoną M. M. od obowiązku uiszczania opłaty i

pozostałych kosztów postępowania przejmując je na rachunek Skarbu Państwa.