Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt V K 81/18

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 20 sierpnia 2018 r.

Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie w V Wydziale Karnym
w składzie:

Przewodniczący: SSO Joanna Zaremba

Ławnicy: Danuta Wojdalska, Wiesław Gańko

Protokolant: Joanna Komorowska

w obecności Prokuratora: Piotra Bednarz

po rozpoznaniu w dniu 8 sierpnia 2018

sprawy:

A. D. ur. (...) w G., syna J. i T.;

K. K. ur. (...) w Ż., syna A. i M.;

P. J. ur.(...) w W., syna Z. i B.;

M. M. (2) ur. (...) w G., syna W. i B.

oskarżonych o to, że:

W dniu 3 sierpnia 2017 roku w W. woj. (...) działając wspólnie i w porozumieniu dokonali rozboju w ten sposób, że grożąc M. K., J. K., M. M. (3) i A. B. natychmiastowym użyciem przemocy poprzez okazania i wymachiwania niebezpiecznym przedmiotem w postaci rozbitych szklanych butelek połączonym z żądaniem wydania telefonów i pieniędzy zabrali w celu przywłaszczenia:

-należący do M. K. telefon komórkowy marki(...) o nr (...) o wartości 1000 zł oraz należące do niego pieniądze w kwocie 60 zł;

-należący do M. M. (3) telefon komórkowy (...) nr (...) o wartości 1200 zł oraz należące do niego pieniądze w kwocie 30 zł i 2 butelki piwa o łącznej wartości 9 zł,

-należący do A. B. telefon komórkowy marki (...) nr (...) o wartości 200 zł oraz należące do niego pieniądze w kwocie 2 zł oraz usiłowali dokonać na szkodę J. K. zaboru telefonu komórkowego marki (...) o numerze (...) o wartości 260 zł i pieniędzy, lecz zamierzonego celu nie osiągnęli z uwagi na nieposiadanie pieniędzy przez pokrzywdzonego oraz ukrycie prze niego ww. telefonu, działając tym samym na szkodę ww. osób przy czym P. J. czynu tego dopuścił się przed upływem pięciu lat od odbycia kary pozbawienia wolności w wymiarze co najmniej sześciu miesięcy, orzeczonej za umyślne przestępstwo podobne tj. będąc uprzednio min. skazanym wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 17.03.2006 roku w sprawie VIII K 397/05 za czyn z art. 280 § 2 kk w zb. z art. 275 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk na karę 5 lat pozbawienia wolności, który to następnie wyrok został objęty wyrokiem łącznym z dnia 29.12.2009 r. Sądu Okręgowego w Warszawie i orzeczono wobec niego karę łączną 9 lat pozbawienia wolności, którą odbywał w okresie od 3.08.2010 do 15.01.2016 r., a na poczet której zaliczono okresy od 3.07.2005 do 7.11.2007 r. i od 17.11.2007 r. do 27.01.2009 roku

tj. o czyn z art. 280 § 2 k.k. w zb. z art. 13 § 1 kk w zw. z art. 280 § 2 kk w zw. z art. 11 § 2 kk, a w stosunku do P. J. o czyn z art. 280 § 2 k.k. w zb. z art. 13 § 1 kk w zw. z art. 280 § 2 kk w zw. z ar. 11 § 2 kk, w zw. z art. 64 § 1 kk

orzeka:

I.  oskarżonego A. D. uznaje za winnego popełnienia czynu zarzuconego mu w akcie oskarżenia, który kwalifikuje z art. 280 § 2 k.k. w zb. z art. 13 § 1 kk w zw. z art. 280 § 2 kk w zw. z art. 11 § 2 kk i za to skazuje go i na podstawie art. 280 § 2 kk w zw. z art. 11 § 3 kk wymierza mu karę 3 (trzech) lat i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności;

II.  oskarżonego K. K. uznaje za winnego popełnienia czynu zarzuconego mu w akcie oskarżenia, który kwalifikuje z art. 280 § 2 k.k. w zb. z art. 13 § 1 kk w zw. z art. 280 § 2 kk w zw. z art. 11 § 2 kk i za to skazuje go i na podstawie art. 280 § 2 kk w zw. z art. 11 § 3 kk wymierza mu karę 4 (czterech) lat pozbawienia wolności;

III.  oskarżonego P. J. uznaje za winnego popełnienia czynu zarzuconego mu w akcie oskarżenia, który kwalifikuje z art. 280 § 2 k.k. w zb. z art. 13 § 1 kk w zw. z art. 280 § 2 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 64 § 1 kk i za to skazuje go i na podstawie art. 280 § 2 kk w zw. z art. 11 § 3 kk wymierza mu karę 5 (pięciu) lat pozbawienia wolności;

IV.  oskarżonego M. M. (2) uznaje za winnego popełnienia czynu zarzuconego mu w akcie oskarżenia, który kwalifikuje z art. 280 § 2 k.k. w zb. z art. 13 § 1 kk w zw. z art. 280 § 2 kk w zw. z art. 11 § 2 kk i za to skazuje go i na podstawie art. 280 § 2 kk w zw. z art. 11 § 3 kk wymierza mu karę 3 (trzech) lat i 9 (dziewięciu) miesięcy pozbawienia wolności;

V.  Na podstawie art. 46 § 1 kk orzeka wobec oskarżonych A. D., K. K., P. J. i M. M. (2) obowiązek naprawienia szkody poprzez zobowiązanie ich do zapłaty solidarnie na rzecz A. B. kwotę 200 (dwieście) złotych;

VI.  na mocy art. 63 § 1 k.k. zalicza oskarżonym na poczet orzeczonej kary pozbawienia wolności okresy rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie:

-A. D. od dnia 4 grudnia 2017 r. do dnia 20 sierpnia 2018 r.,

- K. K. od dnia 6 grudnia 2017 roku do dnia 20 sierpnia 2018 roku;

- P. J. od dnia 17 grudnia 2017 roku do dnia 20 sierpnia 2018 roku;

-M. M. (2) od dnia 10 czerwca 2018 roku do dnia 20 sierpnia 2018 roku

VII.  na podstawie art. 618 § 1 pkt 11 k.p.k. przyznaje od Skarbu Państwa na rzecz adw. M. Z., adw. K. Z., adw. P. B. adw. M. B. kwoty po 1107 złotych (tysiąc sto siedem złotych), w tym stawka podatku od towarów i usług, tytułem wynagrodzenia za obronę z urzędu;

VIII.  na podstawie art. 624 § 1 k.p.k. zwalnia oskarżonych od zapłaty na rzecz Skarbu Państwa kosztów sądowych, w tym opłaty.