Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III RC 64/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 27 maja 2019 roku

Sąd Rejonowy w Mrągowie III Wydział Rodzinny i Nieletnich

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSR Sylwia Jaroszewska

Protokolant: st. sekr. sądowy Iwona Michałowska

po rozpoznaniu w dniu 24 maja 2019 roku w Mrągowie

na rozprawie

sprawy z powództwa małoletnich A. K. (1) i A. K. reprezentowanych przez przedstawiciela ustawowego M. K. (1)

przeciwko M. K. (2)

o podwyższenie alimentów

I. podwyższa alimenty ustalone wyrokiem Sądu Rejonowego w Mrągowie z dnia 07 maja 2013 roku w sprawie III RC 76/13 od pozwanej M. K. (2) na rzecz małoletniego A. K. (1) i A. K. z kwoty po 300 ( trzysta) złotych miesięcznie, do kwoty po 400 ( czterysta) złotych miesięcznie, płatne do rąk przedstawiciela ustawowego małoletnich M. K. (1) do 10 – go dnia każdego miesiąca wraz z ustawowymi odsetkami na wypadek opóźnienia w płatności którejkolwiek z raty, poczynając od dnia 01 maja 2019 roku,

II. w pozostałym zakresie powództwo oddala,

III. nie obciąża pozwanej kosztami sądowymi,

IV. wyrokowi w punkcie I nadaje rygor natychmiastowej wykonalności.

Sygn. akt III RC 64/19

UZASADNIENIE

M. K. (1) działając w imieniu swoich małoletnich córek A. i A. K. wniósł o podwyższenie alimentów od pozwanej M. K. (2) z kwoty po 300 zł miesięcznie do kwoty po 500 zł miesięcznie , poczynając od 1 kwietnia 2019 roku

W uzasadnieniu wskazał , że od orzeczenia w przedmiocie alimentów upłynęło już ponad sześć lat i przez ten czas uległy zwiększeniu usprawiedliwione potrzeby małoletnich . A. uczy się w czwartej klasie szkoły podstawowej , a A. w drugiej również szkoły podstawowej . Dzieci rozwijają się , są w fazie intensywnego rozwoju fizycznego i w związku z tym kwota dotychczasowych alimentów straciła na swojej wartości . W jego ocenie udział pozwanej w utrzymani córek powinien być zwiększony , tym bardziej , że to on jako ojciec na co dzień wychowuje córki , dba o ich rozwój fizyczny i duchowy .

Na terminie rozprawy , powód podtrzymał swoje stanowisko , pozwana M. K. (2) wniosła o jego oddalenie .

Sąd ustalił co następuje ,

Małoletnie powódki A. K. (1) , urodziła się (...) , a A. K. (2) 11 grudnia 2010 roku . Są dziećmi pochodzącymi z nieformalnego związku powoda M. K. (1) oraz pozwanej M. K. (2) . Związek stron trwał do października 2012 roku . Strony do tego czasu mieszkały wspólnie , sprawowały wspólnie opiekę nad małoletnimi dziećmi . Następnie pozwana wyprowadziła się z mieszkania powoda . Poznała innego mężczyznę i z nim postanowiła układać sobie życie . Mocą ugody zawartej przed tutejszym sądem w dniu 15 stycznia 2013 roku w sprawie I. N. 207/12 strony ustaliły , że miejscem pobytu małoletnich będzie każdorazowe miejsce pobytu ich ojca M. K. (1) .

Zakres ostatniego obowiązku alimentacyjnego został ustalony wyrokiem Sądu Rejonowego w Mrągowie w dniu 7 maja 2013 roku w sprawie III RC 76/13.

Małoletnie były wówczas zdrowe , u A. istniało jedynie podejrzenie alergii . Małoletnia nie uczęszczała do przedszkola z uwagi na trudną sytuację finansową powoda . Starsza chodziła do klasy zerowej .

Powód był zatrudniony w firmie Hotel (...) w M. na stanowisku pracownika fizycznego z wynagrodzeniem 1600 zł brutto. Mieszkał z córkami w lokalu o powierzchni 47 m2 , wynajmowanym od pracodawcy za kwotę 400 zł miesięcznie . Nie posiadał żadnego majątku ruchomego ani też nieruchomości . Był zdrowy , nie związał się z żadną kobietą , innych dzieci nie posiadał .

Pozwana od października 2012 roku zamieszkała ze swoim partnerem w miejscowości R. . Nie łożyła na utrzymanie dzieci żadnych stałych kwot , pomagała wożąc dzieci do lekarzy . Nie miała stałego źródła dochodu , była w trakcie kursów zawodowych / dowód akta III RC 76/13 /.

Aktualnie małoletnia A. ma jedenaście lat , A. dziewięć . Są zdrowymi dziećmi , nie uczęszczają na żadne odpłatne zajęcia pozalekcyjne .

Powód zajmuje z dziećmi mieszkanie o powierzchni 100 m2 , jest to mieszkanie pracodawcy . Powód nie płaci za mieszkanie żadnych pieniędzy swojemu pracodawcy . Pracuje on w Hotelu (...) jako pracownik fizyczny i zarabia 1600 zł netto . Nie ubiega się o podwyżkę z uwagi na to , że korzysta z mieszkania udostępnionego przez pracodawcę . Mieszkanie jest w pełni wyposażone , dziewczynki mają swoje pokoje . Poza wynagrodzeniem za pracę, powód otrzymuje świadczenie 500 plus i alimenty płacone przez fundusz alimentacyjny w kwocie 600 zł . Nie posiada żadnego majątku , wszystkie pieniądze są przeznaczane na bieżące potrzeby rodziny / dowód wyjaśnienia powoda k 22 , zaświadczenie k 7 , 19 , 20 /.

Pozwana ma 34 lata , z zawodu jest sprzedawcą , ale nie pracuje na stałe. Dochód osiąga z prac dorywczych w sklepie , pomaga partnerowi w prowadzeniu działalności i zajmuje się stylizacją paznokci . W sklepie ma 9 zł za godzinę , pracuje po 3-4 godziny . Mieszka z partnerem , wynajmują mieszkanie za 1000zł . Nie posiada oszczędności , nie ma nieruchomości . Ma samochód marki B. , o wartości ok . 5000 zł . Ma zadłużenie za niepłacenie alimentów w wysokości 60 tysięcy . Nie posiada zadłużeń w bankach . Zabiera córki do siebie na każdy weekend . Koszt każdego przyjazdu po nie to 100 zł . Utrzymuje je przez weekend , dostarcza atrakcji , kupuje potrzebne im rzeczy . Poza córkami nie ma innych dzieci na utrzymaniu / dowód wyjaśnienia pozwanej k 22-23 /.

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił na podstawie dowodów z dokumentów, których wiarygodności żadna ze stron nie kwestionowała i które nie budzą zastrzeżeń Sądu oraz na podstawie przesłuchania stron odnośnie ich sytuacji materialnych, możliwości zarobkowych i ponoszonych przez nich kosztów utrzymania, które Sąd uznał w większości za wiarygodne.

Sąd zważył, co następuje:

Powództwo jedynie po części zasługuje na uwzględnienie.

Pozwaną niewątpliwie obciąża obowiązek alimentacyjny wobec małoletnich , a zakres tego obowiązku zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionych oraz zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanej (art. 135 § 1 KRO).

W niniejszej sprawie podstawę żądania małoletnich powodów stanowi art. 138 KRO, zgodnie z którym w razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia dotyczącego obowiązku alimentacyjnego.

Przez zmianę stosunków rozumie się zmniejszenie lub ustanie możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego do alimentacji albo istotne zwiększenie się usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego wskutek czego ustalony zakres obowiązku alimentacyjnego wymaga skorygowania przez stosowne zmniejszenie albo zwiększenie wysokości świadczeń alimentacyjnych. Tak określony przedmiot badania Sądu oznacza, że konieczne jest porównanie stanu istniejącego w dacie ostatniego orzeczenia ustalającego wysokość alimentów ze stanem istniejącym w dacie orzekania o ich podwyższeniu.

W ocenie Sądu doszło do zmiany stosunków, które powinny skutkować zwiększeniem wysokości świadczeń alimentacyjnych, jednak w kwocie niższej od żądania pozwu.

Przede wszystkim podkreślić należy, że od daty ostatniego orzeczenia w przedmiocie alimentów upłynęło ponad 6 lat. Małoletnie były wówczas w wieku przedszkolnym , a obecnie uczęszczają do szkoły podstawowej i znajdują się w okresie intensywnego wzrostu i rozwoju, w związku z czym niezbędne są wydatki związane z kupnem odzieży oraz wyżywienia. Wzrasta również zapotrzebowanie na środki do higieny osobistej. Naturalnym jest też, że małoletnie, jak każde dzieci w tym wieku, potrzebują pewnych kwot na zakup np. książeczek , gazet młodzieżowych , na lody , słodycze itp. Ojciec nie jest w stanie im tego wszystkiego zapewnić . Pracuje za najniższa krajową i wie, że nie może liczyć od pracodawcy na podwyżkę bo ten użycza mu mieszkania . Potrzeby dziewczynek są nieporównywalnie większe niż te , które były ponad sześć lat temu .

W ocenie sądu sytuacja materialna ojca małoletnich nie uległa poprawie . Nie ma on możliwości by podjąć dodatkową pracę albowiem wiąże go lojalność wobec pracodawcy . Pomoc pozwanej zdecydowanie powinna być zwiększona .

Tym bardziej , że nie ma ona codziennego obowiązku zajmowania się dziećmi . Ma wyuczony zawód i mogłaby podjąć pracę na pełnym etacie .

Jednakże i na chwilę obecną należy przyjąć , że jej sytuacja nie jest zła. Ma dochody z trzech źródeł . Pracuje w sklepie , pomaga partnerowi i robi stylizację paznokci . Powinna poczynić wszelkie starania aby ustabilizować swoją pracę zawodową . Rynek pracy aktualnie obfituje w oferty pracy , szczególnie jeżeli chodzi o zatrudnianie sprzedawców . W sezonie może szukać zatrudnienia w gastronomii , bo tez jest zapotrzebowanie .

Sąd podwyższył alimenty do kwoty tylko po 100 zł na każdą z dziewczynek albowiem wziął pod uwagę osobiste starania pozwanej . Zabiera dzieci do siebie , wydaje 400 zł miesięcznie na paliwo gdy przyjeżdża po nie samochodem . Zapewnia im jedzenie , podstawowe potrzeby , organizuje wolny czas to tez wiąże się z wydatkami . Spędza z córkami połowę wakacji i ferii .

Z tych względów na podstawie art. 138 KRO Sąd orzekł jak w sentencji, w pozostałej części powództwo oddalając jako zbyt wygórowane (punkt I i II wyroku).

O kosztach orzeczono na podstawie art. 113 ust. 4 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2016 roku, poz. 623 ze zm.), z uwagi na charakter sprawy nie obciążając pozwanej kosztami sądowymi (punkt III wyroku).

Sąd zobligowany treścią art. 333 §1 pkt 1 KPC w punkcie IV wyroku orzeczeniu co do alimentów nadał rygor natychmiastowej wykonalności.