Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt I C 112/18

WYROK

W IMIENIU

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 8 kwietnia 2019 r.

Sąd Okręgowy w Łodzi I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący : S.S.O. Marzena Kluba

Protokolant : st. sekr. sąd. Beata Barańska

po rozpoznaniu w dniu 25 marca 2019 r. w Łodzi

na rozprawie

sprawy z powództwa B. J.

przeciwko Towarzystwo (...) S.A. z siedzibą w W.

o zadośćuczynienie i odszkodowanie

1.  zasądza od pozwanego Towarzystwa (...) S.A. z siedzibą w W. na rzecz powoda B. J.:

a/ kwotę 68.450,- (sześćdziesiąt osiem tysięcy czterysta pięćdziesiąt ) złotych tytułem dalszego zadośćuczynienia wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 23 września 2017r. do dnia zapłaty; b/ kwotę 15.326,71 (piętnaście tysięcy trzysta dwadzieścia sześć 71/100) złotych tytułem dalszego odszkodowania wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 23 września 2017r. do dnia zapłaty;

2.  oddala powództwo w pozostałym zakresie;

3.  nie obciąża powoda dalszymi kosztami sądowymi;

4.  zasądza od powoda B. J. na rzecz pozwanego

Towarzystwa (...) S.A. z siedzibą w W. kwotę 4.720,- (cztery tysiące siedemset dwadzieścia) złotych tytułem zwrotu kosztów procesu;

5.  zasądza od pozwanego Towarzystwa (...) S.A. z siedzibą w W. na rzecz Skarbu Państwa Sądu Okręgowego w Łodzi kwotę 4.195,- (cztery tysiące sto dziewięćdziesiąt pięć) złotych tytułem nie uiszczonych kosztów sądowych od uwzględnionej części powództwa.