Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt: IACz 220/19

POSTANOWIENIE

Dnia 4 marca 2019r.

Sąd Apelacyjny w Katowicach Wydział I Cywilny

w składzie :

Przewodniczący: SSA Ewa Jastrzębska (spr)

Sędziowie : SSA Anna Bohdziewicz

SSO del. Tomasz Tatarczyk

po rozpoznaniu w dniu 4 marca 2019 r. w Katowicach na posiedzeniu niejawnym

sprawy z protestu przeciwko ważności wyborów złożonego przez A. M.

przy udziale Komisarza Wyborczego w B.

na skutek zażalenia wnioskodawcy na postanowienie Sądu Okręgowego w Bielsku- Białej z dnia 6 grudnia 2018r., sygn. akt INs 402/18

postanawia :

oddalić zażalenie.

SSO del. Tomasz Tatarczyk SSA Ewa Jastrzębska SSA Anna Bohdziewicz

Sygn. akt. IACz 220/19

UZASADNIENIE

Zaskarżonym postanowieniem Sąd Okręgowy w Bielsku – Białej uchylił swoje postanowienie z dnia 22 listopada 2018r. sygn. akt INs 404/18 i postępowanie umorzył.

Wskazał w uzasadnieniu, iż postanowieniem z dnia 22 listopada 2018r. orzekł o pozostawieniu protestu wyborczego wnioskodawcy bez dalszego biegu. Zaś w dniu 23 listopada 2018r wpłynęło pismo wnioskodawcy, w którym cofnął wniosek. Zatem sąd pierwszej instancji swoje postanowienie uchylił i postępowanie umorzył na mocy art. 355§1 w zw. z art. 512 § 1 i art. 13§ 2 k.p.c.

Od postanowienia tego wniósł zażalenie wnioskodawca A. M..

Zarzucił, iż nie cofnął wniosku . Pismo, w którym cofa skargę dotyczyło innej sprawy o sygnaturze III1 Ko1450/06.

Sąd Apelacyjny zważył co następuje:

Zażalenie wnioskodawcy zasadne nie jest i skutku odnieść nie może. Trafnie bowiem wbrew podnoszonym przez skarżącego zarzutom sąd pierwszej instancji uznał, że powód cofnął wniosek o wszczęcie postępowania sądowego w sprawie legalności wyborów potraktowany przez sąd jako protest przeciwko ważności wyborów, dlatego też zasadnie uchylił swe postanowienie o pozostawieniu protestu bez biegu i postępowanie w sprawie umorzył.

Chybione są podnoszone przez skarżącego zarzuty, iż protestu wyborczego nie cofnął, tylko cofnął skargę w innej sprawie.

Wskazać bowiem trzeba, że skarżący złożył do akt pismo, w którym wskazał, iż cofa pismo (skargę) z dnia 22 października 2018r., a postępowanie w sprawie niniejszej było zainicjowane właśnie pismem powoda z dnia 22 października 2018r., w którym domagał się wszczęcia postępowania w sprawie legalności wyborów z dnia 21 października 2018r. w zakładach karnych potraktowane jako protest wyborczy. Nadto w piśmie cofającym skargę podał sygnaturę A- 01760-62/18 pod jaką zarejestrowano jego pismo powoda z 22 października 2018r wszczynające niniejszą sprawę ( k -4 akt). Jeśli natomiast idzie o powoływaną w zażaleniu sprawę o sygnaturze III1 Ko1450/06 , to wskazać należy, iż właśnie w tej sprawie wnioskodawca składał pismo z dnia 22 października 2018r., data prezentaty 5 listopada 2018r., potraktowane jako protest wyborczy. Podsumowując, wbrew zarzutom skarżącego trafnie sąd pierwszej instancji przyjął, że wnioskodawca cofnął protest wyborczy z dnia 22 października 2018r., zatem prawidłowo uchylił wydane wcześniej postanowienie o pozostawieniu protestu bez biegu i postępowanie w sprawie umorzył na mocy art. 355§1 w zw. z art. 512 § 1 i art. 13§ 2 k.p.c.

Z tych względów zażalenie wnioskodawcy jako pozbawione uzasadnionych podstaw należało oddalić na mocy art. 385 k.p.c. w zw. z art. 397§2 k.p.c. i art. 13 § 2 k.p.c.

SSO del. Tomasz Tatarczyk SSA Ewa Jastrzębska SSA Anna Bohdziewicz