Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VIII Pa 282/18

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 19 kwietnia 2019 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w następującym składzie:

Przewodniczący: S.S.O Barbara Kempa (spr.)

S.S.O Monika Pawłowska-Radzimierska

S.S.O Iwona Matyjas

Protokolant st. sekr. sąd. Marzena Kołacz

po rozpoznaniu w dniu 8 kwietnia 2019 roku w Łodzi na rozprawie

sprawy z powództwa G. S.

przeciwko (...) Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w W. , (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w S.

z udziałem interwenienta ubocznego po stronie (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – (...) SE w L.

o ustalenie wypadku przy pracy, zadośćuczynienie

w przedmiocie apelacji powoda od wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieście w Łodzi z dnia 25 września 2018 roku w sprawie o sygnaturze X P 709/17

1.  prostuje oczywistą omyłkę w komparycji wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieście w Łodzi z dnia 25 września 2018 roku w ten sposób, że w miejsce siedziby pozwanego: (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w S. , wpisuje (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w S.;

2.  zmienia zaskarżony wyrok w punkcie 1 (pierwszym) i ustala, że zdarzenie z dnia 3 sierpnia 2016 roku z udziałem G. S., które miało miejsce w zakładzie pracodawcy użytkownika: (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w S., jest wypadkiem przy pracy oraz prostuje, w tym zakresie punkt 7 (siódmy) protokołu powypadkowego numer (...), sporządzonego przez (...) spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w W.;

3.  oddala apelację w zakresie żądania zadośćuczynienia , uznając je za przedwczesne ;

4.  znosi wzajemnie koszty zastępstwa procesowego za drugą instancję.

SSO Monika Pawłowska – Radzimierska SSO Barbara Kempa SSO Iwona Matyjas