Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II K 285/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 22 maja 2019 r.

Sąd Rejonowy w Bełchatowie II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący: SSR A. Świtalska - Forenc

Protokolant: sekr. sąd. Katarzyna Kaczmarek

przy udziale Prokuratora: ----------------------

po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 22 maja 2019 roku

sprawy:

B. D., urodzonej (...) w miejscowości S., córce S. i J. z domu S.,

oskarżonej o to, że:

w dniu 12 października 2018 r. w B., woj. (...), w okolicy sklepu (...) przy ul. (...), dokonała przywłaszczenia znalezionego telefonu komórkowego m-ki H. (...) (...)wartości 600,00 zł czym działała na szkodę M. G.

tj. o czyn z art. 284 § 3 kk;

1.  na podstawie art. 66 § 1 i § 2 kk i art. 67 § 1 kk warunkowo umarza postępowanie karne wobec B. D. na okres 1 (jednego) roku próby od uprawomocnienia się orzeczenia;

2.  na podstawie art. 67 § 3 k.k. w zw. z art. 39 pkt 7 k.k. orzeka od oskarżonej B. D. na rzecz pokrzywdzonego M. G. kwotę 300 (trzysta) złotych tytułem częściowego naprawienia szkody;

3.  pobiera od oskarżonej 60 (sześćdziesiąt) złotych opłaty i zasądza od oskarżonej na rzecz Skarbu Państwa 90 (dziewięćdziesiąt) złotych tytułem zwrotu wydatków poniesionych w sprawie.

Sygn. akt II K 285/19

UZASADNIENIE

(na podstawie art. 423 § 1a kpk w zakresie ograniczonym do rozstrzygnięcia o karze i innych konsekwencjach prawnych czynu)

Zgodnie z treścią art. 53 § 1 kk czynnikami limitującymi rozmiar sankcji karnej za popełnione przestępstwo są stopień winy i stopień społecznej szkodliwości czynu, których wymierzana w granicach sędziowskiego uznania kara nie powinna przekraczać. Wymierzając karę należy nadto mieć na uwadze cele zapobiegawcze i wychowawcze, a także potrzeby kształtowania świadomości prawnej społeczeństwa. Stosownie do § 2 powołanego wyżej przepisu, uwzględnić należy w szczególności motywację i sposób zachowania się sprawcy, popełnienie przestępstwa wspólnie z nieletnim, rodzaj i stopień naruszenia ciążących na sprawcy obowiązków, rodzaj i rozmiar ujemnych następstw przestępstwa, właściwości i warunki osobiste sprawcy, sposób życia przed popełnieniem przestępstwa i zachowanie się po jego popełnieniu, a zwłaszcza staranie o naprawienie szkody lub zadośćuczynienie w innej formie społecznemu poczuciu sprawiedliwości, a także zachowanie się pokrzywdzonego.

W ocenie Sądu stopień winy oskarżonej oraz społeczna szkodliwość jej czynu nie są znaczne. Przypisane zachowanie miało co prawda, charakter umyślny, jednak czyn oskarżonej był jedynie incydentem na tle poprawnego dotąd sposobu życia i wynikał ze swego rodzaju nieświadomości dla wymaganego prawem zachowania się wobec znalezionej rzeczy. Motywacja oskarżonej nie wywodziła się z pobudki, która zasługuje szczególne potępienie. Poza tym, wartość zabranej rzeczy ruchomej była niewielka, a pokrzywdzony odzyskał telefon.

W tym stanie rzeczy, Sąd uznał, że w oparciu o art. 66 § 1 kk oraz art. 67 § 1 kk zasadnym jest warunkowe umorzenie postępowania karnego wobec B. D. na okres 1 roku próby.

Oskarżona nie była dotychczas karana, nie wchodziła w konflikt z prawem, przyznała się do winy, wyraziła żal i skruchę. Okoliczności te pozwalają przyjąć, że właściwości i warunki osobiste B. D. oraz dotychczasowy sposób życia uzasadniają przypuszczenie, że pomimo umorzenia postępowania będzie przestrzegać porządku prawnego, a w szczególności, że nie popełni przestępstwa.

W oparciu o art. 67 § 3 kk Sąd orzekł od oskarżonej na rzecz M. G. kwotę 300 zł tytułem obowiązku częściowego naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem. Kwota ta wynika z tego, iż pokrzywdzony odzyskał telefon, leczy był on uszkodzony.

O kosztach procesu Sąd orzekł na podstawie art. 627 kpk w zw. z art. 629 kpk i zasądził od oskarżonej rzecz Skarbu Państwa kwotę 60 zł tytułem opłaty (por. art. 7 ustawy z dnia 23.06.1973r. o opłatach w sprawach karnych Dz. U. z 1983r. Nr 229 poz. 2272 z późn. zm.) oraz kwotę 90 zł tytułem zwrotu poniesionych w sprawie wydatków.