Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II Ka 129/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

5 czerwca 2019 r.

Sąd Okręgowy w Łomży w II Wydziale Karnym w składzie:

Przewodniczący: SSO Jolanta Małachowska

Protokolant: Katarzyna Niemira

przy udziale Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Łomży – Marii Grabowskiej

po rozpoznaniu 5 czerwca 2019 r.

sprawy W. W.

oskarżonego z art. 62 ust.1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii

na skutek apelacji wniesionej przez oskarżonego

od wyroku Sądu Rejonowego w Łomży, II Wydział Karny

z 7 lutego 2019 r., sygn. akt II K 717/18

uchyla zaskarżony wyrok i sprawę W. W. przekazuje do ponownego rozpoznania Sądowi Rejonowemu w Łomży .

SSO Jolanta Ma łachowska

Sygn. akt II Ka 129/19

UZASADNIENIE

W. W. został oskarżony o to, że w dniu 18 czerwca 2018 roku w miejscowości G. gm. M., woj. (...), na terenie firmy (...) wbrew przepisom ustawy posiadał substancję psychotropową w postaci amfetaminy o wadze 0,69 gramów netto

tj. o czyn z art. 62 ust. 1 Ustawy z dnia 29.07.2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii.

Wyrokiem z dnia 7 lutego 2019 roku w sprawie sygn. akt II K 717/18 Sąd Rejonowy w Łomży :

I.  Oskarżonego W. W. uznał za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu i za to z mocy art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 29.07.2005 o przeciwdziałaniu narkomanii skazał go, a na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 29.07.2005 o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 37akk w zw. z art.33§1i3kk wymierzył mu karę 100 stawek dziennych grzywny ustalając wysokość jednej stawki dziennej grzywny na kwotę 10 złotych.

I.  Na podstawie art. 70 ust. 2 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii i art. 44§2kk orzekł przepadek na rzecz Skarbu Państwa dowodu rzeczowego w postaci torebki foliowej zamykanej strunowo z zawartością substancji o wadze po badaniu 0,53 g netto przechowywanej w Magazynie (...), (...) oraz Prekursorów (...) B. zapisanych w wykazie dowodów rzeczowych D. rz. 427/18 i zarządził zniszczenie.

II.  Zwolnił oskarżonego z opłaty oraz kosztów sądowych.

Apelację od powyższego wyroku wniósł oskarżony W. W., w której zaskarżył go w całości na swoją korzyść. Nie precyzując zarzutów apelacyjnych wskazał, że nie został powiadomiony o terminie rozprawy na której zapadł wyrok, którego również mu nie doręczono, co godzi w przysługujące mu prawo do obrony.

Podnosząc powyższe oskarżony W. W. wniósł o uchylenie zaskarżonego wyroku.

S ąd Okręgowy w Łomży zważył co następuje:

Apelacja oskarżonego W. W. okazała się zasadna i zasługiwała na uwzględnienie o tyle, że jej skutkiem było wydanie orzeczenia kasatoryjnego.

Bezsprzecznie doszło do naruszenia przywoływanego w apelacji prawa do obrony oskarżonego z racji nie powiadomienia go o terminie rozprawy, na której zapadł wyrok skazujący W. W., do czego zresztą przyznał się sam Sąd orzekający w pisemnych motywach skarżonego orzeczenia, choć rzeczywiście ustalenie na ówczesnym etapie postępowania nieprawidłowości w doręczeniu zawiadomienia oskarżonemu nie było oczywiste.

Zaistniały i powyżej opisany stan dał asumpt do uznania zasadności skargi apelacyjnej, implikacją czego pozostało uchylenie kontestowanego wyroku i przekazanie sprawy oskarżonego W. W. do ponownego rozpoznania Sądowi Rejonowemu w Łomży, bowiem ponowione postępowanie wymaga w zaistniałej sytuacji przeprowadzenia przewodu sądowego na nowo w całości.

Kierując się przedstawionymi względami, nie przesądzając oczywiście ostatecznego rozstrzygnięcia w sprawie, Sąd Okręgowy na mocy art. 437§1i2kpk orzekł jak w ferowanym wyroku.

SSO Jolanta Ma łachowska