Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Ca 1601/18

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 3 kwietnia 2019 r.

Sąd Okręgowy w G. III Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie:

Przewodniczący - Sędzia SO Magdalena Balion-Hajduk (spr.)

Sędzia SO Magdalena Hupa-Dębska

SR (del.) Daniel Gierak

Protokolant Marzena Makoś

po rozpoznaniu w dniu 3 kwietnia 2019 r. w G.

na rozprawie

sprawy z powództwa J. B. (B.)

przeciwko Towarzystwu (...) Spółce Akcyjnej

w W.

o zapłatę

na skutek apelacji pozwanego

od wyroku Sądu Rejonowego w G.

z dnia 24 maja 2018 r., sygn. akt I C 505/16

1.  oddala apelację;

2.  zasądza od pozwanej na rzecz powoda 450 zł (czterysta pięćdziesiąt złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania odwoławczego.

SSR (del.) Daniel Gierak SSO Magdalena Balion-Hajduk SSO Magdalena Hupa-Dębska

Sygn. akt III Ca 1601/18

UZASADNIENIE

Zaskarżonym wyrokiem z 24 maja 2018 r. Sąd Rejonowy w G. zasądził od pozwanego Towarzystwa (...) SA w W. na rzecz powoda J. B. 13 019 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od 6 marca 2016 r. oraz 2112,92 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania, oddalając powództwo w pozostałym zakresie.

Sąd Rejonowy ustalił, że m 21 listopada 2015 r. Ł. Ś. nieumyślnie naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym i spowodował wypadek, w którym doprowadził do zderzenia z nadjeżdżającym z przeciwnego kierunku motocyklem kierowanym przez powoda. Powód w wyniku zderzenia doznał obrażeń ciała, przebywał w szpitalu, a następnie na zwolnieniu lekarskim. W wyniku zdarzenia uszkodzeniu uległ również jego motocykl marki S.. W postępowaniu likwidacyjnym pozwana wypłaciła na rzecz powoda zadośćuczynienie w wysokości 6 000 zł, a odszkodowanie w wysokości 3 250 zł. Wskazała, że szkoda w pojeździe jest szkodą całkowitą i odszkodowanie ustaliła jako różnicę między wartością pojazdu przed szkodą 7 900 zł, a wartością pojazdu po zdarzeniu 4650 zł. Pozwana 17 lutego 2016 r. wystawiła na aukcję internetową uszkodzony pojazd powoda, otrzymując najwyższą ofertę zakupu 4 650 zł. Powód nie zgodził się z kwotą odszkodowania i zlecił sporządzenie prywatnej kalkulacji kosztów naprawy pojazdu. W tej opinii wartość rynkową przed zaistnieniem szkody określono na 8 100 zł, a wartość pojazdu po szkodzie na 1 800 zł. Za prywatną ekspertyzę powód zapłacił 369 zł.

Sąd Rejonowy zasądził na rzecz powoda zadośćuczynienie w oparciu o art. 444 § 1 k.c. i art. 445 § 1 k.c., wskazał, iż odpowiedzialność pozwanej za skutki zdarzenia opierała się na art. 34 ust. 1 ustawy z 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz art. 822 § 1 k.c. w związku z art. 436 § 2 k.c. oraz art. 415 k.c.

W ocenie Sądu Rejonowego zadośćuczynienie winno wynosić łącznie 16 000 zł, natomiast odszkodowanie za uszkodzony motocykl sąd zasądził jako różnicę między wartością pojazdu sprzed zdarzenia i wartością pozostałości pojazdu po zdarzeniu. Różnica ta zgodnie z opinią biegłego wynosiła 5900 zł (8300 zł - 2400 zł), kwota ta została pomniejszona o wypłacone przez pozwaną w toku postępowania likwidacyjnego 3 250 zł, wobec czego zasadnym było zasądzenie odszkodowania w wysokości 2 850 zł, Sąd doliczył także kwotę 369 zł poniesioną w związku z wykonaniem prywatnej ekspertyzy mającej na celu ustalenie wysokości żądania.

Pozwana w apelacji wniosła o zmianę wyroku przez obniżenie zasądzonej kwoty z 13 019 zł do kwoty 10 769 zł, to jest oddalenie powództwa co do kwoty 2 250 zł oraz zmianę wyroku w zakresie kosztów procesu stosowną do rozstrzygnięcia apelacji i zasądzenie kosztów w postępowaniu apelacyjnym.

Pozwana zarzuciła wyrokowi naruszenie art. 361 § 1 i 2 k.c. oraz art. 354 § 2 k.c. i art. 6 k.c. oraz błędną ocenę materiału dowodowego zgromadzonego w sprawie przez zasądzenie na rzecz powoda odszkodowania w kwocie przewyższającej wysokość szkody w pojeździe marki S.. Pozwana zakwestionowała rozstrzygnięcie w zakresie ustalenia wysokości odszkodowania za szkodę całkowitą w pojeździe, gdyż sąd całkowicie pominął w sprawie ustalenia innej wartości motocykla marki S. po szkodzie w wyniku aukcji internetowej. Pozwana wystawiła motocykl uszkodzony na aukcji A. i znalazła nabywcę, który zaoferował za uszkodzony motocykl kwotę 4 650 zł. Oferta na platformie jest ograniczona czasowo, ale poszkodowany w ogóle nie skomunikował się z oferentem, mimo iż zgłaszający szkodę i reprezentujący go w postępowaniu likwidacyjnym pełnomocnik otrzymał od pozwanego drogą elektroniczną ofertę z dnia 4 marca 2016r. , której termin obowiązywania upływał w dniu 11 marca 2016r. Poszkodowany mógł i powinien w ramach obowiązku współpracy z pozwanym jako dłużnikiem w celu realizacji obowiązku zmniejszenia rozmiaru szkody sprzedać uszkodzony motocykl przez platformę A. za kwotę 4 650 zł .

Powód w odpowiedzi na apelację wniósł o oddalenie apelacji i zasądzenie na jego rzecz kosztów zastępstwa adwokackiego w postępowaniu odwoławczym. Ustosunkowując się do zarzutów apelacji wskazał, iż powód nie miał faktycznej możliwości skorzystania z przedstawionej przez pozwaną oferty sprzedaży pojazdu za pośrednictwem platformy internetowej z uwagi na upływ terminu obowiązywania tej oferty przed skutecznym poinformowaniem powoda o możliwości skorzystania z niej. W piśmie z 4 marca 2016 r. pozwana zawarła propozycje sprzedaży uszkodzonego pojazdu powoda podmiotowi, który wygrał aukcję, wskazując że sprzedaż może nastąpić do 11 marca 2016 r., ale pismo to zostało doręczone pełnomocnikowi powoda 14 marca 2016 r., czyli po upływie terminu obowiązywania oferty, w konsekwencji Sąd ustalił wartość szkody w oparciu o opinię biegłego.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Apelacja nie mogła odnieść skutku.

Sąd Okręgowy w całości podziela ustalenia faktyczne i podstawę prawną rozstrzygnięcia i unikając zbędnych powtórzeń przyjmuje je za własne. Odnosząc się do zarzutów apelacji wskazać należy, iż wbrew tym zarzutom sąd w swoich ustaleniach wskazał, iż pozwana przedstawiła uszkodzony pojazd w platformie internetowej i uzyskała ofertę kupna za 4 650zł. W toku postępowania pozwana przedstawiła wydruk z tej platformy oraz pismo datowane na 4 marca 2016 r. skierowane do pełnomocnika powoda o możliwości skorzystania z tej oferty z informacją, iż decyzja o sprzedaży uszkodzonego pojazdu oferentowi może być podjęta do 11 marca 2016r., jednocześnie na karcie 170 akt przedstawiono dowód nadania tej przesyłki z 6 marca 2018 r. W odpowiedzi na ten wniosek pełnomocnik powoda wskazał, iż pismo to zostało doręczone pełnomocnikowi 14 marca 2016 r., a więc już po upływie wskazanego terminu i skorzystanie z tej oferty było niemożliwe. Do pisma dołączył kopię strony dziennika korespondencji, w której pod datą 14 marca 2016 roku widnieje przesyłka od (...) SA w sprawie powoda. Pełnomocnik pozwanej nie odpowiedział na zarzuty powoda w tym zakresie, nie wykazał innej, wcześniejszej daty doręczenia pełnomocnikowi pisma z 4 marca 2016 r., nie oświadczył się ani co do treści pisma powoda ani do zawartych w nim zarzutów dotyczących otrzymania oferty zakupu uszkodzonego pojazdu już po wygaśnięciu oferty. W rezultacie nie można było przyjąć, iż wyżej cytowana w ofercie kwota stanowi rzeczywistą wartość rynkową uszkodzonego pojazdu, gdyż do transakcji nie doszło i powodowi w tym stanie rzeczy nie można za to przypisać winy. W rezultacie, jak trafnie uznał Sąd Rejonowy, prawidłowym było ustalenie wartości uszkodzonego pojazdu na podstawie opinii biegłego przeprowadzonej w niniejszym postępowaniu.

Sąd Okręgowy, mając powyższe na uwadze na mocy art. 385 k.p.c. oddalił apelację jako nieuzasadnioną. Na mocy art. 98 k.p.c. zasądził na rzecz powoda koszty zastępstwa procesowego w postępowaniu odwoławczym w kwocie 450zł.

SSR (del.) Daniel Gierak SSO Magdalena Balion – Hajduk SSO Magdalena Hupa – Dębska