Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Cz 478/18

POSTANOWIENIE

Dnia 25 kwietnia 2019 r.

Sąd Okręgowy w Gliwicach III Wydział Cywilny Odwoławczy w następującym składzie:

Przewodniczący-Sędzia: SO Leszek Dąbek (spr.)

Sędziowie: SO Gabriela Sobczyk

SO Barbara Braziewicz

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 25 kwietnia 2019 r. w G.

sprawy z powództwa F. T. (T.)

przeciwko C. T. (T.)

o zapłatę

na skutek zażalenia powoda

na rozstrzygnięcie zawarte w punkcie 1 postanowienia Sądu Rejonowego w (...)

z dnia 8 lutego 2018 r., sygn. akt I C 899/17

postanawia:

odrzucić zażalenie.

SSO Barbara Braziewicz SSO Leszek Dąbek SSO Gabriela Sobczyk

Sygn. akt III Cz 478/18

UZASADNIENIE

Sąd Rejonowy w (...) w rozstrzygnięciu zawartym w punk­cie 1 postanowienia z dnia 8 02 2018r. oddalił wniosek powoda F. T. o

przywrócenie mu terminu do złożenia skargi na orzeczenie Referendarza Sądowego tego Sądu z dnia 7 11 2017r.

Orzeczenie zaskarżyła pozwany F. T., który wnosił o jego uchylenie.

W zażaleniu między innymi podnosił, iż liczy 69 lat oraz że jego stan zdrowia jest zły i

wynika on z wyroków Sądu Rejonowego w (...)

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Zaskarżone rozstrzygnięcie nie kończy postępowania w sprawie w rozumieniu art. 394 § 1 k.p.c. i nie mieści się w katalogu zaskarżalnych postanowień wymienio­nych w tym przepisie.

Możliwość jego zaskarżenia w drodze wniesienia od niego zażalenia nie została także przewidziana w żadnym przepisie szczególnym.

Powoduje to, iż wniesione przez skarżącego zażalenie na to rozstrzygnięcie nie ma umocowania w obowiązującym prawie i jako takie jest niedopuszczalne w rozumieniu art. 370 k.p.c., co stosownie do regulacji art. 373 k.p.c. w związku z regulacją art. 397 § 2 zd. 1 k.p.c. obligowało Sąd odwoławczy do jego odrzucenia. Reasumując zażalenie jest niedopuszczalne i dlatego odrzucono je na mocy regulacji art. 373 k.p.c. związku z art. 370 k.p.c. i art. 397 § 2 zd. 1 k.p.c.

SSO Barbara Braziewicz SSO Leszek Dąbek SSO Gabriela Sobczyk