Pełny tekst orzeczenia

Sygnatura akt II C 1188/18

WYROK

W IMIENIU RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 19 kwietnia 2019 r.

Sąd Okręgowy w Łodzi II Wydział Cywilny

w składzie: S.S.O. Dorota Liczberska – Dębska

Protokolant: Agnieszka Jabłońska

po rozpoznaniu w dniu 5 kwietnia 2019 roku w Łodzi

na rozprawie

sprawy z powództwa J. S., E. S., A. K. i M. K.

przeciwko (...) Bank (...) S.A. z siedzibą w W., (...) Niestandaryzowanemu Sekurytyzacyjnemu Funduszowi Inwestycyjnemu Zamkniętemu z siedzibą we W. i Skarbowi Państwa – Prezesowi Sądu Okręgowego w Łodzi

o pozbawienie wykonalności tytułów wykonawczych w postaci nakazów zapłaty z 16 maja 2005 roku wydanych przez Sąd Okręgowy w Łodzi w sprawach I Nc 105/05 i I Nc 106/05 zaopatrzonych w klauzule wykonalności postanowieniami z dnia 7 kwietnia 2006, z dnia 12 czerwca 2013 i z dnia 14 czerwca 2013 roku

1.  pozbawia w całości w stosunku do (...) Bank (...) S.A. z siedzibą w W. wykonalności tytułu wykonawcze w postaci:

a)  nakazu zapłaty z 16 maja 2015 roku wydanego przez Sąd Okręgowy w Łodzi w sprawie I Nc 105/05 zaopatrzonego w klauzulę wykonalności na rzecz (...) Banku S.A. z siedzibą w W. (poprzednika (...) S.A., poprzednika (...) Bank (...) S.A.) postanowieniem z dnia 7 kwietnia 2006 roku;

b)  nakazu zapłaty z 16 maja 2015 roku wydanego przez Sąd Okręgowy w Łodzi w sprawie I Nc 106/05 zaopatrzonego w klauzule wykonalności na rzecz (...) Banku S.A. z siedzibą w W. (poprzednika (...) S.A., poprzednika (...) Bank (...) S.A.) postanowieniem z dnia 7 kwietnia 2006 roku, oraz postanowieniem z 20 lipca 2006 roku w sprawie I Co 98/06;

2.  oddala powództwo w stosunku do (...) Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą we W. o pozbawienie wykonalności tytułów wykonawczych w postaci nakazów zapłaty z 16 maja 2005 roku wydanych przez Sąd Okręgowy w Łodzi w sprawach I Nc 105/05 i I Nc 106/05 zaopatrzonych w klauzule wykonalności na rzecz (...) Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą we W. postanowieniami z 14 czerwca 2013 roku w sprawie I Co 117/13 i z 12 czerwca 2013 roku w sprawie I Co 125/13;

3.  oddala powództwo w stosunku do Skarbu Państwa – Prezesa Sądu Okręgowego w Łodzi;

4.  zasądza solidarnie od J. S., E. S., A. K. i M. K. na rzecz (...) Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą we W. kwotę 3.600 zł (trzy tysiące sześćset złotych) tytułem częściowego zwrotu kosztów zastępstwa procesowego;

5.  nie obciąża stron kosztami procesu w pozostałej części.