Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt IIK 13/18

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 7 maja 2019 r.

Sąd Rejonowy w Mrągowie, II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący: SSR Patrycja Abel-Mordasewicz

Protokolant: st. sekr. sądowy Marzena Białocerkowiec

w obecności prokuratora Prok. Rej. w M. A. Z.

po rozpoznaniu w dniach 6.09.2018r., 18.10.2018r., 3.12.2018r., 14.02.2019r., 25.03.2019r. , 24.04.2019 r. sprawy

J. A. (1) syna K. i E. z domu O.,

ur. (...) w P.,

oskarżonego o to, że:

I. W okresie od 25 czerwca 20l0 r. do 12 listopada 2014r. w P., będąc funkcjonariuszem publicznym pełniącym funkcję z wyboru - Burmistrza tego miasta, działając wspólnie i w porozumieniu z W. P. (1) - naczelnikiem Wydziału (...) w Urzędzie Miejskim i K. P. (1) pełniącym funkcję Komendanta Straży Miejskiej, w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru i w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wykorzystując swoje uprawnienia pracodawcy w zakresie nagradzania podległych pracowników, przydzielał nagrody uznaniowe wybranym pracownikom (...) i Straży Miejskiej a następnie przekraczał swoje uprawnienia w ten sposób, że za pośrednictwem W. P. (1) i K. P. (1) po wcześniejszym ustaleniu z nimi, że w jego imieniu zażądają zwrotu części tych nagród, bezprawnie przyjmował pieniądze pochodzące ze zwrotu znacznej części tychże nagród od niżej wymienionych pracowników zbierane przez W. P. (1) i K. P. (1), i tak:

- pieniądze od M. K. (1) przekazane jedenastokrotnie W. P. (1) w kwocie łącznej 7900 zł, a mianowicie w dniu 25.06.2010 r. w kwocie 500 zł, w dniu 13.12.2010 r. w kwocie 1000 zł, w dniu 2.02.2011r. w kwocie 700 zł, w dniu 25.08.2011r. w kwocie 500 zł, 27.09.2011r. w kwocie 900 zł, w dniu 22.02.2012r. w kwocie 600 zł, w dniu 11.05.2012r. w kwocie 800 zł, w dniu 5.09.2013r. w kwocie 600 zł, w dniu 12.02.2014r. w kwocie 1000 zł, w dniu 7.05.2014r. w kwocie 800 zł, w dniu 15.09.2014r. w kwocie 500 zł,

- pieniądze od Ł. K. przekazane ośmiokrotnie W. P. (1) w kwocie łącznej 4400 zł w a mianowicie w dniu 19.08.2011r. w kwocie 600 zł, w dniu 21.09.2011r. w kwocie 800 zł, w dniu 1.12.2011r. w kwocie 400 zł, w dniu 7.05.2012r. w kwocie 700 zł, 17.08.2012r. w kwocie 700 zł, w dniu 28.04.2014r. w kwocie 400 zł, w dniu 21.05.2014r. w kwocie 400 zł, w dniu 12.11.2014r. w kwocie 400 zł,

- pieniądze od M. C. (1) przekazane łącznie sześciokrotnie W. P. (1) w kwocie łącznej 2100 zł a mianowicie w dniu 21.02.2012r. w kwocie 200 zł, w dniu 10.05.2012r. w kwocie 300 zł, w dniu 4.09.2013r. w kwocie 400zł, w dniu 16.01.2014r. w kwocie 300 zł, 14.03.2014r. w kwocie 300 zł w dniu 12.09.2014r. w kwocie 600 zł,

- pieniądze od M. T. przekazane dwukrotnie W. P. (1) w kwocie łącznej 1600 zł, a mianowicie w dniu 22.08.2012r. w kwocie 800 zł i w dniu 7.03.2014r. w kwocie 800 zł oraz przekazane dziesięciokrotnie K. P. (1) w kwocie łącznej 4400 zł, a mianowicie w dniu 24.06.2010r. w kwocie 500 zł, w dniu 3.12.2010r. w kwocie 200 zł, w dniu 25.05.2011r. w kwocie 300 zł, w dniu 7.12.2011r. w kwocie 250 zł, w dniu 22.06.2012r. w kwocie 500 zł, w dniu 19.02.2013r. w kwocie 500 zł, w dniu 26.03.2013r. w kwocie 500 zł, w dniu 14.11.2013r. w kwocie 500 zł, w dniu 11.02.2014r. w kwocie 800 zł, w dniu 12.09.2014r. w kwocie 350 zł,

- pieniądze od M. Ł. przekazane jemu co najmniej czterokrotnie w nieustalonych datach pomiędzy listopadem 2010 r. a majem 2014 r. w łącznej kwocie nie mniejszej niż 2600 zł,

- pieniądze od P. K. przekazane łącznie ośmiokrotnie K. P. (1) w kwocie łącznej 4400 zł a mianowicie w dniu 25.07.20l2r. w kwocie 300 zł, w dniu 17.l0.20l2r. w kwocie 300 zł, w dniu 15.04.2013r. w kwocie 400 zł, w dniu 21.10.2013r. w kwocie 500 zł, 12.02.20l4r. w kwocie 900 zł, w dniu 10.03.2014r. w kwocie 900 zł, w dniu 03.06.20l4r. w kwocie 500 zł, w dniu 12.09.20l4r. w kwocie 600 zł,

- pieniądze od R. C. przekazane łącznie sześciokrotnie K. P. (1) w kwocie łącznej 2000 zł a mianowicie w dniu 17.l0.2011r. w kwocie 200 zł, w dniu 11.06.2012r. w kwocie 400 zł, w dniu 22.08.2012r. w kwocie 500 zł, w dniu 24.12.2012r. w kwocie 300 zł, 12.04.2013r. w kwocie 300 zł, w dniu 13.08.2013r. w kwocie 300 zł,

po czym pieniądze te zabrał w celu przywłaszczenia działając tym samym na szkodę interesu prywatnego M. K. (1), Ł. K., M. C. (1), P. K., R. C., M. T., M. Ł. oraz interesu publicznego Urzędu Miejskiego wPiszu,

tj. o przestępstwo z art. 231 § 2 k.k. i art. 278 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k.

II. W okresie od stycznia 2011 r. do dnia 20 lutego 2011 r. w P., w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru i w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez inne osoby, będąc funkcjonariuszem publicznym pełniącym funkcję z wyboru ­ Burmistrza tego miasta, i z tego tytułu odpowiedzialnym za nadzór nad prawidłowym przeprowadzeniem przedsięwzięcia (...) oraz na mocy art. 18 ust. l ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w tym decydowanie o wyborze zastosowanych trybów w postępowaniach przetargowych, a także sprawdzenie prawidłowości i zasadności wyboru wnioskowanego trybu postępowania przetargowego z tzw. "wolnej ręki" nie dopełnił ciążących na nim obowiązków w ten sposób, że zaakceptował ten tryb przeprowadzenia przetargu w zakresie zawarcia umowy z firmą (...). II Sp. z 0.0. w W. dot. organizacji występu artystów w trakcie w/w Festiwalu i w dniu 17 lutego 2011 r. zawarł umowę z tym podmiotem a ponadto w sposób dowolny, z pominięciem możliwości bezpośredniego zlecenia produkcji spotów reklamowych dot. (...) wyspecjalizowanym podmiotom i bezpośredniej emisji tych spotów

reklamowych w radio i telewizji, zaakceptował i wybrał ofertę (...) s.c. R. G. (1) K. J." w O. dot. wyprodukowania i emisji spotów reklamowych, a następnie w dniu 31 stycznia 2011 r. zawarł umowę z tą firmą w wyniku czego zapłacona została kwota wyższa o 81 982 PLN w stosunku do tej jaką należałoby uiścić w sytuacji bezpośredniego zlecenia zakupu czasu antenowego w radio i telewizji pośrednictwa a w rezultacie w związku z realizacją obu umów Urząd Miejski w P. został zobowiązany do zwrotu łącznie kwoty 213 690 PLN, uzyskanej tytułem dofinansowania festiwalu z funduszy Regionalnego Programu Operacyjnego Warmii i M., czym działał na szkodę Urzędu Miejskiego w Pi szu i Urzędu Marszałkowskiego w O.

tj. o przestępstwo z art. 231 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k.

O R Z E K A :

I. Oskarżonego J. A. (1) w ramach czynu opisanego w punkcie I uznaje za winnego tego, że : w okresie od 25 czerwca 20l0 r. do 12 listopada 2014r. w P., będąc funkcjonariuszem publicznym pełniącym funkcję z wyboru - Burmistrza tego miasta, działając wspólnie i w porozumieniu z W. P. (1) - naczelnikiem Wydziału (...) w Urzędzie Miejskim i K. P. (1) pełniącym funkcję Komendanta Straży Miejskiej, w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru i w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wykorzystując swoje uprawnienia pracodawcy w zakresie nagradzania podległych pracowników, przydzielał nagrody uznaniowe wybranym pracownikom (...) i Straży Miejskiej: M. K. (1), Ł. K., M. C. (1), P. K., R. C., M. T., M. Ł., a następnie przekraczał swoje uprawnienia w ten sposób, że za pośrednictwem W. P. (1) i K. P. (1), po wcześniejszym ustaleniu z nimi, że w jego imieniu zażądają zwrotu części tych nagród, bezprawnie żądał zwrotu znacznej części tychże nagród pracowników i tak:

- pieniądze od M. K. (1) przekazane jedenastokrotnie W. P. (1) w kwocie łącznej 7900 zł, a mianowicie w dniu 25.06.2010 r. w kwocie 500 zł, w dniu 13.12.2010 r. w kwocie 1000 zł, w dniu 2.02.2011r. w kwocie 700 zł, w dniu 25.08.2011r. w kwocie 500 zł, 27.09.2011r. w kwocie 900 zł, w dniu 22.02.2012r. w kwocie 600 zł, w dniu 11.05.2012r. w kwocie 800 zł, w dniu 5.09.2013r. w kwocie 600 zł, w dniu 12.02.2014r. w kwocie 1000 zł, w dniu 7.05.2014r. w kwocie 800 zł, w dniu 15.09.2014r. w kwocie 500 zł,

- pieniądze od Ł. K. przekazane ośmiokrotnie W. P. (1) w kwocie łącznej 4400 zł w a mianowicie w dniu 19.08.2011r. w kwocie 600 zł, w dniu 21.09.2011r. w kwocie 800 zł, w dniu 1.12.2011r. w kwocie 400 zł, w dniu 7.05.2012r. w kwocie 700 zł, 17.08.2012r. w kwocie 700 zł, w dniu 28.04.2014r. w kwocie 400 zł, w dniu 21.05.2014r. w kwocie 400 zł, w dniu 12.11.2014r. w kwocie 400 zł,

- pieniądze od M. C. (1) przekazane łącznie sześciokrotnie W. P. (1) w kwocie łącznej 2100 zł a mianowicie w dniu 21.02.2012r. w kwocie 200 zł, w dniu 10.05.2012r. w kwocie 300 zł, w dniu 4.09.2013r. w kwocie 400zł, w dniu 16.01.2014r. w kwocie 300 zł, 14.03.2014r. w kwocie 300 zł w dniu 12.09.2014r. w kwocie 600 zł,

- pieniądze od M. T. przekazane dwukrotnie W. P. (1) w kwocie łącznej 1600 zł, a mianowicie w dniu 22.08.2012r. w kwocie 800 zł i w dniu 7.03.2014r. w kwocie 800 zł oraz przekazane dziesięciokrotnie K. P. (1) w kwocie łącznej 4400 zł, a mianowicie w dniu 24.06.2010r. w kwocie 500 zł, w dniu 3.12.2010r. w kwocie 200 zł, w dniu 25.05.2011r. w kwocie 300 zł, w dniu 7.12.2011r. w kwocie 250 zł, w dniu 22.06.2012r. w kwocie 500 zł, w dniu 19.02.2013r. w kwocie 500 zł, w dniu 26.03.2013r. w kwocie 500 zł, w dniu 14.11.2013r. w kwocie 500 zł, w dniu 11.02.2014r. w kwocie 800 zł, w dniu 12.09.2014r. w kwocie 350 zł,

- pieniądze od M. Ł. przekazane jemu co najmniej czterokrotnie w nieustalonych datach pomiędzy listopadem 2010 r. a majem 2014 r. w łącznej kwocie nie mniejszej niż 2600 zł,

- pieniądze od P. K. przekazane łącznie ośmiokrotnie K. P. (1) w kwocie łącznej 4400 zł a mianowicie w dniu 25.07.20l2r. w kwocie 300 zł, w dniu 17.l0.20l2r. w kwocie 300 zł, w dniu 15.04.2013r. w kwocie 400 zł, w dniu 21.10.2013r. w kwocie 500 zł, 12.02.20l4r. w kwocie 900 zł, w dniu 10.03.2014r. w kwocie 900 zł, w dniu 03.06.20l4r. w kwocie 500 zł, w dniu 12.09.20l4r. w kwocie 600 zł,

- pieniądze od R. C. przekazane łącznie sześciokrotnie K. P. (1) w kwocie łącznej 2000 zł a mianowicie w dniu 17.l0.2011r. w kwocie 200 zł, w dniu 11.06.2012r. w kwocie 400 zł, w dniu 22.08.2012r. w kwocie 500 zł, w dniu 24.12.2012r. w kwocie 300 zł, 12.04.2013r. w kwocie 300 zł, w dniu 13.08.2013r. w kwocie 300 zł,

czym nadziałał na szkodę interesu prywatnego M. K. (1), Ł. K., M. C. (1), P. K., R. C., M. T., M. Ł. oraz interesu publicznego Urzędu Miejskiego w P., tj. popełnienia przestępstwa z art. 231§2 kk w zw. z art. 12 kk i za to na podstawie powołanych wyżej przepisów, przy zastosowaniu art. 4§1 k.k. skazuje go na karę 1 (jednego) roku i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności, zaś na podstawie art. 33§2 k.k. wymierza mu grzywnę w rozmiarze 100 (stu) stawek dziennych ustalając wysokość stawki na 50 (pięćdziesiąt) złotych.

II. Na podstawie art. 69§1 i 2 k.k., art. 70§1 pkt 1 k.k. w brzmieniu sprzed 1 lipca 2015 zw. art. 4§1 k.k wykonanie orzeczonej wobec oskarżonego J. A. (1) kary pozbawienia wolności warunkowo zawiesza na okres próby lat 3 (trzech),

III. Na podstawie art. 41§1 k.k. orzeka wobec J. A. (1) zakaz zajmowania stanowisk w administracji publicznej na okres 3 (trzech) lat;

IV. W ramach czynu opisanego w punkcie II uznając, że oskarżony J. A. (1) w okresie od 2 lutego 2011 r. do dnia 17 lutego 2011 r. w P., będąc funkcjonariuszem publicznym pełniącym funkcję z wyboru ­ Burmistrza tego miasta, i z tego tytułu odpowiedzialnym za nadzór nad prawidłowym przeprowadzeniem przedsięwzięcia (...) oraz na mocy art. 18 ust. l ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w tym decydowanie o wyborze zastosowanych trybów w postępowaniach przetargowych, a także sprawdzenie prawidłowości i zasadności wyboru wnioskowanego trybu postępowania przetargowego z tzw. "wolnej ręki", nie dopełnił ciążących na nim obowiązków, wynikających z treści art. 67 ust. 1 pkt 1 lit c ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych ( w brzmieniu obowiązującym w dacie czynu) oraz z treści §3 pkt 3 regulaminu pracy komisji przetargowej stanowiącej załącznik do regulaminu udzielania zamówień w Urzędzie Miejskim w P., wprowadzonego zarządzeniem Burmistrza P. nr 25/10 z dnia 29 stycznia 2010 r., nie weryfikując okoliczności umożliwiających złożenie zamówienia z wolnej ręki i akceptując ten tryb przeprowadzenia przetargu w zakresie zawarcia umowy z firmą (...). (...) Sp. z o.o.. w W. dot. organizacji występu artystów w trakcie w/w Festiwalu , co doprowadziło do tego, że w dniu 17 lutego 2011 r. zawarł umowę z T. S. (1)- Prezesem Zarządu S. Art.II sp. z o.o w W. w takim trybie umowę „profesjonalnego zorganizowania występu zespołów (...)”, działając tym samym na szkodę interesu publicznego w postaci narażenia na niebezpieczeństwo nieprawidłowego funkcjonowania Urzędu Miasta w P. w sprawach zamówień publicznych tj. dopuścił się czynu z art. 231§1 kk uznając, że społeczna szkodliwość tego czynu jest znikoma na podstawie art. 1§2 kk postępowanie karne wobec J. A. (1) , co do tego czynu umarza.

V. Zasądza od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa 1300 złotych tytułem opłaty i obciąża go pozostałymi kosztami procesu w 1/3 części, w pozostałej części związanej z umorzeniem postępowania, koszty te ponosi skarb Państwa.

Sygn. akt IIK 13/18

UZASADNIENIE

Sąd ustalił, co następuje:

Oskarżony J. A. (2) pełnił funkcję Burmistrza P. przez okres dwóch kadencji w latach 2006-2014.

W latach 2010 – 2014 w podległym Burmistrzowi Urzędzie Miejskim w P. zatrudnieni byli na stanowiskach funkcyjnych oskarżony W. P. (1) – jako naczelnik Wydziału (...) oraz oskarżony K. P. (1) jako Komendant Straży Miejskiej. Nadzór nad Strażą Miejską był sprawowany bezpośrednio przez Burmistrza, zaś W. P. (1) organizacyjnie, w strukturze (...), pozostawał w pionie Sekretarza Gminy.

Od początku 2009 roku w Urzędzie Miejskim w P. obowiązywało zarządzenie nr 57/09 Burmistrza P. z dnia 28 kwietnia 2009 roku w sprawie wprowadzenia wynagradzania pracowników (...) wraz z załącznikiem, którym był regulamin wynagradzania pracowników w Urzędzie Miejskim w P.. W dokumencie tym zawarte były:

- wymagania kwalifikacyjne,

- szczegółowe warunki wynagradzania określające rodzaje wynagrodzenia i świadczenia,

- stawki wynagrodzenia,

- warunki przyznawania nagród.

Odnośnie przyznawania nagród stworzono, na podstawie powyższego dokumentu, fundusz nagród pracowników w ramach posiadanych środków na wynagrodzenie – zaplanowanych lub zaoszczędzonych z przeznaczeniem na nagrody za osiągnięcia w pracy zawodowej. (...) przyznawanych nagród miał charakter uznaniowy, ich wysokość nie była uzależniona od okresu zatrudnienia pracowników ( d. zarządzenie nr 56/13 burmistrza P. z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie Regulaminu organizacyjnego UM w P. wraz ze zmianami k. 84-129; zakres czynności W. P. k. 134-136,244-245; zarządzenie nr 57/09 Burmistrza P. z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie wprowadzania regulaminu wynagradzania pracowników w UM w P. wraz z załącznikami k. 140-141; dokumentacja dot. zatrudnienia K. P. w UM P. k. 3-3-356,358-467; 357; dokumentacja dot. zatrudnienia W. P. w UM P. k. 468-583).

O podziale funduszu nagród na poszczególne wydziały, przyznawaniu i wysokości nagród dla pracowników funkcyjnych i innym pracownikom, na uzasadniony wniosek naczelników wydziałów, decydował Burmistrz. Miał on również prawo do przyznawania nagród poszczególnym prawnikom bez wniosku ich przełożonych pracowników ( d. zarządzenie nr 56/13 burmistrza P. z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie Regulaminu organizacyjnego UM w P. wraz ze zmianami k. 84-129; zarządzenie nr 57/09 Burmistrza P. z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie wprowadzania regulaminu wynagradzania pracowników w UM w P. wraz z załącznikami k. 140-141; lista nagród uznaniowych UM w P. k. 27-72).

Załączniki do regulaminu wynagradzania określały wymagania kwalifikacyjne, wysokość dodatku funkcyjnego oraz zasady premiowania pracowników obsługi.

W praktyce wyglądało to tak, że to Burmistrz decydował o przyznawaniu nagród, najczęściej też bez wniosków Naczelników poszczególnych wydziałów.

W 2010 roku Burmistrz P. – oskarżony J. A. (2), ustalił z W. P. (1) i K. P. (1), że ze względu na „rzekome” potrzeby gminy, niektórzy pracownicy będą zwracać część swoich nagród. Zwracana część, jak ustalili, mogła wynosić nawet połowę przyznanej nagrody, zaś z reguły jej wysokość wynosiła około 30 – 40% przyznanej kwoty. Takie postępowanie dotyczyło niektórych pracowników zatrudnionych w Straży Miejskiej i w Wydziale Ogólnym, którym kierował W. P. (1). Burmistrz wskazywał osoby wytypowane do nagród, zaś W. P. (1) i K. P. (1), przekazywali podległym, wytypowanym do nagród pracownikom informacje dotyczące kwoty przyznanej nagrody oraz wysokość kwoty podlegającej zwrotowi. I tak w Straży Miejskiej osobami wytypowanymi do nagród byli R. C., M. T. i P. K., zaś w Wydziale Ogólnym – M. K. (1), Ł. K., M. C. (1) i M. Ł.. Osoby te zobowiązane zostały do wypłacenia części otrzymanej nagrody do rąk K. P. (1) lub W. P. (1) ( d. zeznania świadków M. C. (1) k. 170, 608-611, 2073-2074, 3182 odw.- (...), M. Ł. k. 182-183, 596-599, 2141-2142, 2579, 2635-2636, 3180-3181, P. K. k. 199-200, 591-592, 2134, 2558, 3183-3183 odw., M. K. (1) k. 219, 585-587, 2081-2082, 3184, R. C. k. 250-251, 2136-2137, 3182-3182 odw., M. T. k. 273-274, 2139-2140,3185, Ł. K. k. 2066-2068, 3184 odw., A. K. (1) k. 153-154, 3221 odw.; K. P. (1) k. 2146, 2147, 2150-2152, 2165-2166, 3218; W. P. (1) k. 2211-2212, 2218-2219, 2574, 3319-3321).

Jak ustalono wysokość nagród była zróżnicowana i wynosiła od 300 złotych do 1200 złotych, a czasem też przewyższała tę kwotę. Pracownicy takie nagrody otrzymywali klika razy do roku, lecz nie każdą musieli się podzielić. W. P. (1) i K. P. (1) każdorazowo wskazywali kwoty jakie należy im oddać oraz informowali pracowników o celach tzw. zbiórki tj. np. na opłacenie spotkania burmistrza lub konieczności wykonania naprawy służbowego samochodu.

M. K. (1), w okresie od czerwca 2010 roku do września 2014 roku jedenastokrotnie oddawała W. P. (1) część otrzymanych nagród, łącznie kwota ta wyniosła 7900 złotych. I tak na przykład z listy nagrodowej z dnia 09 lutego 2012 roku, na której przy jej nazwisku figurowała kwota 1200 złotych brutto, otrzymała ona kwotę 836 złotych netto, z czego oddała do rąk W. P. (1) kwotę 600 złotych. Przy kolejnej wypłaconej jej nagrodzie w kwocie 1044 złotych netto, przekazała mu kwotę 800 złotych. P. K. część otrzymanej nagrody przekazywała K. P. (1) – łącznie z ośmiu przydzielonych jej nagród przekazała mu kwotę 4400 złotych. I tak z przyznanej jej w dniu 10 października 2012 roku nagrody w kwocie 1000 złotych brutto otrzymała netto 697 złotych, zaś z kwoty tej 300 złotych przekazała do rąk K. P. (1) ( d. zeznania świadków M. K. (1) k. 219, 585-587, 2081-2082, 3184; K. P. (1) k. 2146, 2147, 2150-2152, 2165-2166, 3218; W. P. (1) k. 2211-2212, 2218-2219, 2574, 3319-3321; wydruk historii rachunku bankowego M. K. (1) k. 2083-2114) .

W opisany powyżej sposób W. P. (1) i K. P. (1), w uzgodnieniu z Burmistrzem J. A. (2), wykorzystując swoją pozycję zawodową wobec podległych im pracowników, działając bezprawnie odbierali pieniądze z nagród od wspomnianych wyżej pracowników tj. M. K. (1). P. K., M. T., R. chodnika, Ł. K., M. C. (1) i M. Ł.. Zebrane w ten sposób pieniądze K. P. (1) przekazywał bezpośrednio W. P. (1), a ten wraz z zebranymi przez siebie pieniędzmi przekazywał do rąk J. A. (2). Ustalono, że łącznie J. A. (2) pobrał w ten sposób kwotę 25.000 złotych, nie przedstawiając jakiegokolwiek rozliczenia na tę sumę. Pracownicy nie odmawiali oddawania części nagród, wierząc, że pieniądze te maja być przekazane na potrzeby gminy miejskiej P. ( d. zeznania świadków M. C. (1) k. 170, 608-611, 2073-2074, 3182 odw.- (...), M. Ł. k. 182-183, 596-599, 2141-2142, 2579, 2635-2636, 3180-3181, P. K. k. 199-200, 591-592, 2134, 2558, 3183-3183 odw., M. K. (1) k. 219, 585-587, 2081-2082, 3184, R. C. k. 250-251, 2136-2137, 3182-3182 odw., M. T. k. 273-274, 2139-2140,3185, Ł. K. k. 2066-2068, 3184 odw., A. K. (1) k. 153-154, 3221 odw.; K. P. (1) k. 2146, 2147, 2150-2152, 2165-2166, 3218; W. P. (1) k. 2211-2212, 2218-2219, 2574, 3319-3321; listy nagród uznaniowych z rozliczeniem finansowym do wypłaty za okres od stycznia do listopada 2014 k. 655-810; listy nagród uznaniowych z rozliczeniem finansowym do wypłaty za rok 2013 k. 811-898;. listy nagród uznaniowych z rozliczeniem finansowym do wypłaty za rok 2012 k. 899-1109; listy nagród uznaniowych z rozliczeniem finansowym do wypłaty za rok 2011 k. 1110-1303; listy nagród uznaniowych z rozliczeniem finansowym do wypłaty za rok 2010 k. 1304-1524; potwierdzenie przelewów na konto M. C. (1) k. 2075-2080;wydruk historii rachunku bankowego P. K.. (...)- (...), (...); oświadczenie M. T. k. 2511; kwartalne sprawozdanie o stanie bilansów Gminy P. za lata 2012-2016 k. 2173-2187).

Na przełomie lat 2010 i 2011 władze samorządu (...), w związku z (...), zaplanowały zorganizowanie imprezy pod nazwą (...). Impreza miała być wcześniej rozpromowana w stacjach radiowych i telewizyjnych, zaś podczas imprezy miały wystąpić zespoły muzyczne i kabaretowe. Imprezie miała towarzyszyć degustacja sporządzanych grzańców oraz konkurs na najlepszy grzaniec. Znaczna część inwestycji miała być przeprowadzona przy wsparciu dotacji unijnej przyznanej przez Urząd Marszałkowski w O.. Gminie P. na organizację imprezy przyznano środki w kwocie 453 061, 22 złotych – Gmina P. zobowiązała się do realizacji imprezy zgodnie z przyjętym harmonogramem rzeczowo – finansowym. Przyjęto, że realizacja projektu rozpoczęła się z dnia 01.10.2010 roku, natomiast jej finansowe zakończenie określono na dzień 07.04.2011 roku. W imieniu Gminy P. powyższą umowę podpisał Burmistrz J. A. (1) oraz skarbnik A. K. (2) ( d. zeznania świadków B. S. k. 1734-1735; Z. W. k. 1689-1690, 3203-3204; M. C. (2) k. 3260-3261; R. G. (2) k. 1817-1818, 1881, 3318-3319; A. K. (2) k. 1945-1946, 1992-1993, 2199-2202, 3220-3221).

Stroną organizacyjną imprezy zajmował się M. C. (2), jako referent Wydziału Inwestycji i pozyskiwania Funduszy Unijnych. W dniu 02.02.2011 roku zawnioskował o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego polegającego na organizacji występów znanych zespołów i wykonawców. Wskazał w nim tryb postępowania z wolnej ręki. Dokument powyższy został zatwierdzony przez Z. W. – Naczelnika Wydziału Inwestycji i pozyskiwania Funduszy Unijnych, B. S. jako specjalisty ds. zamówień publicznych, skarbnik A. K. (2) oraz Burmistrza J. A. (1). M. C. (2) do przedmiotowego wniosku sporządził notatkę dotyczącą obliczenia szacunkowej wartości zamówienia tj. 102.195,12 zł netto. Do wniosku załączone było nadto oświadczenie prezesa (...) sp. z o.o. w W. T. S. (1) z dnia 02.02.2011 r. dotyczące tego, że posiada wyłączność na organizację koncertów z udziałem A. G., kabaretu (...), I. K. oraz zespołu (...). Jak wynika nadto, powyższe oświadczenie było niezgodne z prawdą albowiem umowy z wymienionymi artystami podpisała spółka (...) ( d. zeznania świadków B. S. k. 1734-1735; Z. W. k. 1689-1690, 3203-3204; M. C. (2) k. 3260-3261; R. G. (2) k. 1817-1818, 1881, 3318-3319; wniosek o dofinansowanie projektu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i M. 2007-2013 k. 1691 – 1709).

W dniu 10.02.2011 roku przez burmistrza J. A. (1) została powołana komisja przetargowa do przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na organizację występu zespołów podczas imprezy (...) w osobach Z. W., M. C. (2), B. S. oraz R. G. (2). Komisja ta opracowała projekt zaproszenia do negocjacji i o jago akceptację zwróciła się do Burmistrza. Ponadto komisja zaproponowała przeprowadzenie negocjacji z firmę (...) sp. z o.o. z siedzibą w W. – jako, że spółka ta miała wyłączność na wykonanie przedmiotu zamówienia. Protokół z prac komisji został zatwierdzony przez Burmistrza J. A. (1), zaś zaproszenie do negocjacji zostało wystosowane do spółki (...), zaś ogłoszenie o zamiarze zawarcia przedmiotowej umowy zostało zamieszczone w biuletynie zamówień publicznych ( d. zeznania świadków B. S. k. 1734-1735; Z. W. k. 1689-1690, 3203-3204; M. C. (2) k. 3260-3261; R. G. (2) k. 1817-1818, 1881, 3318-3319; R. G. (1) k. 1817-1818, 1881, 3318-3319; K. J. k. 3261-3261 odw.; A. K. (2) k. 1945-1946, 1992-1993, 2199-2202, 3220-3221; regulamin udzielania zamówień w U M w P. k. 1729-1733).

W dniu 17 lutego 2011 roku zostały przeprowadzone negocjacje pomiędzy Burmistrzem P. J. A. (1) a prezesem zarządu (...) T. S. (1). Strony wyraziły wolę zawarcia umowy za kwotę 125 700 złotych i tego też dnia strony zawarły umowę. W § 1 umowy znajdował się zapis, że zleceniobiorca czyli (...) oświadcza i przedstawia dokument potwierdzający, że posiada wyłączność do zawierania umów, których przedmiotem jest występ wybranych gwiazd”. Takiego dokumenty prezes zarządu (...) nie posiadał, zaś zleceniodawca nie wyegzekwował tego umownego postanowienia. Zgodnie z podpisaną umową zleceniobiorca zobowiązał się do zorganizowania występu czterech wybranych gwiazd w dniu 20 lutego 2011 roku w P. wraz z obsługą konferansjera i jury w osobach M. R., D. L. oraz M. K. (2) za kwotę 125 700 złotych (d. umowa nr (...).042.2.1.2011 pomiędzy Urzędem Miasta w P. a J & G G. (...) k. 20-25, 1620-1622; faktura VAT nr (...) k. 26 ).

T. S. (1) reprezentujący (...) sp. z o.o. w W. w dniu 17.02.2011 roku, a zatem przed podpisaniem umowy z Gminą P., zawarł umowę ze spółką (...) reprezentowaną przez R. G. (1) i T. J., na mocy której jako organizator imprezy (...) zlecił firmie (...) między innymi organizację występu gwiazd na festiwalu za kwotę 124 845 zł. W dniu 20 lutego firma ta zawarła umowę o dzieło z M. R. na prowadzenie imprezy za kwotę 5500 złotych oraz z M. K. (2) i D. L. za udział w imprezie w charakterze jurorów za kwotę 1000 złotych.

Spółka (...) wystawiła na rzecz (...) fakturę opiewającą na kwotę 124 845 złotych (faktura VAT nr (...) z dnia 20 lutego 2011 r.), zaś spółka (...) obciążyła Gminę P. kwotą 125 700 złotych za organizację występów zespołów podczas imprezy. A zatem rzeczywistym organizatorem występów scenicznych podczas „ (...) Festiwalu Grzańca 2011) była firma (...), a zatem umowy zawarte przez T. S. (1) reprezentującego (...) miały charakter pozorny. Zysk T. S. (2) to kwota 855 złotych brutto. Nakłady firmy (...) na wszystkich wykonawców, prezentera i jury wyniosły kwotę 56380 złotych, zaś za zorganizowanie występu firma otrzymała od (...) kwotę 124 845 zł ( d. protokoły zdawczo- zbiorcze usług wykonywanych przez firmę (...) k. 9-13; umowa k. 1627-1631) .

Jednocześnie spółka (...) była na podstawie innej umowy producentem spotów radiowych i telewizyjnych, gdzie ich produkcja kosztowała spółkę łącznie 15 504,30 złotych. Spółka wystawiła fakturę VAT nr (...).2011 r. z dnia 04 lutego 2011 roku opiewającą na kwotę łączną 49.200 złotych - w tym za produkcję spotu telewizyjnego w kwocie 36900 zł oraz radiowego w kwocie 12300 zł ( d. koncepcja filmu promocyjnego i scenariusz spotu radiowego k. 14-16; pismo TVP O. i dokumentacja dot. emisji spotów k. 17-19, 1605-1619,1625-1626, 1632-1637, 1648-1659; faktura VAT wystawiona przez TVP O. k. 1638).

Urząd Marszałkowski w O. w 2014 roku dokonał powtórnej kontroli dokumentów dotyczący organizacji przedsięwzięcia wobec podejrzenia wystąpienia nieprawidłowości w stosowaniu przepisów o zamówieniach publicznych. Po analizie dokumentacji stwierdzono, że niektóre zadania takie jak: zapewnienie wyposażenie stoisk konkursowych i dekoracji namiotów, przeprowadzenie pokazu fajerwerków i efektów laserowych, zapewnienie dwóch namiotów oraz dwudziestu stoisk, zapewnienie sceny wraz z nagłośnieniem, oświetleniem, barierkami ochronnymi oraz przenośnymi toaletami mogły być realizowane przez jeden podmiot. Stwierdzono, że poprzez udzielenie zamówienia odrębnie dla poszczególnych zadań dopuszczono się naruszenia art. 32 ust. 2 ustawy Prawo zamówień Publicznych poprzez dokonaniu podziału zamówienia na części, w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy. Stwierdzono, że zlecając firmie (...) s.c. wykonanie zadania polegającego na produkcji spotów reklamowych oraz zakupu czasu antenowego naruszył obowiązek celowego i oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi. W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami uznano wydatki w kwocie 69 938,17 za niekwalifikowane i przyznane Gminie P. dofinansowanie zostało pomniejszone o tę kwotę (d. zeznania świadka M. B. (1) k. 2612-2614, 3259 odw.- 3260; pismo Urzędu Marszałkowskiego w O. z 26.01.2015r. do Burmistrza Gminy P. k. 1641-1647; pismo Urzędu Marszałkowskiego w O. z 4.03.2015r. do Burmistrza Gminy P. k.1661-1663; pismo Urzędu Marszałkowskiego w O. z 4.03.2015r. i 3.02.2014r. do Burmistrza Gminy P. k. 1796-1808 ).

W efekcie powyższego, Zarząd Województwa (...) w O. decyzją administracyjną nr (...) roku z dnia 28 lipca 2015 roku, w trybie art. 207 ust. 1 pkt 2 i ust. 9 ustawy o finansach publicznych zobowiązał Gminę P. do zwrotu części przyznanych środków w kwocie 213.690 zł wraz z odsetkami. Ustalono, że Gmina P. udzielając zamówienia w trybie z wolnej ręki wykonawcy (...) spółka z o.o. nie dochowała przesłanek uprawniających do zastosowania tego trybu oraz nie dochowała należytej staranności weryfikując prawidłowość realizacji umowy zawartej z (...) s.c. na wyprodukowanie i emisję spotów reklamowych w radio i telewizji, w tym nie sprawowała nadzoru nad prawidłowością zrealizowanych działań, co w konsekwencji doprowadziło do zapłaty za wadliwie wykonaną umowę ( d. decyzja administracyjna nr (...) z 28 lipca 2015 w przedmiocie określenia kwoty przypadającej do zwrot oraz sposobu zwrotu części środków przeznaczonych na projekt „ (...) Festiwal Grzańca 2011 realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie nr (...).01.03-28-032/10-00 z 29.12.2010 k. 1914-1922).

Decyzja administracyjna uprawomocniła się i Gmina P. zobowiązana była do zwrotu kwoty 213 690 złotych wraz z odsetkami wynoszącymi kwotę około 80.000 złotych. A zatem impreza (...) pociągnęła o wiele większe koszty, stawiając pod znakiem zapytania opłacalność całego przedsięwzięcia. Na wskazaną wyżej kwotę składają się:

- kwota dotycząca zakwestionowanych wydatków na występy zespołów kabaretowych i muzycznych tj. 89.250 zł;

- kwota zakwestionowanych umów na produkcję spotu radiowego i telewizyjnego, a także reklamy zleconej przez firmę (...) s.c. tj. 124.440 zł ( d. decyzja administracyjna nr (...) z 28 lipca 2015 w przedmiocie określenia kwoty przypadającej do zwrot oraz sposobu zwrotu części środków przeznaczonych na projekt „ (...) Festiwal Grzańca 2011 realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie nr (...).01.03-28-032/10-00 z 29.12.2010 k. 1914-1922).

Na mocy przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych dotyczących odpowiedzialności za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, a w szczególności art.18 ust. 1 ustawy odpowiedzialnym za to jest kierownik zamawiającego, a czynności w tym zakresie, czyli powołanie komisji przetargowej, wyborze oferty, wyborze trybu udzielenia zamówienia, podpisaniu umowy, wykonywał burmistrz J. A. (1). Dokumentację w zakresie organizacji festiwalu (...) przygotowywali wytypowani do tego celu pracownicy Urzędu Miasta w P. i wobec nich toczyło się postępowanie karne zakończone prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w Piszu z dnia 15 lutego 2018r. ,w sprawie II K 618/16, którym to wyrokiem Sad ten warunkowo umorzył postępowanie karne. I tak M. C. (2) zatrudniony na stanowisku referenta Wydziału Inwestycji i Pozyskiwania Funduszy Unijnych w Urzędzie Miejskim w P. oraz jako zastępca przewodniczącego komisji przetargowej, przygotowując realizację projektu (...) , Z. W. będąc zatrudnionym na stanowisku naczelnika Wydziału Inwestycji i Pozyskiwania Funduszy Unijnych w Urzędzie Miejskim w P. i będąc z tego tytułu zobowiązanym do nadzoru nad pracami wydziału oraz jako przewodniczący komisji przetargowej dot. realizacji tegoż festiwalu, a nadto B. S. będąc zatrudnionym na stanowisku inspektora ds. zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w P. i będąc z tego tytułu zobowiązanym do prowadzenia i nadzoru nad sprawami związanymi z udzielaniem zamówień publicznych oraz jako sekretarz komisji przetargowej, nie dopełnili obowiązków wynikających z art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych oraz §3 pkt 3 regulaminu pracy komisji przetargowej wynikający z zarządzenia burmistrza P. nr 25/10 z dnia 29 stycznia 2010 roku, w wyniku czego oskarżony J. A. (1) jako ówczesny burmistrz zawarł umowę z T. P. Z. S. Art. (...) sp. z o.o. w W. w trybie zamówienia z wolnej ręki (d. kopie dokumentów z akt II K 618/16 Sądu Rejonowego w Piszu: wyrok z uzasadnieniem k. 3273-3289; apelacje k. 3290-3300; wyrok SO w Olsztynie w sprawie VII Ka 563/18 wraz z uzasadnieniem k. 3301-3316).

Oskarżony J. A. (1) nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów. Istota jego wyjaśnień sprowadzała się odnośnie pierwszego zarzutu do tego, że prawdą jest, że pełnił funkcję Burmistrza Miasta P. od roku 2006 do roku 2014, jednak zarzuty mu stawiane, a dotyczące przywłaszczenia pieniędzy rzekomo pobranych od pracowników Urzędu Miejskiego w jego ocenie są absurdalne i niedorzeczne. Nigdy nie przyjmował żadnych pieniędzy od kogokolwiek. W dobie współczesnej techniki istnieje możliwość nagrywania różnych czynności, żeby nagrać sytuację, w której mogłoby dojść do przestępstwa. Wszystkie jego działania były przez okres pełnienia kadencji sprawdzane przez wszystkie możliwe służby jakie działały na terenie rzeczpospolitej, tj. (...), CBŚ, Prokuraturę, Regionalną Izbę Obrachunkową, Urząd Wojewódzki, Urząd Marszałkowski, Policję, Prokuraturę Krajową. Nigdy nie usłyszał żadnego zarzutu i miał świadomość, że działanie jakiekolwiek niezgodne z prawem ujrzałoby światło dzienne. Absurdalnym zarzutem jest kwota, która rzekomo miała trafić do niego, to jest około 26 czy 28 tys. zł, czyli dzieląc to na 4 lata, bo zarzuty dotyczyły lat 2010-2014, rocznie wychodziłoby to 7 tys. zł, zaś miesięcznie 500 zł. Samo to wyliczenie świadczy o absurdzie zarzutów. Gdyby sprawa wyszła w pierwszym roku za 7 tys. zł straciłby mandat radnego tak mocno i po takich trudach wywalczonych. Trzeba by być człowiekiem ograniczonym lub kompletnym idiotą, żeby zdecydować się na udział w takim procederze. Nikomu nigdy nie polecał czy nie wydawał poleceń, by ktoś oddawał mu pieniądze. Nie typował żadnych osób do dzielenia się nagrodami, nigdy też nie typował szeregowych pracowników do przydzielania nagród. To była rola naczelników poszczególnych wydziałów, bądź samodzielnych stanowisk w Urzędzie Miejskim w P.. Nagradzał i typował jedynie naczelników i samodzielne stanowiska, które są w Urzędzie Miejskim w P.. Odnośnie drugiego zarzutu stwierdził, że prawdą jest, że Urząd Miejski w P. realizował projekt (...). Realizacją tego projektu zajmowały się dwa wydziały, tj. Wydział Spraw Obywatelskich i (...) oraz Wydział Pozyskiwania Funduszy (...). Do realizacji ww. projektu czy za realizacją ww. projektu byli odpowiedzialni pracownicy obydwu wydziałów. Pomocą przy realizacji zadań związanych z projektem służyli specjalista do zamówień publicznych, radca prawny, sekretarz gminy, skarbnik. Jego rola w trakcie realizacji tego projektu ograniczała się do podpisywania przygotowanych dokumentów przez urzędników: przez powołaną komisję przetargową, specjalistę od zamówień publicznych. Na jego biurko do podpisu trafiały już gotowe dokumenty sporządzone przez osobę, która była za jego sporządzenie odpowiedzialna. Były one sprawdzone przez sekretarza Urzędu Miasta w P., notabene z zawodu prawnika, z kontrasygnatą skarbnika i takie dokumenty burmistrz jako szef jednostki był zobowiązany podpisać. Za sposób realizacji przedsięwzięcia jaki była organizacja festiwalu (...) dopowiadają poszczególni pracownicy. On nie zna się na zamówieniach publicznych, do tego jest powołany specjalista od zamówień publicznych, radca prawny, który podpowiadał odpowiednie rozwiązania i oczywiście skarbnik, tu mówimy o stronie finansowej realizacji danego przedsięwzięcia. Na moment podpisywania przez niego dokumentów był przekonany, że wszelkie działania są zgodne z prawem, skoro na umowach są podpisy wszystkich wymienionych osób. Nie zgadza się że Gmina P. poniosła straty z tego tytułu, że nie dostała pełnej kwoty dofinansowania, a dostała tylko w części. Gdyby nie działania urzędników, żadne pieniądze by nie trafiły do budżetu Gminy.. Chce dodać, że z tego co wiem, to ostateczne decyzje co do zwrotu pieniędzy zapadły w lipcu 2015 r. gdy już nie był Burmistrzem. Nadmieniam, że w czasie kampanii wyborczej i do chwili obecnej, kandydat wówczas na stanowisko burmistrza i obecny burmistrz zapowiadał we wszystkich materiałach w swoich gazetach, że wszystko zrobi, by go wsadzić do więzienia. Jest to zemsta pana Burmistrza S. za wyroki skazujące, które otrzymał gdy on w pierwszej kadencji był burmistrzem. Te wyroki otrzymał za niegospodarność na rzecz gminy dotyczącą realizacji inwestycji pod tytułem „budowa miejskiej ciepłowni”, a drugi wyrok skazujący za sprzedaż mieszkania komunalnego osobie nieuprawnionej. (d. wyjaśnienia oskarżonego J. A. (1) k.3180-3181).

Sąd nie dał wiary wyjaśnieniom oskarżonego, uznając je tylko i wyłącznie za przyjętą linię obrony.

Odnosząc się do zarzutu opisanego w punkcie I z wyjaśnieniami oskarżonego sprzeczne są relacje słuchanych świadków: ówczesnych pracowników Urzędu Miasta w P., którzy otrzymywali nagrody, z których to część zwracali - M. C. (1) ( k. 170, 608-611, 2073-2074, 3182 odw.- (...)), M. Ł. ( k. 182-183, 596-599, 2141-2142, 2579, 2635-2636, 3180-3181), P. K. ( k. 199-200, 591-592, 2134, 2558, 3183-3183 odw.), M. K. (1) ( k. 219, 585-587, 2081-2082, 3184), R. C. ( k. 250-251, 2136-2137, 3182-3182 odw.), M. T. ( k. 273-274, 2139-2140,3185), Ł. K. ( k. 2066-2068, 3184 odw.) i jego żony- również będącej ówczesnym pracownikiem Urzędu Miasta w P. A. K. (1) ( k. 153-154, 3221 odw.). Świadkowie ci zgodnie przedstawili przebieg zdarzeń związanych z przyznaniem im nagród, których część następnie mieli zwrócić. A mianowicie zostali poinformowani przez W. P. (1) lub K. P. (1), o tym, że otrzymają nagrodę za swoja pracę, jednak jej część będą musieli zwrócić z przeznaczeniem na potrzeby gminy. Polegało to na tym, że mieli wypłacić ze swojego konta wskazaną uprzednio przez wymienionych wyżej kwotę, a potem przekazać pieniądze bezpośrednio do ręki K. P. (1) bądź W. P. (1). Wszyscy przystali na ten proceder. Dodatkowo zeznali, że podczas swojej pracy otrzymywali też inne nagrody, których nie musieli zwracać , jednak w tym przypadku przyznanie takiej nagrody dodatkowo było potwierdzane na piśmie. Proceder taki trwał od 25 czerwca 2010 roku do 12 listopada 2014 roku. Nie wzbudzał on podejrzeń wymienionych wyżej świadków. Świadkowie ci podali, że nie mieli żadnego kontaktu w sprawie zwrotu części nagród z oskarżonym J. A. (1). Jedynie M. Ł. próbowała porozmawiać z oskarżonym na temat zwrotu nagród, jednak J. A. (1) śpieszył się, szedł gdzieś z kwiatami i tylko w przelocie odpowiedział „dobrze, dobrze, później”. Nie sprawiał wrażenia, zdaniem świadka, że jest zaskoczony jej pytaniem- k. 3181 odw.

Zeznania powołanych wyżej świadków uzupełniają relacje świadków – uprzednio współoskarżonych : K. P. (1) ( k. 2146, 2147, 2150-2152, 2165-2166, 3218) i W. P. (1) ( k. 2211-2212, 2218-2219, 2574, 3319-3321).Świadkowie ci podali, że w porozumieniu z oskarżonym wytypowali osoby, które miały zwracać część nagród. Zwrócone kwoty pieniędzy miały być przeznaczone na potrzeby gminy. K. P. (1) w zasadzie nie rozmawiał na ten temat z oskarżonym, gdyż w tym zakresie był odsyłany do W. P. (1), który miał się wszystkim w tym zakresie zajmować – k. 3220. Jedynie raz bezpośrednio rozmawiał z oskarżonym, na temat tego, że M. Ł. nie chce oddać pieniędzy. Wówczas uzyskał od oskarżonego zapewnienie „ damy sobie bez M. radę” – k. 3219. K. P. (1) dodał, że istotnie początkowo na organizację uroczystości- przykładowo święta straży miejskiej musieli się składać, potem zaś otrzymał zapewnienie z ust W. P. (1), że koszty te będą pokryte z tych zwracanych nagród i istotnie składać się już nie musieli. Z relacjami K. P. (1) korespondują relację W. P. (1). Stwierdził on, że oskarżony zaproponował mu, by wytypowani przez niego pracownicy urzędu otrzymywali nagrody, których część mieli zwracać na potrzeby gminy. Dodał, że otrzymał od burmistrza listę wytypowanych osób, a potem on sam przekazał wymienionym na liście pracownikom ustalenia dotyczące zwrotu części tych nagród. Żadna z tych osób się nie sprzeciwiała. Informacje o takim „ procederze” były przekazywane też K. P. (1) i on też informował o tym część pracowników, a potem zbierał pieniądze pochodzących ze zwrotu nagród od tych pracowników i przekazywał je W. P. (1), które ten następnie przekazywał J. A. (1). Dodał, że nie miał świadomości, że takie postępowanie nie jest zgodne z prawem.

Sąd dał wiarę relacjom wskazanych wyżej świadków, uznając je za spójne i konsekwentne w toku całego postępowania. Wprawdzie relacje te nieco różnią się nieco w zakresie okoliczności związanych z formą przekazywania pieniędzy pochodzących ze zwrotu nagród oskarżonemu , jednak dla ustalenia przesłanek do zaistnienia przestępstwa przekroczenia uprawnień przez ówczesnego burmistrza P. i to w celu osiągnięcia korzyści majątkowej nie mają one znaczenia.

Z dowodami natury osobowej korespondują dowody z dokumentów w postaci zarządzenia nr 56/13 Burmistrza P. z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w P. wraz ze zmianami k. 84-129, a nadto zarządzenie nr 57/09 Burmistrza P. z dnia 28 kwietnia 2009 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu nagradzania pracowników w Urzędzie Miejskim w P. wraz z załącznikami w postaci regulaminu wynagradzania, tabeli wysokości dodatku funkcyjnego i zasadami premiowania k. 140-151. W § 6 tegoż regulaminu widnieje zapis, że to burmistrz decyduje o podziale nagród na poszczególne wydziały , a nadto ust. 4 tegoż paragrafu stanowi, że burmistrz ma prawo przyznać nagrody poszczególnym pracownikom, bez wniosku naczelników wydziałów- k. 143. Okoliczności te potwierdziła ówczesny skarbnik Urzędu Miasta w P. A. K. (2) ( k., 3220- (...)). Stwierdziła ona, że to burmistrz podpisywał dokumenty dotyczące przyznania nagród. W przypadku, gdy inicjatorem przyznania nagrody był naczelnik wydziału dokumenty w tym zakresie trafiały do burmistrza trzy razy (akceptacja wniosku, akceptacja listy i podpisanie listy do wypłaty). W przypadku zaś, gdy burmistrz z własnej inicjatywy przyznawał nagrodę dokumentami dotyczącymi tej nagrody dysponował burmistrz dwukrotnie. Inicjował przyznanie nagrody i podpisywał listę wypłat –k. 3220 odw.

W tej sytuacji nie budzi wątpliwości, że jedynie oskarżony był władny podpisać decyzje dotyczące wypłaty nagród i nikt w tym zakresie nie mógł go zastąpić . Nie był też w niniejszym postępowaniu kwestionowany podpis burmistrza na poleceniach wypłaty. Nie wchodzi też w rachubę , zdaniem Sądu , kwestia podłożenia bez wiedzy oskarżonego dokumentu do podpisu z co najmniej dwóch powodów. Po pierwsze okoliczność taka nie była podnoszona przez oskarżonego ( świadczyłoby to o jego wysokiej niekompetencji do zajmowanego stanowiska), po drugie zaś kwestia zwrotu nagród dotyczyła jedynie siedmiorga pracowników, co w kontekście zatrudnienia znacznie większej ilości pracowników w urzędzie było mało prawdopodobne, zważywszy, że ten proceder powtarzał się przez kilka lat.

W realiach niniejszej sprawy nie sposób ustalić czy pieniądze pochodzące ze zwrotu nagród przyznanych pracownikom urzędu zostały w całości przekazane oskarżonemu czy też innej osobie – chciałby W. P. (1). Wprawdzie W. P. (1) twierdził, że przekazał je J. A. (1), jednak w tym zakresie nie można wykluczyć, że chciał umniejszyć swoją odpowiedzialność karną. Z tych też względów Sad wyeliminował z opisu czynu opisanego w punkcie I kradzież – art. 278§1 kk. Okoliczności wskazane powyżej nie mają wpływu na ocenę prawno karną czynu zarzucanego oskarżonemu w zakresie znamienia szczególnego w postaci działania w celu korzyści majątkowej. Korzyść majątkowa jest bowiem korzyścią zarówno dla siebie jak i dal kogo innego.

Oskarżony J. A. (3) w zakresie czynu opisanego w punkcie I w okresie od 25 czerwca 20l0 r. do 12 listopada 2014r. w P., będąc funkcjonariuszem publicznym pełniącym funkcję z wyboru - Burmistrza tego miasta, działając wspólnie i w porozumieniu z W. P. (1) - naczelnikiem Wydziału (...) w Urzędzie Miejskim i K. P. (1) pełniącym funkcję Komendanta Straży Miejskiej, w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru i w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wykorzystując swoje uprawnienia pracodawcy w zakresie nagradzania podległych pracowników, przydzielał nagrody uznaniowe wybranym pracownikom (...) i Straży Miejskiej: M. K. (1), Ł. K., M. C. (1), P. K., R. C., M. T., M. Ł., a następnie przekraczał swoje uprawnienia w ten sposób, że za pośrednictwem W. P. (1) i K. P. (1), po wcześniejszym ustaleniu z nimi, że w jego imieniu zażądają zwrotu części tych nagród, bezprawnie żądał zwrotu znacznej części tychże nagród pracowników i tak:

- pieniądze od M. K. (1) przekazane jedenastokrotnie W. P. (1) w kwocie łącznej 7900 zł, a mianowicie w dniu 25.06.2010 r. w kwocie 500 zł, w dniu 13.12.2010 r. w kwocie 1000 zł, w dniu 2.02.2011r. w kwocie 700 zł, w dniu 25.08.2011r. w kwocie 500 zł, 27.09.2011r. w kwocie 900 zł, w dniu 22.02.2012r. w kwocie 600 zł, w dniu 11.05.2012r. w kwocie 800 zł, w dniu 5.09.2013r. w kwocie 600 zł, w dniu 12.02.2014r. w kwocie 1000 zł, w dniu 7.05.2014r. w kwocie 800 zł, w dniu 15.09.2014r. w kwocie 500 zł,

- pieniądze od Ł. K. przekazane ośmiokrotnie W. P. (1) w kwocie łącznej 4400 zł w a mianowicie w dniu 19.08.2011r. w kwocie 600 zł, w dniu 21.09.2011r. w kwocie 800 zł, w dniu 1.12.2011r. w kwocie 400 zł, w dniu 7.05.2012r. w kwocie 700 zł, 17.08.2012r. w kwocie 700 zł, w dniu 28.04.2014r. w kwocie 400 zł, w dniu 21.05.2014r. w kwocie 400 zł, w dniu 12.11.2014r. w kwocie 400 zł,

- pieniądze od M. C. (1) przekazane łącznie sześciokrotnie W. P. (1) w kwocie łącznej 2100 zł a mianowicie w dniu 21.02.2012r. w kwocie 200 zł, w dniu 10.05.2012r. w kwocie 300 zł, w dniu 4.09.2013r. w kwocie 400zł, w dniu 16.01.2014r. w kwocie 300 zł, 14.03.2014r. w kwocie 300 zł w dniu 12.09.2014r. w kwocie 600 zł,

- pieniądze od M. T. przekazane dwukrotnie W. P. (1) w kwocie łącznej 1600 zł, a mianowicie w dniu 22.08.2012r. w kwocie 800 zł i w dniu 7.03.2014r. w kwocie 800 zł oraz przekazane dziesięciokrotnie K. P. (1) w kwocie łącznej 4400 zł, a mianowicie w dniu 24.06.2010r. w kwocie 500 zł, w dniu 3.12.2010r. w kwocie 200 zł, w dniu 25.05.2011r. w kwocie 300 zł, w dniu 7.12.2011r. w kwocie 250 zł, w dniu 22.06.2012r. w kwocie 500 zł, w dniu 19.02.2013r. w kwocie 500 zł, w dniu 26.03.2013r. w kwocie 500 zł, w dniu 14.11.2013r. w kwocie 500 zł, w dniu 11.02.2014r. w kwocie 800 zł, w dniu 12.09.2014r. w kwocie 350 zł,

- pieniądze od M. Ł. przekazane jemu co najmniej czterokrotnie w nieustalonych datach pomiędzy listopadem 2010 r. a majem 2014 r. w łącznej kwocie nie mniejszej niż 2600 zł,

- pieniądze od P. K. przekazane łącznie ośmiokrotnie K. P. (1) w kwocie łącznej 4400 zł a mianowicie w dniu 25.07.20l2r. w kwocie 300 zł, w dniu 17.l0.20l2r. w kwocie 300 zł, w dniu 15.04.2013r. w kwocie 400 zł, w dniu 21.10.2013r. w kwocie 500 zł, 12.02.20l4r. w kwocie 900 zł, w dniu 10.03.2014r. w kwocie 900 zł, w dniu 03.06.20l4r. w kwocie 500 zł, w dniu 12.09.20l4r. w kwocie 600 zł,

- pieniądze od R. C. przekazane łącznie sześciokrotnie K. P. (1) w kwocie łącznej 2000 zł a mianowicie w dniu 17.l0.2011r. w kwocie 200 zł, w dniu 11.06.2012r. w kwocie 400 zł, w dniu 22.08.2012r. w kwocie 500 zł, w dniu 24.12.2012r. w kwocie 300 zł, 12.04.2013r. w kwocie 300 zł, w dniu 13.08.2013r. w kwocie 300 zł, czym nadziałał na szkodę interesu prywatnego M. K. (1), Ł. K., M. C. (1), P. K., R. C., M. T., M. Ł. oraz interesu publicznego Urzędu Miejskiego w P..

W tym stanie rzeczy wina oskarżonego, w zakresie czynu opisanego w punkcie I nie budzi wątpliwości i została mu w pełni wykazana zebranymi w sprawie dowodami. Działaniem swym wyczerpał on dyspozycję art. 231§2 kk w zw. z art. 12 kk.

Odnosząc się do czynu opisanego w punkcie II kwestia zawinienia i tym samym odpowiedzialności karnej pracowników Urzędu Miasta w P.: B. S., Z. W. i M. C. (2) przy organizacji festiwalu (...) w ramach postępowania bezprzetargowego- z tzw. „wolnej reki” została przesądzona wyrokiem Sądu Rejonowego w Piszu z dnia 15 lutego 2018r., w sprawie II K 618/16, którym to wyrokiem Sąd ten warunkowo umorzył postępowanie przeciwko w/w osobom, oskarżonym o przestępstwa z art. 213§1 kk w zw. z art. 12 kk ( k. kopia wyroku 3273-3274). Na skutego apelacji obrońców Sąd Okręgowy wyrokiem z dnia 13 lipca 2018 roku, w sprawie VII Ka 563/18 zmienił opis czynu , uznając, że każdy z przygotowujących ten projekt pracowników nie dopełnił obowiązków wynikających z art. 67 ust. 1 pkt 1 lit c ustawy prawo zamówień publicznych ( w brzmieniu obowiązującym w dacie czynu) oraz §3 pkt 3 regulaminu pracy komisji przetargowej stanowiącej załącznik do regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w P., nie weryfikując okoliczności umożliwiających założenie zamówienia „z wolnej reki”, co doprowadziło do zawarcia przez J. A. (1) z T. S. (1)- Prezesem Zarządu S. Art. (...) sp.z o.o. w W. w takim trybie umowy „ profesjonalnego zorganizowania występu zespołów (...)”, utrzymując rozstrzygniecie Sądu I instancji w zakresie przyjęcia przesłanek do zastosowania instytucji warunkowego umorzenia postępowania karnego wobec B. S., Z. W. i M. C. (2) ( d. kopia wyroku k. 3301- 3302). Pozostaje do rozstrzygnięcia zatem w niniejszym postępowaniu kwestia odpowiedzialności karnej w tym zakresie oskarżonego J. A. (1)- jako zawierającego umowę w imieniu Miasta P. w tym zakresie.

Z relacji słuchanych w tym postępowaniu w charakterze świadków B. S. ( k. 1734-1735), Z. W. ( k. 1689-1690, 3203-3204),M. C. (2) ( k. 3260-3261), a nadto innego pracownika Urzędu Miasta w P. R. G. (2) ( k. 1817-1818, 1881, 3318-3319), czy wreszcie ówczesnej skarbnik Urzędu Miasta w P.- A. K. (2) ( k. 1945-1946, 1992-1993, 2199-2202, 3220-3221) wynika, że wszystkie projekty dokumentów związanych z organizacją festiwalu (...) przygotowywali wyznaczeni do realizacji tego zadania pracownicy. Projekt ten był konsultowany nadto z radcą prawnym i ówczesnym sekretarzem Miasta P., który również z zawodu był prawnikiem. Jeśli zaś chodzi o komisję przetargową to oskarżony J. A. (1) nie miał żadnych sugestii w zakresie powołania członków jej składu, co więcej w prace komisji nie ingerował. Świadek B. S. określił rolę J. A. (1), jako „ostatnią w łańcuszku” – k. 3203.

Świadkowie R. G. (1) ( k. 1817-1818, 1881, 3318-3319) i K. J. ( k. 3261-3261 odw.), potwierdzili fakt współpracy z Miastem P. w zakresie organizacji festiwalu, jednak nie wskazali żadnych szczegółów tej współpracy w zakresie roli jaką miał w niej odegrać J. A. (1). Fakt nieprawidłowości związanych z organizacją festiwalu w zakresie postępowania bezprzetargowego potwierdziła pracownik Urzędu Marszałkowskiego M. B. (1) ( k. 2612-2614, 3259 odw.- 3260).

Relacje świadków A. S.- obecnego burmistrza miasta P. ( k. 3221 odw.- (...)) i M. B. (2)- obecnego skarbnika tegoż miasta ( k. 2170-2172, 3249) nic istotnego do sprawy nie wnoszą, stąd też ich analiza jest zbyteczna.

Sąd dał wiarę relacjom powołanych wyżej świadków uznając je za spójne i konsekwentne w toku całego postępowania.

W świetle zgromadzonego materiału dowodowego stwierdzić należy, że bezsprzecznie doszło do niedopełnienia obowiązków przez oskarżonego J. A. (1) polegającego na tym, że w okresie od 2 lutego 2011 r. do dnia 17 lutego 2011 r. w P., będąc funkcjonariuszem publicznym pełniącym funkcję z wyboru ¬ Burmistrza tego miasta, i z tego tytułu odpowiedzialnym za nadzór nad prawidłowym przeprowadzeniem przedsięwzięcia (...) oraz na mocy art. 18 ust. l ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w tym decydowanie o wyborze zastosowanych trybów w postępowaniach przetargowych, a także sprawdzenie prawidłowości i zasadności wyboru wnioskowanego trybu postępowania przetargowego z tzw. "wolnej ręki", nie dopełnił ciążących na nim obowiązków, wynikających z treści art. 67 ust. 1 pkt 1 lit c ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych ( w brzmieniu obowiązującym w dacie czynu) oraz z treści §3 pkt 3 regulaminu pracy komisji przetargowej stanowiącej załącznik do regulaminu udzielania zamówień w Urzędzie Miejskim w P., wprowadzonego zarządzeniem Burmistrza P. nr 25/10 z dnia 29 stycznia 2010 r., nie weryfikując okoliczności umożliwiających złożenie zamówienia z wolnej ręki i akceptując ten tryb przeprowadzenia przetargu w zakresie zawarcia umowy z firmą (...). (...) Sp. z o.o.. w W. dot. organizacji występu artystów w trakcie w/w Festiwalu , co doprowadziło do tego, że w dniu 17 lutego 2011 r. zawarł umowę z T. S. (1)- Prezesem Zarządu S. Art.II sp. z o.o w W. w takim trybie umowę „profesjonalnego zorganizowania występu zespołów (...)”, działając tym samym na szkodę interesu publicznego w postaci narażenia na niebezpieczeństwo nieprawidłowego funkcjonowania Urzędu Miasta w P. w sprawach zamówień publicznych. Brak jakichkolwiek dowodów, by przyjąć, że działał on w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.

Działaniem swym dopuścił się on czynu z art. 231§1 kk

Analizując przesłanki przedmiotowe- podmiotowe czynu zarzucanego oskarżonemu stwierdzić należy, że stopień społecznej szkodliwości zarzucanego tego czynu jest znikomy. To on wprawdzie jako ówczesny burmistrz miasta P. podpisał umowę w zakresie organizacji festiwalu (...) z T. S. (1)- Prezesem Zarządu S. Art. (...) sp.z o.o. w W., jednakże uczynił to ufając pracownikom odpowiedzialnym za organizację tego festiwalu w tym zakresie. Do wykonywania zadań w Urzędzie Miasta powołane są specjalne komórki i to ich pracownicy przygotowują realizację projektów- jak w tym przypadku festiwalu (...). Działania oskarżonego w tym zakresie nie były podejmowane samodzielnie, a wręcz przeciwnie po przygotowaniu projektu organizacji tego festiwalu przez odpowiedzialnych za to pracowników, po konsultacji i wyrażeniu swojej opinii w tym zakresie innych pracowników (...), a także radcy prawnego. Dokumentacja dotycząca organizacji tego festiwalu do podpisu przez oskarżonego wpłynęła jako ostatnia.

W tym stanie rzeczy uznając, że stopień społecznej szkodliwości czynu zarzucanego oskarżonemu w zakresie czynu z punktu II jest znikomy, na podstawie art. 1§2 kk postępowanie karne wobec J. A. (1) umorzył.

Wymierzając oskarżonemu karę, co do czynu opisanego w punkcie I Sąd miał na uwadze dobro prawne, w które godzi przestępstwo (działalność instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego). Wskazać nadto należy , że J. A. (1) pełnił funkcję burmistrza miasta P. , był osobą zaufania publicznego, wybraną w powszechnych wyborach, a jego zachowanie wiązało się z wykorzystaniem uprawnień jakie przysługiwały mu z racji pełnienia tej funkcji.

Oskarżony J. A. (1) nie był dotychczas karany sądownie (d. dane o karalności k. 2600).

W tym stanie rzeczy należy uznać, że wymierzona oskarżonemu kara pozbawienia wolności jest adekwatna do stopnia zawinienia i społecznej szkodliwości zarzucanego czynu mu w punkcie I, a orzeczona obok tej kary grzywna, jest adekwatna do jego stosunków majątkowych.

Sąd skorzystał względem oskarżonego z dobrodziejstwa warunkowego zawieszenia orzeczonej wobec niego kary i warunkowo zawiesił jej wykonanie na okres próby lat 3, stosując w tym zakresie przepisy obowiązujące przed 01 lipca 2015 roku, w zw. z treścią art. 4§1 kk . Jest to wystarczające dla osiągnięcia celów kary i zapobieże jego powrotowi do przestępstwa.

Z uwagi na fakt, że oskarżony nadużył zaufania wykonując obowiązki burmistrza Miasta P. Sąd orzekł wobec niego zakaz zajmowania stanowisk w administracji publicznej na okres 3 lat.

Sąd nie orzekł obowiązku naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, z uwagi na fakt, że pokrzywdzeni pracownicy Urzędu Miasta w P. dobrowolnie przekazywali cześć przyznanych nagród W. P. (1), a nie zostało ustalone co z tymi pieniędzmi się stało. Orzeczenie takiego obowiązku na rzecz Gminy Miejskiej w P. też mija się z celem, bo przepisy pozwalały przyznać pracownikom nagrody uznaniowe.

O kosztach procesu Sąd orzekł po myśli art. 627 kpk i 632 pkt 2 kpk.