Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt IIK 381/18

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 3 czerwca 2019 r.

Sąd Rejonowy w Mrągowie, II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący: SSR Patrycja Abel-Mordasewicz

Protokolant: st. sekr. sądowy Marzena Białocerkowiec

w obecności prokuratora R.. B. K.

po rozpoznaniu w dniach 16.01.2019 r. i 03.06.2019 r. sprawy

J. M. syna S. i A. z domu H.,

ur. (...) w W.,

oskarżonego o to, że:

W okresie od bliżej nieustalonego dnia do dnia 26 września 2018 roku w miejscowości S. gm. M., w miejscu swojego zamieszkania posiadał bez wymaganego zezwolenia w myśl ustawy z dnia 21 maja 1999 roku o broni i amunicji broń palną gazową w postaci:

- pistoletu gazowego GRAND P. (...) kal. 9 mm P.A. o numerze (...) produkcji słowackiej z 2014 r. wraz z dwoma magazynkami nabojowymi,

- pistoletu maszynowego gazowego (...) 925 kal. 9 mm P.A. o numerze (...)- (...) produkcji tureckiej wraz z dwoma magazynkami nabojowymi,

- pistoletu maszynowego gazowego (...) 914 kal. 9 mm P.A. o numerze (...)- (...) produkcji tureckiej wraz z magazynkiem nabojowym,

oraz bez wymaganego zezwolenia broń palną w postaci:

- rewolweru (...) kal. 10 mm o numerze 02- (...) produkcji tureckiej,

- rewolweru (...) 2.5 kal. 10 mm o numerze (...)- (...) produkcji tureckiej,

a także bez wymaganego zezwolenia amunicję do broni palnej w postaci:

-dziesięciu (10) naboi pistoletowych gazowych kal. 9 mm P.A. ze środkiem drażniącym PV produkcji niemieckiej,

- czterech (4) naboi pistoletowych alarmowych kal. 9 mm P.A. produkcji fabrycznej,

- czternastu (14) naboi pistoletowych alarmowych kal. 9 mm P.A. produkcji fabrycznej,

tj. o przestępstwo z art. 263 § 2 k.k.

O R Z E K A :

I. Oskarżonego J. M. uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu i za to na podstawie art. 263§2 k.k. skazuje go na karę 10 (dziesięciu) miesięcy pozbawienia wolności;

II. Na podstawie art. 69§1 i 2 k.k., art. 70§1 k.k., art. 71§1 k.k., art. 72§1 pkt. 1 kk wykonanie orzeczonej wobec oskarżonego kary pozbawienia wolności warunkowo zawiesza na okres próby lat 2 (dwóch), wymierza mu nadto grzywnę w rozmiarze 80 (osiemdziesięciu) stawek dziennych ustalając wysokość stawki na 10 (dziesięć) złotych, a nadto orzeka wobec oskarżonego obowiązek informowania kuratora o przebiegu okresu próby;

III. Na podstawie art. 44§2 kk orzeka przepadek na rzecz Skarbu Państwa - Komendy Wojewódzkiej Policji w O. przepadek dowodów rzeczowych wymienionych na karcie 40 akt sprawy;

IV. Na podstawie art. 627 k.p.k. zasądza od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa 260 złotych tytułem opłaty i obciąża go pozostałymi kosztami procesu.

Sygn. akt II K 381/18

UZASADNIENIE

Sąd ustalił, co następuje:

Oskarżony J. M. jest mieszkańcem miejscowości S. gmina M., gdzie prowadzi działalność gospodarczą. W dniu 26 września 2017 roku funkcjonariusze policji z KPP w M. dokonywali w miejscu zamieszkania oskarżonego czynności procesowych do innej sprawy. W trakcie przeszukania ujawnili broń palną i amunicję, na której posiadanie wymagane jest zezwolenie. Oskarżony nie posiadał stosownego zezwolenia na tę broń i amunicję ( d. protokół przeszukania pomieszczeń mieszkalnych i gospodarczych k. 3-6; protokół oględzin rzeczy k. 8).

W związku z powyższym zabezpieczono wskazane wyżej przedmioty i dopuszczono dowód z opinii z zakresu broni i balistyki laboratorium kryminalistycznego KWP w O., celem ustalenia czy na zabezpieczoną broń i amunicję wymagane jest pozwolenie. I tak biegły stwierdził, że bronią palną gazową, na którą wymagane jest zezwolenie stosownie do ustawy z dnia 21 maja 1999 roku o broni i amunicji jest : pistolet gazowy GRAND P. (...) kal. 9 mm P.A. o numerze (...) produkcji słowackiej z 2014 r. wraz z dwoma magazynkami nabojowymi, pistolet maszynowy gazowego (...) 925 kal. 9 mm P.A. o numerze (...)- (...) produkcji tureckiej wraz z dwoma magazynkami nabojowymi, pistolet maszynowy gazowy (...) 914 kal. 9 mm P.A. o numerze (...)- (...) produkcji tureckiej wraz z magazynkiem nabojowym. Nadto biegli stwierdzili, że bronią palną w rozumieniu ustawy z dnia 21 maja 1999 roku o broni i amunicji są :rewolwer (...) kal. 10 mm o numerze 02- (...) produkcji tureckiej, rewolwer (...) 2.5 kal. 10 mm o numerze (...)- (...) produkcji tureckiej. Na zabezpieczoną zaś amunicję do broni palnej w postaci dziesięciu (10) naboi pistoletowych gazowych kal. 9 mm P.A. ze środkiem drażniącym PV produkcji niemieckiej, czterech (4) naboi pistoletowych alarmowych kal. 9 mm P.A. produkcji fabrycznej, czternastu (14) naboi pistoletowych alarmowych kal. 9 mm P.A. produkcji fabrycznej wymagane jest zezwolenie w rozumieniu wyżej wymienionej ustawy ( d. opinia kryminalistyczna laboratorium kryminalistycznego KWP w O. z zakresu broni i balistyki k. 21-26, 107-108).

Oskarżony J. M. nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i odmówił składania wyjaśnień i odpowiedzi na zadawane mu pytania ( d. wyjaśnienia oskarżonego k.53).

Sąd nie dał wiary wyjaśnieniom oskarżonego, gdyż są one sprzeczne z innymi zebranymi w sprawie dowodami, a nadto stanowią przyjętą przez niego linię obrony. Oskarżony zdaje się kwestionować nie sam fakt posiadania broni , lecz jej charakter w rozumieniu ustawy o broni i amunicji, w kontekście posiadania zezwolenia na tę broń w rozumieniu przepisów prawa karnego – art. 263§2 kk.

I tak ,by ustalić charakter zabezpieczonej broni został dopuszczony dowód z opinii laboratorium kryminalistycznego KWP w O. z zakresu broni i balistyki. W opinii biegły wskazał, że wymieniona wyżej broń gazowa i palna oraz amunicja do broni palnej stanowią broń, na którą wymagane jest pozwolenie zgodnie z ustawą z dnia 21 maja 1999 roku o broni i amunicji. Biegły wskazał nadto, że w przewodach gazowych ( przewodach luf) zabezpieczonych pistoletów gazowych stwierdzono obecność osmalin powystrzałowych, choć czasu oddania ostatnich strzałów nie można ustalić. Zabezpieczone zaś rewolwery nadają się do wystrzeliwania pocisków gumowych kal. 10 mm przy użyciu naboi alarmowych bocznego zapłonu kal. 6 mm wz. F. ( d. opinia k. 21-26). J. M. na rozprawie dostarczył szereg dokumentów w postaci faktur zakupu, kopii opinii w innych toczących się postępowaniach. Dokumenty te zostały przesłane biegłemu celem wydania opinii uzupełniającej. Biegły po zapoznaniu się z tymi dokumentami podtrzymał swoją pierwotną opinie w zakresie uznania kwestionowanej broni i amunicji za broń, na którą wymagane jest pozwolenie w rozumieniu ustawy z dnia 21 maja 1999 roku o broni i amunicji. Jednocześnie wskazał, że zgodnie z pismem Biura Prewencji KGP nr (...) z dnia 22 marca 2013 roku rewolwer (...) K-10 i rewolwer (...) K-10 oraz inna broń działająca na podobnych zasadach została uznana za broń palną wymagającą pozwolenia na broń.( d. opinia uzupełniająca biegłego k. 107-108).

Oskarżony J. M. w okresie od bliżej nieustalonego dnia do dnia 26 września 2018 roku w miejscowości S. gm. M., w miejscu swojego zamieszkania posiadał bez wymaganego zezwolenia w myśl ustawy z dnia 21 maja 1999 roku o broni i amunicji broń palną gazową w postaci:

- pistoletu gazowego GRAND P. (...) kal. 9 mm P.A. o numerze (...) produkcji słowackiej z 2014 r. wraz z dwoma magazynkami nabojowymi,

- pistoletu maszynowego gazowego (...) 925 kal. 9 mm P.A. o numerze (...)- (...) produkcji tureckiej wraz z dwoma magazynkami nabojowymi,

- pistoletu maszynowego gazowego (...) 914 kal. 9 mm P.A. o numerze (...)- (...) produkcji tureckiej wraz z magazynkiem nabojowym,

oraz bez wymaganego zezwolenia broń palną w postaci:

- rewolweru (...) kal. 10 mm o numerze 02- (...) produkcji tureckiej,

- rewolweru (...) 2.5 kal. 10 mm o numerze (...)- (...) produkcji tureckiej,

a także bez wymaganego zezwolenia amunicję do broni palnej w postaci:

-dziesięciu (10) naboi pistoletowych gazowych kal. 9 mm P.A. ze środkiem drażniącym PV produkcji niemieckiej,

- czterech (4) naboi pistoletowych alarmowych kal. 9 mm P.A. produkcji fabrycznej,

- czternastu (14) naboi pistoletowych alarmowych kal. 9 mm P.A. produkcji fabrycznej,

W tym stanie rzeczy wina oskarżonego nie budzi wątpliwości i została mu w pełni wykazana zebranymi w sprawie dowodami. Działaniem swym wyczerpał on dyspozycję art. 263 § 2 k.k.

Wymiar kary jest zgodny ze wskazanymi w art. 53 kk dyrektywami wymiaru kary, biorącymi pod uwagę cele kary w zakresie jej społecznego oddziaływania oraz cele wychowawcze i zapobiegawcze, które kara ma osiągnąć. W szczególności Sąd uwzględnił rodzaj i charakter naruszonego dobra prawnego (porządek publiczny), ilość zabezpieczonej u niego broni, a także fakt, że zachowanie oskarżonego pozostawało w znacznej dysharmonii pomiędzy zachowaniem powinnym i było bez wątpienia przejawem rażącego lekceważenia przez niego podstawowych zasad obowiązującego porządku prawnego, zważywszy na to, że w prawie polskim zakazane jest posiadanie broni bez wymaganego pozwolenie i jest to niewątpliwie fakt notoryjny.

W tym stanie rzeczy należy uznać, że wymierzona oskarżonemu kara pozbawienia wolności jest adekwatna do stopnia zawinienia i społecznej szkodliwości czynu mu zarzucanego.

Sąd skorzystał względem oskarżonego z dobrodziejstwa warunkowego zawieszenia orzeczonej wobec niego kary i warunkowo zawiesił jej wykonanie na okres próby lat 2. Jest to wystarczające dla osiągnięcia celów kary i zapobieże jego powrotowi do przestępstwa. Dodatkowo czynnikiem dyscyplinującym będzie wymierzenie mu na podstawie art.

71 § 1 k.k. grzywny, która jest nadto adekwatna do jego stosunków majątkowych, a nadto orzeczony wobec niego środek probacyjny- informowanie kuratora o przebiegu okresu próby.

O dowodach rzeczowych Sąd orzekł po myśli art. 44§2 kk- punkt III wyroku.

O kosztach procesu Sąd orzekł na podstawie art. 627 kpk.