Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III C 1122/15

POSTANOWIENIE

Dnia 26 luty 2019 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie III Wydział Cywilny w składzie:

Przewodniczący: SSO Joanna Kruczkowska

Sędziowie: SSO Joanna Bitner

SSR del. Andrzej Lipiński

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 26 luty 2019 r. w Warszawie

sprawy z powództwa E. D. jako reprezentanta grupy

przeciwko (...) Bank (...) S.A. z siedzibą w W.

o zapłatę

p o s t a n a w i a:

ustalić, że postępowanie niniejsze toczy się w postępowaniu grupowym, a grupa reprezentowana przez E. D. ma skład następujący:

podgrupa nr I:

1.  R. M.,

2.  K. M.,

3.  L. M.,

4.  A. M.;

podgrupa nr II:

1. M. P.,

2. P. P.;

podgrupa nr III:

1. I. G.,

2. K. F.,

3. R. G.,

4. E. D.;

podgrupa nr IV:

1. J. O.,

2. T. O..

SSO Joanna Bitner SSO Joanna Kruczkowska SSR del. Andrzej Lipiński

UZASADNIENIE

Pozwem skierowanym do Sądu Okręgowego w Warszawie E. D., jako reprezentant grupy w imieniu własnym, ale i na rzecz wszystkich członków grupy wniosła o zapłatę wskazanych kwot pieniężnych wraz z odsetkami ustawowymi od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty od (...) Bank (...) S.A. z siedzibą w W..

W uzasadnieniu wniosku powódka wniosła o rozpoznanie sprawy w postępowaniu grupowym na podstawie ustawy z 17 grudnia 2009 r. o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym (dalej ustawa). Wskazała, że pozew spełnia warunki przewidziane przez ustawodawcę. Po stronie powodowej zachodzi wielopodmiotowość, grupa liczy 12 osób oraz przedmiot postępowania zawiera się w kategorii spraw objętych ustawą. Dochodzone roszczenie jest jednorodzajowe i ujednolicone, a zakres ochrony prawnej członków grupy jest identyczny dla każdego z nich.

Powództwo dotyczy roszczeń pieniężnych członków grupy opartych na żądaniu zapłaty wynikającym ze stosunków zobowiązaniowych. Roszczenia wiążą się z pobraniem nienależnych kwot tyłem obowiązkowego ubezpieczenia niskiego wkładu w wyniku zawarcia w umowach kredytowych postanowień niedozwolonych – nieuzgodnionych indywidualnie z kredytobiorcami. Powódka wskazała, że członkowie grupy są konsumentami w rozumieniu ustawy, a sprawa dotyczy roszczeń o ochronę konsumentów ( pozew k. 4-13).

Do pozwu załączono pełnomocnictwo udzielone przez reprezentanta grupy oraz załącznik do umowy z dnia 14 lipca 2014 r. określającego sposób wynagradzania pełnomocnika.

Do sprawy zostały złożone oświadczenia członków grupy o przystąpieniu do grupy i wyrażeniu zgody na reprezentanta grupy (oświadczenia o przestąpieniu do grupy k. 46-57).

W odpowiedzi na pozew (...) Bank (...) S.A. z siedzibą w W. wniosła o odrzucenie pozwu na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z uwagi na niedopuszczalność postępowania grupowego, względnie o oddalenie powództwa. Pozwana wniosła również o zobowiązanie powódki na postawie art. 8 ust. 1 ustawy do złożenia kaucji na zabezpieczenie kosztów procesu. Pozwana podniosła, że niezależnie od braków oświadczenia członków grupy o przystąpieniu do grupy i wyrażeniu zgody, co do osoby reprezentanta i nie załączeniu umowy reprezentanta z pełnomocnikiem określającym sposób jego wynagrodzenia, pozwana uzasadniała stanowisko faktem, że część członków grupy nie posiada legitymacji procesowej do występowania samodzielnie, gdyż, jako małżonkowie kredytobiorców posiadają wspólność majątkową tym samym, jako wierzyciele muszą występować wspólnie. Pozwana podnosiła także kwestię nie występowania w umowach postanowień niedozwolonych, które nie mogą zostać uznane za niezgodne z dobrymi obyczajami bądź naruszające interesy ekonomiczne kredytobiorców. Strona pozwana wskazywała, że umowy kredytu zawierane były przed wyrokiem Sądu, który uznał postanowienie za niedozwolone, wobec czego nie ma on zastosowania w przedmiotowej sprawie. Pozwana podnosiła konieczność ustanowienia zabezpieczenia i poniesienia jego kosztu przez kredytobiorcę w sytuacji, brakującego wkładu finansowego. Pozwany Bank odpierał zarzut nienegocjowania zapisów dotyczących ubezpieczenia niskiego wkładu i braku zwrotu składek. Pozwany kwestionował, zasadność zwrotu kwot niektórym z członków grupy wobec faktu niepobrania od nich składki ubezpieczeniowej, jak również sposób naliczania odsetek ustawowych, nawet, gdyby przyjąć je, jako świadczenie nienależne, które nie ma terminu, w jakim należy je spełnić. Wniosek o złożenie kaucji na zabezpieczenie kosztów procesu pozwana uzasadniała tym, że wytoczone powództwo jest oczywiście bezzasadne. W ocenie pozwanej żądanie zabezpieczenia kosztów procesu, które będą jej przysługiwały po oddaleniu powództwa jest zasadne, gdyż brak tego zabezpieczenia może spowodować trudności w wyegzekwowaniu należnych kosztów procesu ( odpowiedź na pozew k. 66-79).

W toku postępowania powódka złożyła umowę zlecenia obsługi prawnej w postępowaniu grupowym (umowa zlecenia obsługi prawnej k. 203-207).

Postanowieniem z dnia 28 kwietnia 2015 r. Sąd pozew odrzucił (postanowienie k. 214).

Na skutek zaskarżenia przez stronę powodową, Sąd Apelacyjny w Warszawie Postanowieniem z dnia 23 września 2015 r. zmienił postanowienie i orzekł o rozpoznaniu sprawy w postępowaniu grupowym (postanowienie k. 253).

Postanowieniem z dnia 15 lipca 2016 r. Sąd na podstawie art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c. zawiesił postępowanie (postanowienie k. 282).

Strona powodowa usunęła braki uniemożliwiające dalsze prowadzenie postępowania poprzez wprowadzenie do umowy zlecenia obsługi prawnej w postępowaniu grupowym oraz załącznika dotyczącego zasad wynagradzania, oznaczenia obydwu pełnomocników reprezentujących grupę (aneks k. 288, aneks nr 2 k. 297, załącznik k 298).

Postanowieniem z dnia 5 grudnia 2016 r. Sąd podjął postępowanie (postanowienie k. 301). Sąd przystąpił zatem do rozpoznania sprawy w postępowaniu grupowym.

Postanowieniem z dnia 24 stycznia 2017 r. (k. 305) Sąd zarządził dokonanie stosownego ogłoszenia w prasie w trybie art. 11 ustawy. Ogłoszenie ukazało się dnia 27 lutego 2018 r. (k. 357). W wyniku ogłoszenia nikt się nie zgłosił.

Postanowieniem z dnia 28 września 2018 r. Sąd postanowił na podstawie art. 12 i 15 ustawy z dnia 17 grudnia 2009 r. o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym doręczyć pełnomocnikowi pozwanego wykaz osób, które przystąpiły do grupy zakreślając termin miesięczny na podniesienie zarzutów, co do członkostwa określonych osób w grupie pod rygorem przyjęcia, że skład grupy nie jest kwestionowany (postanowienie k. 369).

Postanowienie doręczono w dniu 25 października 2018 r., pozwany w zakreślonym terminie nie wniósł zastrzeżeń do składu grupy (epo k. 372).

Mając powyższe na uwadze, Sąd uznał, że roszczenia wszystkich członków grupy w niniejszej sprawie spełniają wszystkie przesłanki wymagane do rozpoznania sprawy w postępowaniu grupowym.

Stąd też na podstawie art. 10 ust. 1 oraz art. 17 ust. 1 ustawy, Sąd orzekł jak w sentencji postanowienia – potwierdzając, że sprawa jest rozpoznawana w postępowaniu grupowym, przy czym grupy mają skład wskazany w sentencji postanowienia.

SSO Joanna Bitner SSO Joanna Kruczkowska SSR del. Andrzej Lipiński

ZARZĄDZENIE

1.  (...)

a)  (...)

b)  (...)

2.  (...)

SSO Joanna Kruczkowska