Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Cz 2111/18

POSTANOWIENIE

Dnia 22 maja 2019 r.

Sąd Okręgowy w Gliwicach III Wydział Cywilny Odwoławczy w następującym składzie:

Przewodniczący-Sędzia: SO Andrzej Dyrda

po rozpoznaniu w dniu 22 maja 2019r. w Gliwicach na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku wierzyciela K. S.

z udziałem dłużnika(...) (...) spółka jawna w (...) R.

w przedmiocie skargi dłużnika na czynności Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w(...) G. C. w postaci wszczęcia postępowania egzekucyjnego w sprawie o sygn. akt Km 881/16 oraz przyłączenia postępowania egzekucyjnego prowadzonego z wniosku wierzyciela pod sygn. akt Km 881/16 do postępowania egzekucyjnego z nieruchomości prowadzonego pod sygn. akt Km 3076/14

na skutek zażalenia dłużnika

na rozstrzygnięcie zawarte w punkcie 2 postanowienia Sądu Rejonowego w Rudzie Śląskiej

z dnia 16 marca 2018 r., sygn. akt I Co 796/16

postanawia:

oddalić zażalenie.

SSO Andrzej Dyrda

UZASADNIENIE

Sąd Rejonowy w (...)rozstrzygnięciem zawartym w punkcie 2 postanowienia z dnia 16 marca 2018r. odmówił sporządzenia uzasadnienia postanowienia z dnia 12 lutego 2018r.

Uzasadniając orzeczenie, Sąd Rejonowy, powołując się na treść art. 357 § 2 zd. 1 k.p.c. w zw. z art. 13 § 2 k.p.c. wskazał, że postanowienia wydane na posiedzeniu niejawnym doręcza z uzasadnieniem gdy stronie przysługuje środek zaskarżenia. Sąd Rejonowy uprzednio stwierdzając, że wydane w sprawie postanowienie nie jest zaskarżalne, uznał, że nie jest wymagane sporządzenie jego uzasadnienia, dlatego też wniosek ten uznał za niedopuszczalny.

Zażalenie na to postanowienie wniósł dłużnik zaskarżając je w całości oraz wniósł o uchylenie zaskarżonego postanowienia i sporządzenie uzasadnienia.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Postanowieniem z dnia 12 lutego 2018r. Sąd Rejonowy odrzucił ponowny wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych na podstawie art. 107 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

Ustawa w tym zakresie nie przewiduje zaskarżenia takiego orzeczenia zażaleniem, co czyni wniesione zażalenie niedopuszczalnym w myśli art. 370 k.p.c. w związku z art. 397 § 2 k.p.c.

Powyższe konsekwencje, a zatem brak zaskarżalności zażaleniem postanowienia z dnia 12 lutego 2018 roku., mają zatem wpływ na zakres obowiązku sądu normowanych przez art. 357 k.p.c. w związku z art. 13 § 2 k.p.c.

Przedmiotowe postanowienie zostało wydane na posiedzeniu niejawnym. Zgodnie z art. 357 § 2 k.p.c. postanowienia wydane na posiedzeniu niejawnym sąd doręcza z urzędu obu stronom, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej, a gdy stronie przysługuje środek zaskarżenia, postanowienie należy doręczyć z uzasadnieniem. Skoro orzeczenie to nie było zaskarżalne zażaleniem, prawidłowo sąd doręczył jego odpis bez uzasadnienia.

Na marginesie należy jeszcze wskazać, że wskazany model ograniczenia sporządzenia uzasadnień niektórych orzeczeń, podyktowany zasadami ekonomiki procesowej, został uznany przez Trybunał Konstytucyjny wyrokiem z dnia 22 października 2013r. (SK 14/11) za zgodny z art.. 45 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, a zatem nie ogranicza prawa do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd.

Z tych też przyczyn, Sąd Okręgowy na podstawie art. 385 k.p.c. w związku z art. 397 § 2 k.p.c. i art. 13 § 2 k.p.c., oddalił zażalenie dłużnika.

SSO Andrzej Dyrda