Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Cz 2112/18

POSTANOWIENIE

Dnia 22 maja 2019 r.

Sąd Okręgowy w Gliwicach III Wydział Cywilny Odwoławczy w następującym składzie:

Przewodniczący-Sędzia: SO Andrzej Dyrda

SO Magdalena Balion – Hajduk

SO Barbara Braziewicz

po rozpoznaniu w dniu 22 maja 2019r. w Gliwicach na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku wierzyciela K. S.

z udziałem dłużnika (...) (...) spółka jawna w (...) R.

w przedmiocie skargi dłużnika na czynności Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w (...) G. C. w postaci wszczęcia postępowania egzekucyjnego w sprawie o sygn. akt Km 881/16 oraz przyłączenia postępowania egzekucyjnego prowadzonego z wniosku wierzyciela pod sygn. akt Km 881/16 do postępowania egzekucyjnego z nieruchomości prowadzonego pod sygn. akt Km 3076/14

na skutek zażalenia dłużnika

na rozstrzygnięcie zawarte w punkcie 3 postanowienia Sądu Rejonowego w (...)

z dnia 16 marca 2018 r., sygn. akt I Co 796/16

postanawia:

oddalić zażalenie.

SSO Barbara Braziewicz SSO Andrzej Dyrda SSO Magdalena Balion - Hajduk

Sygn. akt III Cz 2112/18

UZASADNIENIE

Sąd Rejonowy w (...) rozstrzygnięciem zawartym w punkcie 3 postanowienia z dnia 16 marca 2018r. odrzucił zażalenie dłużnika na postanowienie z 27 lutego 2018r. w oparciu o art. 397 § 2 k.p.c. w związku z art. 370 k.p.c., a to wobec nieopłacenia zażalenia.

Zażalenie na to postanowienie wniósł dłużnik zaskarżając je w całości oraz wniósł o uchylenie zaskarżonego postanowienia i sporządzenie uzasadnienia.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Zażalenie nie mogło odnieść skutku.

Sąd Rejonowy, zgodnie z regulacją prawnej z art. 130 § 1 k.p.c., uprzednio stwierdzając, że zażalenie nie zostało opłacone, prawidłowo wezwał dłużnika do jej uiszczenia.

Zobowiązanie to doręczono im w dniu 28 lutego 2018r. (k. 96).

W wyznaczonym terminie, tj. do 7 marca 2018r., dłużnik opłaty nie uiścił.

Uwzględniając zatem, że braki fiskalne zażalenia nie zostały usunięte, zastosowanie przez Sąd Rejonowy skutków prawno-procesowych w postaci odrzucenia zażalenia było uzasadnione po myśli regulacji prawnej z art. 397 § 2 k.p.c. w związku z art. 370 k.p.c.

Z tych też przyczyn, Sąd Okręgowy na podstawie art. 385 k.p.c. w związku z art. 397 § 2 k.p.c. i art. 13 § 2 k.p.c., oddalił zażalenie dłużnika.

SSO Barbara Braziewicz SSO Andrzej Dyrda SSO Magdalena Balion - Hajduk