Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Cz 2114/18

POSTANOWIENIE

Dnia 22 maja 2019 r.

Sąd Okręgowy w Gliwicach III Wydział Cywilny Odwoławczy w następującym składzie:

Przewodniczący-Sędzia: SO Andrzej Dyrda (spr.)

Sędziowie: SO Magdalena Balion – Hajduk

SO Barbara Braziewicz

po rozpoznaniu w dniu 22 maja 2019r. w Gliwicach na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku wierzyciela K. S.

z udziałem dłużnika (...) (...) spółka jawna w (...) R.

w przedmiocie skargi dłużnika na czynności Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w (...) G. C. w postaci wszczęcia postępowania egzekucyjnego w sprawie o sygn. akt Km 881/16 oraz przyłączenia postępowania egzekucyjnego prowadzonego z wniosku wierzyciela pod sygn. akt Km 881/16 do postępowania egzekucyjnego z nieruchomości prowadzonego pod sygn. akt Km 3076/14

na skutek zażalenia dłużnika

na postanowienie Sądu Rejonowego w (...)

z dnia 22 czerwca 2018 r., sygn. akt I Co 796/16

postanawia:

oddalić zażalenie.

SSO Barbara Braziewicz SSO Andrzej Dyrda SO Magdalena Balion – Hajduk

Sygn. akt III Cz 2114/18

UZASADNIENIE

Sąd Rejonowy w(...) postanowieniem z dnia 22 czerwca 2018r. oddalił wniosek dłużnika o sporządzenie uzasadnienia postanowienia z dnia 9 maja 2018r. w oparciu o art. 357 § 2 k.p.c. wskazując, że Sąd sporządził uzasadnienie postanowienia z dnia 9 maja 2018r., a które doręczono dłużnikowi 6 czerwca 2018r.

Zażalenie na to postanowienie wniósł dłużnik zaskarżając je w całości oraz wniósł o uchylenie zaskarżonego postanowienia i sporządzenie uzasadnienia.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Zażalenie nie mogło odnieść skutku

Jak wynika z akt sprawy postanowienie z dnia 9 maja 2018r. zostało sporządzone łącznie z uzasadnieniem. Odpis tego postanowienia, wraz z uzasadnieniem, został doręczony dłużnikowi 6 czerwca 2018r. Uznać zatem, że wniosek dłużnika zawarty w zażaleniu z dnia 11 czerwca 2018r. był bezprzedmiotowy wobec wcześniejszego sporządzenia uzasadnienia, do czego Sąd był zobligowany treścią art. 357 k.p.c. w związku z art. 13 § 2 k.p.c. Z tych względów zasadnie Sąd oddalił ten wniosek.

Z tych też przyczyn, Sąd Okręgowy na podstawie art. 385 k.p.c. w związku z art. 397 § 2 k.p.c. i art. 13 § 2 k.p.c., oddalił zażalenie dłużnika.

SSO Barbara Braziewicz SSO Andrzej Dyrda SSO Magdalena Balion - Hajduk