Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Ca 1632/18 Sprostowano postanowieniem z dnia 04.03.2019 r.

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 5 lutego 2019 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi – III Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: Sędzia SO Elżbieta Gawryszczak

Sędziowie: SO Katarzyna Kamińska – Krawczyk

SO Grażyna Młynarska-Wróblewska

Protokolant: st. sekretarz sąd. Anna Kuśmierska

po rozpoznaniu w dniu 5 lutego 2019 roku w Łodzi

na rozprawie

sprawy z powództwa J. J.

przeciwko B. (...) Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w P.

o zapłatę

na skutek powoda od wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi z dnia 1 czerwca 2018 roku, sygn. akt II C 626/16

I.  oddala apelację;

II.  zasądza od J. J. na rzecz B. (...) z ograniczoną odpowiedzialnością w P. kwotę 2700 zł (dwa tysiące siedemset złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego.