Pełny tekst orzeczenia

Sygnatura akt III Ca 1970/18

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 30 stycznia 2019 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi III Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: Sędzia SO Krzysztof Kacprzak

Sędziowie: SO Katarzyna Kamińska-Krawczyk

SR Mikołaj Pawłowski

Protokolant: Anna Kuśmierska

po rozpoznaniu w dniu 16 stycznia 2019 roku w Łodzi

na rozprawie

sprawy z powództwa Ł. D.

przeciwko W. G.

o zapłatę

na skutek apelacji pozwanego

od wyroku Sądu Rejonowego w Skierniewicach

z dnia 27 lipca 2018 roku, sygnatura akt I C 1328/17

1.  oddala apelację,

2.  zasądza od W. G. na rzecz Ł. D. kwotę 1.800 zł (tysiąc osiemset złotych) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa adwokackiego w postępowaniu apelacyjnym.