Pełny tekst orzeczenia

Sygnatura akt III Ca 1973/18

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 30 stycznia 2019 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi III Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: Sędzia SO Krzysztof Kacprzak

Sędziowie: SO Katarzyna Kamińska-Krawczyk

SR Mikołaj Pawłowski

Protokolant: Anna Kuśmierska

po rozpoznaniu w dniu 16 stycznia 2019 roku w Łodzi

na rozprawie

sprawy z powództwa M. G.

przeciwko (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w W. i Towarzystwu (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą we W.

o zapłatę

na skutek apelacji obydwu pozwanych

od wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi

z dnia 14 maja 2018 roku, sygnatura akt I C 928/16

1.  oddala obydwie apelacje,

2.  zasądza od (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. i od Towarzystwa (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą we W. na rzecz M. G. kwoty po 1.800 zł (tysiąc osiemset złotych) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym.