Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II K 47/19

WYROK ŁĄCZNY

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 14 maja 2019r.

Sąd Rejonowy w Giżycku w II Wydziale Karnym w składzie:

Przewodniczący – SSR Bogdan Wałachowski

Protokolant – st.sekr.sąd. Aneta Dybikowska

w obecności Prokuratora Prokuratury Rejonowej w G.– Janusza Wałach

po rozpoznaniu w dniu : 7 maja 2019 roku

sprawy B. M.

urodz. (...) w K.,

syna J. i S. zd. P.

skazanego prawomocnymi wyrokami:

I. Sądu Rejonowego w Nowym Targu z dnia 25.10.2016 r. w sprawie sygn. akt II K 306/15 za przestępstwa z art. 279§1 kk i art. 278§1 kk na kare łączną roku i 4 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania kary na okres próby 3 lat, przy czym postanowieniem z dnia 30.10.2018 roku zarządzono wykonanie kary pozbawienia wolności, na poczet kary zaliczono okres zatrzymania od dnia 10.12.2014 roku do dnia 11.12.2014 roku, karę tę skazany będzie odbywał od 29.04.2021 roku do 25.08.2022 roku.

II. Sądu Rejonowego w Giżycku w sprawie II K 362/18 z dnia 26.10.2018 roku za przestępstwo z art. 279§1 kk, art. 91§1 kk na rok pozbawienia wolności i zaliczono okres pozbawienia wolności od dnia 14.03.2018 roku godz. 17.00 do dnia 16.03.2018 roku godz. 13.15. Kara podlega wykonaniu w dalszej kolejności.

III. Sądu Rejonowego w Nowym Sączu Zamiejscowy Wydział Karny w Muszynie w sprawie VIII K 74/15 z dnia 17.08.2015 roku za przestępstwa z art. 279§1 kk w zw. z art. 91§1 kk na karę roku i 8 miesięcy pozbawienia wolności, za przestępstwo z art. 278§1 kk w zw. z art. 91§1 kk na karę roku pozbawienia wolności, za przestępstwo z art. 193 kk na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności, a w konsekwencji karę łączną 2 lat pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby 4 lat i postanowieniem z dnia 15.03.2018 roku zarządzono wykonanie kary. Skazany tę karę odbywa od 06.07.2018 roku.

IV. Sądu Rejonowego w Nowym Sączu Zamiejscowy Wydział Karny w Muszynie w sprawie VIII K 72/17 z dnia 29.12.2017 roku za przestępstwa z art. 263§2 kk na karę 8 miesięcy pozbawienia wolności, za przestępstwo z art. 284§2 kk na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności, a w konsekwencji karę łączną 10 miesięcy pozbawienia wolności. Karę tę skazany będzie obywał od 05.07.2020 roku do 29.04.2021 roku.

V. Sądu Rejonowego w Nowym Sączu Zamiejscowy Wydział Karny w Muszynie w sprawie VIII K 75/18 z dnia 05.06.2018 roku za przestępstwo z art. 209§1 kk na karę 6 miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne wymiarze 25 godzin w stosunku miesięcznym i za przestępstwo z art. 209§1 i §1 a kk na karę roku ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne wymiarze 25 godzin w stosunku miesięcznym i jako karę łączną orzeczono rok i 4 miesiące ograniczenia z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne wymiarze 25 godzin w stosunku miesięcznym.

Orzeka

1.  Na podstawie art. 568a§1 pkt 2 kpk, art. 569§1 kpk w zw. z art. 85§1 i 2 kk, art. 85a kk, art. 86§1 kk, art. 87§1 kk łączy kary pozbawienia wolności orzeczone wyrokami opisanymi w pkt I, II, III, IV i V tj. w sprawach: II K 306/15, II K 362/18, VIII K 74/15 VIII K 72/15 i VIII 75/18 i wymierza skazanemu B. M. karę łączną 4 (cztery) lata pozbawienia wolności i 2 (dwa) miesiące pozbawienia wolności.

2.  Na podstawie art. 577kpk na poczet orzeczonej w pkt 1 powyższego wyroku kary łącznej pozbawienia wolności zalicza skazanemu okres kary dotychczas odbytej w sprawie VIII K 74/17 od 06.07.2018 roku oraz okresy zatrzymania od 13.03.2017 roku do 14.03.2017 roku; 10.05.2017 roku do 10.05.2017 roku, 10.12.2014 roku do 11.12.2014 roku; 14.03.2018 roku godz. 17.00 do 16.03.2018 roku godz. 13.15.

3.  Na podstawie art. 576§1kpk stwierdza, iż połączone wyroki w zakresie nie objętym wyrokiem łącznym podlegają odrębnemu wykonaniu.

4.  Kosztami postępowania w przedmiocie wydania wyroku łącznego obciąża Skarb Państwa.

Sygn. akt II K 47/19

UZASADNIENIE

(art. 424§3 kpk w zw. z art. 423§1a kpk)

Wyrokiem łącznym Sądu Rejonowego w Giżycku II Wydział Karny z dnia 14 maja 2019 roku, w sprawie sygn. akt IIK 47/19 na podstawie art. 85§1 i 2 kk, art. 85a kk, art. 86§1 kk w zw. z art. 568a§1 pkt 2 kpk, art. 569§1 kpk orzeczono wobec skazanego B. M. karę łączną 4 lat i 2 miesięcy pozbawienia wolności. Połączono w ten sposób aktualnie podlegające wykonaniu wobec skazanego kary pozbawienia wolności orzeczone w sprawach:

I. Sądu Rejonowego w Nowym Targu z dnia 25.10.2016 r. w sprawie sygn. akt II K 306/15 za przestępstwa z art. 279§1 kk i art. 278§1 kk na kare łączną roku i 4 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania kary na okres próby 3 lat, przy czym postanowieniem z dnia 30.10.2018 roku zarządzono wykonanie kary pozbawienia wolności, na poczet kary zaliczono okres zatrzymania od dnia 10.12.2014 roku do dnia 11.12.2014 roku, karę tę skazany będzie odbywał od 29.04.2021 roku do 25.08.2022 roku.

II. Sądu Rejonowego w Giżycku w sprawie II K 362/18 z dnia 26.10.2018 roku za przestępstwo z art. 279§1 kk, art. 91§1 kk na rok pozbawienia wolności i zaliczono okres pozbawienia wolności od dnia 14.03.2018 roku godz. 17.00 do dnia 16.03.2018 roku godz. 13.15. Kara podlega wykonaniu w dalszej kolejności.

III. Sądu Rejonowego w Nowym Sączu Zamiejscowy Wydział Karny w Muszynie w sprawie VIII K 74/15 z dnia 17.08.2015 roku za przestępstwa z art. 279§1 kk w zw. z art. 91§1 kk na karę roku i 8 miesięcy pozbawienia wolności, za przestępstwo z art. 278§1 kk w zw. z art. 91§1 kk na karę roku pozbawienia wolności, za przestępstwo z art. 193 kk na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności, a w konsekwencji karę łączną 2 lat pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby 4 lat i postanowieniem z dnia 15.03.2018 roku zarządzono wykonanie kary. Skazany tę karę odbywa od 06.07.2018 roku.

IV. Sądu Rejonowego w Nowym Sączu Zamiejscowy Wydział Karny w Muszynie w sprawie VIII K 72/17 z dnia 29.12.2017 roku za przestępstwa z art. 263§2 kk na karę 8 miesięcy pozbawienia wolności, za przestępstwo z art. 284§2 kk na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności, a w konsekwencji karę łączną 10 miesięcy pozbawienia wolności. Karę tę skazany będzie obywał od 05.07.2020 roku do 29.04.2021 roku.

V. Sądu Rejonowego w Nowym Sączu Zamiejscowy Wydział Karny w M. w sprawie VIII K 75/18 z dnia 05.06.2018 roku za przestępstwo z art. 209§1 kk na karę 6 miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne wymiarze 25 godzin w stosunku miesięcznym i za przestępstwo z art. 209§1 i §1 a kk na karę roku ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne wymiarze 25 godzin w stosunku miesięcznym i jako karę łączną orzeczono rok i 4 miesiące ograniczenia z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne wymiarze 25 godzin w stosunku miesięcznym.

(dowód: karta karna 3,4,38, opinia o skazanym k. 25-28, odpisy wyroków k.8-11,63-64,66-67,69-74,85, postanowienie k. 75).

W świetle art. 86§1kk w zw. z art. 85§2 kk dolną granicę kary łącznej wyznacza najwyższa z kar wymierzonych jednostkowo, bądź kar łącznych, co odpowiada systemowi absorpcji, zaś górną granicę tworzy suma wymierzonych kar jednostkowych i łącznych, co odpowiada systemowi kumulacji oraz górna granica tego rodzaju kary przewidziana w tym przepisie. Stosownie zaś do art. 85a kk Sąd orzekając karę łączną bierze pod uwagę przede wszystkim cele zapobiegawcze i wychowawcze, które kara ma osiągnąć w stosunku do skazanego, a także potrzeby w zakresie kształtowania świadomości prawnej społeczeństwa.

Z orzecznictwa sądów jak i z literatury prawniczej wnosić należy, że oparcie przez Sąd wymiaru kary łącznej wyłącznie na zasadzie absorpcji, bądź na zasadzie kumulacji byłoby rozwiązaniem skrajnym, stosowanym wyjątkowo, w szczególnie uzasadnionych wypadkach.

Popełnienie więcej niż jednego przestępstwa powinno raczej skłaniać do odstąpienia od absorpcji kar. Wymierzenie bowiem takiej kary prowadziłoby do premiowania sprawcy popełniającego nie jedno, a więcej przestępstw, zatem prowadziłoby do praktycznej bezkarności innych zachowań zabronionych. Całkowitą zasadę absorpcji należy stosować, gdy wszystkie czyny wykazują bardzo bliską więź podmiotową i przedmiotową, albo orzeczone za niektóre czyny kary są tak minimalne, że w żadnym stopniu nie mogłyby rzutować na karę łączną, albo też istnieją jakieś szczególne okoliczności dotyczące osoby skazanego (zob. wyrok SA w Lublinie z dnia 25.03.2010r., II AKa 59/10, LEX nr 658856; wyrok SA w Katowicach z dnia 20.05.2008r., II AKa 129/08, Biul.SAKa 2008/3/8; wyrok SN z dnia 19.03.2008 r., IV KK 45/08; wyrok SA w Łodzi z dnia 27.11. 2008r., II AKa 198/08; wyrok SA w Łodzi z dnia 18.11.2008r., II AKa 178/08; por. A. Marek, Komentarz, Kodeks karny , Warszawa 2004, s. 293).

Wymierzając w sprawie niniejszej skazanemu karę łączną 4 lat i 2 miesięcy pozbawienia wolności, Sąd kierował się częściowo zasadą absorpcji (najsurowsza kara jednostkowa, którą jest karą łączną, została wymierzona w wysokości 1 roku i 8 miesięcy pozbawienia wolności), a częściowo zasadą kumulacji.

Stosując przy wymiarze kary łącznej pozbawienia wolności zasadę mieszaną, Sąd uwzględnił wysoki stopień zawinienia skazanego – przestępstw, za które został skazany dopuścił się z winy umyślnej z zamiarem bezpośrednim – wagę tych czynów, a także znaczny stopień ich społecznej szkodliwości. Równocześnie, w ocenie Sądu, w sprawie powyższej nie zachodzą żadne szczególne względy, które uzasadniałyby zastosowanie zasady pełnej absorpcji w odniesieniu do orzeczonych kar jednostkowych, przy czym podnieść należy, że kierując się powyższą zasadą pochłonięto kary orzeczone niektórymi wyrokami.

Na niekorzyść skazanego ewidentnie przemawia także jego dotychczasowa wielokrotna karalność (k. 38-40). W stosunkowo krótkim okresie czasu skazany dopuścił się wielu przestępstw o dużym ciężarze gatunkowym, co niewątpliwie świadczy o daleko posuniętym procesie jego demoralizacji i konieczności resocjalizacji w drodze kary izolacyjnej.

Jako okoliczność przemawiającą na korzyść B. M. Sąd wziął pod uwagę opinię o nim z zakładu karnego, która dowodzi, że dotychczas przeprowadzony wobec niego proces resocjalizacji w warunkach izolacyjnych przebiega w sposób prawidłowy i daje podstawy do pozytywnej prognozy na przyszłość. Skazany jest bowiem krytyczny wobec popełnionych przez siebie przestępstw, nie przejawia skłonności do zachowań agresywnych i autoagresywnych (opinia o skazanym – k.25).

Reasumując, Sąd doszedł do przekonania, że zastosowanie zasady mieszanej tj. częściowej absorpcji i częściowej kumulacji, jest w pełni uzasadnione zaś wymierzona kara łączna spełni cele w zakresie prewencji indywidualnej, a także potrzeb w zakresie kształtowania świadomości prawnej społeczeństwa.

Na podstawie art. 577 kpk na poczet orzeczonej kary łącznej Sąd zaliczył skazanemu okres rzeczywistego pozbawienia wolności oraz kary dotychczas odbytej w sprawie VIII K 74/17, w tym okresy rzeczywistego pozbawienia wolności od dnia 06.07.2018 roku oraz okresy zatrzymania od 13.03.2017 do 14.03.2017 roku, 10.05.2017 – 10.05.2017 roku, 10.12.2014 r - 11.12.2014 roku, 14.03.2018 roku godz. 17.00 – 16.03.2018 roku godz. 13.15.

Kosztami postępowania w przedmiocie wydania wyroku łącznego obciążono Skarb Państwa.