Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III AUa 9/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 13 czerwca 2019 r.

Sąd Apelacyjny w Lublinie III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący - Sędzia

SA Małgorzata Pasek

Sędziowie:

SA Małgorzata Rokicka-Radoniewicz

SO del. do SA Iwona Jawor-Piszcz (spr.)

Protokolant: st. prot. sądowy Joanna Malena

po rozpoznaniu w dniu 13 czerwca 2019 r. w Lublinie

sprawy A. C.

z udziałem zainteresowanych: M. K. (1), A. K., J. N., J. P., L. Z., J. K., K. P., M. K. (2) i J. W.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w R.

o podleganie ubezpieczeniu społecznemu i ustalenie podstawy wymiaru składek

na skutek apelacji A. C.

od wyroku Sądu Okręgowego w Radomiu

z dnia 12 października 2018 r. sygn. akt VI U 838/17

I.  oddala apelację;

II.  zasądza od A. C. na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w R. kwotę 2.160 (dwa tysiące sto sześćdziesiąt) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego.

Iwona Jawor-Piszcz Małgorzata Pasek Małgorzata Rokicka-Radoniewicz

Sygn. akt III AUa 9/19

UZASADNIENIE

Sąd Okręgowy w Radomiu wyrokiem z dnia 12 października 2018 roku oddalił odwołania A. C. prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą (...) Akademia (...) w R. od następujących decyzji ZUS Oddziału w R.:

- nr (...), stwierdzającej, że J. W. podlega ubezpieczeniom społecznym jako osoba wykonująca pracę na podstawie umowy o świadczenie usług do której należy stosować przepisy o zleceniu u płatnika składek A. C.;

- nr (...), stwierdzającej, że L. Z. podlega ubezpieczeniom społecznym w okresie jako osoba wykonująca pracę na podstawie umowy o świadczenie usług do której należy stosować przepisy o zleceniu u płatnika składek A. W. (1);

- nr (...), stwierdzającej, że J. K. podlega ubezpieczeniom społecznym jako osoba wykonująca pracę na podstawie umowy o świadczenie usług do której należy stosować przepisy o zleceniu u płatnika składek A. C. ;

- nr (...), stwierdzającej, że M. K. (2) podlega ubezpieczeniom społecznym jako osoba wykonująca pracę na podstawie umowy o świadczenie usług do której należy stosować przepisy o zleceniu u płatnika składek A. C. ;

- nr (...), stwierdzającej, że M. K. (1) podlega ubezpieczeniom społecznym jako osoba wykonująca pracę na podstawie umowy o świadczenie usług do której należy stosować przepisy o zleceniu u płatnika składek A. C. ;

- nr (...), stwierdzającej, że A. K. podlega ubezpieczeniom społecznym jako osoba wykonująca pracę na podstawie umowy o świadczenie usług do której należy stosować przepisy o zleceniu u płatnika składek A. C. ;

- nr (...), stwierdzającej, że J. N. podlega ubezpieczeniom społecznym jako osoba wykonująca pracę na podstawie umowy o świadczenie usług do której należy stosować przepisy o zleceniu u płatnika składek A. C. ;

- nr (...), stwierdzającej, że K. P. podlega ubezpieczeniom społecznym jako osoba wykonująca pracę na podstawie umowy o świadczenie usług do której należy stosować przepisy o zleceniu u płatnika składek A. C. ;),

- nr (...), stwierdzającej, że J. P. podlega ubezpieczeniom społecznym jako osoba wykonująca pracę na podstawie umowy o świadczenie usług do której należy stosować przepisy o zleceniu u płatnika składek A. C. .

Podstawą wyroku były następujące ustalenia i ocena prawna.

A. C. od 2008 roku prowadzi nieprzerwanie działalność gospodarczą pod nazwą (...) Akademia (...)
w R.. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej zajmuje się nauczaniem i wykonywaniem tłumaczeń. W ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej zawierała szereg umów z jednostkami samorządu terytorialnego będącymi beneficjentami środków unijnych w celu realizacji różnego rodzaju projektów unijnych związanych z edukacją dzieci i młodzieży.

Umowę taką zawarła m.in. w dniu 6 listopada 2012 roku z Gminą Miasta R. (zamawiającym) i była to umowa nr (...) na usługę pełnienia funkcji asystenta w danej szkole w ramach projektu „Lepsza edukacja najlepszą inwestycję – zajęcia dodatkowe i wyrównawcze dla uczniów/uczennic (...) podstawówek w latach 2011-2013”. W ramach niniejszej umowy zamawiający zlecił A. C., zaś ta zobowiązała się do wykonywania zadań asystenta w szkole zwianych z realizacją projektu pt.: „Lepsza edukacja najlepszą inwestycję – zajęcia dodatkowe i wyrównawcze dla uczniów/uczennic (...) podstawówek w latach 2011-2013” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych w okresie od dnia 06 listopada 2012 roku do dnia 30 czerwca 2014 roku (§ 1 przedmiotowej umowy). W ramach umowy A. C. zobowiązała się ponadto do:

1)  współpracy z nauczycielami prowadzącymi zajęcia w ramach projektu oraz uczniami biorącymi udział w projekcie;

2)  bieżącej realizacji zadań wynikających z projektu i współpracy
z koordynatorem/asystentem koordynatora;

3)  prowadzenia bieżącej dokumentacji związanej z realizacją projektu, w tym:

a)  prowadzenia dokumentacji dot. uczestnictwa każdego z uczniów w projekcie,

b)  przeprowadzania ankiet ewaluacyjnych na potrzeby projektu,

c)  dostarczania na koniec każdego miesiąca zweryfikowanych: harmonogramów zajęć, szczegółowego planu przeprowadzonych zajęć, dzienników zajęć, rachunków, kart ewidencyjnych czasu pracy;

4)  odbioru materiałów niezbędnych do przeprowadzenia zajęć oraz rozdysponowanie ich pomiędzy uczniów;

5)  współpracy z koordynatorem/asystentem koordynatora projektu oraz przygotowywania i przedstawienia koordynatorowi/asystentowi koordynatora projektu:

a)  dokumentów dotyczących postępu rzeczowego projektu, niezbędnych do przygotowania wniosków o płatność oraz sprawozdań,

b)  dokumentów dotyczących planowanego postępu rzeczowego projektu;

6)  systematycznego informowania koordynatora projektu o problemach związanych z realizacją projektu;

7)  wykonanie innych czynności związanych z realizacją projektu zleconych przez zamawiającego;

8)  promocji projektu w szkole tzn. oznakowanie sprzętu oraz pomieszczeń, w których przeprowadzane będą zajęcia;

9)  właściwego zabezpieczenia dokumentacji związanej z realizacją projektu (§ 2 przedmiotowej umowy).

Za wykonanie powyższej umowy strony umówiły się ponadto do wynagrodzenia za jedną godzinę pracy wynoszącego 43,90 zł brutto, przy maksymalnej wartości zobowiązania wynoszącej 6.672,80 zł brutto (§ 5 przedmiotowej umowy).

Podobne umowy A. C. zawierała z gminami – beneficjentami programów unijnych – na obszarze całej Polski. Ich cechą wspólną było zlecanie przez samorządy zadań wynikających z danego programu.

Wszystkie zlecane A. C. projekty realizowane były w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytetu IX, którego celem było osiąganie konkretnie sprecyzowanych efektów polegających przede wszystkim na nabywaniu kluczowych umiejętności przez dzieci, podnoszenia posiadanych przez nich umiejętności oraz kompetencji. Dzieci biorące udział w projekcie znajdowały się na I lub II etapie kształcenia i pochodziły z ściśle wyselekcjonowanej grupy docelowej, która najpierw musiała podlegać zdiagnozowaniu, którego celem było ustalenie potrzeb i barier tej grupy. Na tej podstawie sporządzane były następnie oczekiwane rezultaty i efekty prowadzonych zajęć. Nauczano przy tym zarówno uczniów wymagających przeprowadzenia zajęć wyrównawczych, jak i uczniów szczególnie uzdolnionych. Zajęcia te w ramach zawieranych przez wnioskodawczynię umów odbywały się w szkołach jako zajęcia dodatkowe nie wynikające z siatki godzin. Diagnoza uczestników była prowadzona najczęściej przez beneficjenta projektu, czasami przy pomocy koordynatora szkolnego i odbywał się zarówno przed, w trakcie jak i po zakończeniu prowadzenia zajęć i miała na celu badanie i ocenę efektów kształcenia. Dodatkowo skarżąca, jak i beneficjent projektu sprawdzali poszczególne osoby prowadzące dane zajęcia w celu ustalenia, czy zajęcia zostały przeprowadzone, czy dane wskaźniki zostały osiągnięta, a także czy założenia projekty zostały wypełnione. Powyższe polegało na ocenie przeprowadzonych testów z początku, środka i końca projektu. W celu prowadzenia konkretnych zajęć lekcyjnych skarżąca zawierała umowy z podwykonawcami, których zadaniem było osiągnięcie rezultatów założonych w projekcie na realizację którego wnioskodawczyni zawarła umowę z beneficjentem danego programu unijnego. Swoim podwykonawcą skarżąca wypłacała wynagrodzenia za ilość przepracowanych godzin. W sytuacji gdyby cel projektu nie został osiągnięty skarżąca zobowiązana była do pokrycia kosztów związanych z przeprowadzeniem projektu, bądź zapłacenia stosownej kary umownej. W umowie zawieranej z podwykonawcą skarżąca zawsze zawierała oznaczenie danego projektu, natomiast cele główne, cele szczegółowe oraz założone rezultaty często były uzgadnianie z podwykonawcą ustnie. W trakcie realizacji danej umowy skarżące nie ingerowała w zakres merytoryczny prowadzących zajęć. To wykonawcy musieli przygotować autorski program nauczania, który winien być dostosowany do wyselekcjonowanej grupy, tj. musiał zostać zindywidualizowany do potrzeb danej grupy uczniów. Odbioru prac wykonanych przez podwykonawców w części dokonywała skarżąca, natomiast w przeważającej części zajmował się tym beneficjent programu, bądź z jego ramienia koordynator danego projektu, który dysponował w tym zakresie różnego rodzaju instrumentami diagnostycznymi. Wszystkie pomoce niezbędne do świadczenia zleconych czynności gwarantował beneficjent projektu unijnego, natomiast skarżąca nie miała wpływu na przekazane jej podwykonawcą pomoce naukowe. Podwykonawcami A. C. byli m.in. J. W., L. Z., J. K., M. K. (2), M. K. (1), A. K., J. N., K. P. i J. P. .

J. W. w dniu 12 marca 2013 roku zawarła z (...) Akademia (...) w R. umowę zatytułowaną jako umowa o dzieło nr (...) na okres od dnia 12 marca 2013 roku do dnia 30 czerwca 2013 roku z przeniesieniem praw autorskich za wynagrodzeniem w kwocie 25 zł brutto za jedną godzinę zajęć w ramach której zobowiązała się do prowadzenia zajęć wyrównawczych z języka angielskiego/zajęcia dodatkowe z języka angielskiego w ramach projektu „Lepsza edukacja najlepszą inwestycją – zajęcia dodatkowe i wyrównawcze dla uczniów/uczennic (...) podstawówek w latach 2011-2013” w celu osiągnięcia rezultatów i wskaźników założonych w projekcie według autorskiego programu w ilości 89h, a ponadto do: przedłożenia przed rozpoczęciem zajęć programu i harmonogramu zajęć obejmującego pełną realizację programu w rozbiciu na poszczególne dni, uwzględniającego tematykę zajęć wraz z liczbą godzin przeznaczonych na realizację każdej części programu w danym dniu oraz godziny, w jakich zajęcia będą się odbywały, co miesiąc, w miesiącu poprzedzającym, asystentowi koordynatora projektu; prowadzenia imiennych list obecności uczestników zajęć, prowadzenia dzienników zajęć oraz systematyczne kontrolowanie absencji na zajęciach; monitorowania postępów uczniów w podnoszeniu poziomu wiedzy poprzez testy, ankiety, zawody itp.; rozpoczynania zajęć od informowania uczestników projektu, że zajęcia są współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz wykonywania innych czynności związanych z realizacją projektu powierzonych przez Zamawiającego.

L. Z. w dniu 3 grudnia 2012 roku zawarła z (...) Akademia (...) w R. umowę zatytułowaną jako umowa o dzieło nr (...) na okres od dnia 03 grudnia 2012 roku do dnia 30 czerwca 2014 roku z przeniesieniem praw autorskich za wynagrodzeniem w kwocie 40 zł brutto za jedną godzinę zajęć w ramach której zobowiązała się do prowadzenia zajęć dodatkowych ekologiczno-przyrodniczych w ramach zadania „Zajęcia dodatkowe ekologiczno-przyrodnicze” w ramach projektu „Lepsza edukacja najlepszą inwestycją – zajęcia dodatkowe i wyrównawcze dla uczniów/uczennic (...) podstawówek w latach 2011-2013” w celu osiągnięcia rezultatów i wskaźników założonych w projekcie według autorskiego programu w ilości 320h w Publicznej Szkole Podstawowej nr(...) w R., a ponadto do: przedłożenia przed rozpoczęciem zajęć programu i harmonogramu zajęć obejmującego pełną realizację programu w rozbiciu na poszczególne dni, uwzględniającego tematykę zajęć wraz z liczbą godzin przeznaczonych na realizację każdej części programu w danym dniu oraz godziny, w jakich zajęcia będą się odbywały, co miesiąc, w miesiącu poprzedzającym, asystentowi koordynatora projektu; prowadzenia imiennych list obecności uczestników zajęć, prowadzenia dzienników zajęć oraz systematyczne kontrolowanie absencji na zajęciach; monitorowania postępów uczniów w podnoszeniu poziomu wiedzy poprzez testy, ankiety, zawody itp.; rozpoczynania zajęć od informowania uczestników projektu, że zajęcia są współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz wykonywania innych czynności związanych z realizacją projektu powierzonych przez Zamawiającego .

J. K. w dniu 28 marca 2012 roku zawarła z (...) Akademia (...) w R. umowę zatytułowaną jako umowa o dzieło nr(...) na okres 26 marca 2012 roku do dnia 31 października 2013 roku za wynagrodzeniem w kwocie 35 zł brutto za jedną godzinę pracy w ramach której zobowiązała się do wykonania dzieła w postaci: wykonywania zadań asystenta w szkole związanych z realizacją projektu „Krok w lepsze jutro – zajęcia dodatkowe i wyrównawcze dla uczniów/uczennic (...) gimnazjów w latach 2011-2013” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach IX Priorytetu(...) Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, w szczególności do: bieżącej realizacji zadań wynikających z projektu i współpracy z koordynatorem/asystentem projektu w zakresie prawidłowego prowadzenia procesu rekrutacji i weryfikacji dokumentacji rekrutacyjnej; prowadzenia bieżącej dokumentacji związanej z realizacją projektu, w tym: rekrutacji uczestników, sporządzania niezbędnych raportów, zestawień z realizacji projektu, współpracy z koordynatorem/zastępcą koordynatora projektu w zakresie baz danych związanych z realizacją zadań, prowadzenia dokumentacji dot. uczestnictwa każdego z uczniów w projekcie, przeprowadzania ankiet ewaluacyjnych na potrzeby projektu, dostarczania na koniec każdego miesiąca zweryfikowanych: harmonogramów zajęć, szczegółowego planu przeprowadzonych zajęć, dzienników zajęć, rachunków, kart ewidencyjnych czasu pracy; odbioru materiałów niezbędnych do przeprowadzenia zajęć oraz rozdysponowanie ich pomiędzy uczniów; współpracy z koordynatorem/asystentem koordynatora projektu oraz przygotowywania i przedstawienia koordynatorowi /asystentowi koordynatora projektu: dokumentów dotyczących postępu rzeczowego projektu, niezbędnych do przygotowania wniosków o płatność oraz sprawozdań, dokumentów dotyczących planowanego postępu rzeczowego projektu, systematycznego informowania koordynatora projektu o problemach związanych z realizacją projektu, wykonanie innych czynności związanych z realizacją projektu zleconych przez zamawiającego; promocji projektu w szkole tzn. oznakowanie sprzętu oraz pomieszczeń, w których przeprowadzane będą zajęcia; właściwego zabezpieczenia dokumentacji związanej z realizacją projektu.

Następnie w dniu 19 listopada 2012 roku J. K. zawarła za skarżącą kolejną umowę zatytułowaną jako umowa o dzieło, nr (...) na okres od dnia
19 listopada 2012 roku do dnia 30 czerwca 2014 roku. W ramach tej umowy J. K. zobowiązała się do wykonania dzieła w postaci wykonywania zadań asystenta
w szkole zwianych z realizacją projektu pt.: „Lepsza edukacja najlepszą inwestycję – zajęcia dodatkowe i wyrównawcze dla uczniów/uczennic (...) podstawówek w latach 2011-2013” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Ponadto zobowiązała się do realizacji zadań wynikających z projektu i współpracy z koordynatorem/asystentem projektu w zakresie prawidłowego prowadzenia procesu rekrutacji i weryfikacji dokumentacji rekrutacyjnej; prowadzenia bieżącej dokumentacji związanej z realizacją projektu, w tym: rekrutacji uczestników, sporządzania niezbędnych raportów, zestawień z realizacji projektu, współpracy z koordynatorem/zastępcą koordynatora projektu w zakresie baz danych związanych z realizacją zadań, prowadzenia dokumentacji dot. uczestnictwa każdego z uczniów w projekcie, przeprowadzania ankiet ewaluacyjnych na potrzeby projektu, dostarczania na koniec każdego miesiąca zweryfikowanych: harmonogramów zajęć, szczegółowego planu przeprowadzonych zajęć, dzienników zajęć, rachunków, kart ewidencyjnych czasu pracy; odbioru materiałów niezbędnych do przeprowadzenia zajęć oraz rozdysponowanie ich pomiędzy uczniów; współpracy z koordynatorem/asystentem koordynatora projektu oraz przygotowywania i przedstawienia koordynatorowi /asystentowi koordynatora projektu: dokumentów dotyczących postępu rzeczowego projektu, niezbędnych do przygotowania wniosków o płatność oraz sprawozdań, dokumentów dotyczących planowanego postępu rzeczowego projektu, systematycznego informowania koordynatora projektu o problemach związanych z realizacją projektu, wykonanie innych czynności związanych z realizacją projektu zleconych przez zamawiającego; promocji projektu w szkole tzn. oznakowanie sprzętu oraz pomieszczeń, w których przeprowadzane będą zajęcia; właściwego zabezpieczenia dokumentacji związanej z realizacją projektu za wynagrodzeniem wnoszącym 35 zł brutto za 60 minut wykonanej pracy.

M. K. (2) w dniu 19 listopada 2012 roku zawarła z (...) Akademia (...) w R. umowę zatytułowaną jako umowa o dzieło nr (...)na okres od dnia 19 listopada 2012 roku do dnia 30 czerwca 2014 roku za wynagrodzeniem w kwocie 35 zł brutto za jedną godzinę pracy. W związku z jej wypowiedzeniem pracę świadczyła faktycznie do dnia 28 lutego 2013 roku. W ramach tej umowy zobowiązała się do wykonania dzieła w postaci: wykonywania zadań asystenta
w szkole zwianych z realizacją projektu pt.: „Lepsza edukacja najlepszą inwestycję – zajęcia dodatkowe i wyrównawcze dla uczniów/uczennic (...) podstawówek w latach 2011-2013” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Ponadto zobowiązała się do realizacji zadań wynikających z projektu i współpracy z koordynatorem/asystentem projektu w zakresie prawidłowego prowadzenia procesu rekrutacji i weryfikacji dokumentacji rekrutacyjnej; prowadzenia bieżącej dokumentacji związanej z realizacją projektu, w tym: rekrutacji uczestników, sporządzania niezbędnych raportów, zestawień z realizacji projektu, współpracy z koordynatorem/zastępcą koordynatora projektu w zakresie baz danych związanych z realizacją zadań, prowadzenia dokumentacji dot. uczestnictwa każdego z uczniów w projekcie, przeprowadzania ankiet ewaluacyjnych na potrzeby projektu, dostarczania na koniec każdego miesiąca zweryfikowanych: harmonogramów zajęć, szczegółowego planu przeprowadzonych zajęć, dzienników zajęć, rachunków, kart ewidencyjnych czasu pracy; odbioru materiałów niezbędnych do przeprowadzenia zajęć oraz rozdysponowanie ich pomiędzy uczniów; współpracy z koordynatorem/asystentem koordynatora projektu oraz przygotowywania i przedstawienia koordynatorowi /asystentowi koordynatora projektu: dokumentów dotyczących postępu rzeczowego projektu, niezbędnych do przygotowania wniosków o płatność oraz sprawozdań, dokumentów dotyczących planowanego postępu rzeczowego projektu, systematycznego informowania koordynatora projektu o problemach związanych z realizacją projektu, wykonanie innych czynności związanych z realizacją projektu zleconych przez zamawiającego; promocji projektu w szkole tzn. oznakowanie sprzętu oraz pomieszczeń, w których przeprowadzane będą zajęcia oraz właściwego zabezpieczenia dokumentacji związanej z realizacją projektu.

M. K. (1) w dniu 5 października 2012 roku zawarła z (...) Akademia (...) w R. umowę zatytułowaną jako umowa o dzieło nr (...) w ramach której zobowiązała się do wykonania dzieła w postaci opracowania i wdrażania ćwiczeń, programów i tekstów z języka angielskiego oraz prowadzeniu zajęć z języka angielskiego w miejscu wskazanym przez (...) Akademia (...) na okres od dnia 5 października 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku za wynagrodzeniem w wysokości 15 zł za jedną jednostkę lekcyjną (45 min).

Następnie w dniu 03 grudnia 2012 roku M. K. (1) zawarła ze skarżącą kolejną umowę zatytułowaną jako umowa o dzieło, nr (...) z przeniesieniem praw autorskich na okres od dnia 03 grudnia 2012 roku do dnia 30 czerwca 2014 roku. W ramach tej umowy M. K. (1) zobowiązała się do prowadzenia zajęć wyrównawczych z języka angielskiego/zajęcia dodatkowe z języka angielskiego w ramach projektu „Lepsza edukacja najlepszą inwestycją – zajęcia dodatkowe i wyrównawcze dla uczniów/uczennic (...) podstawówek w latach 2011-2013” w celu osiągnięcia rezultatów i wskaźników założonych w projekcie według autorskiego programu w ilości 857h, a ponadto do: przedłożenia przed rozpoczęciem zajęć programu i harmonogramu zajęć obejmującego pełną realizację programu w rozbiciu na poszczególne dni, uwzględniającego tematykę zajęć wraz z liczbą godzin przeznaczonych na realizację każdej części programu w danym dniu oraz godziny, w jakich zajęcia będą się odbywały, co miesiąc, w miesiącu poprzedzającym, asystentowi koordynatora projektu; prowadzenia imiennych list obecności uczestników zajęć, prowadzenia dzienników zajęć oraz systematyczne kontrolowanie absencji na zajęciach; monitorowania postępów uczniów w podnoszeniu poziomu wiedzy poprzez testy, ankiety, zawody itp.; rozpoczynania zajęć od informowania uczestników projektu, że zajęcia są współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz wykonywania innych czynności związanych z realizacją projektu powierzonych przez Zamawiającego.

A. K. w dniu 21 stycznia 2013 roku zawarła z (...) Akademia (...) w R. umowę zatytułowaną jako umowa o dzieło nr(...) na okres od dnia 21 stycznia 2013 roku do dnia 31 października 2013 roku za wynagrodzeniem w kwocie 35 zł brutto za jedną godzinę pracy w ramach której zobowiązała się do wykonania dzieła w postaci: wykonywania zadań asystenta w szkole związanych z realizacją projektu „Krok w lepsze jutro – zajęcia dodatkowe i wyrównawcze dla uczniów/uczennic (...) gimnazjów w latach 2011-2013”współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach IX Priorytetu (...) Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, w szczególności do: bieżącej realizacji zadań wynikających z projektu i współpracy z koordynatorem/asystentem projektu w zakresie prawidłowego prowadzenia procesu rekrutacji i weryfikacji dokumentacji rekrutacyjnej; prowadzenia bieżącej dokumentacji związanej z realizacją projektu, w tym: rekrutacji uczestników, sporządzania niezbędnych raportów, zestawień z realizacji projektu, współpracy z koordynatorem/zastępcą koordynatora projektu w zakresie baz danych związanych z realizacją zadań, prowadzenia dokumentacji dot. uczestnictwa każdego z uczniów w projekcie, przeprowadzania ankiet ewaluacyjnych na potrzeby projektu, dostarczania na koniec każdego miesiąca zweryfikowanych: harmonogramów zajęć, szczegółowego planu przeprowadzonych zajęć, dzienników zajęć, rachunków, kart ewidencyjnych czasu pracy; odbioru materiałów niezbędnych do przeprowadzenia zajęć oraz rozdysponowanie ich pomiędzy uczniów; współpracy z koordynatorem/asystentem koordynatora projektu oraz przygotowywania i przedstawienia koordynatorowi/asystentowi koordynatora projektu: dokumentów dotyczących postępu rzeczowego projektu, niezbędnych do przygotowania wniosków o płatność oraz sprawozdań, dokumentów dotyczących planowanego postępu rzeczowego projektu, systematycznego informowania koordynatora projektu o problemach związanych z realizacją projektu, wykonanie innych czynności związanych z realizacją projektu zleconych przez zamawiającego; promocji projektu w szkole tzn. oznakowanie sprzętu oraz pomieszczeń, w których przeprowadzane będą zajęcia; właściwego zabezpieczenia dokumentacji związanej z realizacją projektu.

J. N. w dniu 26 marca 2012 roku zawarła z (...) Akademia (...) w R. umowę zatytułowaną umowa o dzieło,
nr (...) na okres od dnia 23 marca 2012 roku do dnia 31 października 2013 roku za wynagrodzeniem w kwocie 35 zł brutto za jedną godzinę lekcyjną (60 min) w ramach której zobowiązała się do wykonania dzieła w postaci: wykonywania zadań asystenta w szkole związanych z realizacją projektu „Krok w lepsze jutro – zajęcia dodatkowe i wyrównawcze dla uczniów/uczennic (...) gimnazjów w latach 2011-2013” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach IX Priorytetu (...) Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, w szczególności do: bieżącej realizacji zadań wynikających z projektu i współpracy z koordynatorem/asystentem projektu w zakresie prawidłowego prowadzenia procesu rekrutacji i weryfikacji dokumentacji rekrutacyjnej; prowadzenia bieżącej dokumentacji związanej z realizacją projektu, w tym: rekrutacji uczestników, sporządzania niezbędnych raportów, zestawień z realizacji projektu, współpracy z koordynatorem/zastępcą koordynatora projektu w zakresie baz danych związanych z realizacją zadań, prowadzenia dokumentacji dot. uczestnictwa każdego z uczniów w projekcie, przeprowadzania ankiet ewaluacyjnych na potrzeby projektu, dostarczania na koniec każdego miesiąca zweryfikowanych: harmonogramów zajęć, szczegółowego planu przeprowadzonych zajęć, dzienników zajęć, rachunków, kart ewidencyjnych czasu pracy; odbioru materiałów niezbędnych do przeprowadzenia zajęć oraz rozdysponowanie ich pomiędzy uczniów; współpracy z koordynatorem/asystentem koordynatora projektu oraz przygotowywania i przedstawienia koordynatorowi /asystentowi koordynatora projektu: dokumentów dotyczących postępu rzeczowego projektu, niezbędnych do przygotowania wniosków o płatność oraz sprawozdań, dokumentów dotyczących planowanego postępu rzeczowego projektu, systematycznego informowania koordynatora projektu o problemach związanych z realizacją projektu, wykonanie innych czynności związanych z realizacją projektu zleconych przez zamawiającego; promocji projektu w szkole tzn. oznakowanie sprzętu oraz pomieszczeń, w których przeprowadzane będą zajęcia; właściwego zabezpieczenia dokumentacji związanej z realizacją projektu.

Następnie w dniu 19 listopada 2012 roku zainteresowana zawarła z (...) Akademia (...) w R. umowę zatytułowaną umowa
o dzieło, nr (...) na okres od dnia 19 listopada 2012 roku do dnia 30 czerwca 2014 roku za wynagrodzeniem w kwocie 35 zł za jedną godzinę pracy w ramach której zobowiązała się do wykonania dzieła w postaci: wykonywania zadań asystenta w szkole zwianych z realizacją projektu pt.: „Lepsza edukacja najlepszą inwestycję – zajęcia dodatkowe i wyrównawcze dla uczniów/uczennic (...) podstawówek w latach 2011-2013” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Ponadto zobowiązała się do realizacji zadań wynikających z projektu i współpracy z koordynatorem/asystentem projektu w zakresie prawidłowego prowadzenia procesu rekrutacji i weryfikacji dokumentacji rekrutacyjnej; prowadzenia bieżącej dokumentacji związanej z realizacją projektu, w tym: rekrutacji uczestników, sporządzania niezbędnych raportów, zestawień z realizacji projektu, współpracy z koordynatorem/zastępcą koordynatora projektu w zakresie baz danych związanych z realizacją zadań, prowadzenia dokumentacji dot. uczestnictwa każdego z uczniów w projekcie, przeprowadzania ankiet ewaluacyjnych na potrzeby projektu, dostarczania na koniec każdego miesiąca zweryfikowanych: harmonogramów zajęć, szczegółowego planu przeprowadzonych zajęć, dzienników zajęć, rachunków, kart ewidencyjnych czasu pracy; odbioru materiałów niezbędnych do przeprowadzenia zajęć oraz rozdysponowanie ich pomiędzy uczniów; współpracy z koordynatorem /asystentem koordynatora projektu oraz przygotowywania i przedstawienia koordynatorowi /asystentowi koordynatora projektu: dokumentów dotyczących postępu rzeczowego projektu, niezbędnych do przygotowania wniosków o płatność oraz sprawozdań, dokumentów dotyczących planowanego postępu rzeczowego projektu, systematycznego informowania koordynatora projektu o problemach związanych z realizacją projektu, wykonanie innych czynności związanych z realizacją projektu zleconych przez zamawiającego; promocji projektu w szkole tzn. oznakowanie sprzętu oraz pomieszczeń, w których przeprowadzane będą zajęcia oraz właściwego zabezpieczenia dokumentacji związanej z realizacją projektu.

Kolejną umowę na okres od dnia 13 września 2011 roku do dnia 30 czerwca 2013 roku za wynagrodzeniem w kwocie 35 zł za jedną jednostkę lekcyjną (45 min) zatytułowaną jako umowa o dzieło nr(...) J. N. zawarła z (...) Akademia (...) w R. w dniu 13 września 2011 roku. W ramach tej umowy zobowiązała się do wykonania dzieła w postaci: prowadzenia zajęć w ramach projektu „Z problemem do poradni” w celu osiągnięcia rezultatów i wskaźników założonych w projekcie (podniesienie i wyrównanie poziomu edukacji u uczniów/uczennic korzystających z pomocy poradni pedagogiczno-psychologicznej w R.), jak też monitorowania postępów w podnoszeniu i wyrównaniu poziomu edukacji, a ponadto do: współpracy z nauczycielami prowadzącymi zajęcia w ramach projektu oraz uczniami biorącymi udział w projekcie; bieżącej realizacji zadań wynikających z projektu i współpracy z koordynatorem/asystentem projektu, prowadzenia bieżącej dokumentacji związanej z realizacją projektu oraz współpracy z koordynatorem/asystentem projektu przy wykonywaniu innych czynności związanych z realizacją projektu powierzonych przez Zamawiającego.

Następnie w dniu 6 września 2012 roku zainteresowana zawarła z (...) Akademia (...) w R. kolejną umowę zatytułowaną jako umowa o dzieło nr (...) na okres od dnia 06 września 2012 roku do dnia
20 września 2012 roku za wynagrodzeniem w kwocie 35 zł brutto za jedną jednostkę lekcyjną (45 min) w ramach której zobowiązał się do wykonania dzieła w postaci: prowadzenia zajęć w ramach projektu „Aktywność szansą na lepsze jutro” w celu osiągnięcia rezultatów i wskaźników założonych w projekcie (podniesienie i wyrównanie poziomu edukacji u osób korzystających z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w R.) jak też monitorowania postępów w podnoszeniu i wyrównaniu poziomu edukacji, a ponadto do: bieżącej realizacji zadań wynikających z projektu i współpracy z koordynatorem/asystentem projektu, prowadzenia bieżącej dokumentacji związanej z realizacją projektu oraz współpracy z koordynatorem/asystentem projektu przy wykonywaniu innych czynności związanych z realizacją projektu powierzonych przez Zamawiającego .

K. P. w dniu 31 sierpnia 2011 roku zawarła z (...) Akademia (...) w R. umowę zatytułowaną umowa o dzieło,
nr(...) na okres od dnia 30 sierpnia 2011 roku do dnia 31 sierpnia 2014 za wynagrodzeniem w kwocie 50 zł brutto za jedną godzinę lekcyjną (60 min) w ramach której zobowiązała się do wykonania dzieła w postaci: wykonywania zadań asystenta w szkole związanych z realizacją projektu „Prosta sprawa – kwalifikacje to podstawa, zajęcia dodatkowe i wyrównawcze dla uczniów/uczennic (...) szkół zawodowych w latach 2011-2014” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach IX Priorytetu (...) Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, w szczególności do: bieżącej realizacji zadań wynikających z projektu i współpracy z koordynatorem/asystentem projektu w zakresie prawidłowego prowadzenia procesu rekrutacji i weryfikacji dokumentacji rekrutacyjnej; prowadzenia bieżącej dokumentacji związanej z realizacją projektu, w tym: rekrutacji uczestników, sporządzania niezbędnych raportów, zestawień z realizacji projektu, współpracy z koordynatorem/zastępcą koordynatora projektu w zakresie baz danych związanych z realizacją zadań, prowadzenia dokumentacji dot. uczestnictwa każdego z uczniów w projekcie, przeprowadzania ankiet ewaluacyjnych na potrzeby projektu, dostarczania na koniec każdego miesiąca zweryfikowanych: harmonogramów zajęć, szczegółowego planu przeprowadzonych zajęć, dzienników zajęć, rachunków, kart ewidencyjnych czasu pracy; odbioru materiałów niezbędnych do przeprowadzenia zajęć oraz rozdysponowanie ich pomiędzy uczniów; współpracy z koordynatorem/asystentem koordynatora projektu oraz przygotowywania i przedstawienia koordynatorowi/asystentowi koordynatora projektu: dokumentów dotyczących postępu rzeczowego projektu, niezbędnych do przygotowania wniosków o płatność oraz sprawozdań, dokumentów dotyczących planowanego postępu rzeczowego projektu, systematycznego informowania koordynatora projektu o problemach związanych z realizacją projektu, wykonanie innych czynności związanych z realizacją projektu zleconych przez zamawiającego; promocji projektu w szkole tzn. oznakowanie sprzętu oraz pomieszczeń, w których przeprowadzane będą zajęcia; właściwego zabezpieczenia dokumentacji związanej z realizacją projektu.

Następnie w dniu 02 kwietnia 2012 roku zainteresowana zawarła z (...) Akademia (...) w R. kolejną umowę zatytułowaną jako umowa o dzieło nr (...) na okres od dnia 02 kwietnia 2012 roku do dnia
31 października 2013 roku za wynagrodzeniem w kwocie 35 zł brutto za jedną godzinę pracy (60 min) w ramach której zobowiązała się do wykonania dzieła w postaci: wykonywania zadań asystenta w szkole związanych z realizacją projektu „Krok
w lepsze jutro – zajęcia dodatkowe i wyrównawcze dla uczniów/uczennic (...) gimnazjów w latach 2011-2013” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach IX Priorytetu (...) Rozwój wykształcenia i kompetencji
w regionach, Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego,
w szczególności do: bieżącej realizacji zadań wynikających z projektu i współpracy
z koordynatorem/asystentem projektu w zakresie prawidłowego prowadzenia procesu rekrutacji i weryfikacji dokumentacji rekrutacyjnej; prowadzenia bieżącej dokumentacji związanej z realizacją projektu, w tym: rekrutacji uczestników, sporządzania niezbędnych raportów, zestawień z realizacji projektu, współpracy z koordynatorem/zastępcą koordynatora projektu w zakresie baz danych związanych z realizacją zadań, prowadzenia dokumentacji dot. uczestnictwa każdego z uczniów w projekcie, przeprowadzania ankiet ewaluacyjnych na potrzeby projektu, dostarczania na koniec każdego miesiąca zweryfikowanych: harmonogramów zajęć, szczegółowego planu przeprowadzonych zajęć, dzienników zajęć, rachunków, kart ewidencyjnych czasu pracy; odbioru materiałów niezbędnych do przeprowadzenia zajęć oraz rozdysponowanie ich pomiędzy uczniów; współpracy z koordynatorem/asystentem koordynatora projektu oraz przygotowywania i przedstawienia koordynatorowi/asystentowi koordynatora projektu: dokumentów dotyczących postępu rzeczowego projektu, niezbędnych do przygotowania wniosków o płatność oraz sprawozdań, dokumentów dotyczących planowanego postępu rzeczowego projektu, systematycznego informowania koordynatora projektu o problemach związanych z realizacją projektu, wykonanie innych czynności związanych z realizacją projektu zleconych przez zamawiającego; promocji projektu w szkole tzn. oznakowanie sprzętu oraz pomieszczeń, w których przeprowadzane będą zajęcia; właściwego zabezpieczenia dokumentacji związanej z realizacją projektu.

Kolejną umowę zatytułowaną jako umowa o dzieło, nr (...)na okres od dnia 19 listopada 2012 roku do dnia 30 czerwca 2014 roku za wynagrodzeniem w kwocie 35 zł za jedną godzinę pracy zainteresowana zawarła z (...) Akademia (...) w R. w dniu 19 listopada 2012 roku. W ramach tej umowy zobowiązała się do wykonania dzieła w postaci: wykonywania zadań asystenta w szkole zwianych z realizacją projektu pt.: „Lepsza edukacja najlepszą inwestycję – zajęcia dodatkowe i wyrównawcze dla uczniów/uczennic (...) podstawówek w latach 2011-2013” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Ponadto zobowiązała się do realizacji zadań wynikających z projektu i współpracy z koordynatorem/asystentem projektu w zakresie prawidłowego prowadzenia procesu rekrutacji i weryfikacji dokumentacji rekrutacyjnej; prowadzenia bieżącej dokumentacji związanej z realizacją projektu, w tym: rekrutacji uczestników, sporządzania niezbędnych raportów, zestawień z realizacji projektu, współpracy z koordynatorem/zastępcą koordynatora projektu w zakresie baz danych związanych z realizacją zadań, prowadzenia dokumentacji dot. uczestnictwa każdego z uczniów w projekcie, przeprowadzania ankiet ewaluacyjnych na potrzeby projektu, dostarczania na koniec każdego miesiąca zweryfikowanych: harmonogramów zajęć, szczegółowego planu przeprowadzonych zajęć, dzienników zajęć, rachunków, kart ewidencyjnych czasu pracy; odbioru materiałów niezbędnych do przeprowadzenia zajęć oraz rozdysponowanie ich pomiędzy uczniów; współpracy z koordynatorem/asystentem koordynatora projektu oraz przygotowywania i przedstawienia koordynatorowi /asystentowi koordynatora projektu: dokumentów dotyczących postępu rzeczowego projektu, niezbędnych do przygotowania wniosków o płatność oraz sprawozdań, dokumentów dotyczących planowanego postępu rzeczowego projektu, systematycznego informowania koordynatora projektu o problemach związanych z realizacją projektu, wykonanie innych czynności związanych z realizacją projektu zleconych przez zamawiającego; promocji projektu w szkole tzn. oznakowanie sprzętu oraz pomieszczeń, w których przeprowadzane będą zajęcia oraz właściwego zabezpieczenia dokumentacji związanej z realizacją projektu.

J. P. w dniu 06 września 2012 roku zawarła z (...) Akademia (...) w R. umowę zatytułowaną umowa o dzieło,
nr (...) na okres od dnia 06 września 2012 roku do dnia 20 września 2012 roku za wynagrodzeniem w kwocie 15 zł brutto za jedną godzinę lekcyjną (45 min) w ramach której zobowiązała się do wykonania dzieła w postaci: prowadzenia zajęć w ramach projektu „Aktywność szansą na lepsze jutro” w celu osiągnięcia rezultatów i wskaźników założonych w projekcie (podniesienie i wyrównanie poziomu edukacji u osób korzystających z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w R.) jak też monitorowania postępów w podnoszeniu i wyrównaniu poziomu edukacji, a ponadto do: bieżącej realizacji zadań wynikających z projektu i współpracy z koordynatorem /asystentem projektu, prowadzenia bieżącej dokumentacji związanej z realizacją projektu oraz współpracy z koordynatorem/ asystentem projektu przy wykonywaniu innych czynności związanych z realizacją projektu powierzonych przez Zamawiającego.

L. Z. z wykształcenia jest nauczycielem przyrody. W ramach zawartej
z (...) Akademia (...) w R. umowy prowadziła zajęcia z zakresu przyrody dla dzieci szczególnie uzdolnionych. Zajęcia te odbywały się raz w tygodniu w wymiarze dwóch godzin lekcyjnych w grupach liczących co najwyżej 10 uczniów klas IV-V. W ramach przeprowadzanych zajęć uczniowie mieli rozwijać swoje zdolności, nabierać pewności siebie, a ubocznie także startować i osiągać wysokie wyniki w ramach konkursów przedmiotowych. Tematy przeprowadzanych przez zainteresowaną zajęć odbiegały od obowiązującego programu i miały charakter rozszerzający i pogłębiający wiedzę uczniów. Lekcje przeprowadzała w zależności od zaplanowanego harmonogramu i były to zajęcia związane z doświadczeniami, zajęcia multimedialne, bądź też wycieczki. Przed rozpoczęciem zajęć w celu dostosowania programu nauczania przeprowadzała test sprawdzający. Testy takie przeprowadzała również celem sprawdzenia postępów w nauce. Program nauczania L. Z. przygotowała samodzielnie i stanowił on załącznik do dokumentacji projektowej, przy czym nie stosowała innowacyjnych metod nauczania, a w głównej mierze opierała się na metodach stosowanych w trakcji prowadzenia zwykłych zajęć lekcyjnych.

M. K. (2) z zawodu jest socjologiem. W ramach zawartej z (...) Akademia (...) w R. umowy jako asystent projektu zajmowała się wykonywaniem czynności administracyjnych. Jej praca polegała na kontaktowaniu się z nauczycielami prowadzącymi zajęcia w Publicznej Szkole Podstawowej nr(...)w R., a także utrzymywaniu kontaktów z pracownikami Urzędu Miasta w R., którzy przesyłali zainteresowanej dokumentację celem jej prawidłowego uzupełniania. Pilnowała również, żeby zakupione pomoce naukowe trafiły do uczniów piorących udział w projekcie i żeby ich odbiór został prawidłowo pokwitowany przez rodziców uczniów. Uzupełnione dokumenty musiała następnie przekazać do Urzędu Miasta w R.. W trakcie pracy nikt jej nie nadzorował. Dopiero po zakończeniu umowy sporządzone przez nią dokumenty sprawdziła wnioskodawczyni .

M. K. (1) z wykształcenia jest nauczycielem języka angielskiego. W ramach zawartych z (...) Akademia (...) w R. umów zajmowała się sporządzaniem programu nauczania, a następnie na jego podstawie przeprowadzaniem zajęć dla uczniów klas IV-VI. Zajęcia te przeprowadzała dla dwóch grup uczniów, tj. słabszych (wymagających znacznej pomocy) oraz szczególnie uzdolnionych. Do przeprowadzenia zajęć stosowała metody opanowane przez nią podczas studiów wyższych, przy wykorzystaniu m.in. tablic multimedialnych. W pierwszej fazie zajęć przeprowadzała krótki wykład na temat związany z daną lekcją, a następnie przeprowadzała z uczestnikami ćwiczenia utrwalające zdobytą wiedzę. Uczestnicy projektu posiadali podręczniki odmienne od tych z których korzystali w ramach zajęć języka angielskiego wynikających ze zwykłej siatki godzin, jednak sam sposób prowadzenia zajęć nie odbiegał od zwykłych zajęć szkolnych. Zdobytą przez uczestników wiedzę zainteresowana sprawdzała za pomocą testów. Poziom realizacji programu sprawdzany był natomiast za pośrednictwem testów diagnostycznych przeprowadzanych na początku i końcu cyklu nauczania .

A. K. z wykształcenia jest biologiem. W ramach zawartej z (...) Akademia (...) w R. umowy jako asystent projektu zajmowała się analizowaniem ankiet uczniów oraz ich rodziców, kontakt z nauczycielami oraz przekazywanie im przydzielonych pomocy dydaktycznych takich jak płyty CD. Ponadto sprawdzała obecność uczestników na zajęciach. Pracowała kilka razy w tygodniu lub w miesiącu i w danej szkole przebywała wyłącznie we wskazanych dniach. Wynagrodzenie otrzymywała za przepracowane.

J. N. z wykształcenia jest pedagogiem. W ramach zawartych z (...) Akademia (...) w R. umów zajmowała wykonywaniem obowiązków pedagoga i asystenta projektu. Jako pedagog prowadziła zajęcia dla uczniów szkół gimnazjalnych składających się z 8-10 osób. Zajęcia te polegały na przeprowadzaniu rozmów z uczniami w ramach których poszczególni uczniowie mogli opowiadać o swoich problemach, zaś grupa szukała wspólnego ich rozwiązania. Zainteresowana używała metod mających na celu jak największe zainteresowania uczniów daną tematyką i były to nie tylko rozmowy, ale także na przykład oglądanie filmów. Ponadto zajęcia w mniejszej grupie pozwalały J. N. na bieżącą ocenę pracy i postępów każdego z uczniów. Uczniów do projektu kwalifikował pedagog szkolny według określonych kryteriów wynikających z danego projektu, przy czym mogły to być na przykład osoby
z zaburzonym nawiązywaniem kontaktów interpersonalnych, czy dzieci mające problem ze wstydem. Natomiast jako asystentowi do jej obowiązków należało nadzorowanie pracy nauczycieli, kontakt z nimi oraz przekazywanie informacji uzyskanych z Urzędu Miasta. Dodatkowo zajmowała się przekazywaniem materiałów niezbędnych do prowadzenia zajęć oraz nadzorem prac zespołu. Przekazywała również wszelką dokumentację związaną z prowadzonym projektem pracownikowi Urzędu Miasta w.

K. P. w ramach zawartych z (...) Akademia (...) w R. umów wykonywała obowiązki asystenta projektu. Do jej zadań należało tworzenie dokumentów związanych z przebiegiem projektu, analiza ankiet uczestników projektu oraz sprawdzanie rezultatów i celów osiągniętych w wyniku jego realizacji. Analiza ankiet polegała na tworzeniu raportów co do osiągnięcia rezultatów nauczania, w wyniku porównania danych zawartych z trzech ankiet przeprowadzanych w różnych etapach projektu. Zajmowała się również wprowadzaniem danych uczniów do systemu komputerowego. Musiała wówczas sprawdzić zgodność numeru PESEL i wieku uczestników. Współpracowała również z Urzędem Miejskim w R. do którego dostarczała dokumenty, raporty i protokoły podpisywane przez uczniów, a także pokwitowania odbioru materiałów. Zwykle nikt nie kontrolował jej pracy, bowiem kontrolowane były dostarczane i przygotowywane przez nią dokumenty.

J. P. z wykształcenia jest pedagogiem. W ramach zawartych z (...) Akademia (...) w R. umów zajmowała się prowadzeniem zajęć z zakresu pedagogiki dot. dwóch projektów. Pierwszym z nich był projekt „Z problemem do poradni” w ramach którego zainteresowana prowadziła zajęcia
z dziećmi uczęszczającymi do I klasy i ich rodzicami w małych 5-osobowych grupach. Prowadzone zajęcia odbywały się dwa razy w tygodniu i przeznaczone były dla dzieci
z problemami emocjonalnymi, bądź z zaległościami w nauce. W przypadku tych pierwszych celem projektu było podniesienie samooceny takich dzieci, natomiast w przypadku problemów w nauce celem było wyrównanie poziomu ich wiedzy. Zajęcia zainteresowana prowadziła w formie zabaw, które miały otworzyć dzieci na pracę i zabawę z innymi dziećmi. Przyjęta metoda pozwalała J. P. wpłynąć na zachowanie każdego z uczestników projektu. Zobowiązana była także do comiesięcznego przedkładania harmonogramów odbytych zajęć a także listy ich uczestników, którą podpisywali rodzice. Także w trakcie projektu oraz na jego zakończenie przedstawiała do wypełnienia rodzicom uczestników projektu ankiety oceniające jej zajęcia oraz postępy ich dzieci. Drugim projektem był projekt pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro”. Był to program dla osób pozostających przez dłuższy czas osobami bezrobotnymi. W ramach tego programy zainteresowana przeprowadzała zajęcia z osobami kierowanymi przez Urząd Pracy w R. oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w R.. Zajęcia te odbywały się jednocześnie z zainteresowaną oraz psychologiem, a ich celem było zachęcenie osób bezrobotnych do działania i aktywizacji zawodowej. Ponadto zabierała takie osoby do restauracji, czy kina. Po zakończeniu takiego projektu osoby bezrobotne odbywały staż, jak też zobowiązane były do oceny pracy zainteresowanej w postaci wypełniania stosownej ankiety.

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił w oparciu o dokumenty znajdujące się w aktach sprawy, w tym akta organu rentowego. Dokumenty te nie były kwestionowane w toku postępowania przez żadną ze stron, a zatem stanowią w pełni wiarygodne źródło dowodowe oraz w oparciu o zeznania wnioskodawczyni oraz zainteresowanych, których wiarygodność również nie została zasadnie podważona w niniejszej sprawie.

Dokonując oceny prawnej Sąd pierwszej instancji podniósł na wstępie, iż przedmiotem sporu w niniejszej sprawie było ustalenie na jakich zasadach J. W., L. Z., J. K., M. K. (2), M. K. (1), A. K., J. N., K. P. oraz J. P. wykonywali czynności określone w łączących ich z płatnikiem umowach – czy w sposób odpowiadający wykonywaniu umowy o dzieło, czy też – jak twierdził organ rentowy - umowy zlecenia (świadczenia usług). Powyższe ustalenia miały istotne znaczenie dla określenia, czy w/w zainteresowani powinni zostać objęci – w okresach określonych w zaskarżonej decyzji – ubezpieczeniami społecznymi, z obowiązkiem odprowadzenia przez płatnika stosownych składek.

Powołując się na treść art. 6 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych wskazał, iż tytułu ubezpieczeniowy powstaje w przypadku realizowania umów o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, zaś wykonywanie umowy o dzieło takie obowiązku nie rodzi. Dostrzegając obowiązującą zasadę swobody zawierania umów, wskazał, iż Sąd ma obowiązek badać, czy dane postanowienia zawarte w umowie, czy też okoliczności związane z jej wykonywaniem nie wskazują, że strony zawierając danego rodzaju umowę nie wykroczyły poza granice swobody kontraktowej wyznaczone zgodnie z art. 353 1 k.c. m.in. przez kryteria właściwości – natury stosunku prawnego wynikającego z zawartej umowy bowiem nazwa umowy i jej stylistyka,
z użyciem terminologii służącej podkreśleniu charakteru umowy np. jako umowy o dzieło, nie są elementem decydującym samodzielnie o rodzaju zobowiązania, w oderwaniu od oceny rzeczywistego przedmiotu tej umowy i sposobu oraz okoliczności jej wykonania. Dokonując analizy treści regulacji prawnej art. 627 k.c., wskazał, iż przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia. Przedmiotem umowy jest zatem zobowiązanie do wykonania określonego dzieła, które może mieć charakter materialny jak i niematerialny, zaś sama umowa jest umową rezultatu. W wypadku wskazanej umowy cywilnoprawnej niezbędne jest, aby starania przyjmującego zamówienie doprowadziły w przyszłości do konkretnego, indywidualnie oznaczonego rezultatu jako koniecznego do osiągnięcia. Cechą konstytutywną dzieła jest samoistność rezultatu, która wyraża się przez niezależność powstałego rezultatu od dalszego działania twórcy oraz
od osoby twórcy. Jednocześnie, w wypadku umowy o dzieło bez znaczenia pozostaje rodzaj i intensywność świadczonej w tym celu pracy i staranności, przy czym wykonanie dzieła zwykle wymaga określonych kwalifikacji, umiejętności i środków. Dzieło stanowi zawsze zjawisko przyszłe, jest czymś, co w chwili zawarcia umowy nie istnieje, lecz ma dopiero powstać w jakiejś określonej przyszłości. Rezultat, o jaki umawiają się strony, musi być z góry określony. Określenie to może nastąpić przy użyciu różnych metod, jak np. z zastosowaniem obiektywnych jednostek metrycznych, przez zestawienie z istniejącym wzorem, z wykorzystaniem planów, rysunków, przez opis.

Natomiast dokonując rozróżnienia umowy o dzieło i umowę o świadczenie usług (art. 750 k.c.), do której stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, wskazał, iż umowa o świadczenie usług jest umową starannego działania, zatem jej celem jest wykonywanie określonych czynności, które nie muszą zmierzać do osiągnięcia rezultatu. Spełnieniem świadczenia jest samo działanie w kierunku osiągnięcia danego rezultatu. Sąd Apelacyjny w Lublinie w wyroku z dnia 26 stycznia 2006 roku (sygn. akt III AUa 1700/05, OSA 2008, z. 3, poz. 5), stwierdził, że jednym z kryteriów pozwalających na odróżnienie umowy o dzieło od umowy o świadczenie usług jest możliwość poddania umówionego rezultatu (dzieła) sprawdzianowi na istnienie wad fizycznych (podobnie Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 03 listopada 2000 roku, IV CKN 152/00). Należy jednak pamiętać, że – na zasadach wynikających z kodeksu cywilnego (art. 471 k.c.) – wykonujący usługę również odpowiada za należyte wykonanie zobowiązania. Sam fakt więc, że zleceniodawca przeprowadza kontrolę jakości wykonania usługi (innymi słowy, bada zachowanie przez usługodawcę należytej staranności) nie stanowi o tym, że czynność taka stanowi sprawdzian umówionego rezultatu na istnienie wad fizycznych i przemawia za zakwalifikowaniem umowy jako umowa o dzieło. Nadzór nad wykonywaniem czynności przewidzianych umową, oraz określenie miejsca i sposobu pracy, typowe są raczej dla umowy o świadczenie usług, gdzie liczy się bieżąca staranność pracy i wykonywanie poszczególnych czynności zgodnie ze wskazaniami kontrahenta i w sposób przez niego oznaczony, nie zaś dla umowy o dzieło, gdzie liczy się jedynie rezultat w postaci wykonanego dzieła. W przypadku umowy o dzieło występuje większa swoboda organizacyjna wytwórcy. Za orzecznictwem sądów podkreślił, że umowę której przedmiotem są usługi w szerokim tego słowa znaczeniu nie można uznać za umowę o dzieło, lecz umowę o świadczenie usług, do której stosuje się odpowiednio przepisy o umowie zlecenia ( por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 9 lipca 2008 roku, I PK 315/07, LEX nr 470956). W wyroku z dnia 19 marca 2008 roku (sygn. akt I ACa 83/08, LEX nr 466437) Sąd Apelacyjny w Poznaniu wyjaśnił natomiast, że wykonywanie powtarzalnych czynności - usług w pewnym przedziale czasowym, nie może zostać zakwalifikowane jako umowa o dzieło z uwagi na ciągłość czynności.

Uwzględniając przedstawioną wyżej charakterystykę tych dwóch rodzajów umów, Sąd Okręgowy uznał, że treść postanowień umów łączących płatnika z zainteresowanymi wykazuje w przeważającym stopniu cechy umowy o świadczenie usług, a nie umowy o dzieło. Z treści umów zawartych przez płatnika z J. W., L. Z., J. K., M. K. (2), M. K. (1), A. K., J. N., K. P. i J. P. nie wynika, aby płatnik z góry umawiał się z nimi na wykonanie określonego zindywidualizowanego dzieła. Zgodnie z umowami zawartymi z M. P., A. S., M. S., E. S., A. T.,A. W. (2), A. W. (3) oraz D. J. osoby te zobowiązały się do:

1)  w przypadku J. W. zgodnie z umową nr (...) z dnia
12 marca 2013 roku: prowadzenia zajęć wyrównawczych z języka angielskiego/zajęcia dodatkowe z języka angielskiego w ramach projektu „Lepsza edukacja najlepszą inwestycją – zajęcia dodatkowe i wyrównawcze dla uczniów/uczennic (...) podstawówek w latach 2011-2013” w celu osiągnięcia rezultatów i wskaźników założonych w projekcie według autorskiego programu w ilości 89h;

2)  w przypadku L. Z. zgodnie z umową nr (...) z dnia 03 grudnia 2012 roku: prowadzenia zajęć ekologiczno-przyrodniczych w ramach zadania „Zajęcia dodatkowe ekologiczno-przyrodnicze” w ramach projektu „Lepsza edukacja najlepszą inwestycją – zajęcia dodatkowe i wyrównawcze dla uczniów/uczennic (...) podstawówek w latach 2011-2013” w celu osiągnięcia rezultatów i wskaźników założonych w projekcie według autorskiego programu w ilości 320 h w PSP nr (...) w R.;

3)  w przypadku J. K. zgodnie z umową nr (...) z dnia 28 marca 2012 roku: wykonywania zadań asystenta w szkole związanych z realizacją projektu „Krok w lepsze jutro – zajęcia dodatkowe i wyrównawcze dla uczniów/uczennic (...) gimnazjów w latach 2011-2013” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach IX Priorytetu (...) Rozwój wykształcenia i kompetencji
w regionach, Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, zgodnie z umową nr (...) z dnia 19 listopada 2012 roku: wykonywania zadań asystenta w szkole zwianych z realizacją projektu pt.: „Lepsza edukacja najlepszą inwestycję – zajęcia dodatkowe i wyrównawcze dla uczniów/uczennic (...) podstawówek w latach 2011-2013” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych;

4)  w przypadku M. K. (2) zgodnie z umową nr (...) z dnia 19 listopada 2012 roku: wykonywania zadań asystenta w szkole zwianych z realizacją projektu pt.: „Lepsza edukacja najlepszą inwestycję – zajęcia dodatkowe i wyrównawcze dla uczniów/uczennic (...) podstawówek w latach 2011-2013” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych;

5)  w przypadku M. K. (1) zgodnie z umową nr (...): opracowania
i wdrażania ćwiczeń, programów i tekstów z języka angielskiego oraz prowadzeniu zajęć z języka angielskiego w miejscu wskazanym przez (...) Akademia (...), zgodnie z umową nr (...) z dnia 03 grudnia 2012 roku: prowadzenia zajęć wyrównawczych z języka angielskiego/zajęcia dodatkowe z języka angielskiego w ramach projektu „Lepsza edukacja najlepszą inwestycją – zajęcia dodatkowe i wyrównawcze dla uczniów/uczennic (...) podstawówek w latach 2011-2013” w celu osiągnięcia rezultatów i wskaźników założonych w projekcie według autorskiego programu w ilości 857h;

6)  w przypadku A. K. zgodnie z umową nr (...) z dnia 21 stycznia 2013 roku: wykonywania zadań asystenta w szkole związanych
z realizacją projektu „Krok w lepsze jutro – zajęcia dodatkowe i wyrównawcze dla uczniów/uczennic (...) gimnazjów w latach 2011-2013” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach IX Priorytetu (...) Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego;

7)  w przypadku J. N. zgodnie z umową nr (...) z dnia 26 marca 2012 roku: wykonywania zadań asystenta w szkole związanych z realizacją projektu „Krok w lepsze jutro – zajęcia dodatkowe i wyrównawcze dla uczniów/uczennic (...) gimnazjów w latach 2011-2013” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach IX Priorytetu (...) Rozwój wykształcenia i kompetencji
w regionach, Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, zgodnie z umową nr (...) z dnia 19 listopada 2012 roku: wykonywania zadań asystenta w szkole zwianych z realizacją projektu pt.: „Lepsza edukacja najlepszą inwestycję – zajęcia dodatkowe i wyrównawcze dla uczniów/uczennic (...) podstawówek w latach 2011-2013” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych, zgodnie z umową nr (...) z dnia 13 września 2011 roku: prowadzenia zajęć w ramach projektu „Z problemem do poradni” w celu osiągnięcia rezultatów i wskaźników założonych w projekcie (podniesienie i wyrównanie poziomu edukacji u uczniów/uczennic korzystających z pomocy poradni pedagogiczno-psychologicznej w R.; zgodnie z umową nr (...) z dnia
06 września 2012 roku: prowadzenia zajęć w ramach projektu „Aktywność szansą na lepsze jutro” w celu osiągnięcia rezultatów i wskaźników założonych w projekcie (podniesienie i wyrównanie poziomu edukacji u osób korzystających z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w R.);

8)  w przypadku K. P. zgodnie z umową nr (...) z dnia 31 sierpnia 2011 roku: wykonywania zadań asystenta w szkole związanych z realizacją projektu „Prosta sprawa – kwalifikacje to podstawa, zajęcia dodatkowe i wyrównawcze dla uczniów/uczennic (...) szkół zawodowych w latach 2011-2014” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach IX Priorytetu (...) Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego; zgodnie z umową nr (...) z dnia 2 kwietnia 2012 roku: wykonywania zadań asystenta w szkole związanych z realizacją projektu „Krok w lepsze jutro – zajęcia dodatkowe i wyrównawcze dla uczniów/uczennic (...) gimnazjów w latach 2011-2013” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach IX Priorytetu (...) Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, zgodnie z umową nr (...) z dnia 19 listopada 2012 roku: wykonywania zadań asystenta w szkole zwianych z realizacją projektu pt.: „Lepsza edukacja najlepszą inwestycję – zajęcia dodatkowe i wyrównawcze dla uczniów/uczennic (...) podstawówek w latach 2011-2013” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych;

9)  w przypadku J. P. zgodnie z umową nr (...) z dnia 06 września 2012 roku: prowadzenia zajęć w ramach projektu „Aktywność szansą na lepsze jutro” w celu osiągnięcia rezultatów i wskaźników założonych w projekcie (podniesienie i wyrównanie poziomu edukacji u osób korzystających z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w R.).

Ponadto, jak wskazał Sąd Okregowy, umowy te zawierały dodatkowe zobowiązania, które nieznacznie różniły się w zależności od okresu kiedy dana umowa została zawarta oraz w zależności od głównych zobowiązań z nich wynikających i były to m.in. zobowiązania takie jak:

- realizacja zadań wynikających z projektu i współpracy z koordynatorem/asystentem projektu w zakresie prawidłowego prowadzenia procesu rekrutacji i weryfikacji dokumentacji rekrutacyjnej;

- prowadzenie bieżącej dokumentacji związanej z realizacją projektu, w tym: rekrutacji uczestników, sporządzania niezbędnych raportów, zestawień z realizacji projektu, współpracy z koordynatorem/zastępcą koordynatora projektu w zakresie baz danych związanych z realizacją zadań, prowadzenia dokumentacji dot. uczestnictwa każdego z uczniów w projekcie, przeprowadzania ankiet ewaluacyjnych na potrzeby projektu, dostarczania na koniec każdego miesiąca zweryfikowanych: harmonogramów zajęć, szczegółowego planu przeprowadzonych zajęć, dzienników zajęć, rachunków, kart ewidencyjnych czasu pracy;

- odbiór materiałów niezbędnych do przeprowadzenia zajęć oraz rozdysponowanie ich pomiędzy uczniów;

- współpraca z koordynatorem/asystentem koordynatora projektu oraz przygotowywania
i przedstawienia koordynatorowi/asystentowi koordynatora projektu: dokumentów dotyczących postępu rzeczowego projektu, niezbędnych do przygotowania wniosków
o płatność oraz sprawozdań, dokumentów dotyczących planowanego postępu rzeczowego projektu, systematycznego informowania koordynatora projektu o problemach związanych z realizacją projektu, wykonanie innych czynności związanych z realizacją projektu zleconych przez zamawiającego;

- promocja projektu w szkole tzn. oznakowanie sprzętu oraz pomieszczeń, w których przeprowadzane będą zajęcia; właściwego zabezpieczenia dokumentacji związanej
z realizacją projektu.

Sąd pierwszej instancji zauważył, iż żadna z w/w umów nie określała indywidualnych cech zamawianego dzieła, odpowiadających osobistym potrzebom zamawiającego, nie posiadały one również cech osiągnięcia zindywidualizowanego rezultatu. Umowy te nie zawierały nadto ich skonkretyzowania, a wynagrodzenie miało być wypłacane w zamian za przepracowaną liczbę godzin. W wyniku analizy przedmiotowych umów podstawie dokumentacji znajdującej się w aktach organu rentowego oraz aktach sądowych w tym zeznań wnioskodawczyni i zainteresowanych Sąd ten uznał, że głównymi zadaniami powierzanymi zainteresowanym było prowadzenia zajęć w obszarze swoich specjalności. Były to zajęcia w zakresie języka angielskiego, języka polskiego, przyrody, matematyki, czy gimnastyki korekcyjnej, a także zajęcia terapeutyczne z psychologiem odbywające się według pewnego utartego schematyzmu. Nie były to więc czynności przynoszące konkretny materialny rezultat, możliwy do obiektywnej weryfikacji. Nie jest możliwe określenie - a co więcej nie określają tego poszczególne umowy - jaka rzecz, czy zespół rzeczy miałyby powstać w efekcie wykonywania tychże czynności (innymi słowy - co miałoby stanowić dzieło). Poza tym, przeciwko uznaniu przedmiotowych umów za umowy o dzieło przemawia, zdaniem Sądu pierwszej instancji fakt, iż nie istnieje możliwość poddania kontroli efektów pracy zainteresowanych pod kątem osiągnięcia konkretnego, zindywidualizowanego rezultatu. Brak było w spornych umowach określenia przez co strony rozumieją odbiór dzieła, czy też że przyjmujący zamówienie będzie wykonywał dzieło z należytą starannością. Zainteresowani w praktyce byli zobowiązani do sporządzania sprawozdań z wykonywanych czynności przy czym w sprawozdaniach tych zawierała się wyłącznie liczba przepracowanych godzin. To właśnie w oparciu o takie sprawozdanie otrzymywała umówione wynagrodzenie.

Sąd Okręgowy zaakcentował, iż w odniesieniu do umowy o dzieło istnieje związek wynagrodzenia z samym dziełem, jego wartością: w świadczeniu usługi rozłożonej w czasie istnieje związek wynagrodzenia z ilością, jakością i rodzajem usługi. Generalnie więc wynagrodzenie z umowy o dzieło określa się w sposób ryczałtowy lub kosztorysowy (art. 629-632 k.c.). W wykonaniu umowy stron stosowane były tymczasem jak już wyżej wskazano godzinowe stawki wynagrodzenia za czas realizacji umowy, niezależnie od nakładu pracy koniecznego do wykonania „dzieł” w postaci różnych zadań co wskazuje, na zapłatę za działanie rozłożone w czasie. Takie bowiem ukształtowanie obowiązków wykonawców spowodowało, że ich świadczenia stały się w wykonaniu usługi świadczeniami ciągłymi. Celem stron nie było zatem zawarcie umów o dzieło i rozliczanie się za ich wynik, ale wykonywanie powtarzającej się pracy nauczyciela, psychologa czy też asystenta za wynagrodzeniem ustalonym w jednostkach czasowych.

Według oceny zawartej w uzasadnieniu zaskarżonego wyroku rzeczywistym przedmiotem analizowanych umów było więc przygotowywanie, a następnie przeprowadzanie zajęć w zakresie wynikającym z konkretnego programu unijnego.

Zdaniem Sądu Okręgowego, z uwagi na powyższe, zawarte z zainteresowanymi umowy stanowiły typowe umowy o świadczenie usług oparte na zasadzie starannego działania i zdecydowanie nie były umowami rezultatu. W przypadku przeprowadzenia zajęć szkolnych nie występuje rezultat ucieleśniony w jakiejkolwiek postaci. Jest to wyłącznie staranne działanie wykonawcy umowy, który stosownie do posiadanej wiedzy, ma ją przekazać słuchaczom.

W ocenie Sądu pierwszej instancji nie ma podstaw do kwalifikowania danej umowy, jako umowę o dzieło tylko na tej podstawie, iż niektóre czynności wykonywane w jej ramach mają charakter dzieła ( por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 06 kwietnia 2011 roku, II UK 315/10, LEX nr 885011; wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 19 marca 2008 roku, I Ca 83/08). Oczywistym jest, iż prowadzenie wszelkiego rodzaju zajęć szkolnych wymaga od prowadzącej je osoby wcześniejszego przygotowania materiałów dydaktycznych. Czynności te nie przesądzają o istocie stosunku zobowiązaniowego, a jedynie umożliwiają weryfikację jego prawidłowej realizacji. Nadto nie można w sprawie niniejszej tracić z pola widzenie, że z zebranego
w sprawie materiału dowodowego wynika, iż zainteresowani wykonywali pracę w miejscu wskazanym przez wnioskodawczynię i realizowali jako jej podwykonawcy zadania wynikające z zawartych przez nią umów z samorządami terytorialnymi w zakresie programów unijnych. Stwierdzić również należy, że w przypadku przeprowadzenia cyklu zajęć, nie występuje żaden rezultat ucieleśniony w jakiejkolwiek postaci. Jest to wyłącznie staranne działanie wykonawcy umowy, który stosownie do posiadanej wiedzy, ma ją przekazać swoim słuchaczom. Poziom wiedzy uczestników po takich wykładach nie może być utożsamiany z wymaganym rezultatem. Oczywiste jest przy tym, że na każdym wykładzie dobór słów, przykładów może być inny, ale nie zmienia to typowej usługi w wymagany efekt. Wykład (szkolenie, warsztat, konferencja) w postaci wysiłku umysłowego wymagany jest przy każdej pracy umysłowej i jest wykładnikiem tylko obowiązku starannego działania. Czynnością końcową było przeprowadzenie przez zainteresowanych zajęć szkoleniowych, a więc typowych usług dydaktycznych. Czynności te, nawet jeśli zostaną zmaterializowane na piśmie, czy nośniku elektronicznym (prezentacja multimedialna) nie mogą, zdaniem Sądu Okręgowego, być utożsamiane z dziełem którego dotyczy umowa, bowiem ta dotyczyła przeprowadzenia zajęć. Wykonanie określonej czynności (szeregu powtarzających się czynności), bez względu na to, jaki rezultat czynność ta przyniesie, jest cechą charakterystyczną tak dla umów zlecenia (gdy chodzi o czynności prawne - art. 734 § 1 k.c.), jak i dla umów o świadczenie usług nieuregulowanych innymi przepisami (gdy chodzi o czynności faktyczne - art. 750 k.c.). W konsekwencji dziełem jest stworzenie czegoś lub przetworzenie do postaci, w jakiej wcześniej nie istniało. W takim ujęciu, obowiązków polegających na przygotowaniu i przeprowadzeniu zajęć, choćby w oparciu o samodzielnie wybrane i przystosowane materiały dydaktyczne, a nie, narzucony z góry program, nie można uznać za dzieło, ponieważ czynności te nie przynoszą konkretnego, samoistnego, oznaczonego i pewnego rezultatu. Określony rezultat umowy o dzieło powinien być bytem o indywidualnym, pewnym charakterze, nakierowanym na uzyskanie samodzielnej wartości w obrocie. Dzieło musi istnieć, zatem w postaci postrzegalnej, pozwalającej nie tylko odróżnić je od innych przedmiotów, ale uchwycić istotę (wynik) uzgodnionego i zrealizowanego rezultatu. Dlatego w razie przeprowadzania wykładów, nawet w oparciu o samodzielnie przygotowany program i pomoce naukowe, nie występuje rezultat tych czynności ucieleśniony w konkretnej postaci. Jest to wyłącznie staranne zachowanie wykonawcy umowy (lektora), który stosownie do posiadanej wiedzy, świadczy usługi starannej nauki, które przekazuje nauczanym (por. wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 28 lutego 2013 r., sygn. akt III AUa 1785/12, wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia z dnia 30 sierpnia 2012 r., sygn. akt III AUa 394/12).

Sąd Okręgowy powołał się na jednolite poglądy Judykatury, że usługi wykładowców/nauczycieli lub inne nauczanie noszą konstrukcyjne cechy umów (czynności) starannego działania, a nie umów rezultatu, bo nie przynoszą konkretnych, mierzalnych lub pewnych indywidualnych rezultatów niematerialnych, także wtedy gdy były prowadzone według indywidualnych programów nauczyciela (por. wyroki Sądu Najwyższego: z dnia 18 kwietnia 2012r., II UK 187/11, OSNP 2013 nr 9-10, poz. 115 lub z dnia 13 czerwca 2012r., II UK 308/11, LEX nr 1235841; z dnia 3 października 2013r., II UK 103/13; dnia 8 listopada 2013r., II UK 157/13). Od nauczającego (wykładowcy lub lektora) oczekuje i wymaga się, aby przez staranne nauczanie przekazywał posiadaną wiedzę osobom uczącym się bez pewności wyniku, że w jednakowym stopniu posiądą oni nauczaną wiedzę, a w szczególności bez gwarancji, że osiągną oni założony (oferowany) stopień (rezultat) nauki na jednakowo pewnym poziomie. Regułą nauczania innych osób nie jest osiągnięcie konkretnego i pewnego poziomu (stanu) znajomości danego przedmiotu przez każdego „słuchacza”, który byłby „dziełem” uzyskania przez każdego słuchacza jednakowego efektu nauki. na uwadze iż umowy o dzieło nie stanowi umowa o przeprowadzanie cyklu bliżej niesprecyzowanych zajęć lekcyjnych, bowiem wskazuje to na to, iż zamawiający nie jest zainteresowany określonym dziełem (utworem) intelektualnym o indywidualnym charakterze w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim. Natomiast w przypadku wykładów możliwym jest zawarcie umowy o dzieło wyłącznie w przypadku, że wykładowi takiemu można przypisać cechy utworu. Takie warunki spełnia natomiast tylko wykład naukowy (cykl takich wykładów) o charakterze niestandaryzowanym i niepowtarzalnym, wypełniający kryteria twórczego i indywidualnego dzieła naukowego (por. wyroki Sądu Najwyższego: z dnia 28 sierpnia 2014 roku, II UK 12/14, z dnia 4 czerwca 2014 roku, II UK 548/13 i z dnia 4 lipca 2013 roku, II UK 402/12).

W ocenie Sądu Okręgowego zainteresowani wykonywali typowe umowy
o świadczenie usług szkoleniowych, których elementarną i podstawową formą jest wykład, czy jak w przypadku niektórych z nich, także warsztaty. Umowy te miały na celu przeprowadzenie powtarzalnego procesu polegającego na przekazywaniu wiedzy uczniom, ze wskazanego zakresu. Zaznaczyć należy, że nie wynik nauczania prowadzonego przez zainteresowanych ale samo w sobie przekazywanie przez nich wiedzy było przedmiotem tychże umów. Kończąc natomiast wywody Sąd Okręgowy wskazał, iż zainteresowani wykonywali w ramach zawartych umów, także czynności, które dałoby się zakwalifikować jako czynności wykonywane w ramach umowy o dzieło takie jak m.in. przygotowanie programu nauczania, czy sprawozdań z realizacji programy niemniej czynności te nie stanowiły głównego celu tych umów, a stanowiły jedynie dodatek do ich pracy. Gdyby rzeczywiście istotą zawieranych umów miało być nie tyle prowadzenie zajęć co opracowanie programów nauczania, tj. materiałów dobranych indywidualnie pod kątem danego programu, to okoliczność ta, jak nakazują przyjąć zasady doświadczenia życiowego, zostałaby zaakcentowana w tychże umowach. Znamienne jest także to, iż w treści zawartych umów, strony nie wskazały jakie i w jakiej postaci zmaterializowane prawa autorskie, miałyby przejść na wnioskodawczynię.

Wskazać także należy, iż M. K. (1), J. K., M. K. (2), A. K., J. N. i K. P. zawierały umowy nie skupiające się na przeprowadzeniu zajęć. W przypadku M. K. (1) była to umowa na podstawie której ta zainteresowana zobowiązała się do opracowania i wdrażania ćwiczeń, programów i tekstów z języka angielskiego. Jednak także i w tym przypadku umowa ta nie zawierała konkretyzacji dzieła, ani żadnych wytycznych którymi osoba ta winna się kierować. Skarżąca w żaden sposób nie udokumentowała także sposobu jej wykonania, w szczególności nie przedłożyła żadnych stworzonych w ten sposób dokumentów mogących potwierdzić charakter zleconych czynności. Natomiast w stosunku do pozostałych w/w zainteresowanych były to umowy na podstawie, których te zainteresowane zobowiązały się do wykonywania zadań asystenta projektu. Niewątpliwie w tym zakresie, zdaniem Sądu, część zadań im powierzonych takich jak opracowanie zbiorczych analiz ankiet mogłaby odpowiadać charakterystyce dzieła, niemniej czynności te nie były ich głównym zajęciem, natomiast pozostałym zleconym czynnościom takim jak udział w komisjach rekrutacyjnych, czy kontakty z koordynatorem projektu cech działa przypisać nie można, co również przemawia za uznaniem tych umów jako umowy o świadczenie usług, nie zaś umowy o dzieło.

Biorąc pod uwagę powyższe rozważania postępowanie dowodowe w ocenie Sądu
nie wykazało, iż rzeczywistą wolą stron nie było zawarcie umowy o dzieło, gdyż celem podejmowanych czynności nie było osiągnięcie konkretnego rezultatu, który podlegałby ocenie. Były to umowy starannego działania mające charakter umowy o świadczenie usług, do których stosuje się odpowiednio przepisy o zleceniu.

Podsumowując, Sąd Okręgowy uznał, iż ocena prawna charakteru łączących płatnika z zainteresowanymi umów, dokonana przez organ rentowy, jest prawidłowa i stosownie do art. 477 14 § 1 k.p.c. oddalił odwołania jako nieuzasadnione.

O kosztach procesu orzeczono w punkcie II wyroku na podstawie art. 98 § 1 i § 3
w zw. z art. 99 k.p.c. Na koszty pozwanego organu rentowego złożyło się wynagrodzenia pełnomocnika, będącego radcą prawnym stąd Sąd obciążył odwołującą obowiązkiem zwrotu poniesionych przez organ kosztów zastępstwa radcowskiego, ustalając wysokość należności w oparciu o przepis § 9 ust. 2 w zw. z § 2 pkt 5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności radców prawnych z dnia 22 października 2015 roku (Dz.U.2018.265). Sąd Okręgowy wskazał, iż skarżąca odwołała się od dziewięciu decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w R., określających wysokość należnych składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, wypadkowe i zdrowotne z tytułu umów zawartych z: J. W. na kwotę 84,70 zł, L. Z. na kwotę 2.336,03 zł, J. K. na kwotę 1.318,61 zł, M. K. (2) na kwotę 524,10 zł, M. K. (1) na kwotę 2.708,60 zł, A. K. na kwotę 524,14 zł, J. N. na kwotę 4.110,23 zł, K. P. na kwotę 2.062,99 zł i J. P. na kwotę 1.546,14 zł. We wszystkich dziewięciu sprawach pozwany Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w R. reprezentowany był przez pełnomocnika będącego radcą prawnym, który w odpowiedziach na odwołania wniósł o zasądzenie kosztów procesu według norm przepisanych. Postanowieniami z dnia 27 grudnia 2017 roku Sąd połączył postępowania z wszystkich odwołań do wspólnego rozpoznania i rozstrzygnięcia. Ostatecznie wszystkie odwołania zostały oddalone. Dlatego też na podstawie 98 k.p.c., statuującego zasadę odpowiedzialności za wynik sprawy, stronie pozwanej należały się koszty procesu, obejmujące wynagrodzenie jej pełnomocnika. Z uwagi na fakt, że połączenie spraw do rozpoznania i rozstrzygnięcia na podstawie art. 219 k.p.c. nie powoduje, że tracą one swój odrębny byt, to zasadniczo organowi rentowemu należało się w tej sytuacji wynagrodzenie reprezentującego go radcy prawnego w każdej z nich, przy czym w tej kategorii spraw jest ono ustalane od wartości przedmiotu sporu, tj. na podstawie § 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności radców prawnych z dnia 22 października 2015 roku. Zwrócić należy uwagę na fakt, że przy wskazanych wyżej wartościach przedmiotu sporu w każdej ze spraw, wysokość kosztów zastępstwa procesowego w poszczególnych sprawach odnośnie składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, wypadkowe i zdrowotne wynosiłaby z tytułu umów zawartych z: J. W. – 90 zł, L. Z. – 900 zł, J. K. – 270 zł, M. K. (2) – 270 zł, M. K. (1) – 900 zł, A. K. – 270 zł, J. N. na kwotę – 900 zł, K. P. – 900 zł i J. P. – 900 zł. Łącznie wysokość tych kosztów winna więc wynosić 5.400 zł.

W okolicznościach niniejszej sprawy Sąd Okręgowy uznał jednak, że powyższe rozwiązanie nie jest uzasadnione, zważywszy na jednorodzajowość wszystkich połączonych spraw i zbliżony nakład pracy na przygotowanie odpowiedzi na odwołanie w każdej z nich, jak też z uwagi na tożsame postępowanie dowodowe w każdej z nich i rozstrzygnięcie spraw już po dwóch terminach rozprawy.

Dlatego też Sąd pierwszej instancji uznał, że w związku z tym zasadne jest przyjęcie do ustalenia wysokości kosztów zastępstwa procesowego odniesienie się do łącznej wartości przedmiotu sporu, tj. sumy wartości przedmiotu sporu w każdej z połączonych spraw. Stanowi ona kwotę 15.215,54 zł. W tej sytuacji wynagrodzenie radcy prawnego wynosi 3.600 zł, zgodnie z § 2 pkt 5) powołanego wyżej rozporządzenia z dnia 22 października 2015 roku.

Apelację od wyroku wywiodła wnioskodawczyni. Zarzucił wyrokowi:

1. błędną ocenę zebranego materiału dowodowego w aspekcie istotnych ustaleń sądu w aspekcie cech zawartych umów będących formalnie i merytoryczne umowami o dzieło art. 627 k.c. i następne poprzez błędną wykładnię tych przepisów;

2. naruszenie przepisów k.p.c. dotyczących oceny materiału dowodowego poprzez pominięcie dowodów w postaci informacji podmiotów zamawiających w aspekcie osiągnięcia rezultatów umowy w tym oddalenie i pominięcie zgłoszonego wniosku dowodowego o powtórne uzyskanie informacji jak również oceny wpływu umów zawartych z podmiotami w ramach programów unijnych na umowy zawarte z osobami fizycznymi.

Mając na względzie te zarzuty wnioskodawczyni wniosła o zmianę zaskarżonego wyroku i uwzględnienie odwołania ewentualnie o przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania.

W odpowiedzi na apelacje ZUS wniósł o oddalenie apelacji i o zasądzenie kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych.

Sąd Apelacyjny zważył, co następuje.

Apelacja jako bezzasadna podlega oddaleniu. Żadne z podniesionych zarzutów nie zasługują na podzielenie.

W pierwszej kolejności wskazać należy na regulację zawartą w art. 378 § 1 k.p.c. nakazującą sądowi drugiej instancji rozpoznanie sprawy w granicach apelacji i w granicach zaskarżenia wzięcie z urzędu pod uwagę nieważności postępowania. Pełnomocnik wnioskodawczyni wniósł o uchylenie wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi pierwszej instancji. Podstawą uchylenia zaskarżonego orzeczenia są jedynie przyczyny enumeratywnie wskazane w art. 386 § 2, 3 i 4 k.p.c. W niniejszej sprawie żadna ze wskazanych powyżej okoliczności nie tylko nie miała miejsca, również apelant, formułując ten wniosek, nie odniósł się do nich i nie uzasadnił przesłanek nakazujących uchylenie wyroku Sądu Okręgowego.

W ramach działania z urzędu wynikającego z powołanego wyżej art. 378 § 1 k.p.c., Sąd Apelacyjny nie konstatuje by zachodziły podstawy do stwierdzenia nieważności postępowania prowadzonego przed Sądem pierwszej instancji.

Brak także podstaw do uznania, że nie nastąpiło rozpoznanie istoty sprawy. Do nierozpoznania istoty sprawy dochodzi wówczas, gdy rozstrzygnięcie sądu pierwszej instancji nie odnosi się do tego, co było przedmiotem sprawy, gdy zaniechał on zbadania materialnej podstawy żądania albo merytorycznych zarzutów strony, bezpodstawnie przyjmując, że istnieje przesłanka materialnoprawna lub procesowa unicestwiająca roszczenie (wyroki Sądu Najwyższego z dnia 21 października 2005 r., III CK 161/05, LEX nr 178635, z dnia 12 listopada 2007 r., I PK 140/07, OSNP 2009, nr 1-2, poz. 2). W sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych przedmiot rozpoznania w myśl art. 476§ 2 k.p.c. w związku z art. 477 9 k.p.c. wyznacza w pierwszej kolejności przedmiot decyzji organu rentowego zaskarżonej do sądu ubezpieczeń społecznych, a w drugim rzędzie zakres odwołania od tej decyzji. Rozpoznając zatem odwołanie od decyzji organu rentowego, sąd ubezpieczeń społecznych rozstrzyga o zasadności odwołania w granicach wyznaczonych z jednej strony zakresem samego odwołania a z drugiej treścią zaskarżonej decyzji. W niniejszej sprawie powyższe przesłanki zostały spełnione. Przedmiotem sporu było ustalenie przesłanek do ustalenia obowiązkowego podlegania ubezpieczeniom społecznym z tytułu umowy zlecenia. Sąd Okręgowy odniósł się do zarzutów podniesionych w odwołaniu oceniając zasadność kontrolowanych decyzji organu rentowego. W tym celu przeprowadził postępowanie dowodowe, także uwzględniając wnioski dowodowe stron w koniecznym dla rozstrzygnięcia zakresie, a zgromadzone dowody poddał analizie. W oparciu o wyniki tej analizy Sąd pierwszej instancji dokonał ustaleń faktycznych, które poddał ocenie materialno prawnej, choć niezgodnie z oczekiwaniami strony dowołującej się. Jednak kwestionowanie tych ustaleń i oceny sądu pierwszej instancji, nie oznacza, że Sąd ten nie rozpoznał istoty sprawy.

Nie można także zgodzić się z także z zarzutem naruszenia prawa procesowego art. 233 § 1 k.p.c. Zgodnie z tym przepisem Sąd ocenia wiarygodność i moc dowodów według własnego przekonania, na podstawie wszechstronnego rozważenia zebranego materiału. Zastrzeżona dla Sądu swobodna ocena dowodów opiera się na odpowiadającemu zasadom logiki powiązaniu ujawnionych w postępowaniu dowodowym okoliczności w całość zgodną z doświadczeniem życiowym (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 20 marca 1980 roku, II URN 175/79 OSNC 1986/10/200). Stosownie do tych reguł Sąd Okręgowy, oceniając zeznania wnioskodawczyni i zainteresowanych, dowody z dokumentów słusznie uznał, że zebrany materiał prowadzi do pewnych, logicznych i zgodnych z doświadczeniem życiowym wniosków, w zakresie zrekonstruowanego stanu faktycznego. Do dokonania tych ustaleń zbędne stało się żądanie dodatkowych informacji wskazanych w piśmie procesowym z dnia 30 maja 2018 roku (k. 217), bowiem okoliczności na jakie powołuje się wnioskodawczyni wynikają wprost, zgodnie z jej twierdzeniami z dołączonych umów zawartych z jednostkami samorządowymi (realizującymi projekty unijne) oraz umów z poszczególnymi podwykonawcami, a także z jej zeznań. Natomiast z godnie z art. 227 k.p.c. przedmiotem dowodu są fakty istotne dla rozstrzygnięcia sprawy. Nadto zgodnie z art. 229 k.p.c. nie wymagają również dowodu fakty przyznane w toku postępowania przez stronę przeciwną, jeżeli przyznanie nie budzi wątpliwości. Apelująca, formułując zarzut naruszenia przepisów procesowych w zakresie gromadzenia i oceny materiału dowodowego traci z pola widzenia, iż Sąd Okręgowy obdarzył wiarą w całości zgromadzone dowody co do okoliczności faktycznych, w tym zakresie podzielił także zeznania wnioskodawczyni i zrekonstruował stan faktyczny, który nie jest sporny w sprawie. Apelacja, kwestionuje nie tyle ustalenia faktyczne w spawie ale ocenę prawną dokonaną przez Sąd pierwszej instancji, przytaczając argumentację praktycznie tożsamą jak w odwołaniu. Do wywodów tych bardzo drobiazgowo odniósł się Sąd pierwszej instancji w obszernej analizie prawnej i z oceną tą w pełni zgadza się Sąd Apelacyjny , zbędne zatem jest powtarzanie tej argumentacji.

W uzupełnieniu argumentacji Sądu pierwszej instancji podnieść należy, iż oczywiste jest, projekty jakie w ramach poszczególnych umów zawartych z samorządami realizował wnioskodawczyni miały służyć osiągnięciu konkretnych efektów i Sąd pierwszej instancji wypunktował je precyzyjnie. W realiach rozpoznawanej sprawy miały one polegać na nabywaniu lub podnoszeniu przez dzieci określonych umiejętności i kompetencji, poszerzaniu wiedzy. Apelująca mylnie jednak utożsamia tak rozumiane efekty z dziełem, o którym mowa w art. 627 k.c. Realizacja tych celów może nastąpić przez zawarcie z podwykonawcami różnego rodzaju umów prawa cywilnego, co zostało także dostrzeżone przez strony wmawiające się (wnioskodawczynię i jednostki samorządowe). W poszczególnych umowach z jednostkami samorządowymi zwarte są postanowienia dotyczące realizowania ewentualnego obowiązku opłacenia składek na ubezpieczenie społeczne przez wykonawcę (wnioskodawczynię).

Nie budzi żadnych wątpliwości, iż strony mają możliwość swobody zawierania umów, ale na co słusznie zwrócił uwagą Sąd pierwszej instancji, dopuszczalne jest w postępowaniu przed Sądem badanie charakteru prawnego łączącego strony stosunku prawnego. Zgodnie z art. 353 1 k.c. strony zawierające umowę mogą - co do zasady - ułożyć stosunek prawny według swojego uznania. Swoboda stron przy zawieraniu umów nie jest jednak nieograniczona, gdyż jej granice stanowią właściwość (natura) stosunku prawnego, ustawa oraz zasady współżycia społecznego. Oznacza to, że strony są zobligowane do przestrzegania zasadniczych elementów stosunku zobowiązaniowego, czyli jego części składowych, które decydują o istocie tworzonego węzła prawnego. Zasadom wykładni określonym w art. 65 § 2 k.c. podlega także kwalifikacja prawna umowy wyrażona w nadanej jej przez strony nazwie. Nie ma ona jednak charakteru przesądzającego, gdyż decydująca jest rzeczywista istota umowy determinowana jej treścią, zgodnym zamiarem stron i celem umowy, a nie jej nazwa, która niejednokrotnie może nie oddawać natury łączącego strony stosunku prawnego. Inaczej rzecz ujmując, skoro wola stron nie może zmieniać ustawy, to strony nie mogą nazwać umową o dzieło zobowiązania, którego przedmiotem nie jest dzieło w rozumieniu art. 627 k.c. Okoliczność, że strony umowy określiły łączący je stosunek prawny jako umowę o dzieło, eksponując w ten sposób jej charakter, nie jest zatem elementem decydującym samodzielnie o rodzaju zobowiązania, które ostatecznie - z uwzględnieniem wszystkich okoliczności sprawy - określa Sąd. To rolą Sądu jest dokonanie analizy zawartych i wykonywanych umów przez pryzmat treści normatywnej regulacji prawnej i oceny czy ich istotne postanowienia wskazują na zawarcie jednej z umów zdefiniowanych w Księgi III Kodeksu cywilnego. Nie ma wątpliwości, że umowy zawarte z podwykonawcami z uwagi na ich treść, sposób wykonania winny być kwalifikowane jako umowy starannego działania. Świadczy o tym zarówno treść zaciąganych zobowiązań, okres trwania umowy i jak i możliwości wypowiedzenia umowy (akta kontroli zawierają wypowiedzenie M. K. (2) z dnia 14 grudnia 2012 roku umowy o dzieło z dnia 19 listopada 2012 roku z 2 miesięcznym okresem wypowiedzenia). Z treści poszczególnych umów wynika, że przedmiotem porozumienia stron było najogólniej rzecz ujmując dokształcanie uczniów. Niewątpliwie należy założyć, ze skutkiem tych umów było nabycie wiedzy bądź podniesienie jej poziomu lub umiejętności, oczywiście jeśli uczeń wykazywał także zainteresowanie i potrzebę zdobycia wiedzy. Nie jest to jednak dzieło w rozumieniu art. 627 k.c. Przedmiotem umowy o dzieło jest doprowadzenie do weryfikowalnego i jednorazowego rezultatu, zdefiniowanego przez zamawiającego w momencie zawierania umowy, którego ramy czasowe wyznacza powierzenie wykonania i wykonanie dzieła. Powinno stanowić rezultat samoistny, który z chwilą ukończenia staje się niezależny od osoby twórcy i może stanowić samodzielny byt posiadający autonomiczną wartość w obrocie prawnym. Przyszły rezultat stanowiący przedmiot umowy o dzieło musi być zatem z góry przewidziany i określony (oznaczony) na podstawie wskazanych w umowie podstaw. Natomiast wykonujący te umowy zobowiązywali się dokonywania z właściwą starannością określonych czynności faktycznych to jest przekazywania wiedzy i umiejętności z różnych dziedzin szkolnych: języka angielskiego, matematyki, przyrody, itp., zajęć z dziećmi korzystającymi z poradni pedagogiczno – psychologicznej. Zainteresowani (podwykonawcy) nie zobowiązywali się, że uczniowie określoną wiedzę czy umiejętności zdobędą, lecz jedynie do tego, że będą je należytą starannością przekazywać. Należy także dostrzec, iż poszczególne umowy zawierane były na stosunkowo długie okresy, w których zajęcia prowadzone przez podwykonawców były rozłożone w czasie, a za prowadzenie tych zajęć co miesiąc prowadzący otrzymywali umówione wynagrodzenie, pomniejszone za zajęcia nieprzeprowadzone, przy czym jak trafnie wskazuje Sąd pierwszej instancji, ustalenie stawki za godzinę pracy i wypłacanie wynagrodzenia zależnie od faktycznie przeprowadzonych zajęć również jest dowodem na realizację określonych czynności faktycznych, a nie umówionego dzieła.

Mając na uwadze powyższe za trafną należy uznać dokonaną przez Sąd Okręgowy konstatację i zakwalifikowanie spornych umów jako umów o świadczenie usług zgodnie z art. 734 k.c. w zw. z art. 750 k.c., rodzących obowiązek podlegania ubezpieczeniom (art. 6 ust. 1 pkt 4 i art.13 pkt 2 ustawy z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych Dz.U. 2019 poz. 300 tj ze zm.).

W tym stanie rzeczy Sąd Apelacyjny na podstawie art. 385 k.p.c. orzekł jak w sentencji.

Natomiast zgodnie z zasadą odpowiedzialności za wynik procesu została określona w art. 98 § 1 k.p.c. strona przegrywająca sprawę obowiązana jest zwrócić przeciwnikowi na jego żądanie koszty niezbędne do celowego dochodzenia praw i celowej obrony (koszty procesu). W niniejszej sprawie stroną przegrywającą jest wnioskodawczyni zatem zobowiązana jest do zwrotu kosztów procesu, których wysokość ustalona została w oparciu o stan prawny obowiązujący w dniu wniesienia apelacji do Sądu tj. § 9 ust. 2 w zw. z § 10 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 roku w sprawie opłat za czynności radców prawnych (Dz.U. 2018 poz. 265 t.j. ze zm.) od każdej z osobna z połączonych dziewięciu spraw . Połączenie na podstawie art. 219 k.p.c. kilku oddzielnych spraw w celu ich łącznego rozpoznania lub także rozstrzygnięcia jest zabiegiem technicznym, który nie prowadzi do powstania jednej nowej sprawy i nie pozbawia połączonych spraw ich odrębności oraz nie zmienia faktu, że łącznie rozpoznawane i rozstrzygane sprawy są nadal samodzielnymi sprawami (postanowienie SN z dnia 29 sierpnia 2017 r. I UZ 227/17).

Iwona Jawor-Piszcz Małgorzata Pasek Małgorzata Rokicka - Radoniewicz