Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt I C 386/19 upr.

POSTANOWIENIE

Dnia 3 lipca 2019 roku

Sąd Rejonowy w Szczytnie I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSR Małgorzata Banaszewska

po rozpoznaniu w dniu 3 lipca 2019 roku w Szczytnie,

na posiedzeniu niejawnym,

sprawy z powództwa (...) Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego – Subfunduszu KI – 1 w W.,

przeciwko A. N.,

o zapłatę

postanawia:

I.  umorzyć postępowanie,

II.  zasądzić od powoda (...) Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego – Subfunduszu KI – 1 w W. na rzecz pozwanej A. N. kwotę 270 (dwieście siedemdziesiąt) złotych tytułem kosztów procesu stanowiących koszty zastępstwa procesowego

UZASADNIENIE

Powód (...) Fundusz Inwestycyjny Zamknięty – Subfundusz KI – 1 w W. w dniu 16 października 2018 roku złożył w elektronicznym postępowaniu upominawczym pozew przeciwko A. N. o zasądzenie kwoty 607,66 złotych wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty oraz kosztów procesu. Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie w dniu 4 grudnia 2018 roku wydał nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym, a po wniesieniu przez pozwaną sprzeciwu od tego nakazu zapłaty Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie w dniu 29 stycznia 2019 roku przekazał sprawę do tut. Sądu jako sądu właściwości ogólnej pozwanej.

Zgodnie z przepisem art. 505 37 § 1 k.p.c. po przekazaniu sprawy przez sąd rozpoznający ją w elektronicznym postępowaniu upominawczym sądowi rejonowemu właściwości ogólnej pozwanego, przewodniczący wzywa powoda złożenia pełnomocnictwa procesowego w terminie dwutygodniowym od daty doręczenia wezwania, pod rygorem umorzenia postępowania.

Pełnomocnik powoda, zgodnie z przepisem art. 505 37 §1 k.p.c. został zobowiązany do usunięcia braków formalnych pozwu przez złożenie pełnomocnictwa procesowego w terminie dwutygodniowym od dnia doręczenia wezwania pod rygorem umorzenia postępowania.

Wezwanie do uzupełnienia braków formalnych pozwu zostało – co wynika z elektronicznego potwierdzenia odbioru - doręczone pełnomocnikowi powoda w dniu 22 marca 2019 roku. We wskazanym terminie pełnomocnik powoda nie uzupełnił braków formalnych pozwu i nie nadesłał też żadnego pisma w sprawie.

Wobec powyższego sąd na podstawie art. 505 37 § 1 k.p.c., postępowanie w sprawie umorzył.

Pozwana składając sprzeciw od nakazu zapłaty domagała się zasądzenia kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych. Przekazanie sprawy do tut. Sądu nastąpiło na skutek złożenia w terminie przez pozwaną reprezentowaną przez pełnomocnika profesjonalnego sprzeciwu od nakazu zapłaty. Z uwagi na powyższe uznać należy, że powód który nie uzupełnił braków formalnych pozwu w zakreślonym terminie jest stroną przegrywającą sprawę, a co za tym idzie zobowiązaną do zwrotu kosztów jakie poniosła druga strona w celu obrony swych praw.

W tym stanie rzeczy Sąd na podstawie art. 98 § 1 i 3 k.p.c. i § 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 roku w sprawie opłat za czynności adwokackie (Dz.U. poz. 1800 ze zm.) postanowił, jak w pkt II postanowienia.

ZARZĄDZENIE

1.  (...)

2.  (...)

3.  (...)

S., (...)