Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II C 1315/14

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 13 maja 2019 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi II Wydział Cywilny

w składzie :

Przewodniczący : SSO Marek Kruszewski

Protokolant: Dominika Gębka

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 kwietnia 2019 roku, w Ł.

sprawy z powództwa K. K.

przeciwko (...) S.A. w W. oraz SP ZOZ (...) Szpitalowi (...) w Ł.

o zapłatę

1/ podwyższa rentę na zwiększone potrzeby przyznaną K. K. od (...) S.A. w Ł. w ugodzie sądowej zawartej 30 lipca 2004 roku przed Sądem Okręgowym w Łodzi, w sprawie o sygnaturze II C 1585/02 z kwoty 3’000,00 zł (trzy tysiące złotych) miesięcznie do kwoty 11’000,00 zł (jedenaście tysięcy złotych) miesięcznie za okres od września 2014 roku włącznie do lutego 2016 roku włącznie, płatnej do 10 dnia każdego miesiąca z ustawowymi odsetkami do 31 grudnia 2015 roku oraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od 1 stycznia 2016 roku do dnia zapłaty, w razie przekroczenia terminu płatności, z tym zastrzeżeniem, że spełnienie świadczeń należnych z tego tytułu przez Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej (...) Szpital (...) w Ł. zwalnia (...) S.A. w W. od zobowiązania do wysokości zapłaty;

2/ zasądza od Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej (...) Szpitala (...) w Ł. na rzecz K. K. rentę na zwiększone potrzeby w wysokości po 8’000,00 zł (osiem tysięcy złotych) miesięcznie poczynając od września 2014 roku do maja 2019 roku włącznie, płatną do dziesiątego dnia każdego miesiąca z ustawowymi odsetkami do 31 grudnia 2015 roku oraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od 1 stycznia 2016 roku do dnia zapłaty, w przypadku przekroczenia terminu płatności oraz po 11’000,00 zł (jedenaście tysięcy złotych) miesięcznie od czerwca 2019 roku i na przyszłość, płatną do 10 dnia każdego miesiąca z ustawowymi odsetkami za opóźnienie w przypadku przekroczenia terminu płatności, z tym zastrzeżeniem, że spełnienie świadczeń należnych z tego tytułu przez (...) S.A. w W. zwalnia Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej (...) Szpital (...) w Ł. od zobowiązania do wysokości zapłaty;

3/ oddala powództwo w pozostałej części;

4/ zasądza od (...) S.A. w Ł. oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej (...) Szpitala (...) w Ł. solidarnie na rzez K. K. 3’600,00 zł (trzy tysiące sześćset złotych) tytułem zwrotu kosztów procesu;

5/ nakazuje pobrać na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Okręgowego w Łodzi solidarnie od (...) S.A. w Ł. oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej (...) Szpitala (...) w Ł. 8’686,86 zł (osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt sześć złotych osiemdziesiąt sześć groszy) tytułem zwrotu nieopłaconych kosztów sądowych.