Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VI Gz 160/19

POSTANOWIENIE

Dnia 03 lipca 2019 r.

Sąd Okręgowy w Toruniu Wydział VI Gospodarczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSO Zbigniew Krepski

po rozpoznaniu w dniu 03 lipca 2019 r. w Toruniu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa (...) w K.

przeciwko P. K.

o zapłatę

w przedmiocie wniosku powoda o zwolnienie od kosztów sądowych w całości

na skutek zażalenia powoda na postanowienie Sądu Rejonowego w T. z dnia 15 kwietnia 2019 r., sygn. akt V GC 1348/18

postanawia

oddalić zażalenie

UZASADNIENIE

Zaskarżonym postanowieniem z dnia 15 kwietnia 2019 r. Sąd Rejonowy w T. oddalił wniosek powodowej spółki z o.o. o zwolnienie od kosztów sądowych na podstawie art. 103 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych z tego względu, że pozwana spółka nie wykazała, że nie stać jej na opłatę od apelacji w kwocie 500 zł (k.140).

W zażaleniu powodowa spółka, zaskarżając powyższe postanowienie w całości wniosła o jego zmianę i zwolnienie od opłaty sądowej podnosząc, że bilans spółki za rok 2018 wykazuje stratę co świadczy o braku środków na uiszczenie opłaty sądowej (k.142).

Sąd Okręgowy zważył co następuje :

Zażalenie powodowej spółki – jako bezzasadne – podlega oddaleniu z mocy art. 385 k.p.c.
w związku z art. 397 § 2 k.p.c.

W niniejszej sprawie brak jest bowiem podstaw do przyjęcia, że powodowa spółka wykazała, że nie ma dostatecznych środków na koszty sądowe, co w świetle art. 103 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych wyklucza możliwość uwzględnienia jej zażalenia. Sąd Okręgowy podziela w całości ocenę prawną zdarzeń przedstawioną przez Sąd Rejonowy w uzasadnieniu zaskarżonego postanowienia i powołuję się na tą ocenę prawną.

W ocenie Sądu odwoławczego nie jest możliwe dokonanie prawidłowej i pełnej oceny sytuacji majątkowej powodowej spółki jedynie na podstawie jej gołosłownych twierdzeń o braku środków na uiszczenie opłaty sądowej od apelacji bez konfrontacji tych twierdzeń ze stosownymi dowodami w postaci choćby dokumentacji finansowej spółki, a tych skarżąca nie dołączyła do wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych; nie dołączyła ich również do niniejszego zażalenia.

Z tych wszystkich względów orzeczono więc jak w sentencji postanowienia.

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)