Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VIII U 1434/18

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 21 maja 2019 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi, VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie: Przewodnicząca: SSO Monika Pawłowska-Radzimierska

Protokolant: stażysta Joanna Janiak

po rozpoznaniu w dniu 21 maja 2019 roku w Łodzi

na rozprawie

sprawy z wniosku

P. P.

przeciwko

Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w T.

o wysokość kapitału początkowego i wysokość emerytury

na skutek odwołania P. P.

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w T.

z dnia 7 maja 2018 roku znak (...)-2017

z dnia 23 maja 2018 roku znak (...)

1.  zmienia zaskarżoną decyzję z dnia 7 maja 2018 roku w ten sposób, że do ustalenia kapitału początkowego P. P. przyjmuje podstawę wymiaru kapitału początkowego w wysokości 942,89 (dziewięćset czterdzieści dwa złote i osiemdziesiąt dziewięć groszy) złotych, do obliczenia podstawy wymiaru kapitału początkowego przyjmuje podstawę wymiaru składek z 10 (dziesięciu) kolejnych lat kalendarzowych, to jest od dnia 1 stycznia 1972 roku do dnia 31 grudnia 1981 roku, z zastosowaniem wskaźnika wysokości podstawy wymiaru kapitału początkowego wynoszącego 77,23% (siedemdziesiąt siedem i dwadzieścia trzy) i ustala wartość kapitału początkowego na dzień 1 stycznia 1999 roku na kwotę 52 484,08 (pięćdziesiąt dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt cztery złote i osiem groszy) złotych;

2.  zmienia zaskarżoną decyzję z dnia 23 maja 2018 roku w ten sposób, że przelicza emeryturę P. P. od dnia 1 maja 2018 roku przy uwzględnieniu kwoty zwaloryzowanego kapitału początkowego w wysokości 198 182,67 (sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sto osiemdziesiąt dwa złote i sześćdziesiąt siedem groszy) złotych oraz średniego dalszego trwania życia w ilości 215,60 (dwieście piętnaście i sześćdziesiąt) miesięcy.

3.  oddala odwołanie w pozostałym zakresie.

SSO Monika Pawłowska-Radzimierska