Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VIII U 2268/18

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 28 maja 2019 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi, VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie: Przewodnicząca: SSO Monika Pawłowska-Radzimierska

Protokolant: stażysta Joanna Janiak

po rozpoznaniu w dniu 28 maja 2019 roku w Łodzi

na rozprawie

sprawy z wniosku

M. S.

przeciwko

Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych I Oddziałowi w Ł.

o wysokość emerytury

na skutek odwołania M. S.

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych I Oddziału w Ł.

z dnia 25 października 2018 roku znak (...)

zmienia zaskarżoną decyzję w ten sposób, że przelicza emeryturę M. S. od dnia 1 października 2018 roku przy uwzględnieniu kwoty zwaloryzowanego kapitału początkowego w wysokości 346 046,31 (trzysta czterdzieści sześć tysięcy czterdzieści sześć złotych i trzydzieści jeden groszy) złotych, kwoty zwaloryzowanych składek w wysokości 135 937,76 (sto trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset trzydzieści siedem złotych i siedemdziesiąt sześć groszy) złotych oraz średniego dalszego trwania życia w ilości 262,20 (dwieście sześćdziesiąt dwa i dwadzieścia) miesięcy.

SSO Monika Pawłowska-Radzimierska