Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt XIII Ga 1408/18

POSTANOWIENIE

Dnia 30 maja 2019 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi XIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący Sędzia SO Marzena Eichstaedt

Sędziowie: SSO Mariola Szczepańska

SSO Iwona Godlewska (spraw.)

Protokolant: staż. Jakub Choiński

po rozpoznaniu w dniu 30 maja 2019 roku w Łodzi

na rozprawie

sprawy z powództwa B. T.

przeciwko K. J. i S. S.

o zapłatę kwoty 17.454,96 złotych

na skutek apelacji pozwanych

od wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

z dnia 10 lipca 2018 roku, sygn. akt XII GC 713/15

postanawia:

1.  odrzucić apelację;

2.  zasądzić solidarnie od K. J. i S. S. na rzecz B. T. kwotę 1800 zł (tysiąc osiemset złotych) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego wywołanych wniesieniem apelacji.

Marzena Eichstaedt Mariola Szczepańska Iwona Godlewska