Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Ca 1631/18

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 11 lutego 2019 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi, III Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący – Sędzia SO Elżbieta Gawryszczak

Sędziowie: SO Katarzyna Kamińska - Krawczyk

SO Grażyna Młynarska - Wróblewska

Protokolant: st. sekr. sądowy Anna Kuśmierska

po rozpoznaniu w dniu 5 lutego 2019 roku w Łodzi

na rozprawie

sprawy z powództwa Z. K.

przeciwko B. C.

przy udziale interwenienta ubocznego– Miasta Ł.

o opróżnienie lokalu mieszkalnego

na skutek apelacji powoda

od wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi

z dnia 12 czerwca 2018 roku

sygn. akt II C 304/17

I. prostuje zaskarżony wyrok w komparycji, w ten sposób, że w miejsce zapisu: „o zapłatę” wpisuje: „o opróżnienie lokalu mieszkalnego”;

II. zmienia zaskarżony wyrok na następujący:

„1. nakazuje pozwanej B. C. opróżnienie lokalu mieszkalnego nr (...) położonego w Ł. przy ulicy (...) wraz ze wszystkimi rzeczami;

2. orzeka, że pozwanej B. C. przysługuje uprawnienie do otrzymania lokalu socjalnego;

3. nakazuje wstrzymanie wykonania punktu 1. (pierwszego) wyroku do czasu złożenia pozwanej B. C. przez Miasto Ł. oferty zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego;

4. zasądza od pozwanej B. C. na rzecz powoda Z. K. kwotę 200 (dwieście) złotych tytułem zwrotu kosztów procesu”;

III. zasądza od pozwanej B. C. na rzecz powoda Z. K. kwotę 397 (trzysta dziewięćdziesiąt siedem) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego.