Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Ca 1639/18

III Cz 1646/18

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 11 lutego 2019 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi – III Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: Sędzia SO Elżbieta Gawryszczak

Sędziowie: SO Katarzyna Kamińska – Krawczyk

SO Grażyna Młynarska-Wróblewska

Protokolant: st. sekr. sąd. Anna Kuśmierska

po rozpoznaniu w dniu 5 lutego 2019 roku w Łodzi

na rozprawie

sprawy z powództwa J. O.

przeciwko (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w W. i TUZ Towarzystwu (...) w W.

o zapłatę

na skutek apelacji pozwanych od wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi z dnia 12 czerwca 2018 roku, sygn. akt III C 1152/16 oraz zażalenia powoda na postanowienie o kosztach zawarte w pkt 4 w/w wyroku

I.  na skutek apelacji pozwanego (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. oraz zażalenia powoda J. O. na koszty zmienia zaskarżony wyrok na następujący:

1.  zasądza od TUZ Towarzystwa (...) z siedzibą w W. na rzecz J. O. kwotę 5.299,29 zł (pięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć złotych dwadzieścia dziewięć groszy) z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 28 lutego 2017 roku do dnia zapłaty;

2.  oddala powództwo w pozostałym zakresie;

3.  nie obciąża powoda kosztami procesu na rzecz (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W.;

4.  zasądza od J. O. na rzecz TUZ Towarzystwa (...) z siedzibą w W. kwotę 1244,05 zł (jeden tysiąc dwieście czterdzieści cztery złote pięć groszy) tytułem zwrotu kosztów procesu.

II.  oddala zażalenie powoda w pozostałej części;

III.  zasądza od (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. na rzecz J. O. kwotę 276 zł (dwieście siedemdziesiąt sześć złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania zażaleniowego;

IV.  zasądza od J. O. na rzecz (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. kwotę 1165 zł (jeden tysiąc sto sześćdziesiąt pięć złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego;

V.  oddala apelację pozwanego TUZ Towarzystwa (...) z siedzibą w W. w całości;

VI.  zasądza od TUZ Towarzystwa (...) z siedzibą w W. na rzecz powoda kwotę 135 zł (sto trzydzieści pięć złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego.