Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Ca 1707/18

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 13 lutego 2019 r.

Sąd Okręgowy w Łodzi Wydział III Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSO Krzysztof Kacprzak

Sędziowie: SO Zofia Szcześniewicz

SO Renata Jagura

Protokolant: sekretarz sąd. Monika Bura

po rozpoznaniu w dniu 13 lutego 2019 r. w Łodzi

na rozprawie

sprawy z powództwa A. G.

przeciwko Miastu Ł.

o zapłatę

na skutek apelacji powoda

od wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi

z dnia 13 lipca 2018 roku, sygn. akt I C 167/18

1.  oddala apelację;

2.  nie obciąża powoda obowiązkiem zwrotu kosztów procesu na rzecz pozwanego w postępowaniu apelacyjnym;

3.  przyznaje i nakazuje wypłacić ze Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi na rzecz adwokata K. M. kwotę 738 (siedemset trzydzieści osiem) złotych tytułem wynagrodzenia za świadczoną pomoc prawną powodowi z urzędu w postępowaniu apelacyjnym.