Pełny tekst orzeczenia

Sygnatura akt VIII Ga 596/18

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 12 kwietnia 2019 roku

Sąd Okręgowy w Szczecinie VIII Wydział Gospodarczy

w składzie następującym:

Przewodniczący:SSO Natalia Pawłowska-Grzelczak (spr.)

Sędziowie:SO Anna Budzyńska

SO Anna Górnik

Protokolant:stażysta Sylwia Kołodziejczak

po rozpoznaniu w dniu 12 kwietnia 2019 roku w Szczecinie

na rozprawie

sprawy z powództwa (...) spółki akcyjnej w W.

przeciwko P. K. i P. G.

o zapłatę

na skutek apelacji powoda i pozwanej P. G. od wyroku Sądu Rejonowego Szczecin – Centrum w Szczecinie z dnia 18 kwietnia 2018 roku, sygnatura akt XI GC 1539/15

I.  zmienia zaskarżony wyrok w punkcie I. w ten sposób, że oddala powództwo wobec pozwanej P. G.;

I.  zmienia zaskarżony wyrok w punkcie V. w ten sposób, że zasądza od powoda na rzecz pozwanej kwotę 2417 zł (dwa tysiące czterysta siedemnaście złotych) tytułem kosztów procesu,

II.  zmienia zaskarżony wyrok w punkcie VI. w ten sposób, że nakazuje pobrać od powoda na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego Szczecin – Centrum w Szczecinie kwotę 10 545,11 zł (dziesięć tysięcy pięćset czterdzieści pięć złotych jedenaście groszy) tytułem nieuiszczonych kosztów sądowych,

III.  oddala apelację powoda;

IV.  zasądza od powoda na rzecz pozwanego P. K. kwotę 1800 zł (jeden tysiąc osiemset złotych) tytułem kosztów w postępowaniu apelacyjnym;

V.  zasądza od powoda na rzecz pozwanej P. G. kwotę 3402 zł (trzy tysiące czterysta dwa złote) tytułem kosztów w postępowaniu apelacyjnym.

SSO Anna Budzyńska SSO Natalia Pawłowska-Grzelczak SSO Anna Górnik