Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VIII GC 97/17

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 27 maja 2019 r.

Sąd Okręgowy w Szczecinie Wydział VIII Gospodarczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSO Natalia Pawłowska - Grzelczak

Protokolant: sekretarz sądowy Marta Serwatka

po rozpoznaniu w dniu 13 maja 2019 r. w Szczecinie na rozprawie

sprawy z powództwa (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w G. (KRS (...))

przeciwko (...) spółce akcyjnej w Ś. (KRS (...))

o zapłatę

I.  zasądza od pozwanej (...) spółki akcyjnej w Ś. na rzecz powódki (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w G. kwotę 409 611,76 Euro (czterysta dziewięć tysięcy sześćset jedenaście Euro 76/100) wraz odsetkami ustawowymi za opóźnienie w transakcjach handlowych od dnia 10 marca 2017 roku;

II.  zasądza od pozwanej na rzecz powódki kwotę 40 Euro (czterdzieści Euro) tytułem kosztów odzyskania należności;

III.  oddala powództwo w pozostałym zakresie;

IV.  ustala, że powódka wygrała niniejsze postępowanie w 100 %, przy czym szczegółowe rozliczenie kosztów procesu pozostawia referendarzowi sądowemu.